Sapta 7
Lo bilong God em i winim tok bilong ol tumbuna
(Matyu 15.1-9)
Ol Farisi i bung wantaim sampela saveman bilong lo ol i bin lusim Jerusalem na i kam, na ol i go lukim Jisas. Na Lu 11.38 ol i lukim sampela disaipel bilong en ol i kaikai, na ol i no wasim han bilong ol pastaim.* Lukim tok i stap long Matyu 15.2. Ol Mk 7.5, 7.8, Jo 2.6, Ga 1.14 Farisi na olgeta Juda ol i save bihainim pasin bilong ol tumbuna, na sapos ol i no wasim han gut pastaim, ol i no save kaikai. Taim Mt 23.25 ol i go long maket na ol i kam bek, orait sapos ol i no waswas, ol i no save kaikai. Na ol i save bihainim planti arapela pasin tu ol i bin kisim long ol tumbuna olsem, ol i save wasim ol kap na sospen na dis na bet. Orait na ol Farisi na ol saveman bilong lo i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na ol disaipel bilong yu ol i no save bihainim pasin bilong ol tumbuna? Han bilong ol i doti na ol i kaikai.” Na Ais 29.13, Mt 15.8-9 Jisas i tokim ol olsem, “Profet Aisaia em i makim tru yupela man bilong giaman. Em i bin raitim tok olsem, ‘Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi. Ol i save autim lo bilong ol man tasol na tok, “Dispela em i tok bilong God.” Olsem na ol i lotu nating long mi.’ Yupela i lusim pinis lo bilong God, na yupela i holim strong pasin bilong ol man tasol.”
Na Jisas i tokim ol moa olsem, “Yupela i save tumas long sakim lo bilong God na bihainim pasin bilong yupela yet. 10 Moses Kis 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16, Mt 15.4 i bin tok, ‘Yu mas aninit long papamama bilong yu na bihainim tok bilong ol,’ na ‘Man i mekim tok nogut long papa o mama bilong en, em i mas i dai.’ 11 Tasol yupela i save tok olsem, ‘Sapos wanpela man i gat mani samting bilong helpim papa o mama bilong en, tasol em i tokim tupela, “Dispela mani mi makim pinis bilong givim long God,” 12 orait dispela man i no ken mekim ol samting bilong helpim papamama.’ 13 Olsem na yupela i bihainim pasin yupela i bin kisim long ol tumbuna, na yupela i daunim tok bilong God. Na yupela i save mekim planti kain pasin olsem.”
Jisas i tok long samting i save mekim man i doti
(Matyu 15.10-20)
14 Orait Jisas i singautim gen ol manmeri, na em i tokim ol olsem, “Yupela olgeta harim tok bilong mi na tingim gut. 15-16 Samting Ap 10.14-15 i stap ausait long wanpela man na i go insait long en, em i no inap mekim dispela man i doti. Nogat. Ol samting i stap insait long man na i kam ausait, em tasol i mekim dispela man i doti.” Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Man i gat yau em i mas harim dispela tok.”
17 Jisas i lusim dispela lain manmeri na i go long haus. Na ol disaipel bilong en i askim em long as bilong dispela tok piksa. 18 Na em i tokim ol olsem, “Yupela tu i no gat tingting, a? Ating yupela i no save, olgeta samting i stap ausait long man na i go insait long en, em i no inap mekim man i doti? 19 Mi tok olsem, long wanem, kain samting olsem em i no i go insait tru long bel bilong man. Nogat. Em i go long rot bilong pekpek tasol, na bihain em i go daun long smolhaus.” Long dispela tok Jisas em i tok olsem olgeta kain kaikai i klin long ai bilong God. 20 Na Mt 15.18, Mk 7.23 Jisas i tok moa olsem, “Samting i stap insait long man na i kam ausait, dispela em i save mekim man i doti. 21 Mi tok long olkain samting i save kamap long tingting bilong man, em ol samting olsem, ol tingting nogut na pasin pamuk na pasin bilong stil na pasin bilong kilim man i dai 22 na pasin bilong pamuk wantaim ol marit na pasin bilong mangal na ol kain kain pasin nogut na pasin bilong giaman na hambak nabaut na pasin bilong bel nogut na tok nogut long ol arapela na pasin bilong bikhet na longlong pasin. 23 Olgeta dispela pasin nogut em i stap insait long man na i kam ausait na i mekim man i doti long ai bilong God.”
Meri bilong Fonisia em i bilip tru long Jisas
(Matyu 15.21-28)
24 Jisas i kirap na i lusim dispela ples, na i go long hap bilong taun Tair. Em i go insait long wanpela haus, na em i no laik long wanpela man i save olsem em i stap. Tasol em i no inap i stap hait. Nogat. 25 Wanpela meri i harim tok long em i stap. Dispela meri i gat pikinini meri, na spirit nogut i stap long em. Olsem na dispela meri i kam kwiktaim na i brukim skru klostu long lek bilong Jisas. 26 Dispela meri em i bilong narapela lain. Em i bilong ol lain Fonisia i stap long kantri Siria. Em i askim Jisas strong long em i mas rausim spirit nogut i stap long pikinini meri bilong en. 27 Na Jisas i tokim em olsem, “Yumi mas givim kaikai long ol pikinini pastaim. Nogut yumi kisim kaikai bilong ol pikinini na tromoi i go long ol dok.” Lukim tok i stap long Matyu 15.26.
28 Tasol meri i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, ol dok i stap aninit long tebol ol tu i save kisim hap kaikai bilong ol pikinini.”
29 Na Jisas i tokim em, “Yu tok olsem, orait yu ken i go bek. Spirit nogut i lusim pinis pikinini bilong yu.” 30 Na meri i go bek long haus bilong en, na i lukim pikinini i slip long bet, na spirit nogut i lusim em pinis.
Jisas i mekim orait wanpela man i yaupas na i mauspas
31 Nau Mt 15.29-31 Jisas i kirap gen na i lusim hap bilong Tair, na i go long distrik bilong taun Saidon. Na em i go moa long hap bilong Dekapolis, na i kamap long raunwara Galili. 32 Na Mt 9.32, Lu 11.14 ol i bringim wanpela man i kam long em, yau bilong en i pas na tang bilong en i hevi, na em i no inap toktok gut. Na ol i askim Jisas long putim han long dispela man. 33 Na Mk 5.23, 8.23, Lu 4.40, 13.13, Jo 9.6 Jisas i kisim man i go, na i lusim ol manmeri, na tupela tasol i stap. Na Jisas i putim pinga long tupela yau bilong dispela man. Na bihain Jisas i spet long pinga bilong em yet, na i putim pinga long tang bilong dispela man. 34 Na Mk 6.41, Jo 11.33, 11.38, 11.41, 17.1 Jisas i lukluk i go antap long heven, na em i pilim olsem em i laik krai na em i pulim win strong. Na em i tokim dispela man olsem, “Efata.” Mining bilong dispela tok i olsem, “Yu op.” 35 Na Ais 35.5-6, Mt 11.5 kwiktaim yau bilong dispela man i op, na samting i pasim tang bilong en i lus na em inap toktok gut. 36 Na Mk 1.43-45 Jisas i tambuim ol manmeri strong long ol i no ken tokim wanpela man long dispela samting ol i lukim. Em i tambuim ol tru, tasol nogat, ol i strong moa yet long autim dispela tok. 37 Na Ais 35.5 ol manmeri i harim dispela tok, ol i kirap nogut tru na i tok, “Olgeta samting em i mekim, em i mekim gutpela tasol. Em i mekim ol yaupas i harim tok, na ol mauspas i toktok.”

7:2: Lu 11.38

*7:2: Lukim tok i stap long Matyu 15.2.

7:3: Mk 7.5, 7.8, Jo 2.6, Ga 1.14

7:4: Mt 23.25

7:6: Ais 29.13, Mt 15.8-9

7:10: Kis 20.12, 21.17, Wkp 20.9, Lo 5.16, Mt 15.4

7:15-16: Ap 10.14-15

7:15-16: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Man i gat yau em i mas harim dispela tok.”

7:20: Mt 15.18, Mk 7.23

7:27: Lukim tok i stap long Matyu 15.26.

7:31: Mt 15.29-31

7:32: Mt 9.32, Lu 11.14

7:33: Mk 5.23, 8.23, Lu 4.40, 13.13, Jo 9.6

7:34: Mk 6.41, Jo 11.33, 11.38, 11.41, 17.1

7:35: Ais 35.5-6, Mt 11.5

7:36: Mk 1.43-45

7:37: Ais 35.5