Sapta 4
Yupela Wkp 25.43, 25.53, Ef 6.9 bosman bilong ol wokboi, yupela i mas mekim gutpela na stretpela pasin long ol. Yupela i save, yupela tu i gat Bosman i stap long heven.
Yumi mas bihainim pasin bilong prea strong na wokabaut stret
Yupela Ef 6.18, Fl 4.6 i mas holim strong pasin bilong prea. Na long taim yupela i prea, yupela i mas tingting gut na yupela i mas tenkyu long God. Yupela Ro 15.30, 1 Ko 16.9, Ef 6.19 i mas prea long God i ken helpim mipela tu. Yupela i mas askim em long opim rot bilong mipela i ken autim tok bilong Krais. Dispela tok bipo em i bin i stap hait, na nau em i kamap ples klia pinis. Tasol ol man i no laik harim dispela tok, na ol i bin putim mi long kalabus. Yupela Ef 6.20 i mas prea bai mi ken autim klia dispela tok, olsem God i laik bai mi mas mekim.
Taim Ef 5.15-16, 1 Te 4.11-12 yupela i stap wantaim ol man i stap ausait long sios, yupela i mas bihainim gutpela tingting na mekim ol stretpela pasin. Oltaim yupela i mas redi long soim pasin bilong Krais long ol. Oltaim Mk 9.50, Ef 4.29, Kl 3.16, 1 Pi 3.15 yupela i mas mekim gutpela tok tasol, em olkain tok ol man i save laik long harim. Yupela i mas tingting gut na traim long bekim gut tok bilong olgeta man.
Pol i salim Tikikus wantaim Onesimus i go long Kolosi
Tikikus Ap 20.4, 2 Ti 4.12 Ef 6.21-22 bai i tokim yupela long olgeta wok mi mekim. Tikikus em i wanwok na brata tru bilong yumi, na em i gutpela wokman tru bilong Bikpela. Mi salim em i kam long yupela long dispela as tasol, bilong yupela i ken save long mipela i stap olsem wanem, na bilong em i ken strongim bel bilong yupela. Mi Fm 1.10-12 salim Onesimus* Onesimus em i wokboi nating bilong Filemon. Lukim pas Pol i raitim long Filemon. i kam wantaim Tikikus. Onesimus em i gutpela brata tru bilong yumi, na em i wantok bilong yupela. Tupela bai i tokim yupela long olgeta samting i bin kamap long hia.
Pol i salim gude long ol Kolosi
10 Aristarkus, Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Fm 1.24 em i kalabus wantaim mi, em i tok gude long yupela. Na Mak, em kandere bilong Barnabas, em tu i tok gude long yupela. Sapos em i kam long yupela, orait yupela i mas amamas long kisim em, olsem mi bin salim tok na tokim yupela pinis. 11 Na Jisas, ol i kolim Jastus, em tu i tok gude long yupela. Long lain bilong ol Juda, dispela ol man tasol i save wok wantaim mi long kirapim kingdom bilong God, na ol i helpim mi gut tru.
12 Epafras Kl 1.7, Fm 1.23 em i tok gude long yupela. Em i wantok bilong yupela na em i wokman bilong Krais Jisas. Oltaim em i save strong long prea na askim God long helpim yupela long sanap strong olsem ol Kristen i kisim pinis pasin bilong God na i save gut tru long olgeta laik bilong God. 13 Mi laik tokim yupela olsem, em i save hatwok tru long helpim yupela wantaim ol manmeri bilong ol sios i stap long taun Laodisia na taun Hierapolis. 14 Na 2 Ti 4.10-11, Fm 1.24 Luk, Planti man i ting dispela Luk tasol i bin raitim dispela tupela buk, Gutnius Luk I Raitim na Wok Bilong Ol Aposel. dispela dokta mipela i save laikim tumas, em wantaim Demas tupela i tok gude long yupela.
15 Mi laik bai yupela i givim gude bilong mi long ol brata i stap long taun Laodisia. Na givim gude tu long Nimfa wantaim ol manmeri bilong sios i save bung long haus bilong en. 16 Taim yupela i ritim pinis dispela pas, orait yupela i mas salim i go long sios bilong Laodisia, bai ol tu i ken ritim. Na pas mi salim i go long ol Laodisia, em yupela tu i mas ritim. 17 Na Fm 1.2 yupela tokim Arkipus olsem, “Yu mas lukautim gut dispela wok yu bin kisim long Bikpela, na yu mas mekim gut dispela wok.”
18 Mi 1 Ko 16.21, 2 Te 3.17 Pol, mi yet mi raitim dispela tok gude long yupela. Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21. Yupela i mas tingting long mi, mi stap yet long kalabus. Marimari bilong God i ken i stap wantaim yupela.

4:1: Wkp 25.43, 25.53, Ef 6.9

4:2: Ef 6.18, Fl 4.6

4:3: Ro 15.30, 1 Ko 16.9, Ef 6.19

4:4: Ef 6.20

4:5: Ef 5.15-16, 1 Te 4.11-12

4:6: Mk 9.50, Ef 4.29, Kl 3.16, 1 Pi 3.15

4:7: Ap 20.4, 2 Ti 4.12

4:7: Ef 6.21-22

4:9: Fm 1.10-12

*4:9: Onesimus em i wokboi nating bilong Filemon. Lukim pas Pol i raitim long Filemon.

4:10: Ap 12.12, 12.25, 13.13, 15.37-39, 19.29, 27.2, Fm 1.24

4:12: Kl 1.7, Fm 1.23

4:14: 2 Ti 4.10-11, Fm 1.24

4:14: Planti man i ting dispela Luk tasol i bin raitim dispela tupela buk, Gutnius Luk I Raitim na Wok Bilong Ol Aposel.

4:17: Fm 1.2

4:18: 1 Ko 16.21, 2 Te 3.17

4:18: Lukim tok i stap long 1 Korin 16.21.