Sapta 25
Dispela em ol sampela moa sotpela sotpela tok bilong Solomon. Ol kuskus bilong Hesekia, king bilong Juda, ol i bin raitim ol dispela tok.
Bikpela i save haitim planti samting long tingting bilong em yet. Olsem na yumi save givim biknem long em. Tasol king i wok long painimaut as bilong planti samting i hait long yumi. Olsem na yumi save givim biknem long em.
Yumi no inap save long olgeta tingting bilong king, olsem yumi no inap save wanem samting i stap long skai na wanem samting i stap long as bilong solwara.
Sapos ol i rausim pipia long silva, bai silva i kamap gutpela, na man inap wokim gutpela plet long en. Olsem tasol, sapos ol i rausim ol man bilong mekim pasin nogut, na ol i no i stap moa wantaim king, orait bai king i mekim stretpela pasin tru, na kantri bai i kamap strong.
Sapos Lu 14.8-10 yu stap wantaim king, orait yu no ken ting yu bikman na yu mekim wankain pasin olsem ol bikman. Nogut yu kisim ples bilong wanpela bikman, na bihain em i kamap na ol i mas rausim yu. Mobeta yu stap wantaim ol man nating na bihain ol i tokim yu long i go i stap wantaim ol bikman.
Sapos yu lukim wanpela man i mekim wanpela pasin, yu no ken ting em i bin mekim pasin nogut na yu hariap i go sutim tok long em long kot. Sapos narapela man i save tru long dispela samting na bihain em i daunim tok bilong yu, orait bai yu mekim wanem?
Sapos yu gat tok long wantok bilong yu long wanpela samting, orait yu mas i go na stretim tok wantaim dispela wantok yet. Tasol sapos yu bin harim tok hait long dispela samting, yu no ken autim dispela tok long em. 10 Nogut bihain ol man i harim olsem, yu no save pasim tok hait, na bai ol i semim yu. Na bai ol i tingting nogut long yu oltaim.
11 Sapos man i autim klia tru wanpela gutpela tingting, orait tok bilong en i olsem gutpela piksa ol i wokim long gol na bilasim long silva.
12 Sapos man i gat gutpela tingting, em i stretim wantok bilong en, na sapos dispela wantok i ting dispela tok i gutpela tru, orait i olsem wantok i kisim gutpela bilas gol.
13 Sapos man bilong bringim tok, em i autim stret tok ol bosman bilong en i givim em, orait em i mekim ol i amamas, olsem ol man i save amamas long dring kolwara long taim ol i wok long kisim kaikai long gaden.
14 Sapos ol manmeri i promis long givim wanpela samting na ol i no givim, orait ol i olsem ol klaut na win i kam, tasol i no gat ren.
15 Sapos 1 Sml 25.24, Snd 15.1, 16.14 yu mekim tok isi na yu no kros kwik, orait yu inap tanim bel bilong ol man i no laik harim tok bilong yu. Na yu inap senisim tingting bilong ol hetman tu.
16 Sapos yu lukim sampela hani i stap long diwai samting, orait yu mas kaikai inap long skel bilong yu tasol. Nogut yu kaikai planti na bel bilong yu i pulap tru na yu traut. 17 Na yu no ken i go long haus bilong wantok bilong yu oltaim. Nogut em i les long yu na em i no laikim yu moa.
18 Sapos Sng 57.4, 120.3-4, Snd 12.18 man i sutim tok giaman long wantok bilong en, orait dispela i olsem man i sutim wantok long bainat o spia, o em i paitim em long hap diwai.
19 Sapos yu save, wanpela man em i man bilong giaman, tasol yu ting em bai i helpim yu long taim nogut, orait yu olsem man i gat tit nogut na i laik kaikai, o yu olsem man i gat lek nogut na i laik wokabaut.
20 Sapos yu go lukim man i bel hevi tru, na yu singim ol song bilong amamas, orait yu no helpim dispela man liklik. Nogat tru. Yu olsem man i rausim klos bilong en long taim bilong kolwin o olsem man i kapsaitim wain long sop.
21 Sapos Mt 5.44 Ro 12.20 birua bilong yu i hangre, orait yu mas givim kaikai long em. Sapos em i dai long wara, orait yu mas givim wara long em. 22 Sapos yu mekim olsem, bai yu mekim em i sem tru long ol pasin nogut bilong en na Bikpela bai i mekim gut tru long yu.
23 Tok baksait i save mekim man i pes drai, olsem win i save bringim ren i kam.
24 Sapos Snd 21.9, 21.19 man i sindaun wanpis long het bilong haus, dispela pasin i winim pasin bilong i stap insait long haus wantaim meri bilong tok kros na toktok planti.
25 Sapos man i harim gutnius i kam long wanpela longwe ples, orait bai em i amamas olsem man i tait na i dring kolwara.
26 Sapos stretpela man i larim man nogut i pulim em long mekim pasin nogut, orait em i olsem gutpela hulwara i kamap doti.
27 I no gutpela sapos man i kaikai planti hani tumas. Na sapos man i trai hat long mekim ol man i givim biknem long em, dispela pasin tu i no gutpela.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.
28 Sapos man i no inap pasim belhat bilong en, orait ol arapela man inap daunim em. Dispela kain man i olsem wanpela taun i no gat banis, na ol birua inap i go insait na bagarapim.

25:6: Lu 14.8-10

25:15: 1 Sml 25.24, Snd 15.1, 16.14

25:18: Sng 57.4, 120.3-4, Snd 12.18

25:21: Mt 5.44

25:21: Ro 12.20

25:24: Snd 21.9, 21.19

*25:27: Tok Hibru i no klia tumas long dispela lain.