Sapta 20
God bai i mekim save long ol manmeri i sakim tok
Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu tokim ol manmeri bilong Israel olsem, sapos wanpela bilong yupela Israel o wanpela bilong ol arapela lain i stap wantaim yupela, em i givim pikinini bilong en olsem ofa long giaman god Molek, orait yupela i mas kilim dispela man i dai. Olgeta manmeri i mas tromoi ston long em inap em i dai pinis. Dispela pasin bilong man i givim pikinini long Molek, i save mekim haus sel bilong mi i kamap doti na i save daunim tru biknem bilong mi. Olsem na mi bai birua long dispela man, na rausim em long lain manmeri bilong mi. Tasol sapos ol manmeri i lukim pasin bilong dispela man, na ol i ting dispela i samting nating, na ol i no kilim em i dai, orait bai mi yet mi birua long em na long olgeta wanpisin bilong en na long olgeta manmeri i givim baksait long mi na i lotu long Molek. Bai mi rausim ol long lain manmeri bilong mi.
“Sapos wanpela man i go long ol sangumaman na long ol man i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, orait dispela man i lusim mi pinis, na i bihainim pasin haiden. Olsem na bai mi birua long em na rausim em long lain manmeri bilong mi. Yupela i mas i stap holi na wokabaut oltaim long dispela gutpela stretpela pasin mi save laikim. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, mi tok pinis. Yupela i mas bihainim olgeta lo bilong mi, long wanem, mi Bikpela, mi makim yupela i kamap gutpela manmeri bilong mi stret.
“Sapos Kis 21.17, Mt 15.4, Mk 7.10 wanpela man o meri i tok nogut long papa o long mama olsem, ‘God i ken bagarapim yu,’ orait yupela i mas kilim dispela man o dispela meri i dai. Man o meri i mekim dispela kain tok, em i gat asua na em i mas i dai.
10 “Sapos Kis 20.14, Wkp 18.20, Lo 5.18 wanpela man i trabel long meri bilong wanpela wantok, orait yupela i mas kilim i dai dispela man na dispela meri. 11 Sapos Wkp 18.8, Lo 22.30, 27.20 man i pilai wantaim wanpela meri bilong papa bilong en, dispela man i mekim nogut long papa bilong en. Olsem na ol i mas kilim i dai dispela man na dispela meri. Tupela i mekim rong na i gat asua, olsem na tupela i mas i dai. 12 Sapos Wkp 18.15 wanpela man i pilai wantaim meri bilong pikinini man bilong en, bai yupela i mas kilim tupela i dai. Tupela wanblut i mekim trabel, olsem na tupela i gat asua na tupela i mas i dai. 13 Sapos Wkp 18.22 wanpela man i goapim narapela man, tupela i mekim bikpela rong tru. Olsem na yupela i mas kilim tupela i dai. Asua bilong tupela tasol na tupela i dai. 14 Sapos Wkp 18.17, Lo 27.23 wanpela man i maritim wanpela meri wantaim mama bilong dispela meri, yupela i mas kukim ol tripela long paia bai ol i dai, long wanem, ol i mekim bikpela rong tru, na yupela i no ken larim ol man na meri i mekim kain pasin olsem namel long yupela. 15 Sapos Kis 22.19, Wkp 18.23, Lo 27.21 wanpela man i goapim wanpela animal, yupela i mas kilim i dai dispela man na dispela animal tu. 16 Sapos wanpela meri i go long wanpela animal na traim long mekim animal i goapim em, yupela i mas kilim meri wantaim animal i dai. Asua bilong tupela tasol na tupela i dai.
17 “Sapos Wkp 18.9, Lo 27.22 wanpela man i maritim susa tru bilong en, o arapela pikinini meri bilong papa o mama, dispela man na meri i mekim pasin nogut tru. Olsem na long ai bilong olgeta manmeri yupela i mas krosim tupela na rausim tupela bai tupela i no ken i stap moa wantaim yupela. Dispela man i bin pilai wantaim susa bilong em yet, olsem na em i mas karim hevi bilong pasin bilong en. 18 Sapos Wkp 18.19 wanpela man i pilai wantaim meri long taim meri i gat sik mun, orait tupela i mekim pasin i doti tru long ai bilong mi. Olsem na yupela i mas rausim tupela long lain manmeri bilong mi.
19 “Sapos Wkp 18.12-14 wanpela man i pilai wantaim smolmama o wantaim kandere meri bilong en, em i trabel long wanblut bilong en, na tupela i mas karim hevi long pasin nogut tupela i bin mekim. 20 Sapos wanpela man i pilai wantaim meri bilong smolpapa bilong en, dispela man i semim tru smolpapa. Na bai dispela man na dispela meri i karim hevi bilong rong bilong tupela. Na sapos dispela man i marit, orait bai em i no inap kamapim ol pikinini na tu dispela meri bilong smolpapa bai i no inap karim ol pikinini. 21 Sapos Wkp 18.16 wanpela man i pulim na maritim meri bilong brata bilong en, em i mekim pasin nogut tru long ai bilong mi, Bikpela, na em i semim brata bilong en. Olsem na dispela man na dispela meri i no inap kamapim pikinini.
22 “Yupela i mas bihainim olgeta lo na olgeta tok bilong mi. Olsem na dispela graun Kenan, nau mi bringim yupela i go long en, bai em i no trautim yupela na yupela i ken i stap gut long en. 23 Yupela i no ken bihainim pasin bilong ol haiden i stap long graun Kenan. Ol i bin mekim ol dispela samting nogut, olsem na mi no laik tru long ol. Na nau bai mi rausim ol long dispela kantri na yupela i ken kisim. 24 Mi tokim yupela pinis, dispela graun i gutpela tru na i gat planti gris, na planti kaikai i save kamap long en. Na bai mi givim em long yupela na em i kamap graun bilong yupela yet. Mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi kisim yupela namel long ol arapela lain, bilong yupela i ken i stap manmeri bilong mi wanpela tasol. 25 Olsem na yupela i mas skelim gut wanem abus na wanem pisin i klin na i no tambu long kaikai. Abus na pisin i no klin long ai bilong mi, i tambu long yupela. Mi tokim yupela pinis long ol dispela kain abus na pisin na binatang i no klin, olsem na sapos yupela i kaikai, bai yupela i kamap doti tru long ai bilong mi. 26 Yupela i mas lusim ol pasin nogut na i stap holi na bihainim gutpela na stretpela pasin bilong mi tasol, long wanem, mi yet mi holi na olgeta pasin bilong mi em i gutpela na stretpela olgeta. Na mi Bikpela, mi bin kisim yupela namel long ol arapela lain pipel, bai yupela i bilong mi tasol. 27 Wanem man o meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis bilong kisim tingting bilong ol, em i mas i dai. Yupela i mas tromoi ston long en na kilim em i dai. Asua bilong em yet na em i mas i dai.”

20:9: Kis 21.17, Mt 15.4, Mk 7.10

20:10: Kis 20.14, Wkp 18.20, Lo 5.18

20:11: Wkp 18.8, Lo 22.30, 27.20

20:12: Wkp 18.15

20:13: Wkp 18.22

20:14: Wkp 18.17, Lo 27.23

20:15: Kis 22.19, Wkp 18.23, Lo 27.21

20:17: Wkp 18.9, Lo 27.22

20:18: Wkp 18.19

20:19: Wkp 18.12-14

20:21: Wkp 18.16