Sapta 29
Jop i tingim bek gutpela taim bilong em bipo
Na Jop i skruim tok moa olsem, “Sori tru, mi laikim tumas bai mi stap gut olsem bipo. Long dispela taim God i bin lukautim mi gut tru. Em i bin i stap olsem lam bilong rausim tudak na soim rot long mi wokabaut long en. Yes, mi laikim tumas bai mi stap yet olsem bipo, taim mi stap strongpela man yet. God i bin i stap gutpela pren bilong mi na i bin lukautim gut ol famili na haus samting bilong mi. Long dispela taim God I Gat Olgeta Strong i bin i stap yet wantaim mi na ol pikinini bilong mi i bin i stap klostu long mi. Na mi bin kisim planti susu long ol bulmakau na meme bilong mi. Na wel bilong oliv i bin pulap long ol tang mi bin wokim long ston.
“Yes, long dispela taim bipo, mi stap wanpela hetman bilong taun na mi save go long bikpela ples bung klostu long dua bilong taun na sindaun wantaim ol hetman long ples bilong harim kot. Na taim ol yangpela man i lukim mi i wokabaut i kam, ol i save surik i go longwe long rot bilong mi. Na ol lapun i save kirap na sanap inap mi sindaun pinis, bilong givim biknem long mi. Na ol lida bilong ol manmeri i save pasim maus, bilong soim olsem ol i redi long harim tok bilong mi. 10 Na ol bikman tu i pasim maus na i no toktok moa.
11 “Taim ol manmeri i bin harim toktok bilong mi, ol i bin litimapim nem bilong mi. Na taim ol i lukim ol samting mi mekim, ol i save amamas long gutpela pasin bilong mi. 12 Long wanem, mi bin helpim ol rabisman taim ol i singaut bilong kisim helpim. Na taim mi lukim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na i no gat man bilong helpim ol, mi yet mi bin helpim ol. 13 Na mi bin helpim ol manmeri long taim ol i laik bagarap, na ol i bin tenkyu tru na askim God long mekim gut long mi. Na mi bin helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis, na ol dispela meri i stap amamas na belgut tru. 14 Oltaim mi bin bihainim gutpela na stretpela pasin, na dispela pasin i bin i stap olsem gutpela bilas mi putim long bodi bilong mi. 15 Mi bin i stap olsem ai bilong soim rot long ol aipas, na mi olsem lek bilong helpim ol lek nogut long wokabaut. 16 Na mi bin i stap olsem papa bilong ol rabisman na mi bin lukautim ol. Na mi bin helpim tok bilong ol man taim ol arapela i laik kotim ol na daunim ol. Maski mi no save long ol dispela man, mi bin sambai bilong helpim ol long kot. 17 Mi bin pinisim strong bilong ol man bilong mekim pasin nogut, na kisim bek ol tarangu manmeri long han bilong ol.
18 “Mi bin ting olsem, mi bai i stap longpela taim tru long dispela graun na bai mi sindaun isi long haus bilong mi yet na wetim i dai. 19 Mi ting bai mi stap strong olsem wanpela diwai, ol rop bilong en i pulim planti wara, na wara bilong nait i mekim ol lip bilong en i kamap gutpela. 20 Na bai mi amamas oltaim long strong bilong mi i stap yet, na bai mi go het long mekim ol strongpela wok.
21 “Long taim mi bin autim tok long ol man long pasin ol i mas mekim, ol i bin pasim maus na putim yau gut long tok bilong mi. 22 Tok bilong mi i bin i go insait tru long bel bilong ol, olsem ren i save go insait long graun. Na taim mi tok pinis, ol i no gat tok moa bilong skruim tingting mi bin autim. Nogat. 23 Ol dispela man i putim yau gut tru long kisim tok bilong mi. Ol i amamas moa yet olsem ol man i amamas long lukim ren i pundaun bihain long taim bilong bikpela san. 24 Na taim mi tok gude long ol man nating, ol i save kirap nogut long lukim wanpela bikman i toktok long ol. Na mi bin luk amamas na toktok na lap wantaim ol, na long dispela pasin mi bin strongim bel bilong ol.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 25 Mi bin i stap olsem hetman bilong ol na mi stiaim tingting bilong ol long pasin ol i mas bihainim. Mi bin i stap wantaim ol olsem king i stap wantaim ol lain ami bilong en. Na tu mi bin strongim ol olsem man i strongim bel bilong ol manmeri i krai long man i dai pinis.”

*29:24: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.