Sapta 22
Lo bilong stretim ol rong
Na Bikpela i skruim tok olsem, “Sapos wanpela man i stilim wanpela bulmakau o wanpela sipsip na i kilim i dai o em i larim narapela man i baim, orait yupela i mas mekim em i givim papa bilong abus 5-pela bulmakau bilong bekim dispela bulmakau, na 4-pela sipsip bilong bekim sipsip. 2-4 Em i mas bekim stret. Tasol sapos em i no gat bulmakau o sipsip bilong bekim, orait yupela i mas larim narapela man i baim em olsem wokboi nating, na yupela i kisim dispela mani bilong bekim abus em i bin stilim. Na sapos bulmakau o donki o sipsip em i bin stilim, i stap yet long en, orait em i mas bekim tupela bilong stretim rong bilong en.
“Na sapos wanpela stilman i wok long brukim banis bilong haus na narapela man i holimpas em na kilim em i dai, orait man i kilim stilman i no gat asua. Tasol sapos em i kilim em i dai long san, em i gat asua bilong kilim man i dai.
“Sapos wanpela man i larim ol bulmakau samting bilong en i go nabaut na kaikai long graun o long gaden wain bilong en,* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. na ol i kalapim mak bilong en na kaikai long gaden bilong narapela man, orait papa bilong ol bulmakau i mas bekim gutpela kaikai bilong gaden na bilong ol diwai wain bilong em yet long dispela man.
“Na sapos man i kukim ples kunai bilong em yet na paia i kamap bikpela na i kalapim mak na kukim wit long gaden bilong narapela man o kukim wit ol i bin katim na hipim i stap, orait dispela man i bin laitim paia i mas bekim olgeta kaikai paia i bin kukim.
“Ating wanpela man bai i givim mani samting long wantok bilong lukautim. Orait sapos wanpela stilman i stilim ol dispela samting, na bihain ol i holimpas em, dispela stilman i mas bekim tupela tupela long olgeta mani samting em i bin stilim. Tasol sapos ol i no inap kisim stilman, orait yupela i mas kisim man i lukautim samting na i go long ai bilong mi long ples bilong lotu. Na em i mas tok, ‘Tru tumas, mi no bin stilim dispela samting.’
“Olsem na long olgeta taim man i gat tok long wantok long samting olsem bulmakau o donki o sipsip o klos o arapela kain samting i bin lus, na tupela wantaim i tok, ‘Em i bilong mi tasol,’ orait bringim tupela i kam long ai bilong mi long ples lotu. Na sapos mi makim wanpela man i bin tok giaman, orait dispela man i mas bekim tupela tupela long wantok.
10 “Na sapos wanpela man i givim donki o bulmakau o sipsip o narapela kain abus long wanpela wantok bilong lukautim, na sapos dispela animal i kisim bagarap o i dai o ol birua i bin pait na karim i go, na sapos i no gat man i lukim dispela samting, 11 orait tupela i mas i go long ples bilong lotu na long nem bilong mi Bikpela, dispela wantok i mas tok, ‘Tru tumas, mi no bin bagarapim o stilim wanpela animal bilong yu.’ Na papa bilong abus i mas orait long dispela tok, na dispela wantok i no ken bekim dispela animal i lus. 12 Tasol sapos sampela man i bin stilim animal wantok i lukautim, orait dispela wantok i mas bekim pe long papa bilong animal. 13 Sapos ol wel abus i bin kilim dispela animal, orait wantok i mas bringim sampela hap bilong bulmakau samting bilong soim wantok. Na em i no ken bekim mani bilong dispela bulmakau samting ol wel abus i bin kilim.
14 “Sapos wanpela man i larim wantok bilong en i kisim wanpela bulmakau samting bilong mekim wok na dispela bulmakau i kisim bagarap o i dai taim papa bilong en i no i stap, orait dispela wantok i mas baim papa bilong abus. 15 Tasol sapos papa bilong bulmakau i stap wantaim dispela wantok na bulmakau i bagarap, orait wantok i no ken baim. Na sapos wantok i givim hap mani pastaim bilong kisim bulmakau bilong wok, na bulmakau i kisim bagarap, orait em i no ken baim, long wanem, mani em i bin givim pinis, em inap.”
Ol sampela lo
16 Na Lo 22.28-29 Bikpela i tok moa olsem, “Sapos wanpela man i pulim yangpela meri i no bin slip wantaim wanpela man yet na ol i no makim yet bilong wanpela man, orait em i mas givim mani long papa bilong meri bilong baim meri bilong marit, na em i mas maritim dispela meri. 17 Na sapos papa bilong meri i no laik long dispela man i maritim dispela meri, i orait. Tasol man i mas baim papa bilong meri inap olsem mak bilong baim meri i no bin slip wantaim man.
18 “Yupela Lo 18.10-11 i mas kilim i dai ol meri i save mekim posin.
19 “Yupela Wkp 18.23, 20.15-16, Lo 27.21 i mas kilim i dai man i goapim animal meri na meri i larim animal i goapim em.
20 “Ol Lo 17.2-7 manmeri i mas mekim ofa long mi, Bikpela tasol. Na sapos wanpela i mekim ofa long giaman god, orait yupela i mas kilim em i dai.
21 “Yupela Kis 23.9, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19 i no ken mekim nogut long man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, o putim hevi long em. Long wanem, bipo yupela yet i bin i stap wankain olsem em long Isip. 22 Yupela i no ken mekim nogut long meri, man bilong en i dai pinis, o long pikinini, papa i dai pinis. 23 Sapos yupela i mekim nogut long ol na ol i krai long mi long helpim ol, bai mi harim singaut bilong ol. 24 Na bai mi belhat na mi mekim ol birua i kam pait long yupela na kilim yupela i dai. Olsem na ol meri bilong yupela bai i no gat man, na ol pikinini bai i no gat papa.
25 “Sapos Wkp 25.35-38, Lo 15.7-11, 23.19-20 ol manmeri bilong mi i sot tru long mani na ol i dinau long yupela, orait yupela i no ken mekim olsem man i wok bisnis long givim dinau. Yupela i no ken kisim winmani long taim ol i bekim dinau. Nogat tru. 26 Sapos Lo 24.10-13 man i dinau long yupela na i givim yupela saket bilong en olsem mak bilong em i mas bekim dinau, orait yupela i mas givim saket long em gen long dispela de tasol, long taim san i no go daun yet. 27 Long wanem, em i gat dispela wanpela saket tasol bilong karamapim em yet long nait bai skin bilong en i no kol. Sapos yu holim saket, bai em i karamapim bodi long wanem samting na bai em i slip? Sapos em i beten long mi long helpim em, mi bai harim beten bilong en, long wanem, mi save marimari long olgeta manmeri.
28 “Yupela Ap 23.5 i no ken tok nogut long mi, God, na yupela i no ken tok nogut long wanpela hetman bilong yupela, na tok long mi bai bagarapim em.
29 “Yupela i no ken les long kisim ol namba wan hap wit na wain na wel bilong oliv i kamap long gaden bilong yupela na givim long mi olsem ofa.
“Yupela i mas givim namba wan pikinini man bilong yupela long mi. 30 Na yupela i mas ofaim namba wan pikinini bulmakau na sipsip long mi. Pikinini bulmakau na sipsip bai i stap 7-pela de wantaim mama pastaim, na long de namba 8 yupela i mas kilim na mekim ofa long mi. 31 Yupela Wkp 17.15 i lain manmeri bilong mi, olsem na yupela i no ken kaikai mit bilong wanpela animal ol wel abus i bin kilim long bus. Yupela i mas givim long ol dok tasol.”

*22:5: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.

22:16: Lo 22.28-29

22:18: Lo 18.10-11

22:19: Wkp 18.23, 20.15-16, Lo 27.21

22:20: Lo 17.2-7

22:21: Kis 23.9, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19

22:25: Wkp 25.35-38, Lo 15.7-11, 23.19-20

22:26: Lo 24.10-13

22:28: Ap 23.5

22:31: Wkp 17.15