Pasin bilong Gutpela Sindaun
o
Ol Provep
Tok i go pas
Ol Israel i bin laikim tru ol sotpela na switpela tok bilong stiaim laip bilong ol manmeri na soim pasin bilong gutpela sindaun long ol. Long tok Inglis dispela kain sotpela tok i gat nem olsem, ol provep. Long dispela buk Pasin bilong Gutpela Sindaun ol i bin bungim planti bilong dispela kain tok, em ol tok ol tisa bilong ol Israel i save autim bilong skulim ol yangpela.
Namba wan samting bilong givim gutpela sindaun em dispela samting ol i kolim gutpela tingting na save. Dispela em i olsem pasin bilong lukluk gut na skelim ol samting pastaim. Dispela buk i laik soim yumi olsem, as bilong gutpela tingting na save em pasin bilong bilip na aninit long Bikpela.
Dispela buk i gat ol kain kain tok bilong soim yumi long pasin bilong gutpela sindaun. Em i stiaim yumi long rot bilong sindaun gut wantaim meri na famili bilong yumi. Em i soim gutpela rot bilong mekim wok bisnis na bilong sindaun gut wantaimol arapela. I gat planti tok bilong helpim ol yangpela. Ol i mas harim tok na i no ken raun wantaim ol lain bilong hambak na sakim tok. Sampela hap i tok long yumi no ken apim nem bilong yumi yet. Mobeta yumi daunim yumi yet na tingting long helpim ol rabisman.
Sampela hap bilong dispela buk i strongim lo bilong God, na sampela hap i olsem gutpela tingting ol saveman yet i bin lukim na painimaut na ol i laik autim bilong helpim laip bilong yumi. Ol i bungim olgeta dispela tok long dispela buk bilong soim yumi long pasin bilong gutpela sindaun.
Gutpela na stretpela tingting em i nambawan samting tru
Sapta 1
(Sapta 1-9)
Dispela buk inap helpim olgeta kain man
Dispela 1 Kin 4.32 buk i gat ol gutpela toktok bilong Solomon, pikinini bilong Devit na king bilong Israel. Dispela gutpela tok em inap long givim yumi gutpela tingting na long lainim yumi long gutpela pasin. Na sapos yumi harim tok long as bilong ol samting, orait bai yumi inap klia tru long dispela tok. Gutpela tok bilong dispela buk bai i skulim yumi long wokabaut olsem man i gat gutpela save na long bihainim ol gutpela na stretpela pasin na long mekim wankain stretpela pasin long olgeta man. Na sapos sampela man i gat liklik save tasol, bai dispela tok i helpim ol long kisim gutpela tingting, na em bai i givim gutpela save long ol yangpela man, na soim ol long gutpela pasin bilong wokabaut. Na Snd 9.9, 14.6, Sav 9.11 dispela buk bai i helpim ol man i gat save na bai ol i kisim save moa yet, na em bai i skulim ol man i gat gutpela tingting long ol gutpela rot ol i ken bihainim. Dispela tok bai i helpim yumi long kisim save long ol tok piksa na tok bokis na long ol gutpela tok na tok hait bilong ol saveman.
Sapos Jop 28.28, Sng 111.10, Snd 9.10, 15.33 yu laik kisim gutpela save, orait pastaim yu mas aninit long Bikpela. Ol man i no gat gutpela tingting ol i no laik tru long skul na kisim gutpela save.
Tok bilong skulim ol yangpela man
Pikinini, yu mas harim tok bilong papamama bilong yu na yu no ken sakim tok bilong tupela. Tok bilong tupela bai i mekim yu i kamap gutpela man, olsem yu putim naispela bilas long het bilong yu na naispela bis i stap long nek bilong yu.
10 Pikinini, Lo 13.8, Sng 50.18, Snd 16.29 sapos ol raskol o stilman i grisim yu long mekim ol pasin nogut, orait yu no ken bihainim tok bilong ol. 11 Dispela kain man i save tok olsem, “Goan, yu kam wantaim mipela, na yumi go kilim sampela man i dai. Yumi go hait long arere bilong rot na lukim wanem ol man bai i kam, na yumi kilim ol i dai. Maski ol i no gat asua, yumi pinisim laik tasol na kilim ol i dai. 12 Bai yumi kamap wantu na kilim ol, olsem dai i save kamap wantu long ol man na ol i go long ples bilong ol man i dai pinis. 13 Na bai yumi kisim planti samting bilong ol dispela man na bai ol dispela samting i pulap long ol haus bilong yumi. 14 Yu kam poroman wantaim mipela, na bai yu tu yu kisim planti samting.”
15 Pikinini, Sng 1.1, 119.101, Snd 4.14 sapos ol raskol i mekim dispela kain tok long yu, orait yu no ken harim tok bilong ol na bihainim ol. 16 Oltaim ol dispela kain man i laikim tumas long mekim ol pasin nogut. Na oltaim bel bilong ol i save kirap long kilim ol man i dai. 17-18 Ol man i mekim dispela kain pasin bai i kisim pe nogut. I olsem ol i putim umben bilong holimpas ol yet. Ol pisin i gat gutpela tingting. Sapos wanpela pisin i lukim man i putim umben, orait em bai i no inap pas long en. Tasol ol raskol i no olsem. Ol i strong moa long mekim pasin nogut, olsem na bai ol i bagarapim ol yet. 19 Ol man bilong pait na stil i save bihainim dispela pasin, olsem na ol bai i bagarap. I olsem ol samting ol i bin stilim bai i bagarapim ol.
Ol lain i no bihainim gutpela tingting bai i painim bikpela hevi
20 Gutpela Snd 8.1-3 na stretpela tingting i olsem wanpela meri i sanap long ol rot na long ol maket na i singaut long ol manmeri. 21 Na tu em i sanap long ples bung klostu long dua bilong bikpela banis bilong taun, na long olgeta ples planti manmeri i stap long en, na em i singaut olsem, 22 “Yupela Sng 1.1, Snd 1.4, 1.32, 9.4, 22.3 lain i no gat tingting, yupela i laik i stap olsem oltaim, a? Yupela i olsem ol longlong man. Yupela i no laik kisim gutpela save na yupela i tok bilas long en. Wanem taim bai yupela i lusim dispela pasin? 23 Mi laik tok strong long yupela long lusim pasin nogut bilong yupela. Yupela i mas bihainim tok bilong mi, na bai mi skulim yupela na givim gutpela tingting long yupela. 24 Mi bin singautim yupela long kam long mi, tasol yupela i no laik. 25 Yupela Sng 107.11, Snd 15.10, Lu 7.30 i bin givim baksait long gutpela tok bilong mi na yupela i bikhet long taim mi laik stretim yupela. 26 Orait bai mi tu mi mekim wankain pasin olsem yupela. Na long taim bikpela trabel i painim yupela, na yupela i bagarap, bai mi lap moa yet, na bai mi tok bilas long yupela. 27 Taim nogut bai i kamap long yupela olsem strongpela win, na trabel na pen bai i bagarapim yupela olsem traipela raunwin.
28 “Long Sng 18.41, Ais 1.15, Mai 3.4, Sek 7.13 dispela taim yupela bai i singautim mi long helpim yupela, tasol bai mi no ken i kam. Na yupela bai i wok long painim mi, tasol yupela bai i no inap lukim mi. 29 Yupela i no laik tru long kisim gutpela save na yupela i no laik aninit long Bikpela. 30 Yupela i bin sakim gutpela tok bilong mi, na yupela i bin givim baksait long mi long taim mi laik stretim yupela. 31 Olsem na nau bai yupela i kisim pe nogut bilong ol pasin nogut yupela i save mekim. 32 Ol manmeri i no gat gutpela tingting, ol i save givim baksait long mi, na dispela pasin bilong ol i save kilim ol yet i dai. Ol man i ting ol i save pinis long olgeta samting, ol i olsem ol longlong man. Dispela tingting bilong ol bai i bagarapim ol yet. 33 Tasol Sng 25.12-13, Snd 3.24-26 ol manmeri i putim yau gut long tok bilong mi, bai ol i stap gut. Na bai ol i no gat hevi na bai ol i no pret, long wanem, ol i save, samting nogut i no inap kamap long ol.”

1:1: 1 Kin 4.32

1:5: Snd 9.9, 14.6, Sav 9.11

1:7: Jop 28.28, Sng 111.10, Snd 9.10, 15.33

1:10: Lo 13.8, Sng 50.18, Snd 16.29

1:15: Sng 1.1, 119.101, Snd 4.14

1:20: Snd 8.1-3

1:22: Sng 1.1, Snd 1.4, 1.32, 9.4, 22.3

1:25: Sng 107.11, Snd 15.10, Lu 7.30

1:28: Sng 18.41, Ais 1.15, Mai 3.4, Sek 7.13

1:33: Sng 25.12-13, Snd 3.24-26