Sapta 31
Jop i tok long em i no bin mekim sin
Jop i skruim tok moa olsem, “Mi bin mekim strongpela promis pinis olsem, mi no ken aigris long ol meri. God I Gat Olgeta Strong, em i stap antap na em i save mekim wanem samting i kamap long yumi bilong bekim ol pasin bilong yumi? Em i save mekim taim nogut i kamap long ol man bilong mekim pasin nogut, na dispela i save bagarapim ol na pinisim ol tru. Tasol 2 Sto 16.9, Jop 36.7, Snd 5.21 God i save pinis long olgeta pasin bilong mi, na em i save lukim olgeta wokabaut bilong mi.
“Mi no bin mekim pasin bilong trik na mi no bin giamanim ol manmeri nabaut. Sapos God i skelim stret ol pasin bilong mi, bai em i save gut olsem, mi no gat asua long wanpela samting. Tasol sapos mi bin lusim stretpela rot na mi bin larim ai bilong mi i grisim mi long mekim pasin nogut, na sapos mi bin mekim sin na kamap doti long ai bilong God, orait God i ken larim ol arapela man i kam kisim ol kaikai long gaden bilong mi na bagarapim gaden olgeta. Sapos mi bin aigris long meri bilong wantok bilong mi, na sapos mi bin i go hait klostu long haus bilong en na wetim wantok i go pinis bai mi ken i go slip wantaim meri bilong en, 10 orait meri bilong mi yet i ken kamap wokmeri bilong ol arapela man na wilwilim wit bilong ol. Na ol arapela man i ken slip wantaim em. 11 Sapos mi bin mekim trabel long meri bilong narapela man, dispela i pasin nogut tru na inap ol i kotim mi na mekim save moa yet long mi. 12 Dispela kain sin i olsem hatpela paia bilong kukim man. Na sapos mi bin mekim pasin olsem, orait dispela paia i ken kukim mi olgeta na pinisim tru olgeta samting bilong mi, na mi ken i dai na i go i stap long ples bilong ol man i dai pinis.
13 “Bipo, sapos wanpela wokboi o wokmeri bilong mi i bin i gat tok long mi long wanpela samting, na sapos mi no bin putim yau long tok bilong ol, 14 orait taim God i kam bilong kotim mi long dispela pasin nogut, bai mi bekim wanem tok long em? 15 God yet i mekim mi i kamap long bel bilong mama, na em tasol i mekim ol wokboi na wokmeri i kamap long bel bilong mama bilong ol. Dispela wanpela God tasol i bin wokim yumi olgeta na yumi olgeta i stap wankain long ai bilong God.
16 “Olgeta taim mi bin helpim ol rabisman na givim ol samting, em ol i sot long en. Na taim mi lukim ol meri, man bilong ol i dai pinis, mi no larim ol i stap nating. Nogat. Mi bin helpim ol tu. 17 Mi no bin pasim ol kaikai bilong mi na mi wanpela tasol i kaikai. Nogat. Mi bin givim sampela long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. 18 Long taim mi stap yangpela yet na i kam inap nau, mi bin lukautim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na mi bin helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis. 19 Taim mi bin lukim wanpela man i no gat klos na i bagarap long kol, ating mi bin larim em i stap nating, a? Nogat. 20 Mi bin givim em gutpela klos ol i bin wokim long gras bilong ol sipsip bilong mi yet. Dispela klos i bin hatim skin bilong en na em i bin amamas na tenkyu tru long mi. 21 Sapos mi bin ting ol arapela hetman inap bilipim tok bilong mi, na mi bin sanap long kot na mekim tok giaman bilong pulim ol samting bilong ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, 22 orait mobeta tupela han bilong mi i ken lus na pundaun long graun. 23 Mi bin tingting long bikpela strong bilong God, na long em i save salim ol samting nogut i kam bilong bagarapim ol man i mekim pasin nogut. Na mi bin pret moa yet, na mekim gutpela pasin tasol.
24-25 “Tru, mi bin wok hat na kisim planti mani samting, tasol mi no bin hambak na litimapim nem bilong mi yet. Na mi no bin bilip olsem, ol dispela gutpela gol na mani samting bilong mi inap long helpim mi long stap gut. 26-27 San i save lait moa yet na mun tu i gat gutpela lait. Tasol bel bilong mi i no bin grisim mi long mekim olkain pasin bilong lotu long dispela tupela samting. Na mi no bin kis long han bilong mi bilong givim biknem long tupela. 28 Sapos mi bin mekim ol dispela pasin, em i olsem mi givim baksait long God Antap Tru, na long dispela as tu ol inap kotim mi na mekim save moa yet long mi.
29 “Taim mi lukim ol birua bilong mi i painim taim nogut, mi no bin amamas na belgut long lukim ol i kisim bagarap. 30 Na i no gat wanpela taim mi bin askim God long bagarapim ol birua bilong mi na kilim ol i dai. Sapos mi bin mekim olsem, orait mi bin mekim sin. 31 Ol wokman bilong mi i save tok olsem, ‘Em i bin givim kaikai long olgeta man. I no gat wanpela man i stap nating.’ 32 Tru tumas, taim mi lukim ol man bilong arapela hap i no gat ples bilong slip, mi no bin larim ol i stap nating long ol rot bilong taun. Nogat. Mi bin kisim ol i kam i stap long haus bilong mi. 33-34 Ol arapela man i save mekim sin na haitim sin bilong ol. Na sapos mi tu mi bin mekim sin na haitim sin bilong mi, orait ating bai mi hait tasol i stap long haus bilong mi na mi no toktok wantaim ol arapela man, na dispela bai i soim olsem mi pret long ol manmeri bilong ples, nogut ol i painimaut sin bilong mi na ol i tok bilas na rabisim mi. Tasol mi no bin mekim wanpela sin. Mi no gat sin bilong haitim.
35 “Sori tumas, mi laik bai wanpela man i stap bilong putim yau long tok bilong mi. Mi tok olsem, mi no bin mekim rong na nau mi putim mak bilong mi bilong strongim dispela tok bilong mi. Orait nau mi laik bai God I Gat Olgeta Strong i bekim olgeta tok bilong mi. Em i man bilong kotim mi na mi laik bai em i raitim tok bilong kot bilong en long wanpela pepa. 36 Na bai mi amamas long kisim dispela pepa na bai mi karim long sol bilong mi, na bai mi putim long het bilong mi olsem hat bilong king. 37 Na bai mi go sanap long pes bilong God olsem pikinini bilong king na tokaut long em long olgeta pasin mi bin mekim.
38-39 “Sapos mi bin mekim nogut long narapela man na stilim graun bilong en na mi planim kaikai long dispela graun mi no bin baim, na graun yet i kros long mi na i krai moa yet, 40 orait taim mi planim ol pikinini wit na bali, ol rop i gat nil na ol gras nogut tasol i ken kamap long dispela graun.”
Tok bilong Jop i pinis long hia.
Elihu i toktok long Jop wantaim ol pren bilong en
(Sapta 32-37)

31:4: 2 Sto 16.9, Jop 36.7, Snd 5.21