Sapta 15
Sapos Het 8.1-3, 1 Sml 25.10, Snd 25.15 man i belhat long yu, orait bekim tok isi long em, na bai belhat bilong en i dai. Tasol sapos yu rabisim narapela man long tok bilong yu, bai yu mekim em i belhat nogut tru long yu.
Sapos man i gat gutpela tingting na em i autim tok, em i mekim ol man i laikim gutpela tingting na save. Tasol taim man i no gat gutpela tingting i autim tok, em i mauswara nating tasol.
Bikpela Jop 34.21, Jer 16.17, 32.19, Hi 4.13 i save lukim olgeta samting i kamap long olgeta hap. Em i lukim ol gutpela man na ol man nogut tu.
Sapos man i autim gutpela tok long ol manmeri, dispela tok i olsem diwai bilong givim laip na i helpim ol manmeri long i stap gut. Tasol sapos man i tok nogut long ol manmeri, em i bagarapim tingting bilong ol.
Man i no gat gutpela tingting i save sakim tok bilong papa bilong en. Tasol sapos man i larim ol arapela man i stretim em, orait em i gat gutpela tingting.
Ol stretpela man i gat planti samting long haus bilong ol. Tasol mani bilong ol man nogut i kamapim trabel long ol yet.
Ol man i gat gutpela tingting i save givim gutpela tingting long ol manmeri. Tasol ol man i no gat gutpela tingting i no save mekim olsem.
Bikpela i no laik tru long ofa bilong man i save mekim pasin nogut. Tasol em i amamas moa yet long prea bilong stretpela man.
Bikpela i no laik tru long pasin bilong man i save mekim pasin nogut. Tasol em i laikim tumas ol man i wok long bihainim stretpela pasin.
10 Man i lusim stretpela rot bai i kisim pe nogut tru. Na man i no laik bai ol arapela man i stretim em, em bai i dai.
11 Bikpela i save lukim olgeta man i dai pinis na ples ol i stap long en. Olsem na em i save tu long olgeta tingting na laik bilong yumi manmeri bilong graun.
12 Bikhetman i no laik bai narapela man i stretim em, na em i no laik askim man i gat gutpela tingting long givim tingting long em.
13 Sapos Snd 17.22 bel bilong man i amamas, bai pes bilong en i gutpela. Tasol sapos bel bilong man i hevi, bai tingting bilong en i bagarap.
14 Man i gat gutpela tingting i save wok strong long kisim save long olkain samting. Tasol man i no gat gutpela tingting, em i strong long tok kranki oltaim.
15 Man i sot long ol samting, em i stap nogut na i gat bikpela hevi oltaim. Tasol sapos em i man bilong belgut na amamas, orait olgeta de i olsem de bilong pati.
16 Sapos Sng 37.16, Snd 16.8, 1 Ti 6.6 yu gat liklik samting tasol na yu aninit long Bikpela, orait laip bilong yu i winim laip bilong man i gat traipela hip mani na i gat planti trabel tu.
17 Pasin Snd 17.1 bilong laikim man, em i nambawan pasin. Olsem na sapos yu stap wantaim ol pren bilong yu na yupela i kaikai kumu tasol, dispela i winim tru pasin bilong i stap wantaim ol man yu no laikim, na yupela i kaikai mit bilong bulmakau.
18 Man bilong belhat kwik i save mekim ol arapela man i kros. Tasol man bilong bel isi i save daunim kros bilong ol man, na ol i stap wanbel gen.
19 Lesman i ting laip bilong en i nogut tru, olsem em i wokabaut brukim bus. Tasol stretpela man i save, laip bilong en i gutpela tru, olsem em i wokabaut long bikrot.
20 Sapos pikinini man i gat gutpela tingting na save, orait papamama bilong en i save amamas. Tasol sapos pikinini i bihainim longlong pasin, orait em i no laikim papamama bilong en.
21 Ol Ef 5.15 man i no gat gutpela tingting i save amamas long olkain longlong pasin. Tasol man i gat gutpela tingting i save bihainim stretpela pasin oltaim.
22 Sapos yu laik mekim sampela wok, orait pastaim yu mas kisim tingting long planti arapela man, na bai wok bilong yu i ken kamap gutpela. Sapos yu no mekim olsem, bai yu hatwok nating.
23 Sapos ol man i toktok i stap na yu wetim gutpela taim na yu mekim wanpela gutpela tok long ol, orait bai yu amamas.
24 Man i gat gutpela tingting i save wokabaut long rot i go antap na em i kisim laip. Olsem na em i no inap i go daunbilo long ples bilong ol man i dai pinis.
25 Bikpela bai i bagarapim haus bilong man i litimapim nem bilong em yet. Tasol em bai i helpim meri, man bilong en i dai pinis, na ol arapela man i no ken kisim graun bilong dispela meri.
26 Olkain tingting nogut i olsem stingpela samting long ai bilong Bikpela. Tasol ol gutpela tok i klin long ai bilong en.
27 Sapos man i mangal long mani, na i mekim kain kain pasin nogut bilong kisim, orait em i mekim trabel i kamap long famili bilong en. Tasol sapos man i no larim ol arapela man i givim mani long en bilong grisim em long mekim pasin i no stret, orait em bai i stap gut.
28 Stretpela man i save tingting gut pastaim, na bihain em i bekim tok long arapela man. Tasol taim man nogut i toktok, em i save mekim tok nogut tasol.
29 Bikpela i save stap longwe long ol man i save mekim pasin nogut. Tasol em i putim yau long beten bilong ol stretpela man.
30 Sapos yu lukim pes bilong man i gutpela na em i amamas i stap, orait bai yu belgut. Na sapos yu harim gutpela nius, orait dispela bai i strongim bodi bilong yu.
31 Man i putim yau gut long ol man i laik stretim em na helpim em long i stap gut, em i gat gutpela tingting na save.
32 Sapos man i sakim tok bilong ol man i laik stretim em, orait em i rabisim em yet. Tasol sapos man i harim tok bilong ol man i laik stretim em, orait tingting na save bilong en bai i kamap gutpela.
33 Pasin bilong aninit long Bikpela, em i rot bilong kisim gutpela tingting na save. Yu no inap kisim biknem sapos yu no daunim yu yet pastaim.

15:1: Het 8.1-3, 1 Sml 25.10, Snd 25.15

15:3: Jop 34.21, Jer 16.17, 32.19, Hi 4.13

15:13: Snd 17.22

15:16: Sng 37.16, Snd 16.8, 1 Ti 6.6

15:17: Snd 17.1

15:21: Ef 5.15