Sapta 34
Jop i rong long tok pait long God
Orait na Elihu i tok moa olsem, “Yupela ol saveman i gat planti gutpela tingting, yupela i mas putim gut yau long tok bilong mi. Maus bilong yumi i save traim kaikai bilong painimaut kaikai i gutpela o i nogut. Olsem tasol yau bilong yumi i save harim ol toktok na yumi save skelim gut dispela tok. Orait yumi yet i mas skelim olgeta tok yumi bin harim, na bai yumi save wanem tok i gutpela na stretpela.
“Jop Jop 27.2, 31.6 i bin tok olsem, ‘Mi no gat asua long wanpela samting, tasol God i no bin mekim stretpela pasin long mi. Mi no bin mekim rong na mi no gat asua long wanpela samting. Tasol God i ting mi man bilong giaman na em i bagarapim mi olgeta. I olsem em i bin sutim mi long spia bilong en na mi no inap kamap orait gen.’
“Wanem arapela man i bin mekim wankain pasin nogut olsem Jop? Jop i save tok bilas moa yet long God, na tu, em i save poromanim ol man bilong mekim pasin nogut. Em i save mekim ol dispela pasin, long wanem, em i save tok olsem, ‘Sapos yumi mekim olkain pasin God i laikim, bai yumi kisim wanem gutpela samting? Ating yumi no inap tru.’* Long 21.7-13, Jop i bin tok olsem, God i save larim ol man bilong mekim pasin nogut. Na long 21.15, Jop i bin tok olsem, ol man nogut i save mekim wankain tok olsem Elihu i mekim hia. Tasol dispela tok Elihu i sutim long Jop i no tru. Long 21.16, Jop i bin soim olsem em i no wanbel wantaim ol dispela lain bilong mekim pasin nogut.
10 “Orait Stt 18.25, Lo 32.4, Sng 92.15, Ro 9.14 yupela man i gat gutpela tingting, harim tok bilong mi. God I Gat Olgeta Strong i no inap mekim pasin nogut. Nogat tru. 11 Em Sng 62.12, Ese 33.20, Mt 16.27, 2 Ko 5.10, 1 Pi 1.17 i save skelim stret olgeta pasin bilong yumi man na bekim pe long yumi inap long pasin yumi bin mekim. 12 Mi tok tru, God I Gat Olgeta Strong i no inap rongim wanpela man na mekim pasin i no stret. 13 Na tu, husat i bin givim wok long God bilong bosim na lukautim dispela graun? I no gat wanpela. 14 Sapos God i tingting long em yet, na em i kisim bek spirit na win bilong em 15 long Stt 3.19, Sav 12.7 olgeta samting i gat laip, orait olgeta samting bai i dai wantu tasol, na yumi ol manmeri tu bai i kamap graun gen.
16 “Orait Jop, harim. Sapos yu gat tingting, yu mas putim gut yau long tok bilong mi. 17 Sapos God i no save laikim stretpela pasin, orait olsem wanem bai em i stap king yet na bosim olgeta graun? Tasol God i gat bikpela strong na em i save mekim stretpela pasin oltaim. Olsem na bilong wanem yu kotim em na tok em i bin mekim rong? 18 I no gat wanpela man nating inap tokim wanpela king olsem, ‘Yu rabis king tru.’ Na em i no inap tokim wanpela bikman olsem, ‘Yu man nogut tru.’ 19 God wanpela tasol em inap long tok olsem, long wanem, em i bin wokim olgeta manmeri, na long ai bilong en olgeta i wankain tasol, maski ol i gat planti samting o ol i no gat samting. 20 Em i save mekim olgeta manmeri i dai wantu tasol, maski ol i gat biknem na bikpela strong. Long biknait God i save mekim ol i kirap nogut na em i pinisim laip bilong ol long strong bilong em yet.
21 “God Jop 31.4, Jer 16.17, 32.19 i save lukim olgeta pasin bilong yumi manmeri na olgeta hap yumi go long en. 22 Na Sng 139.12, Amo 9.2-3, Hi 4.13 i no gat wanpela ples i tudak olgeta long ai bilong en, em ol man bilong mekim pasin nogut i ken i go hait long en na God i no inap lukim ol. 23 Yes, God i save pinis long pasin bilong yumi. Olsem na em i no mas bringim yumi long kot bilong en bilong skelim pasin bilong yumi. 24 Taim em i laik daunim ol bikman na rausim ol, em i no gat wok bilong painimaut ol i wanem kain man. Nogat. Em i save pinis long ol. Em i save rausim ol tasol na makim ol nupela man bilong senisim ol. 25 Em i save gut long olgeta pasin nogut ol i save mekim, olsem na long nait em i save daunim ol na krungutim ol tru. 26 Em i mekim save long ol long ples klia long ai bilong ol manmeri, bai ol manmeri i ken lukim, olsem ol man i save mekim long ol man i bin mekim pasin nogut. 27 Em i mekim save long ol, long wanem, ol i givim baksait long em, na ol i no bihainim ol pasin em i laikim. 28 Ol i bin mekim nogut long ol rabisman, na tarangu ol rabisman i bin singaut long God na em i bin harim singaut bilong ol. 29 Tasol sapos God i no mekim wanpela samting, orait husat inap tok, God i gat asua? Na sapos em i haitim pes bilong en, orait husat inap i go klostu long em? Tasol em i save was long ol manmeri wantaim ol kantri, 30 bai ol man nogut i no ken kamap king na pulim ol manmeri long mekim pasin nogut. Tok Hibru i no klia tumas long lain 29 na 30.
31 “Husat bilong yupela i bin harim Jop i tokim God olsem, Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. ‘Mi bin karim ol hevi yu bin putim long mi, na bai mi no inap mekim pasin nogut gen. 32 Soim Jop 13.19, 24.25 mi ol samting mi no klia gut long en, na sapos mi bin mekim rong, bai mi lusim dispela pasin olgeta.’ 33 Tasol Jop, yu no laikim ol samting God i mekim. Olsem na yu no ken ting bai em inap mekim ol samting yu yet yu laikim. Tasol yu yet yu mas skelim na makim wanem pasin i gutpela long yu. I no samting bilong mi. Na sapos yu gat gutpela save, orait autim dispela save long mipela nau.§ Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.
34 “Taim ol man i gat gutpela tingting na save i harim dispela tok bilong mi, bai ol i tokim mi olsem, 35 ‘Jop i toktok nabaut tasol, na tok bilong en i kranki olgeta. Em i no save tingting gut na autim tok bilong en.’ 36 Jop i save bekim wankain tok olsem ol man bilong mekim pasin nogut. Olsem na mi laik bai God i traim Jop moa yet inap Jop i lusim dispela kain tok. 37 Em i bin mekim sin, na antap long dispela em i bikhet tru long God. Em i tok pait wantaim yumi, na em i sutim planti tok kros i go long God.”

34:5: Jop 27.2, 31.6

*34:9: Long 21.7-13, Jop i bin tok olsem, God i save larim ol man bilong mekim pasin nogut. Na long 21.15, Jop i bin tok olsem, ol man nogut i save mekim wankain tok olsem Elihu i mekim hia. Tasol dispela tok Elihu i sutim long Jop i no tru. Long 21.16, Jop i bin soim olsem em i no wanbel wantaim ol dispela lain bilong mekim pasin nogut.

34:10: Stt 18.25, Lo 32.4, Sng 92.15, Ro 9.14

34:11: Sng 62.12, Ese 33.20, Mt 16.27, 2 Ko 5.10, 1 Pi 1.17

34:15: Stt 3.19, Sav 12.7

34:21: Jop 31.4, Jer 16.17, 32.19

34:22: Sng 139.12, Amo 9.2-3, Hi 4.13

34:30: Tok Hibru i no klia tumas long lain 29 na 30.

34:31: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

34:32: Jop 13.19, 24.25

§34:33: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.