Sapta 5
Jisas i autim tok antap long maunten
Jisas i lukim ol bikpela lain manmeri i kam, na em i go antap long maunten. Em i sindaun,* Long pasin bilong ol Juda, saveman i laik skulim ol manmeri em i mas sindaun na autim tok. Lukim tu Matyu 13.2 na 24.3 na Luk 4.20. na ol disaipel bilong en i kam long em.
Jisas i tok long ol lain man i ken amamas
(Luk 6.20-23)
Na Jisas i skulim ol disaipel olsem, Matyu 4.23-25 (na 9.35) i tok olsem Jisas i save mekim tupela kain wok. Namba wan em bilong skulim ol manmeri na namba 2 em bilong mekim orait ol kain kain sik. Olsem na long Matyu 5-7 yumi lukim planti tok Jisas i autim bilong skulim ol manmeri long ol pasin bilong kingdom bilong God. Na bihain, long Matyu 8-9 yumi lukim ol stori bilong Jisas i mekim orait ol manmeri i gat sik. Long buk Matyu Jisas i autim 5-pela longpela toktok. Dispela longpela toktok i stap long sapta 5-7, em namba wan bilong ol 5-pela longpela toktok. Jisas i autim dispela toktok antap long wanpela maunten. “Ol Sng 51.17, Ais 57.15, Lu 6.20 manmeri i save, ol i stap rabis tru long ol samting bilong God, em ol i ken amamas. Ol dispela manmeri bai i kisim ol gutpela samting bilong kingdom bilong heven.
“Ol Ais 61.2, Lu 6.21, KTH 7.17 manmeri i krai i stap, em ol i ken amamas. God bai i mekim gut bel bilong ol.
“Ol Sng 37.11, Ais 29.19 manmeri i save daunim nem bilong ol yet, em ol i ken amamas. Bai God i givim olgeta graun long ol.
“Ol Ais 55.1-2, 65.13 manmeri i laikim tumas long bihainim stretpela pasin, long wankain pasin olsem man i hangre tru na i laikim tumas long kisim kaikai na i dai long wara, em ol i ken amamas. Bai God inapim ol tru.
“Ol Mt 6.14, Mk 11.25, Hi 6.10, Je 2.13 manmeri i save marimari long ol arapela, em ol i ken amamas. Bai God i marimari long ol.
“Ol Sng 15.2, 24.3-4, 51.10, 73.1, 1 Ko 13.12, Hi 12.14, 1 Jo 3.2-3 manmeri bel bilong ol i klin, em ol i ken amamas. Bai ol i lukim God.
“Ol Mt 5.45, Lu 6.35, Ro 14.19 manmeri i save mekim dai ol kros na pait, em ol i ken amamas. Bai ol i kolim ol pikinini bilong God.
10 “Ol 2 Ko 4.17, 2 Ti 2.12, Hi 12.4, 1 Pi 3.14 manmeri i save bihainim stretpela pasin na long dispela as ol i kisim hevi long ol arapela, em ol i ken amamas. Kingdom bilong heven em i bilong ol.
11 “Sapos Lu 6.22, Je 1.2, 1 Pi 4.14 ol i lukim yupela i stap long lain bilong mi, na ol i tok nogut long yupela na ol i mekim nogut long yupela na sutim kain kain tok giaman long yupela, orait yupela i ken amamas. 12 Yupela 2 Sto 36.16, Lu 6.23, Ap 5.41, 7.52, 1 Te 2.15, Hi 11.32-38, Je 5.10, 1 Pi 4.13 i ken belgut na amamas tru, long wanem, bikpela pe i wetim yupela long heven. Ol man i bin mekim ol wankain pasin nogut long ol profet i bin i go paslain long yupela.”
Yupela i olsem sol na lait
(Mak 9.50 na Luk 14.34-35)
13 Jisas Mt 9.38, Lu 14.34-35 i tok moa olsem, “Yupela i olsem sol bilong graun. Tasol sapos sol i lusim pait bilong en, orait bai yumi mekim wanem na dispela sol i kamap gutpela gen? Kain sol olsem em i no gat wok moa. Ol man i save rausim tasol na krungutim long lek bilong ol.
14 “Yupela Snd 4.18, Jo 8.12, 9.5, Fl 2.15 i olsem lait bilong graun. Tingim. Wanpela taun i stap antap long maunten, em i no inap hait. 15 Na Mk 4.21, Lu 8.16, 11.33 tu, ol man i no save laitim lam na putim aninit long wanpela baket. Nogat. Ol i save putim antap long tebol, na em i givim lait long olgeta man i stap long haus. 16 Olsem Jo 15.8, 1 Ko 14.25, Ef 5.8-9, 1 Pi 2.12 tasol, lait bilong yupela i mas lait long ai bilong ol manmeri, bai ol i lukim ol gutpela pasin yupela i mekim, na bai ol i litimapim nem bilong Papa bilong yupela i stap long heven.”
Tok bilong lo bilong God
17 Jisas Mt 3.15, 9.13, 10.34-35, Ro 3.31, 10.4, Ga 3.24 i tok moa olsem, “Yupela i no ken ting mi kam bilong rausim tok bilong lo na tok bilong ol profet. Nogat. Mi no kam bilong rausim, mi kam bilong inapim tru. 18 Mi Lu 16.17, 21.33 tok tru long yupela, inap long taim skai na graun i pinis, i no gat wanpela liklik hap tok bilong lo bai i lus. Nogat. Ol liklik hap rait, na ol liklik mak ol i raitim long lo, olgeta bai i stap. Lo bai i stap olsem tasol inap long olgeta samting i kamap pinis. 19 Olsem Je 2.10 na sapos wanpela man i lukim wanpela hap bilong lo i olsem samting nating, na em i pulim ol arapela man tu long mekim olsem, orait maski dispela hap bilong lo i liklik tru, bai nem bilong dispela man i stap liklik tru long kingdom bilong heven. Tasol man i bihainim lo na i skulim ol manmeri long bihainim, em bai i gat biknem long kingdom bilong heven. 20 Mi Ro 9.31, 10.3 tokim yupela, sapos yupela i no bihainim tru laik bilong God, na stretpela pasin bilong yupela i no winim tru stretpela pasin bilong ol saveman bilong lo wantaim ol Farisi, bai yupela i no inap i go insait long kingdom bilong heven.”
Jisas i tok long pasin bilong stretim tok
(Luk 12.57-59)
21 Jisas Kis 20.13, 21.12, Wkp 24.17, Lo 5.17 i tok moa olsem, “Yupela i harim pinis dispela tok ol tumbuna i bin kisim, ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Na sapos wanpela man i kilim man i dai, em i mas kamap long kot.’ 22 Tasol Je 1.19, 1 Jo 3.15 mi tokim yupela olsem, man i kros nogut long brata bilong en, em i mas kamap long kot. Na man i tok nogut long brata bilong en, em i mas kamap long namba wan kaunsil. Na man i tokim narapela man olsem, ‘Yu longlong man tru,’ em i mas i go long paia bilong hel.
23 “Olsem Mt 8.4, 23.19, Mk 11.25 na sapos yu bringim ofa bilong yu i kam long alta, na yu tingim brata bilong yu em i gat tok long yu, 24 orait Mt 18.15-20, 1 Ti 2.8, 1 Pi 3.8 yu mas lusim ofa bilong yu i stap klostu long alta. Na yu go pastaim na stretim tok wantaim brata bilong yu. Stretim pinis, orait nau yu ken i go na givim ofa bilong yu long God.
25 “Sapos Mt 6.14-15, 18.34-35 wanpela man i laik kotim yu, na yutupela i wokabaut yet long rot i go long ples bilong kot, orait yu mas hariap na stretim tok wantaim em. Nogut dispela man i putim yu long han bilong jas, na jas i putim yu long han bilong plisman, na plisman i putim yu long haus kalabus. 26 Mi tok tru long yu, yu bai i stap long haus kalabus inap long yu baim olgeta mani ol i makim bilong yu.”
Jisas i tok long man i mekim pasin pamuk
27 Jisas Kis 20.14, Lo 5.18 i tok moa olsem, “Yupela i harim pinis bipo ol i tok olsem, ‘Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.’ 28 Tasol 2 Sml 11.2, Snd 6.25, 2 Pi 2.14 mi tokim yupela olsem, sapos wanpela man i lukim wanpela meri na i gat mangal nogut long em, dispela man i mekim pasin pamuk pinis long bel bilong em.
29 “Sapos Mt 18.9, Mk 9.47, 1 Ko 9.27, Kl 3.5 ai long han sut bilong yu i pulim yu long mekim sin, orait yu mas kamautim na tromoi. Mobeta wanpela hap bodi bilong yu i lus na yu no mekim sin, na bai ol i no tromoi bodi bilong yu olgeta i go long hel. 30 Na Mt 18.8, Mk 9.43 sapos han sut bilong yu i mekim yu i pundaun long sin, orait yu mas katim na tromoi. Mobeta wanpela hap bodi bilong yu i lus, na yu no mekim sin, na bodi bilong yu olgeta i no i go long hel.”
Jisas i tok long man i rausim meri
(Matyu 19.9 na Mak 10.11-12 na Luk 16.18)
31 Jisas Lo 24.1-4, Jer 3.1, Mt 19.7, Mk 10.4 i tok moa olsem, “Bipo ol i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i rausim meri bilong en, orait em i mas givim em wanpela pepa bilong katim marit.’ 32 Tasol Mt 19.9, Mk 10.11-12, Lu 16.18, Ro 7.3, 1 Ko 7.10-11 mi tokim yupela, sapos man i rausim meri bilong en taim meri i no bin mekim pasin pamuk, orait dispela man i mekim meri i kalapim lo bilong marit. Long wanem, taim dispela meri i maritim narapela man, meri i mekim pasin pamuk. Na man i maritim wanpela meri, bipo man bilong en i bin rausim em, em tu i kalapim lo bilong marit na i mekim pasin pamuk.”
Yupela i no ken tok tru antap
33 Jisas Kis 20.7, Wkp 19.12, Nam 30.2, Lo 23.21 i tok moa olsem, “Narapela tok ol tumbuna i kisim na yupela i harim pinis, em i olsem, ‘Yu no ken giaman taim yu tok tru antap. Na sapos yu tok tru antap long mekim wanpela samting, orait yu mas bihainim dispela tok na mekim stret long ai bilong Bikpela.’ 34 Tasol Ais 66.1, Mt 23.22, Ap 7.49, Je 5.12 mi tokim yupela, yupela i no ken mekim tok tru antap. Nogat tru. Yupela i no ken kolim heven bilong strongim wanpela tok, long wanem, heven em i sia king bilong God. 35 Na Sng 48.2, Ais 66.1 yupela i no ken kolim graun bilong strongim wanpela tok, long wanem, graun em i ples God i save putim lek bilong en antap long en. Na yupela i no ken kolim Jerusalem bilong strongim wanpela tok, long wanem, Jerusalem em i taun bilong Nambawan King. 36 Na yu no ken kolim het bilong yu bilong strongim wanpela tok, long wanem, yu no inap long mekim wanpela gras bilong het bilong yu i kamap waitpela o blakpela. 37 Yupela Kl 4.6, Je 5.12 i mas tok ‘Yes’ na ‘Nogat’ tasol. Em inap. Tok ol i save skruim long dispela, em ol tok Satan yet i kamapim.”
Yupela i no ken bekim rong
(Luk 6.29-30)
38 Jisas Kis 21.24, Wkp 24.20, Lo 19.21 i tok moa olsem, “Yupela i harim pinis bipo ol i bin tok olsem, ‘Sapos wanpela man i bagarapim ai bilong narapela man, orait yupela i mas bagarapim ai bilong en. Na sapos wanpela man i brukim tit bilong narapela man, orait yupela i mas brukim tit bilong en.’ 39 Tasol Wkp 19.18, Ais 50.6, Lu 6.29, Jo 18.22-23, Ro 12.17-19, 1 Ko 6.7, 1 Pi 3.9 mi tokim yupela olsem, yupela i no ken bekim rong long man i mekim nogut long yupela. Nogat. Sapos wanpela man i solapim wanpela wasket bilong yu, orait yu mas tanim narapela wasket tu i go long em. 40 Na 1 Ko 6.7 sapos wanpela man i laik kotim yu na kisim siot bilong yu, orait yu mas givim longpela klos bilong yu tu long em. 41 Na sapos wanpela man i strong long yu mas karim kago bilong en i go inap wan kilomita, orait yu mas karim kago i go inap 2 kilomita. 42 Sapos Lo 15.8-10, Lu 6.30, 6.35 wanpela man i askim yu long givim wanpela samting long em, orait yu mas givim. Na sapos man i laik dinau long yu, orait yu no ken givim baksait long em.”
Jisas i tok long pasin bilong laikim ol birua
(Luk 6.27-28 na 6.32-36)
43 Jisas Lo 23.6, Sng 41.10 i tok moa olsem, “Yupela i harim pinis bipo ol i bin tok olsem, ‘Yu mas laikim tru ol wantok, na yu mas bel nogut long ol birua bilong yu.’ Dispela tok bilong laikim ol wantok em i stap long Wok Pris 19.18. Tasol i no klia, dispela tok bilong bel nogut long ol birua, em i kam long wanem hap tru. Tasol lukim Lo 7.2 na 20.16 na Song 139.21-22. 44 Tasol Kis 23.4-5, Lu 23.34, Ap 7.60, Ro 12.14, 12.20, 1 Ko 4.12-13, 1 Pi 2.23 mi tokim yupela olsem, yupela i mas laikim ol birua bilong yupela, na yupela i mas beten bai God i marimari long ol man i save mekim pasin nogut long yupela. 45 Olsem Jop 25.3, Ef 5.1 bai yupela i stap pikinini bilong Papa bilong yupela em i stap long heven. Em i save mekim san bilong en i kamap antap long ol man nogut na long ol gutpela man wantaim. Na em i save mekim ren i kam daun long ol stretpela man na long ol man bilong mekim pasin i no stret tu. 46 Sapos yupela i laikim tasol ol man i save laikim yupela, bai yupela i kisim wanem pe? Ol man bilong kisim takis, ol tu i save mekim wankain pasin. 47 Na sapos yupela i givim gude long ol brata bilong yupela tasol, bai yupela i winim ol arapela man long wanem samting? Ol haiden tu i save mekim olsem. 48 Yupela Wkp 11.44, 19.2, Lo 18.13, Lu 6.36, Kl 1.28, 1 Pi 1.15-16 i mas i stap stretpela manmeri tru, olsem Papa bilong yupela i stap long heven em i stap stretpela tru.”

*5:1: Long pasin bilong ol Juda, saveman i laik skulim ol manmeri em i mas sindaun na autim tok. Lukim tu Matyu 13.2 na 24.3 na Luk 4.20.

5:2: Matyu 4.23-25 (na 9.35) i tok olsem Jisas i save mekim tupela kain wok. Namba wan em bilong skulim ol manmeri na namba 2 em bilong mekim orait ol kain kain sik. Olsem na long Matyu 5-7 yumi lukim planti tok Jisas i autim bilong skulim ol manmeri long ol pasin bilong kingdom bilong God. Na bihain, long Matyu 8-9 yumi lukim ol stori bilong Jisas i mekim orait ol manmeri i gat sik. Long buk Matyu Jisas i autim 5-pela longpela toktok. Dispela longpela toktok i stap long sapta 5-7, em namba wan bilong ol 5-pela longpela toktok. Jisas i autim dispela toktok antap long wanpela maunten.

5:3: Sng 51.17, Ais 57.15, Lu 6.20

5:4: Ais 61.2, Lu 6.21, KTH 7.17

5:5: Sng 37.11, Ais 29.19

5:6: Ais 55.1-2, 65.13

5:7: Mt 6.14, Mk 11.25, Hi 6.10, Je 2.13

5:8: Sng 15.2, 24.3-4, 51.10, 73.1, 1 Ko 13.12, Hi 12.14, 1 Jo 3.2-3

5:9: Mt 5.45, Lu 6.35, Ro 14.19

5:10: 2 Ko 4.17, 2 Ti 2.12, Hi 12.4, 1 Pi 3.14

5:11: Lu 6.22, Je 1.2, 1 Pi 4.14

5:12: 2 Sto 36.16, Lu 6.23, Ap 5.41, 7.52, 1 Te 2.15, Hi 11.32-38, Je 5.10, 1 Pi 4.13

5:13: Mt 9.38, Lu 14.34-35

5:14: Snd 4.18, Jo 8.12, 9.5, Fl 2.15

5:15: Mk 4.21, Lu 8.16, 11.33

5:16: Jo 15.8, 1 Ko 14.25, Ef 5.8-9, 1 Pi 2.12

5:17: Mt 3.15, 9.13, 10.34-35, Ro 3.31, 10.4, Ga 3.24

5:18: Lu 16.17, 21.33

5:19: Je 2.10

5:20: Ro 9.31, 10.3

5:21: Kis 20.13, 21.12, Wkp 24.17, Lo 5.17

5:22: Je 1.19, 1 Jo 3.15

5:23: Mt 8.4, 23.19, Mk 11.25

5:24: Mt 18.15-20, 1 Ti 2.8, 1 Pi 3.8

5:25: Mt 6.14-15, 18.34-35

5:27: Kis 20.14, Lo 5.18

5:28: 2 Sml 11.2, Snd 6.25, 2 Pi 2.14

5:29: Mt 18.9, Mk 9.47, 1 Ko 9.27, Kl 3.5

5:30: Mt 18.8, Mk 9.43

5:31: Lo 24.1-4, Jer 3.1, Mt 19.7, Mk 10.4

5:32: Mt 19.9, Mk 10.11-12, Lu 16.18, Ro 7.3, 1 Ko 7.10-11

5:33: Kis 20.7, Wkp 19.12, Nam 30.2, Lo 23.21

5:34: Ais 66.1, Mt 23.22, Ap 7.49, Je 5.12

5:35: Sng 48.2, Ais 66.1

5:37: Kl 4.6, Je 5.12

5:38: Kis 21.24, Wkp 24.20, Lo 19.21

5:39: Wkp 19.18, Ais 50.6, Lu 6.29, Jo 18.22-23, Ro 12.17-19, 1 Ko 6.7, 1 Pi 3.9

5:40: 1 Ko 6.7

5:42: Lo 15.8-10, Lu 6.30, 6.35

5:43: Lo 23.6, Sng 41.10

5:43: Dispela tok bilong laikim ol wantok em i stap long Wok Pris 19.18. Tasol i no klia, dispela tok bilong bel nogut long ol birua, em i kam long wanem hap tru. Tasol lukim Lo 7.2 na 20.16 na Song 139.21-22.

5:44: Kis 23.4-5, Lu 23.34, Ap 7.60, Ro 12.14, 12.20, 1 Ko 4.12-13, 1 Pi 2.23

5:45: Jop 25.3, Ef 5.1

5:48: Wkp 11.44, 19.2, Lo 18.13, Lu 6.36, Kl 1.28, 1 Pi 1.15-16