Sapta 4
Jisas i toktok wantaim wanpela meri
bilong Samaria
1-3 Ol Jo 3.22, 3.26 Farisi i harim tok olsem, Jisas i baptaisim planti man na ol dispela man i kamap disaipel bilong en, na namba bilong ol i winim namba bilong ol disaipel bilong Jon. Tasol Jisas yet i no save givim baptais long ol man. Nogat. Ol disaipel bilong Jisas tasol i save baptaisim ol. Jisas i save olsem, ol Farisi i harim tok pinis long planti man i kamap disaipel bilong en, olsem na em i lusim distrik Judia na em i go bek long distrik Galili. Na dispela rot em i bihainim, em i go namel long distrik Samaria.
Olsem Stt 33.19, Jos 24.32 na em i go kamap long wanpela taun bilong Samaria, ol i kolim Sikar. Sikar i stap klostu long dispela graun Jekop i bin givim long pikinini bilong en, Josep. Wanpela hul wara, bipo Jekop i bin wokim, em i stap long dispela ples. Jisas i wokabaut i kam na em i tait. Olsem na em i sindaun klostu long dispela hul wara. Em i olsem 12 klok belo.
Wanpela meri bilong Samaria em i kam bilong pulimapim wara, na Jisas i tokim em olsem, “Wara i kam. Mi laik dring.” Ol disaipel bilong en ol i go pinis long taun bilong baim kaikai. Dispela 2 Kin 17.24, Esr 4.1-5, 9.1—10.44, Neh 4.1-2, Lu 9.52-53, Ap 10.28 meri bilong Samaria em i tokim em, “Yu Juda, na mi meri bilong Samaria. Olsem wanem na yu tok, ‘Wara i kam, mi laik dring’?” Meri i mekim dispela tok, long wanem, ol Juda i no save poromanim ol Samaria. 10 Orait Ais 12.3, Jer 2.13, Sek 13.1, 14.8, Jo 4.26 Jisas i tokim dispela meri olsem, “Sapos yu save long presen bilong God, na sapos yu save long dispela man i tokim yu, ‘Wara i kam, mi laik dring,’ orait bai yu tokim em, na em bai i givim yu wara i gat laip.” 11 Na Jo 7.37-38, KTH 21.6 meri i tokim em, “Bikman, yu no gat baket, na dispela hul wara em i daun moa. Olsem na dispela wara i gat laip, bai yu kisim we? 12 Tumbuna Jo 8.53 bilong yumi Jekop em i givim dispela hul wara long mipela. Na em yet wantaim ol pikinini bilong en na ol bulmakau sipsip samting bilong en, olgeta i bin dring long dispela hul wara. Ating yu winim Jekop, a?” 13 Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Olgeta man i dring long dispela wara hia, nek bilong ol bai i drai gen. 14 Tasol Jo 6.35, 6.58, 7.38 sapos wanpela man i dring long dispela wara mi laik givim em, i no gat wanpela taim nek bilong en bai i drai gen. Nogat. Dispela wara mi laik givim em, em bai i kamap olsem hul wara insait long em. Na dispela wara bai i kamap kamap oltaim na givim em laip i stap gut oltaim oltaim.” 15 Na meri i tokim Jisas olsem, “Bikman, givim dispela wara long mi. Na bihain nek bilong mi i no ken drai moa, na mi no ken i kam hia bilong pulimapim wara.”
16 Orait Jisas i tokim em olsem, “Yu go singautim man bilong yu pastaim na yu kam bek long hia.” 17 Meri i bekim tok olsem, “Mi no gat man.” Na Jisas i tokim em, “Yu tok yu no gat man, em yu tok tru tumas, 18 long wanem, bipo yu gat 5-pela man. Na dispela namba 6 man yu save stap wantaim em, em i no man tru bilong yu. Dispela tok bilong yu em i tru olgeta.” 19 Na Lu 7.16, Jo 6.14, 7.40, 9.17, 1 Ko 14.24-25 meri i tokim em, “Bikman, nau mi save, yu wanpela profet. 20 Ol Lo 12.5, 12.11-14, 1 Kin 9.3, Sng 122.1-5 tumbuna bilong mipela ol i save bung long dispela maunten* “Dispela maunten” meri i tok long en, em maunten Gerisim long distrik Samaria. Ol Samaria i save go long dispela maunten tasol na mekim ol bikpela lotu bilong ol. Lukim toksave bilong Luk 9.53. na mekim lotu. Tasol yupela Juda i save tok, ples ol man i mas i go long en na mekim lotu, em i stap long Jerusalem tasol.”
21 Orait Mal 1.11, 1 Ti 2.8 Jisas i tokim em olsem, “Meri, yu mas bilipim tok bilong mi. Wanpela taim i laik kamap na bai yupela i no lotu long Papa long dispela maunten, na bai yupela i no lotu long em long Jerusalem tu. 22 Yupela 2 Kin 17.29-41, Ais 2.3, Lu 24.47, Ro 9.4-5 Samaria i save lotu long samting yupela i no save long en. Tasol mipela Juda i save lotu long samting mipela i save long en, long wanem, God i bin makim mipela Juda long i go pas long dispela wok bilong kisim bek ol manmeri. 23 Tasol Jo 1.17, Fl 3.3 taim i laik kamap, na nau i kamap pinis, na olgeta man i laik lotu tru bai ol i lotu long Papa long strong bilong Holi Spirit Sampela man i save tanim dispela tok “long strong bilong Holi Spirit” olsem, “long spirit bilong ol yet.” na long pasin i tru. Na Papa i laikim tumas bai ol kain man olsem i mas lotu long em. 24 God Ro 12.1, 2 Ko 3.17, Fl 3.3 em i Spirit. Na ol man i lotu long em, ol i mas lotu long strong bilong Holi Spirit* na long pasin i tru.” 25 Meri Jo 1.41 i tokim Jisas olsem, “Mi save, Mesaia bai i kam, em dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en. Taim em i kam, em bai i tokim yumi long olgeta samting.” 26 Na Mt 26.63-64, Mk 14.61-62, Jo 9.37 Jisas i tokim em olsem, “Em mi tasol, nau mi toktok wantaim yu.”
27 Jisas i tok olsem, na long dispela taim ol disaipel bilong en i kam bek. Ol i lukim em i toktok wantaim wanpela meri, na ol i tingting planti. Tasol i no gat wanpela man i askim Jisas olsem, “Yu laik kisim wanem samting?” o “Bilong wanem yu toktok wantaim dispela meri?” 28 Orait dispela meri i lusim baket bilong en, na em i go bek long taun. Na em i tokim ol manmeri olsem, 29 “Yupela kam lukim wanpela man. Em i tokim mi long olgeta samting mi bin mekim bipo. Ating em dispela man tasol God i bin promis long salim em i kam?” 30 Orait ol i lusim taun na ol i kam long Jisas.
31 Long dispela taim, ol disaipel i tokim Jisas olsem, “Tisa, yu mas kaikai.” 32 Tasol em i tokim ol olsem, “Mi gat kaikai yupela i no save long en.” 33 Olsem na ol disaipel i toktok long ol yet olsem, “Ating wanpela man i bringim kaikai i kam givim em?” 34 Na Jo 6.38, 17.4, 19.30 Jisas i tokim ol olsem, “God i bin salim mi na mi kam, na kaikai bilong mi, em long bihainim laik bilong em na long pinisim wok em i bin givim mi.
35 “Yupela Mt 9.37, Lu 10.2, KTH 14.15 i save tok olsem, ‘I gat 4-pela mun i stap yet na taim bilong kisim kaikai bai i kamap.’ Tasol mi tokim yupela, yupela i mas lukluk nabaut na lukim gut ol gaden. Ol kaikai i redi pinis. 36 Man Sng 126.5-6, Dan 12.3 i wok long kisim kaikai, em i kisim pe bilong en na em i bungim kaikai bilong laip i stap gut oltaim oltaim. Olsem na man bilong planim kaikai na man bilong kisim kaikai, tupela i ken amamas wantaim. 37 Olsem na dispela tok em i tru, ‘Wanpela man i planim gaden na narapela man i kisim kaikai bilong en.’ 38 Mi bin salim yupela i go bilong kisim kaikai long gaden bipo yupela i no bin wok long en. Ol arapela man i bin wokim gaden, na yupela i go insait bilong kisim kaikai i kamap long hatwok bilong ol.”
39 Planti Samaria bilong dispela taun ol i harim tok bilong dispela meri, na ol i bilip long Jisas. Long wanem, meri i tok, “Em i tokim mi pinis long olgeta samting mi bin mekim bipo.” 40 Na ol Samaria i kam long em, na ol i askim em long stap wantaim ol. Olsem na em i stap tupela de long dispela ples. 41 Na planti manmeri moa ol i harim tok bilong Jisas yet na ol i bilip. 42 Na Jo 17.8, 1 Jo 4.14 ol i tokim dispela meri olsem, “Mipela i no harim tok bilong yu tasol na mipela i bilip long dispela man. Nogat. Mipela yet i harim tok bilong en, na mipela i save, dispela man tasol em i man bilong kisim bek olgeta manmeri bilong graun.”
Jisas i mekim orait
pikinini bilong ofisa bilong king
43 Jisas Jo 4.40 i stap tupela de pinis wantaim ol lain bilong Samaria, orait em i lusim dispela ples na i go long distrik Galili. 44 Jisas Mt 13.57, Mk 6.4, Lu 4.24 yet i autim tok olsem, “Profet i no gat nem long as ples bilong em yet.”
45 Em Jo 2.23 i go kamap long Galili, na ol Galili i amamas long em i kam, long wanem, ol tu i bin i go long dispela bikpela lotu long Jerusalem na ol i lukim olgeta samting em i bin mekim long dispela taim.
46 Jisas Jo 2.1-11 i kamap gen long taun Kana bilong Galili. Long dispela taun em i bin tanim wara i kamap wain. Orait long dispela taim wanpela ofisa bilong king i stap long taun Kaperneam, na pikinini man bilong en i gat sik. 47 Dispela Mt 8.5-6, Lu 7.1-10 man i harim tok olsem, Jisas i lusim Judia na i kamap pinis long Galili. Olsem na em i go long Jisas na i askim em long kam daun long Kaperneam na mekim orait dispela pikinini bilong en. Pikinini em i klostu i laik i dai. 48 Na Jo 2.18, 20.29, 1 Ko 1.22 Jisas i tokim em olsem, “Sapos yupela i no lukim ol kain kain mirakel, yupela i no laik bilip.” 49 Ofisa bilong king i tokim em olsem, “Bikpela, yu kam daun kwik. Nogut pikinini bilong mi i dai.” 50 Na Mt 8.13, Mk 7.29 Jisas i tokim em, “Yu go. Pikinini bilong yu bai i stap laip.” Orait dispela ofisa i bilipim tok bilong Jisas, na em i go.
51 Dispela ofisa i no kamap yet long Kaperneam, na ol wokboi bilong en i kam bungim em long rot, na ol i tokim em olsem, “Pikinini bilong yu em i stap laip.” 52 Na em i askim ol long wanem aua pikinini i orait liklik. Na ol i tok, “Asde long 1 klok long apinun sik i lusim em.” 53 Na Ap 16.14-15, 16.31 papa i save, asde long dispela aua tasol Jisas i bin tokim em, “Pikinini bilong yu bai i stap laip.” Na em i bilip, na olgeta lain bilong en tu i bilip. 54 Dispela Jo 2.11, 2.23 em i namba 2 mirakel o mak Jisas i wokim bihain long em i lusim Judia na i kam i stap long Galili.

4:1-3: Jo 3.22, 3.26

4:5: Stt 33.19, Jos 24.32

4:9: 2 Kin 17.24, Esr 4.1-5, 9.110.44, Neh 4.1-2, Lu 9.52-53, Ap 10.28

4:10: Ais 12.3, Jer 2.13, Sek 13.1, 14.8, Jo 4.26

4:11: Jo 7.37-38, KTH 21.6

4:12: Jo 8.53

4:14: Jo 6.35, 6.58, 7.38

4:19: Lu 7.16, Jo 6.14, 7.40, 9.17, 1 Ko 14.24-25

4:20: Lo 12.5, 12.11-14, 1 Kin 9.3, Sng 122.1-5

*4:20: “Dispela maunten” meri i tok long en, em maunten Gerisim long distrik Samaria. Ol Samaria i save go long dispela maunten tasol na mekim ol bikpela lotu bilong ol. Lukim toksave bilong Luk 9.53.

4:21: Mal 1.11, 1 Ti 2.8

4:22: 2 Kin 17.29-41, Ais 2.3, Lu 24.47, Ro 9.4-5

4:23: Jo 1.17, Fl 3.3

4:23: Sampela man i save tanim dispela tok “long strong bilong Holi Spirit” olsem, “long spirit bilong ol yet.”

4:24: Ro 12.1, 2 Ko 3.17, Fl 3.3

4:25: Jo 1.41

4:26: Mt 26.63-64, Mk 14.61-62, Jo 9.37

4:34: Jo 6.38, 17.4, 19.30

4:35: Mt 9.37, Lu 10.2, KTH 14.15

4:36: Sng 126.5-6, Dan 12.3

4:42: Jo 17.8, 1 Jo 4.14

4:43: Jo 4.40

4:44: Mt 13.57, Mk 6.4, Lu 4.24

4:45: Jo 2.23

4:46: Jo 2.1-11

4:47: Mt 8.5-6, Lu 7.1-10

4:48: Jo 2.18, 20.29, 1 Ko 1.22

4:50: Mt 8.13, Mk 7.29

4:53: Ap 16.14-15, 16.31

4:54: Jo 2.11, 2.23