Sapta 5
Jisas i rausim spirit nogut long wanpela longlong man
(Matyu 8.28-34 na Luk 8.26-39)
Jisas wantaim ol disaipel bilong en i go kamap long hapsait bilong raunwara Galili, long graun bilong ol Gerasa. Em Mk 1.23 i lusim bot pinis, na kwiktaim wanpela man i gat spirit nogut i kam bungim Jisas. Dispela man i stap nabaut long ples matmat na i kam. Em i save slip long ples matmat. Na i no gat wanpela man inap long pasim em, maski ol i pasim em long sen. Planti taim ol i bin pasim em long ol hankap na sen. Tasol em i save brukim ol sen na hankap tu. Em i strong tumas, na i no gat man inap long holimpas em. Oltaim long san na long nait em i save stap long matmat na long ples maunten. Na em i save singaut nogut na katim skin bilong em yet long ston.
Em i lukim Jisas i stap longwe yet, na em i ran i kam na i brukim skru klostu long lek bilong Jisas. Na Mk 1.24 em i singaut bikmaus tru olsem, “Jisas, yu Pikinini bilong God Antap Tru, yu laik mekim wanem long mi? Mi askim yu strong long nem bilong God, yu no ken mekim nogut long mi.” Em i singaut olsem, long wanem, Jisas i bin tokim em olsem, “Yu spirit nogut, yu mas lusim dispela man.” Orait Mt 26.53, Lu 8.30 Jisas i askim em olsem, “Wanem nem bilong yu?” Na em i tok, “Nem bilong mi Ami. Long wanem, mipela i bikpela lain.” 10 Na em i askim Jisas strong long em i no ken rausim ol dispela spirit nogut na mekim ol i lusim dispela hap graun.
11 Wanpela bikpela lain pik ol i kaikai i stap long liklik maunten klostu. 12 Na ol spirit nogut i askim Jisas strong olsem, “Yu mas salim mipela i go insait long ol dispela pik.” 13 Orait Jisas i larim ol i go. Na ol spirit nogut i lusim dispela man, na ol i go insait long ol pik. Na ol dispela lain pik i ran strong tru i go daun long wanpela ples nogut. Na ol i pundaun long raunwara, na ol i dring wara na i dai. Namba bilong olgeta pik em inap olsem 2,000.
14 Ol wasman bilong pik i lukim na ol i ranawe, na ol i bringim tok i go long taun na long ol hap nabaut. Na ol manmeri i kam lukim wanem samting tru i bin kamap. 15 Ol Lu 8.27, 8.35 i kamap long Jisas, na ol i lukim dispela man, bipo ol dispela planti spirit nogut i stap long en. Nau em i pasim laplap, na tingting bilong en i klia, na em i sindaun i stap. Ol manmeri i lukim, na ol i pret. 16 Na ol man i bin lukim ol samting Jisas i mekim, ol i stori long ol manmeri long ol samting i bin kamap long dispela man, bipo ol spirit nogut i stap long en. Na ol i stori long ol pik tu. 17 Ol manmeri i harim, na ol i tok strong long Jisas i mas lusim graun bilong ol na i go long narapela hap.
18 Orait Jisas i kalap long bot. Na dispela man bipo ol spirit nogut i stap long en, em i askim Jisas strong olsem, “Inap yu larim mi i go wantaim yu?” 19 Tasol Jisas i no laik. Em i tokim dispela man olsem, “Yu go long haus bilong yu na long ol wanlain bilong yu. Na yu tokim ol long olgeta samting Bikpela i bin mekim bilong helpim yu, na long em i bin marimari long yu.” 20 Olsem Mt 4.25, Mk 7.31 na dispela man i go, na em i wok long autim tok long olgeta hap bilong distrik Dekapolis long olgeta samting Jisas i bin mekim bilong helpim em. Na olgeta manmeri i harim na ol i tingting planti.
Jisas i kirapim bek wanpela pikinini na i mekim orait meri i holim klos bilong em
(Matyu 9.18-26 na Luk 8.40-56)
21 Orait Jisas i go long bot na i brukim raunwara Galili gen. Em i kamap long hapsait, na bikpela lain manmeri ol i kam bung bilong harim tok bilong em. Na Jisas i stap klostu long raunwara. 22 Na wanpela hetman bilong haus lotu i kam, nem bilong en Jairus. Em i lukim Jisas na i kam brukim skru klostu long lek bilong em. 23 Na Mt 8.3, Mk 7.32 em i askim Jisas strong olsem, “Liklik pikinini meri bilong mi klostu i laik i dai. Plis, yu mas kam putim han long em, na bai em i orait gen na i stap.” 24 Na Jisas i go wantaim em.
Na bikpela lain manmeri ol i bihainim em, na ol i pas tru long em. 25 Na wanpela meri i stap, em i save karim blut oltaim na i stap olsem inap long 12-pela yia. 26 Dispela meri i bin lukim planti dokta, na ol i bin givim planti pen long em, na em i bin lusim olgeta mani bilong en bilong baim ol. Tasol sik bilong en i no orait liklik. Nogat. 27 Dispela meri em i bin harim stori bilong Jisas. Olsem na em i kam, na em i stap namel long dispela bikpela lain manmeri. Em i kam klostu long baksait bilong Jisas, na i putim han long longpela klos bilong Jisas. 28 Em Mt 14.36 i bin tokim em yet olsem, “Sapos mi putim han tasol long klos bilong em, bai mi orait gen.” 29 Meri i putim han long klos bilong Jisas na wantu tasol blut bilong en i drai, na long bodi bilong en em i pilim dispela sik i go pinis nau. 30 Na Lu 5.17, 6.19, 8.46 Jisas i save, sampela strong i lusim em na i go. Olsem na em i tanim na i askim olsem, “Husat i putim han long klos bilong mi?” 31 Na ol disaipel i tokim em olsem, “Yu lukim bikpela lain manmeri i pas long yu. Na bilong wanem yu tok, ‘Husat i putim han long mi?’ ” 32 Tasol Jisas i lukluk raun bilong painimaut husat i bin holim klos bilong en. 33 Na dispela meri i save long dispela samting i bin kamap long em, na em i pret na i guria. Na em i kam brukim skru klostu long Jisas, na i tokaut klia long olgeta samting. 34 Na Mk 10.52, Lu 7.50, 17.19, Ap 14.9 Jisas i tokim em olsem, “Pikinini, yu bilip long mi, olsem na yu kamap orait gen. Yu go, na bel bilong yu i ken i stap isi. Sik bilong yu i ken pinis.”
35 Jisas i toktok yet i stap, na sampela man bilong haus bilong hetman bilong haus lotu ol i kam. Ol i tokim dispela man olsem, “Pikinini bilong yu i dai pinis. Maski givim hevi moa long tisa.” 36 Tasol Jisas i no givim yau long dispela tok ol i mekim. Em i tokim hetman bilong haus lotu olsem, “Yu no ken pret. Yu mas bilip tasol.” 37 Na em i tambuim ol manmeri long ol i no ken i go wantaim em. Pita na Jems na Jon, brata bilong Jems, tripela tasol i go wantaim em. 38 Ol i go kamap long haus bilong hetman bilong haus lotu, na Jisas i lukim ol manmeri i mekim bikpela nois. Ol i wok long krai nogut tru. 39 Na em i go insait na i tokim ol olsem, “Bilong wanem yupela i krai na mekim bikpela nois? Dispela pikinini em i no i dai. Em i slip tasol.” 40 Na Mt 9.25, Lu 8.54, Jo 11.11 ol i lap nogut long em. Tasol em i rausim olgeta manmeri i go ausait. Na em i kisim papa na mama bilong pikinini, wantaim tripela disaipel bilong en, na ol i go insait long rum pikinini i stap long en. 41 Na Lu 7.14 em i holim han bilong pikinini na i tokim em olsem, “Talita, kum.” Mining bilong dispela tok i olsem, “Liklik meri, mi tokim yu, yu kirap.” 42 Na kwiktaim dispela liklik meri i kirap na i wokabaut. Na ol i lukim dispela, na ol i kirap nogut tru. Dispela meri i gat 12-pela krismas pinis. 43 Orait Mk 1.44, 7.36, Lu 8.55 Jisas i tokim ol strong olsem, “Yupela i no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap.” Na em i tokim ol long givim sampela kaikai long dispela liklik meri.

5:2: Mk 1.23

5:7: Mk 1.24

5:9: Mt 26.53, Lu 8.30

5:15: Lu 8.27, 8.35

5:20: Mt 4.25, Mk 7.31

5:23: Mt 8.3, Mk 7.32

5:28: Mt 14.36

5:30: Lu 5.17, 6.19, 8.46

5:34: Mk 10.52, Lu 7.50, 17.19, Ap 14.9

5:40: Mt 9.25, Lu 8.54, Jo 11.11

5:41: Lu 7.14

5:43: Mk 1.44, 7.36, Lu 8.55