Sapta 25
Lo bilong ol namba 7 yia
(Lo 15.1-11)
Moses Kis 23.10-11 i stap yet long maunten Sainai na Bikpela i tokim em long givim dispela tok long ol Israel. Bikpela i tok olsem, “Taim yupela i stap pinis long dispela graun mi laik givim yupela, orait long olgeta namba 7 yia yupela i no ken planim ol kaikai. Yupela i mas larim graun i stap nating. Graun i ken malolo olsem yupela i save malolo long de Sabat. Yupela i mas mekim olsem bilong makim em i yia bilong mi yet. Long 6-pela yia yupela i ken planim olkain kaikai long graun bilong yupela, na katim ol han bilong diwai wain na kisim kaikai long gaden. Tasol long namba 7 yia yupela i mas larim graun i malolo. Na yupela i mas makim dispela yia bilong mi yet. Olsem na yupela i no ken planim kaikai na yupela i no ken katim han bilong ol diwai wain bilong yupela. Na sapos wit samting i kamap nating, orait yupela i no ken kisim pikinini bilong en na bungim long haus kaikai. Na sapos ol rop bilong pikinini wain i kamap long ol diwai wain, orait yupela i no ken kisim bilong wokim wain. Larim olgeta i stap, long wanem, dispela yia graun i mas malolo gut. Tasol long dispela yia ol kaikai i kamap nating long graun bilong yupela, i bilong kaikai tasol. I no bilong bungim long haus kaikai o bilong wokim wain samting. Yupela na ol wokboi na wokmeri nating na ol arapela wokman na ol manmeri bilong ol arapela lain i stap wantaim yupela, yupela i ken kaikai. Na ol bulmakau sipsip meme samting, na ol wel abus tu i ken kaikai.”
Yia bilong bekim bek ol samting
Na Bikpela i tok moa olsem, “7-pela taim yupela i mas kaunim 7-pela yia, inap 49 yia olgeta. Na long dispela namba 49 yia, long de namba 10 bilong namba 7 mun, yupela i mas salim sampela man i go winim biugel long olgeta hap bilong kantri bilong yupela. Dispela de em i Bikpela De Bilong mi God, mi Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. 10 Na bai yia namba 50 i stat long dispela de yupela i winim biugel na em i yia bilong mi yet. Na yupela i mas tokaut long olgeta manmeri bai hevi bilong ol i pinis na ol i ken i stap gut. Long dispela yia, ol man i bin baim graun bilong ol arapela man, ol i mas bekim i go bek long papa tru bilong graun o long ol wanlain bilong papa bilong graun. Na ol manmeri i stap wokboi na wokmeri nating, bai ol i ken lusim dispela wok na go bek long famili bilong ol yet. 11 Namba 50 yia em i yia bilong olgeta manmeri i ken sindaun gut na amamas. Na long dispela yia yupela i no ken planim ol kaikai long graun bilong yupela, na yupela i no ken katim na bungim ol wit samting i kamap nating. Na yupela i no ken kisim ol pikinini wain bilong wokim wain. 12 Yupela i mas tingim dispela yia olgeta em i yia bilong mi Bikpela tasol. Na yupela i mas kaikai ol kaikai i kamap nating long graun bilong yupela, em tasol. Yupela i no ken kaikai ol arapela kaikai.
13 “Long dispela yia yupela man i bin salim graun bilong yupela long narapela man, yupela i mas kisim bek graun bilong yupela gen. 14-15 Olsem na taim yupela i salim graun long narapela man, yupela i mas tingim hamas yia i stap yet bilong painim dispela yia bilong bekim bek olgeta samting, na hamas taim bai em i ken planim kaikai na kisim kaikai i mau. Na em i mas baim gut, inap long pe bilong graun stret. 16 Sapos i gat planti yia i stap yet, orait pe i mas i go antap. Tasol sapos i no planti yia, pe i mas i go daun, long wanem, em i no baim graun tru. Nogat. Em i baim kaikai em bai i kisim long dispela graun long olgeta yia dispela graun i stap long han bilong en. 17 Yupela i no ken giamanim wanpela wantok. Nogat. Yupela i mas pret long mi, God bilong yupela, na mekim stretpela pasin tasol. Mi Bikpela, mi tok olsem.”
God bai i lukautim gut ol manmeri i bihainim tok bilong en
18 Na Bikpela i tok moa olsem, “Yupela i mas bihainim gut olgeta tok na olgeta lo bilong mi. Sapos yupela i mekim olsem, bai yupela i ken i stap gut oltaim long dispela graun mi laik givim yupela. 19 Na planti kaikai bai i kamap long graun na bai yupela i ken kaikai planti oltaim. Na bai yupela i stap gut tumas long dispela graun. 20 Olsem na nogut yupela i tok olsem, ‘Long namba 7 yia mipela i no ken planim kaikai na kisim ol kaikai i mau bilong bungim. Sapos mipela i tambu long mekim olsem, orait bai mipela i ken kaikai wanem samting long dispela yia?’ 21 Maski, yupela i no ken wari. Mi Bikpela, bai mi mekim gut tru long graun long namba 6 yia, olsem na bai planti kaikai i kamap na yupela i ken kaikai inap tripela yia. 22 Na taim yupela i planim ol kaikai long namba 8 yia, bai yupela i kaikai yet dispela kaikai yupela i bin kisim long namba 6 yia. Na yupela bai i gat kaikai inap long taim dispela nupela kaikai i redi na yupela i kisim.”
Ol i mas bekim graun samting ol i bin kisim
23 Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos narapela man i baim graun bilong yupela, em i no ken holim oltaim. Long wanem, i no graun tru bilong yupela. Em i graun bilong mi Bikpela, na mi larim yupela Israel i stap long en, olsem ol man i save larim ol man bilong narapela kantri i stap long graun bilong ol.
24 “Sapos wanpela man bilong yupela i baim graun bilong narapela man bilong yupela, orait em i mas save gut olsem, sapos bihain papa bilong graun i laik baim bek, orait em i ken baim. 25 Sapos wanpela wantok bilong yupela i kamap rabis, na em i laik kisim sampela mani, na em i larim narapela man i baim graun bilong en, orait dispela wanblut bilong en stret i gat wok bilong sambai long em na helpim em,* Long lo bilong ol Hibru, sapos wanpela man i painim hevi, orait wanpela wanblut bilong en i gat wok bilong sambai long em na helpim em. Bikpela samting dispela wanblut i mas mekim, em long baim bek graun bilong man i gat hevi, bai dispela graun i ken i stap graun bilong famili bilong en. Lukim Rut 3.9-13 na 4.1-6, na Jeremaia 32.6-12. Long buk Aisaia i gat tok piksa olsem God em i dispela man i gat wok bilong sambai long ol manmeri bilong en na helpim ol. Lukim Aisaia 41.14 na 43.14 na 44.6 na 44.24 na 54.5 na 60.16. em i mas baim bek dispela graun na givim bek long em. 26 Tasol sapos man i no gat wanblut bilong helpim em, em yet i mas baim bek. Taim em i gat planti mani, orait em i ken baim bek dispela graun. 27 Em i mas kaunim hamas yia i stap yet bilong painim yia bilong bekim bek ol samting, na em i mas kaunim hamas pe bilong olgeta kaikai bai i kamap long dispela graun long ol dispela yia. Na em i mas kisim mani bilong inapim ol dispela kaikai na givim long man i bin baim graun bilong en bipo, na bai em i kisim bek dispela graun. 28 Tasol sapos mani bilong en i sot, na em i no inap baim bek dispela graun, orait graun i ken i stap long han bilong man i baim pinis inap long yia bilong bekim bek ol samting. Na taim dispela yia i kamap, man i bin baim graun i mas givim dispela graun long papa bilong graun stret.
29 “Sapos man i gat haus i stap insait long taun i gat banis, na wanpela man i baim dispela haus, orait papa bilong haus i gat wanpela yia bilong baim bek dispela haus gen. 30 Sapos wanpela yia i go pinis na em i no baim bek dispela haus, orait nau em i no gat rot bilong baim bek. Nogat tru. Nau dispela haus i bilong man i bin baim na bilong ol lain tumbuna bilong en i kamap bihain. Na em i no ken givim bek long yia bilong bekim bek ol samting. 31 Tasol ol haus i stap long ol liklik ples i no gat banis, em yupela i mas tingim ol i olsem graun bilong planim kaikai. Olsem na papa bilong ol dispela haus i ken baim bek gen, na long yia bilong bekim bek ol samting, ol man i baim pinis i mas bekim bek long ol papa tru bilong ol haus. 32 Tasol ol lain bilong Livai i no ken bihainim dispela lo. Sapos ol i laik baim bek haus bilong ol long taun i gat banis, orait ol i ken baim. 33 Sapos wanpela Livai i salim haus bilong en na em i no laik baim bek, orait man i bin baim dispela haus em i mas givim bek long dispela Livai long yia bilong bekim bek ol samting. Long wanem, mi makim graun long yupela arapela Israel, tasol ol lain Livai nogat. Mi givim ol taun tasol long ol. Olsem na ol haus i stap long ol taun bilong ol Livai, ol i bilong ol Livai tasol oltaim. 34 Na graun i stap arere long ol taun bilong ol Livai, em ol arapela man i no ken baim. Em i graun bilong ol Livai oltaim.”
Pasin bilong lukautim ol rabisman
35 Bikpela Lo 15.7-8 i tok moa olsem, “Sapos wanpela wantok bilong yupela i kamap rabisman na i no inap painim mani bilong baim ol samting, orait yupela yet i mas lukautim em olsem yupela i save mekim long man bilong arapela kantri i save kam i stap wantaim yupela. Olsem na bai wantok i ken i stap yet wantaim yupela. 36-37 Sapos Kis 22.25, Lo 23.19-20 em i dinau long yupela long mani, orait yupela i no ken pulim winmani long taim em i bekim dinau. Na sapos em i laik baim kaikai, yupela i no ken putim pe i go antap bilong kisim winmani long em. Yupela i mas pret long God tasol, na larim wantok i stap wantaim yupela. 38 Mi God, Bikpela bilong yupela, mi tokim yupela pinis. Mi laik i stap God bilong yupela, olsem na mi bin kisim yupela long kantri Isip na bringim yupela i kam bilong givim yupela dispela kantri Kenan.”
Pasin ol i mas mekim long ol wokboi nating
39 Bikpela Kis 21.2-6, Lo 15.12-18 i tok moa olsem, “Sapos wanpela wantok i kamap rabisman na em i larim yupela i baim em olsem wokboi nating, orait yupela i no ken hatim em olsem wokboi nating. 40 Em i mas i stap wantaim yupela olsem wanpela man i wok mani, na bai em i mekim wok bilong yupela i go inap yia bilong bekim bek ol samting. 41 Long dispela yia em wantaim meri pikinini bilong en, bai ol i lusim yupela na i go bek long ol lain bilong en na i stap long graun bilong ol tumbuna bilong en. 42 As bilong dispela i olsem. Bipo yupela Israel i stap wokboi nating long Isip na mi kisim yupela i kam na yupela i lusim Isip olgeta. Olsem na yupela i kamap wokboi na wokmeri nating bilong mi, Bikpela, na yupela i no ken baim ol wantok na ol i stap wokboi nating oltaim. I tambu tru. 43 Olsem na yupela i no ken hatim wantok na mekim em i hatwok nogut. Nogat. Yupela i mas pret long mi, God bilong yupela, na yupela i mas mekim gut long em. 44 Sapos yupela i laik kisim ol wokboi na wokmeri nating, orait yupela i mas kisim long ol kantri i stap klostu long yupela. 45 Na tu yupela i ken baim ol wokboi long ol man bilong arapela kantri i stap long kantri bilong yupela yet. I orait long yupela i baim ol bilong kamap wokboi na wokmeri tru bilong yupela. 46 Na taim yupela i dai, ol pikinini man bilong yupela i ken kisim ol dispela wokboi nating, na ol i mas mekim wok bilong ol pikinini bilong yupela oltaim. Tasol sapos ol wantok bilong yupela yet i kamap wokboi nating bilong yupela, orait yupela i no ken hatim ol nogut. Yupela i mas isi long ol.
47 “Sapos wanpela man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela na em i kamap maniman. Na sapos wanpela wantok bilong yupela Israel i kamap rabisman, em i ken larim dispela man bilong narapela kantri i baim em na em i stap wokboi nating bilong en o bilong wanpela wanfamili bilong dispela man. 48 Sapos dispela wantok Israel i mekim olsem, orait yupela i ken baim em bek gen. Wanpela brata 49 o smolpapa o arapela wanblut i ken baim em bek. Na sapos em i kisim mani inap, orait em i ken baim bek em yet na lusim dispela wok nogut. 50 Dispela man i mas toktok wantaim man i bin baim em, na kaunim olgeta yia i stap yet inap long yia bilong bekim bek ol samting. Orait bosman bilong dispela wokboi i mas makim pe bilong man i wok mani long ol dispela yia. Na man yet o wanpela wanblut i mas baim em bek long kain pe olsem. 51 Sapos i gat planti yia i stap yet, orait dispela man i mas bekim bikpela mani long bosman. 52 Sapos i no planti yia i stap na yia bilong bekim bek ol samting bai i kamap, orait em i mas bekim liklik mani long dispela bosman. 53 Bosman i mas tingim wokboi i olsem wokman i save kontrak wan yia wan yia, na em i no ken hatim em nogut. Em i mas isi long em tasol. 54 Sapos ol i no baim bek dispela man long wanpela bilong ol dispela pasin, orait long yia bilong bekim bek ol samting, bosman i mas lusim em bai em wantaim meri pikinini bilong en i ken i stap fri. 55 Yupela i no ken larim wanpela bilong yupela Israel i stap wokboi nating oltaim, long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela na mi bin kisim yupela long Isip na bringim yupela i kam. Olsem na yupela i stap wokboi nating bilong mi yet.”

25:1: Kis 23.10-11

*25:25: Long lo bilong ol Hibru, sapos wanpela man i painim hevi, orait wanpela wanblut bilong en i gat wok bilong sambai long em na helpim em. Bikpela samting dispela wanblut i mas mekim, em long baim bek graun bilong man i gat hevi, bai dispela graun i ken i stap graun bilong famili bilong en. Lukim Rut 3.9-13 na 4.1-6, na Jeremaia 32.6-12. Long buk Aisaia i gat tok piksa olsem God em i dispela man i gat wok bilong sambai long ol manmeri bilong en na helpim ol. Lukim Aisaia 41.14 na 43.14 na 44.6 na 44.24 na 54.5 na 60.16.

25:35: Lo 15.7-8

25:36-37: Kis 22.25, Lo 23.19-20

25:39: Kis 21.2-6, Lo 15.12-18