Sapta 28
Bai yumi painim gutpela tingting na save long wanem hap?
“Ol man i save wokim ol bikpela hul i go insait tru long graun, bilong kisim silva na gol. Na ol i save wokim ol ples bilong kukim silva na gol long paia, bilong rausim pipia na mekim i kamap klin olgeta. Na tu ol i save wokim ol hul long graun bilong painim ain. Na ol i save kamautim sampela kain ston na kukim bilong kisim kapa i stap long en. Ol i save wokim ol hul i go daun insait tru long graun, bilong painim ol ston i gat ain samting i stap long en. Ol i save laitim ol lam na wokim ol dispela hul, na lait bilong lam i save rausim tudak long ol dispela hul na mekim ol ston i kamap ples klia, na ol i save kisim. Ol i save wokim ol dispela hul long ol ples i stap longwe tru, ol arapela man i no save go long en. Na ol tasol i save stap na mekim wok bilong ol. Ol i save taitim baklain na hangamap i go daun insait long ol hul, bilong mekim dispela wok. Ol arapela man i save wok antap long graun na planim ol kaikai samting. Tasol ol dispela man i save wok insait long graun. Ol i save brukim nabaut ol ston na tanim nabaut graun, na mekim aninit bilong graun i kamap olsem ples paia i bin kukim. Ol man i save kisim ol naispela blupela ston ol i kolim sapaia long ol ston bilong graun. Na ol gol tu, ol i save kisim long graun. Ol tarangau i no save lukim insait bilong ol dispela longpela hul ol man i wokim i go insait long graun. Ol laion na ol arapela strongpela animal i no bin wokabaut insait long ol dispela hul.
“Ol man i save digim ol strongpela ples ston na ol i save brukim ol maunten i go liklik olgeta. 10 Na ol i save wokim hul i go insait long ples ston. Na taim ol i go insait, ol i save lukim olkain gutpela gutpela ston i stap. Ol man i mas tromoi bikpela mani bilong baim kain ston olsem. 11 Na taim ol wokman i wokim hul na ol i lukim liklik wara i ran insait long graun, orait ol i save pasim wara, bai wara i no ken pulap long hul. Na ol i save kisim ol gutpela samting i hait i stap long graun, na bringim i kam ausait long ples klia.
12 “Tasol bai yumi mas i go long wanem hap bilong kisim gutpela tingting na save? Ples bilong gutpela tingting na save i stap we? 13 Gutpela tingting na save i samting tru na i winim planti mani samting. Tasol ol manmeri i no save gut long dispela. Na dispela gutpela tingting na save i no stap namel long ol manmeri bilong graun. 14 Solwara wantaim ol ples daun tru bilong en i tok olsem, ‘Gutpela tingting na save i no i stap long dispela hap.’ 15 Maski yumi skelim planti gol na silva bilong baim gutpela tingting na save, sori tumas, yumi no inap tru long baim dispela samting. 16 Yes, tru tumas, maski yumi kisim gutpela gol tru bilong kantri Ofir, na ol ston i dia tumas, yumi no inap tru long baim gutpela tingting na save. 17 Sapos yumi laik baim gutpela tingting na save, na yumi kisim gutpela glas i dia tumas na ol naispela samting ol i bin wokim long gutpela gol, sori, em tu bai yumi no inap. 18 Gutpela tingting na save i winim tru pe bilong ol naispela bilas bilong rip na bilong ol strongpela waitpela ston i lait tumas olsem glas. Ol man i save tromoi bikpela mani bilong baim ol naispela pel bilong solwara. Tasol pe bilong pel tu i no inap long baim gutpela tingting na save. 19 Gutpela yelopela ston topas ol i save kisim long kantri Sudan, na gol ol i bin kukim long paia na i kamap gutpela tumas, dispela tupela samting tu i no inap tru long baim gutpela tingting na save, long wanem, pe bilong en i antap moa.
20 “Orait bai yumi painim gutpela tingting na save long wanem hap tru? Ples bilong gutpela tingting na save i stap we? 21 Gutpela tingting na save i stap hait long ples bilong en, na olgeta manmeri na ol arapela samting i gat laip i no inap lukim. Ol pisin i save flai antap long skai, tasol ol tu i no inap lukim. 22 Ples bilong ol man i dai pinis i tok olsem, ‘Mi tu mi bin harim tok win tasol long gutpela tingting na save, tasol mi no bin lukim.’
23 “Orait harim. God wanpela tasol i save long ples gutpela tingting na save i stap long en. Na em wanpela tasol i save long rot i go long en. 24 Long wanem, em i save lukim olgeta hap bilong graun na em i save lukim olgeta samting i stap aninit long skai. 25 Bipo tru God i bin skelim na makim pinis strong bilong win na tu em i bin skelim na makim hamas wara bai i stap long biksolwara. 26 Na God i bin makim tu ol lo bilong ren na ol rot ol blakpela klaut i mas bihainim. 27 Na long taim God i mekim ol dispela samting, em i lukim gutpela tingting na save, na em i skelim olgeta tingting na pasin bilong en. Orait na em i putim gutpela tingting na save i stap strong na em i orait olgeta long en.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 28 Na Sng 111.10, Snd 1.7, 9.10 God i tokim yumi manmeri bilong graun olsem, ‘Man i save aninit long mi, Bikpela, na i save givim baksait long ol pasin nogut, dispela man i gat gutpela tingting na save.’ ”

*28:27: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

28:28: Sng 111.10, Snd 1.7, 9.10