Sapta 30
Jop i tok long ol hevi i kamap long en
Jop i skruim tok olsem, “Nau ol pikinini bilong ol rabisman i kam tok bilas na lap nogut long mi. Ol papa bilong ol i bin i stap olsem samting nating na i rabis tru long ai bilong ol manmeri, na ol i no inap mekim wanpela gutpela wok. Na mi no bin larim ol kain man olsem i go helpim ol dok bilong mi long lukautim ol sipsip. Mi bin lukim olsem ol i no gat strong bilong wok, olsem na mi no bin tokim ol long kam mekim wok bilong mi. Ol dispela lain i sot long kaikai na i kamap bun nating na bel bilong ol i krai long hangre. Na ol i save ranawe i go long ples drai i no gat man i stap long en, na ol i painim ol liklik rabis kaikai long dispela hap. Na ol i save kamautim ol liklik diwai i gat pait na kaikai ol rop na lip bilong ol. Taim ol i kam klostu long ples, ol lain bilong ples i save bikmaus na rausim ol i go, olsem ol man i save mekim long ol stilman. Olsem na ol i save ranawe i go longwe na i stap long ol ples daun na long ol bikpela hul bilong graun na bilong ston. Ol i raun namel long ol liklik diwai bilong ples drai na singaut nabaut olsem ol donki. Na ol i save kam bung aninit long ol dispela diwai bilong hatim skin bilong ol. Ol lain bilong ples i bin rausim ol i go na ol i stap rabisman tru na olgeta i no gat nem.
“Na nau ol dispela lain i kam singim song bilong tok bilas long mi. Na ol i ting mi olsem samting nating na ol i kolim nem bilong mi na ol i rabisim mi. 10 Ol i ting mi wanpela samting nogut na ol i no laik tru long lukim mi. Na ol i surik long mi na i stap longwe. Na sapos ol i kam klostu, em bilong spet long pes bilong mi tasol. 11 God i bin daunim mi na pinisim olgeta strong bilong mi, olsem na ol dispela lain i no pret long rabisim mi. Nogat. Ol i mekim pasin nogut tasol long mi. 12 Ol dispela lain rabisman i no surik long mi. Ol i kam stret long mi na pait long mi na ol i rausim mi i go. Na ol i wokim kain kain samting bilong bagarapim mi. 13 Ol i banisim rot bilong mi na mi no inap ranawe. Mi bagarap pinis, tasol ol i mekim bagarap bilong mi i kamap bikpela moa. Ol yet i no gat strong, tasol ol i wok long bagarapim mi.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 14 Ol i kam pait long mi olsem bikpela lain soldia i brukim banis bilong taun na ran i go insait bilong pait long taun. Ol i ran i kam long mi olsem si i bruk i kam pairap long nambis. 15 Kain kain samting nogut i kamap long mi na i mekim mi i pret nogut tru. Biknem bilong mi i lus pinis olsem lip, win i karim i go. Na gutpela sindaun wantaim ol gutpela samting bilong mi i pinis olsem klaut i go pinis na skai i stap nating.
16 “Klostu laip bilong mi bai i pinis, na olgeta de bodi bilong mi i pilim pen tasol. 17 Long nait olgeta bun bilong mi i save pen, olsem ol spia i sutim bodi bilong mi. Na dispela pen i stap i stap na i no save lusim mi. 18 Long bikpela strong bilong en, God i mekim skin bilong mi i kamap narakain. Na em i kalabusim mi strong olsem siot i save pasim nek. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Narapela rot bilong tanim tok i olsem, “Na dispela pen i kamap strong tru na i mekim mi i tanim tanim nabaut, na klos bilong mi i paul nabaut na i pasim strong nek bilong mi.” 19 Na God i tromoi mi i go daun long graun malumalum na mi stap samting nating olsem das bilong graun na olsem sit bilong paia.
20 “God, mi sanap long ai bilong yu na singaut long yu long helpim mi, tasol yu save lukluk tasol long mi na yu no putim yau long singaut bilong mi. 21 Yu no save marimari liklik long mi. Nogat. Yu save mekim nogut tasol long mi long olgeta strong bilong yu. 22 Yu tromoi mi i go antap olsem lip na larim strongpela win i karim mi i go. Na yu mekim win i tromoi mi nabaut. 23 Mi save, bai yu mekim mi i dai na salim mi i go long dispela ples yu bin makim bilong olgeta manmeri. 24 Sapos wanpela man i laik bagarap olgeta na i singaut long kisim helpim, ating inap wanpela man i paitim em na mekim nogut long em? Nogat tru. Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
25 “Bipo mi bin sori tru long ol man i painim taim nogut. Na mi bin wari moa yet long ol man i sot long ol samting. 26 Mi bin ting bai mi gat gutpela sindaun oltaim, tasol taim nogut tru i painim mi. Mi ting bai mi stap long tulait, tasol tudak i kamap na karamapim mi. 27 Oltaim bel bilong mi i wok long wari, na olgeta de pen na hevi i save kamap long mi. 28 Mi stap nogut na pes bilong mi i senis na i blak olgeta. Tasol i no san i kukim mi. Nogat. Sik i mekim na mi stap olsem. Mi sanap namel long ol manmeri na askim ol long helpim mi. Tasol ol i no helpim mi. 29 Yes, mi stap nogut wantaim bikpela pen, na krai bilong mi i olsem krai bilong ol wel dok na ol muruk. 30 Skin bilong mi i kamap blakpela na i drai, na ol liklik hap skin i lus na i pundaun nabaut. Na sik i mekim skin bilong mi i hat tru. 31 Bipo mi stap gut na mi save paitim gita samting na winim mambu na mekim musik bilong amamas. Tasol nau dispela musik i kamap musik bilong sori long ol man i dai pinis.”

*30:13: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

30:18: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. Narapela rot bilong tanim tok i olsem, “Na dispela pen i kamap strong tru na i mekim mi i tanim tanim nabaut, na klos bilong mi i paul nabaut na i pasim strong nek bilong mi.”

30:24: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.