Sapta 8
Jisas i mekim orait wanpela man i gat sik lepra
(Mak 1.40-44 na Luk 5.12-14)
Jisas i lusim maunten na i go daun, na planti manmeri moa i bihainim em i go.* Lukim tok i stap long Matyu 5.2. Na Mt 9.18, Mk 1.40-44, Lu 5.12-14, Ap 10.25 wanpela man i gat sik lepra i kam long Jisas na i brukim skru na i tok, “Bikpela, sapos yu laik, yu inap long mekim mi i kamap klin long ai bilong God.” Ol Juda i gat lo i tok, sapos wanpela man o meri i gat sik lepra o kain sik olsem, em i kamap doti long ai bilong God. Na taim em i ting dispela sik bilong en i pinis, orait em i mas i go lukim ol pris. Na sapos ol pris i lukim em i orait pinis, bai ol i tok, dispela man o meri i kamap klin pinis long ai bilong God. Lukim Wok Pris 13 na 14. Na Jisas i putim han long dispela man na i tok, “Mi laik. Yu kamap klin.” Orait wantu sik lepra bilong en i pinis, na dispela man i kamap klin. Wanpela lo bilong ol Juda i tok olsem, sapos yu putim han long man i gat sik lepra, bai yu tu yu kamap doti long ai bilong God. Tasol taim Jisas i putim han long dispela man em yet i no kamap doti. Nogat. Em i mekim sik bilong dispela man i pinis, na man i kamap klin. Na Wkp 14.1-32, Mt 9.30, Mk 5.43, 7.36, Lu 5.14, 17.14 Jisas i tokim em olsem, “Lukaut gut. Yu no ken tokim wanpela man long dispela samting i bin kamap long yu. Nogat. Yu go soim skin bilong yu long pris, na mekim ofa olsem bipo Moses i bin tok. Na bai ol man i ken save, sik bilong yu i pinis.”
Jisas i mekim orait wokboi bilong kepten bilong ami
(Luk 7.1-10)
Jisas Jo 4.47 i go insait long taun Kaperneam, na wanpela kepten bilong 100 soldia bilong ol Rom em i kam na askim Jisas strong olsem, “Bikpela, wokboi bilong mi em i sik na i slip i stap long haus. Bun bilong en i dai olgeta, na em i gat bikpela pen moa.” Orait Jisas i tokim em, “Bai mi go mekim em i kamap orait.”§ Ol Juda i no save go long haus bilong ol man bilong ol arapela lain, long wanem, ol i ting dispela bai i mekim ol i kamap doti long ai bilong God. Lukim Aposel 10.28. Tasol Jisas i no wari long dispela. Nogat. Em i tok olsem em bai i go long haus bilong dispela man bilong Rom. Tasol kepten i bekim tok bilong em olsem, “Bikpela, mi no gutpela man inap long yu kam insait long haus bilong mi. Yu tok tasol, na wokboi bilong mi bai i orait gen. Mi tok olsem, long wanem, mi tu mi stap aninit long ol man i gat namba bilong bosim mi. Na mi yet mi gat ol soldia i stap aninit long mi. Na sapos mi tokim wanpela, ‘Yu go,’ orait em i save go. Na sapos mi tokim narapela, ‘Yu kam,’ orait em i save kam. Na taim mi tokim wokboi bilong mi, ‘Yu mekim dispela wok,’ orait em i save mekim.” 10 Jisas Mt 15.28 i harim dispela tok na em i kirap nogut. Na em i tokim ol man i bihainim em olsem, “Mi tok tru long yupela, mi no bin lukim wanpela man namel long ol lain Israel i gat kain bilip olsem bilong dispela man.
11 “Na Sng 107.3, Lu 13.29 mi tokim yupela, planti manmeri bai i lusim ol kantri i stap long hap sankamap na hap san i go daun, na ol bai i kam sindaun long kaikai wantaim Abraham na Aisak na Jekop insait long kingdom bilong heven. 12 Tasol Mt 13.42, 21.43, 22.13, 25.30, Lu 13.28, 2 Pi 2.17, Ju 1.13 ol manmeri pastaim God i bin makim bilong i stap long kingdom bilong en, God bai i rausim ol i go long ples tudak. Na long dispela hap ol bai i krai nogut na skrapim tit bilong ol.”
13 Na Jisas i tokim dispela kepten olsem, “Yu go nau. Na ol samting i ken kamap long yu olsem yu bilip pinis.” Na long dispela taim stret, wokboi bilong kepten i kamap orait gen.
Jisas i mekim orait mama bilong meri bilong Pita
(Mak 1.29-31 na Luk 4.38-39)
14 Orait Mk 1.29-34, Lu 4.38-41, 1 Ko 9.5 Jisas i go insait long haus bilong Pita, na em i lukim mama bilong meri bilong Pita i slip i stap long bet, long wanem, em i gat sik na skin bilong en i hat. 15 Na Jisas i holim han bilong en, na sik i lusim em. Na em i kirap na i redim kaikai bilong Jisas.
Jisas i mekim orait planti manmeri
(Mak 1.32-34 na Luk 4.40-41)
16 Long Mk 1.32, Lu 4.40-41 apinun ol i bringim planti manmeri i gat spirit nogut i stap long ol, na ol i kam long Jisas. Na em i tok na ol spirit nogut i lusim ol dispela manmeri. Na em i mekim orait olgeta sikman. 17 Na Ais 53.4, 1 Pi 2.24 long dispela pasin em inapim wanpela tok God i bin mekim long maus bilong profet Aisaia. Em i tok olsem, “Em yet i kisim ol kain kain sik bilong yumi na rausim i go pinis.”
Jisas i tok long pasin bilong bihainim em
(Luk 9.57-60)
18 Jisas i lukim ol bikpela lain manmeri i sanap raunim em i stap, na em i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yumi go long hapsait bilong raunwara.” 19 Na Lu 9.57-58 wanpela saveman bilong lo i kam na i tokim Jisas olsem, “Tisa, olgeta ples yu go long en, bai mi bihainim yu i go wantaim.” 20 Na 2 Ko 8.9 Jisas i tokim em olsem, “Ol weldok i gat hul long graun, na ol pisin i gat haus bilong ol. Tasol Pikinini Bilong Man* Jisas i save kolim em yet olsem, Pikinini Bilong Man. Dispela i soim olsem em i man God i bin makim na givim bikpela strong na namba long em. em i no gat ples bilong slip.” 21 Na 1 Kin 19.20, Lu 9.59-60, Jo 5.25 narapela man, em wanpela bilong ol disaipel, em i tokim Jisas olsem, “Bikman, larim mi i go planim papa bilong mi pastaim.” 22 Tasol Jisas i tokim em, “Maski. Ol man i dai pinis, ol i ken planim ol lain bilong ol yet. Yu kam bihainim mi.”
Jisas i tok, na bikpela win i dai
(Mak 4.36-41 na Luk 8.22-25)
23 Orait Jisas i kalap long bot, na ol disaipel bilong en i bihainim em. 24 Ol Sng 4.8 i go namel long raunwara na bikpela win tru i kirap na si i laik karamapim bot. Tasol Jisas i slip i stap. 25 Na ol i go kirapim em, na i tok, “Bikpela, helpim mipela. Yumi laik lus nau.” 26 Na Sng 65.7, 89.9, 107.29, Mt 14.31, 16.8 em i tokim ol olsem, “Bilip bilong yupela em i liklik tru. Watpo yupela i pret?” Na em i kirap na i krosim win wantaim si. Na win i dai, na wara i no mekim nais liklik. 27 Na ol i tingting planti, na ol i tok, “Dispela em i wanem kain man, na win wantaim wara i harim tok bilong em?”
Jisas i rausim ol spirit nogut i stap long tupela man
(Mak 5.1-17 na Luk 8.26-37)
28 Jisas Mk 5.1-2, Lu 8.26-27 i go kamap long hapsait bilong raunwara Galili, long graun bilong ol Gadara. Na tupela man i gat spirit nogut, tupela i kam bungim em. Tupela i stap nabaut long ples matmat na i kam. Tupela i wel nogut tru, olsem na ol manmeri i no inap wokabaut long dispela rot. 29 Orait Mk 1.24, Lu 4.34, 4.41 tupela i singaut strong olsem, “Yu Pikinini Bilong God, yu laik mekim wanem long mipela? Taim i no yet, na yu kam hia bilong mekim nogut long mipela, a?” 30 Wanpela bikpela lain pik i stap longwe liklik na i kaikai i stap. 31 Na ol spirit nogut i singaut strong long Jisas olsem, “Sapos yu rausim mipela, yu mas larim mipela i go insait long ol dispela lain pik.”
32 Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela go.” Orait ol spirit nogut i lusim dispela tupela man, na ol i go insait long ol pik. Na dispela olgeta lain pik i ran strong tru i go daun long wanpela ples nogut. Na ol i pundaun long raunwara, na ol i dring wara na i dai.
33 Ol wasman bilong pik i lukim na ol i ranawe. Ol i go kamap long taun na tokim ol manmeri long ol samting i bin kamap. Na ol i stori long samting i kamap long tupela man i gat spirit nogut. 34 Orait na olgeta manmeri bilong dispela taun i kam long Jisas. Na taim ol i lukim em, ol i tok strong long em i mas lusim graun bilong ol na i go long narapela hap.

*8:1: Lukim tok i stap long Matyu 5.2.

8:2: Mt 9.18, Mk 1.40-44, Lu 5.12-14, Ap 10.25

8:2: Ol Juda i gat lo i tok, sapos wanpela man o meri i gat sik lepra o kain sik olsem, em i kamap doti long ai bilong God. Na taim em i ting dispela sik bilong en i pinis, orait em i mas i go lukim ol pris. Na sapos ol pris i lukim em i orait pinis, bai ol i tok, dispela man o meri i kamap klin pinis long ai bilong God. Lukim Wok Pris 13 na 14.

8:3: Wanpela lo bilong ol Juda i tok olsem, sapos yu putim han long man i gat sik lepra, bai yu tu yu kamap doti long ai bilong God. Tasol taim Jisas i putim han long dispela man em yet i no kamap doti. Nogat. Em i mekim sik bilong dispela man i pinis, na man i kamap klin.

8:4: Wkp 14.1-32, Mt 9.30, Mk 5.43, 7.36, Lu 5.14, 17.14

8:5: Jo 4.47

§8:7: Ol Juda i no save go long haus bilong ol man bilong ol arapela lain, long wanem, ol i ting dispela bai i mekim ol i kamap doti long ai bilong God. Lukim Aposel 10.28. Tasol Jisas i no wari long dispela. Nogat. Em i tok olsem em bai i go long haus bilong dispela man bilong Rom.

8:10: Mt 15.28

8:11: Sng 107.3, Lu 13.29

8:12: Mt 13.42, 21.43, 22.13, 25.30, Lu 13.28, 2 Pi 2.17, Ju 1.13

8:14: Mk 1.29-34, Lu 4.38-41, 1 Ko 9.5

8:16: Mk 1.32, Lu 4.40-41

8:17: Ais 53.4, 1 Pi 2.24

8:19: Lu 9.57-58

8:20: 2 Ko 8.9

*8:20: Jisas i save kolim em yet olsem, Pikinini Bilong Man. Dispela i soim olsem em i man God i bin makim na givim bikpela strong na namba long em.

8:21: 1 Kin 19.20, Lu 9.59-60, Jo 5.25

8:24: Sng 4.8

8:26: Sng 65.7, 89.9, 107.29, Mt 14.31, 16.8

8:28: Mk 5.1-2, Lu 8.26-27

8:29: Mk 1.24, Lu 4.34, 4.41