Sapta 33
Jekop i bungim Iso
Jekop i lukim Iso i kam wantaim ol 400 man bilong en. Na em i tokim olgeta pikinini bilong en long i go sanap wantaim mama bilong ol. Na em i tokim tupela wokmeri wantaim ol pikinini bilong tupela long wokabaut i go paslain. Na Lea wantaim ol pikinini bilong en i mas wokabaut bihainim tupela. Na em i tokim Resel wantaim Josep long wokabaut bihain tru. Orait Jekop yet i go pas long ol lain bilong em. Na em i brukim skru na putim pes i go daun long graun. Na em i mekim olsem 7-pela taim inap em i kamap klostu long brata bilong em. Tasol Iso i ran i kam na i holimpas brata bilong em na i givim kis long en. Na tupela wantaim i krai.
Orait Iso i lukluk i go na em i lukim ol meri na ol pikinini, na em i askim Jekop, “Em wanem ol lain i stap wantaim yu?” Na Jekop i bekim tok olsem, “God i bin mekim gutpela pasin long mi, wokboi bilong yu, na em i givim ol dispela pikinini long mi.” Orait tupela wokmeri i kam wantaim ol pikinini bilong tupela na ol i brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun long ai bilong Iso. Na Lea tu i kam wantaim ol pikinini bilong em na ol i putim pes i go daun long graun. Na las tru Josep wantaim Resel tupela i kam na brukim skru na putim pes i go daun long graun.
Na Iso i tok olsem, “Mi bungim pinis ol dispela lain i bin kam wantaim ol sipsip samting. Bilong wanem yu bin salim ol i kam long mi?” Na Jekop i bekim tok olsem, “O bikman, em bilong mekim yu i belgut long mi.” Na Iso i tok olsem, “Brata bilong mi, mi gat planti samting pinis. Mobeta yu holim ol samting bilong yu.” 10 Tasol Jekop i tok, “Plis, sapos yu belgut long mi, orait yu mas kisim ol dispela samting mi givim long yu. Mi lukim pes bilong yu na i olsem mi lukim pes bilong God, long wanem, yu belgut long mi. 11 Nau mi laik bai yu kisim dispela ol presen mi givim long yu. God i bin mekim gutpela pasin tru long mi na em i givim mi planti samting na mi inap tru.” Em i strong tumas long Iso i mas kisim dispela ol presen, olsem na Iso i kisim.
12 Na bihain Iso i tok olsem, “Orait nau yumi kirap i go. Mi bai go wantaim yupela.” 13 Tasol Jekop i tokim em, “Bikman, yu save ol pikinini i no strong tumas. Na mi tingting planti long ol sipsip na ol lain animal wantaim ol yangpela pikinini bilong ol i wok long dring susu yet. Sapos mipela i mekim ol i ran strong long wanpela de, olgeta animal bai i dai. 14 Bikman, yu go pas long mi, na bai mi wokabaut isi i kam bihain wantaim ol lain animal na ol pikinini bilong mi. Na bai mi bungim yu long graun Idom.”
15 Na Iso i tok olsem, “Bai mi makim sampela bilong ol wokman bilong mi long i stap wantaim yu, na bringim yupela i kam.” Tasol Jekop i bekim tok olsem, “Bikman, yu gutpela tru long mi. Tasol maski, ol wokboi bilong mi ol inap bringim mipela i go.”
16 Orait long dispela de yet Iso i wokabaut i go bek long Idom. 17 Na Jekop i wokabaut i go long ples Sukot. Na em i wokim haus bilong em yet na ol liklik haus bilong ol bulmakau. Olsem na ol i kolim nem bilong dispela ples Sukot.* Long tok Hibru, nem Sukot i klostu wankain olsem dispela tok, “liklik haus.”
18 Taim Jekop i lusim Mesopotemia, na em i kam bek pinis long graun Kenan, orait em i go long taun Sekem, na em i wokim kem bilong em klostu long taun. 19 Na Jos 24.32, Jo 4.5 em i baim dispela hap graun long lain bilong Hamor, papa bilong Sekem. Pe bilong dispela hap graun em inap olsem 100 mani silva. 20 Na Jekop i sanapim wanpela alta long dispela hap, na em i kolim nem bilong dispela alta olsem, “El, God bilong Israel.” Long tok Hibru, “El” em i wanpela nem bilong God.

*33:17: Long tok Hibru, nem Sukot i klostu wankain olsem dispela tok, “liklik haus.”

33:19: Jos 24.32, Jo 4.5

33:20: Long tok Hibru, “El” em i wanpela nem bilong God.