Sapta 34
Sekem i mekim pasin nogut long Daina
Daina em i pikinini meri bilong Jekop wantaim Lea, na em i go lukim ol meri bilong taun Sekem. Hamor, wanpela man bilong lain Hivi, em i stap hetman bilong dispela hap bilong graun Kenan. Pikinini man bilong en, Sekem, i lukim Daina, na em i pulim em na mekim pasin nogut long em. Tasol Sekem i laikim tumas Daina, olsem na em i mekim ol switpela tok long Daina, bai Daina i ken laikim em. Na bihain Sekem i tokim papa bilong en olsem, “Papa, mi laik yu kisim dispela meri na bai mi maritim em.”
Jekop i harim tok long Sekem i bin mekim pasin nogut long Daina, pikinini meri bilong em. Tasol ol pikinini man bilong en i go pinis bilong lukautim ol sipsip samting. Olsem na Jekop i no mekim wanpela tok. Em i wet long ol pikinini man i kam bek pastaim. Na Hamor, papa bilong Sekem, em i kam bilong toktok wantaim Jekop. Ol i toktok yet na ol pikinini man bilong Jekop i kam bek. Ol i harim pinis olsem Sekem i bin mekim pasin nogut long susa bilong ol, na ol i belhat na ol i kros nogut tru. Dispela samting Sekem i bin mekim long pikinini bilong Jekop em i wanpela pasin nogut tru long ai bilong ol Israel. Long tingting bilong ol Israel, i tambu tru long mekim dispela kain pasin.
Orait Hamor i tokim ol olsem, “Sekem, pikinini man bilong mi, em i laikim tumas pikinini meri bilong yupela. Olsem na mi askim yupela, inap tupela i ken marit, o nogat? Mi laik bai yumi ken sindaun gut wantaim na mipela i ken maritim ol pikinini meri bilong yupela, na yupela i ken maritim ol pikinini meri bilong mipela. 10 Na bai yupela i ken i stap wantaim mipela long dispela kantri. Bai yupela i ken i stap long wanem hap graun yupela i laikim. Na bai yupela i ken mekim wok bisnis na bosim ol samting bilong yupela yet.”
11 Sekem i bin kam wantaim papa bilong en, na em i tokim papa bilong Daina na ol brata bilong em olsem, “Sapos yupela i tok orait long askim bilong mi, orait bai mi givim yupela wanem samting yupela i laikim. 12 Yupela i ken makim pe bilong dispela meri, na tokim mi long wanem ol gutpela samting mi mas givim yupela. Maski hamas pe yupela i makim, em bai mi givim yupela. Tasol mi laik yupela i givim dispela meri long mi na bai mi maritim.”
13 Ol pikinini man bilong Jekop i tingting long Sekem i bin mekim pasin nogut long susa bilong ol, Daina. Olsem na ol i ting long giamanim Sekem wantaim papa bilong en, Hamor, 14 na ol i tok olsem, “Mipela i no inap larim susa bilong mipela i maritim wanpela man ol i no bin katim skin bilong en. Sapos mipela i mekim olsem, bai mipela i sem nogut tru. 15 Olsem na yupela i mas mekim dispela wanpela samting pastaim. Yupela i mas katim skin bilong kok bilong olgeta man bilong yupela, bai ol i kamap olsem mipela. Na bihain bai mipela i ken orait long askim bilong yupela. 16 Na sapos yupela i mekim olsem, bai mipela i ken larim yupela i maritim ol pikinini meri bilong mipela na mipela tu i ken maritim ol pikinini meri bilong yupela. Na bai mipela i stap wantaim yupela na yumi kamap wanpela lain manmeri. 17 Tasol sapos yupela i no bihainim tok bilong mipela long katim skin, orait mipela bai i kisim susa bilong mipela na lusim dispela ples.”
18 Orait Hamor wantaim pikinini bilong em, Sekem, i laikim dispela tok. 19 Na Sekem i bihainim kwik dispela tok bilong ol, long wanem, em i laikim tumas pikinini meri bilong Jekop. Ol lain bilong papa bilong Sekem i save givim biknem tru long Sekem. Em i nambawan tru long ai bilong ol. 20 Orait Hamor wantaim pikinini bilong en, Sekem, tupela i go long ples kibung klostu long dua bilong taun na tupela i toktok wantaim ol arapela man bilong taun. Tupela i tok olsem, 21 “Ol dispela lain man ol i gutpela lain, na ol i laik sindaun gut wantaim yumi. Yumi gat bikpela graun. Yumi larim ol i stap long graun bilong yumi, na ol i ken wokabaut long laik bilong ol. Na yumi ken maritim ol pikinini meri bilong ol, na ol i ken maritim ol pikinini meri bilong yumi. 22 Tasol ol i strong long wanpela samting. Yumi mas katim skin bilong kok bilong ol man bilong yumi na kamap wankain olsem ol. Sapos yumi mekim olsem, orait ol bai i orait long i stap wantaim yumi na kamap wanpela lain wantaim yumi. 23 Na ol sipsip na ol bulmakau na ol arapela samting bilong ol, bai ol i bilong yumi tu. Tasol yumi mas mekim dispela wanpela samting ol i askim, na bai ol i orait long i stap wantaim yumi.” 24 Olgeta man bilong taun i tok orait long toktok bilong Hamor na Sekem, na ol i katim skin bilong ol.
25 Tupela de i go pinis na skin bilong ol man ol i bin katim i pen yet. Na long de namba 3, Simeon na Livai, tupela brata tru bilong Daina, i kisim bainat na tupela i wokabaut i go insait long taun. Na i no gat man i pasim tupela. Na tupela i kilim i dai olgeta man bilong dispela taun. 26 Tupela i kilim i dai Hamor wantaim pikinini bilong en, Sekem, na tupela i kisim Daina long haus bilong Sekem na ol i go. 27 Taim Simeon na Livai i kilim pinis ol man bilong Sekem, orait ol arapela pikinini bilong Jekop i go insait long taun na stilim olgeta gutpela samting bilong taun na karim i go, bilong bekim dispela pasin nogut ol i bin mekim long Daina. 28 Na tu ol i kisim ol lain sipsip na bulmakau na ol donki. Ol i kisim olgeta samting i stap long taun na ausait long taun. 29 Ol i kisim olgeta samting i dia tumas na ol i kisim olgeta meri na ol pikinini, na ol i mumutim olgeta samting i stap insait long ol haus. Na ol i karim olgeta i go.
30 Bihain Jekop i tokim Simeon na Livai olsem, “Yupela i givim bikpela hevi long mi. Olgeta manmeri long dispela hap, em ol Kenan na ol Peres, ol bai i lukim mi olsem man nogut tru. Mi no gat planti man, na sapos ol dispela lain i bung na ol i laik pait long mi, bai ol i pinisim mi wantaim olgeta famili bilong mi.” 31 Tasol tupela i tok olsem, “Olsem wanem? Ating mipela bai i larim ol i mekim susa bilong mipela i kamap olsem wanpela pamukmeri, a?”