Gutnius
Jon i raitim
Tok i go pas
Long Gutnius em i raitim, Jon i tok olsem Jisas em i “Tok bilong God i kamap man na i stap namel long yumi.” Jon i laik bai ol manmeri i mas bilip long Jisas, Pikinini bilong God, na ol i mas save olsem, Jisas em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek yumi. Jon i save olsem, ol man i bilip long Jisas, ol bai i kisim laip bilong i stap gut oltaim oltaim, olsem na em i raitim buk bilong en (lukim 20.31).
Pastaim Jon i tokim yumi olsem Jisas em i dispela “Tok bipo tru em i stap wantaim God.” Na bihain Jon i stori long ol mirakel Jisas i bin wokim, bai yumi ken luksave olsem Jisas em i dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek yumi, na em i Pikinini bilong God. Jon i tokim yumi tu long as bilong ol mirakel Jisas i wokim, na yumi lukim sampela manmeri i bilip long Jisas na ol i bihainim em. Tasol sampela manmeri i no laik bilip.
Long sapta 13-17 Jon i stori long ol samting i bin kamap long dispela nait ol birua i laik holimpas Jisas. Jisas i stap wantaim ol disaipel bilong en na em i givim planti gutpela tok long ol. Na bihain ol birua i kisim Jisas na kotim em, na ol i nilim em long diwai kros. Las tru i gat tok long Jisas i kirap bek na ol disaipel i lukim em.
Wanpela samting yumi save lukim planti taim long buk bilong Jon, em dispela pasin bilong kisim ol samting bilong laip bilong ol manmeri bilong olgeta de na mekim ol i kamap olsem tok piksa bilong ol samting bilong Kristen laip. Olsem na yumi lukim tok bilong win na wara na bret na lait na diwai wain na bilong wasman bilong ol sipsip.
Tok em i kamap man
na em i kam i stap namel long ol manmeri
Sapta 1
(Sapta 1)
Tok i gat laip em i kamap man
Bipo Snd 8.22, 8.30, Jo 17.5, Fl 2.6, Kl 1.17, 1 Jo 1.1-2, KTH 1.2, 19.13 bipo tru, taim olgeta samting i no kamap yet, Tok i stap. Tok i stap wantaim God na Tok em yet i God. Bipo Stt 1.1 bipo tru Tok i stap wantaim God. Long Jo 1.10, 1 Ko 8.6, Ef 3.9, Kl 1.16-17, Hi 1.2 dispela Tok tasol God i mekim kamap olgeta samting. Na i no gat wanpela samting i kamap long narapela rot. Nogat. Olgeta samting i kamap, em Tok yet i mekim kamap. Laip Jo 5.26, 8.12, 9.5, 1 Jo 5.11 i stap long em, na dispela laip em i lait bilong ol manmeri. Dispela Jo 3.19 lait i save lait i stap long tudak, na tudak i no bin daunim em.
Wanpela Mt 3.1, Mk 1.4, Lu 1.13-17, 1.76, 3.1-2, Jo 1.33 man i kamap, nem bilong en Jon. God i bin salim em i kam. Em Ap 19.4 i kam bilong autim tok. Em i autim tok bilong dispela lait, bai olgeta manmeri i ken harim tok bilong em, na ol i ken bilip. Em Jo 1.20 yet em i no dispela lait. Nogat. Em i kam bilong autim tok tasol bilong dispela lait. Dispela Ais 49.6, Jo 1.4, 8.12, 1 Jo 2.8 lait em i lait tru na i save givim lait long olgeta manmeri, em i laik i kam long graun.
10 Orait Jo 1.3, 17.25, Hi 1.2, 11.3 Tok em i stap long graun. Long dispela Tok tasol God i bin wokim graun, tasol ol manmeri bilong graun ol i no luksave long em. 11 Em Lu 19.14, Ap 3.26, 13.46 i go long as ples bilong em yet, tasol ol lain bilong en ol i no kisim em. 12 Tasol Ro 8.15, Ga 3.26, 2 Pi 1.4, 1 Jo 3.1 sampela manmeri i kisim em, em ol lain i bilip long nem bilong em. Na em i givim namba long ol bai ol i ken kamap pikinini bilong God. 13 Ol Jo 3.3-6, Je 1.18, 1 Pi 1.23 i no kamap pikinini bilong God long blut bilong papamama, o long laik bilong bodi, o long laik bilong man. Nogat. God yet i mekim ol i kamap pikinini bilong em.
14 Tok Ais 60.1-2, Mt 1.16, 1.20, Lu 9.32, Jo 2.11, Ro 1.3-4, Ga 4.4, Fl 2.7, Kl 1.19, 1 Ti 3.16, Hi 2.11-16 em i bin kamap man, na em i kam i stap namel long mipela. Mipela i lukim pinis bikpela namba na strong bilong em. Em i namba bilong dispela wanpela Pikinini tasol, Papa i salim em i kam. Marimari na pasin i tru i pulap long em. 15 Jon Mt 3.11, Lu 3.16, Jo 1.27-32, 8.58, Kl 1.17 i tokim ol manmeri long em na i singaut olsem, “Em dispela man, bipo mi tokim yupela pinis long em. Mi bin tok olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’ ”
16 Marimari Jo 3.34, Ef 1.6-8, Kl 1.19, 2.9-10 i pulap moa yet long dispela man, na long marimari bilong em, em i save mekim gut tru long yumi olgeta. 17 I Kis 34.28, Lo 4.44, Jo 8.32, Ro 3.24, 6.14, 10.4 tru, God i givim lo long yumi long han bilong Moses. Tasol long Jisas Krais yumi kisim marimari wantaim pasin i tru. 18 I Kis 33.20, Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 6.46, 1 Ti 1.17, 6.16, 1 Jo 4.9, 4.12, 4.20 no gat wanpela man i bin lukim God. Nogat tru. Dispela wanpela Pikinini Bilong God, em yet i God na em i stap klostu tru long Papa, em wanpela tasol i bin soim God long yumi.
Jon Bilong Baptais i autim tok
(Matyu 3.1-12 na Mak 1.7-8 na Luk 3.15-17)
19 Ol Jo 5.33 Juda i salim ol pris na Livai na ol i lusim Jerusalem na i kam askim Jon olsem, “Yu husat tru?” 20 Orait Lu 3.15-16, Jo 3.28, Ap 13.25 Jon i autim tok olsem. Em i tokaut klia na i no haitim tok. Em i tokaut olsem, “Mi no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”* Long tok Grik, “dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en” ol i kolim olsem, Krais. 21 Na Lo 18.15-18, Mal 4.5, Mt 11.14, 17.10-13, Jo 6.14, 7.40 ol i askim em, “Olsem wanem? Ating yu Elaija, a?” Na em i tok, “Nogat.” Ol i tok, “Ating yu dispela profet mipela i wetim?” Na em i bekim tok, “Nogat.” 22 Olsem na ol i askim em gen, “Yu husat tru? Mipela i mas bekim wanpela tok long ol man i bin salim mipela i kam. Yu tok wanem long yu yet?” 23 Orait Ais 40.3, Mt 3.3, Mk 1.3, Lu 3.4 na Jon i tok olsem, “Mi dispela ‘maus bilong wanpela man i stap long ples i no gat man na i singaut olsem, “Stretim rot bilong Bikpela.” ’ Em i olsem bipo profet Aisaia i bin tok.”
24 Ol Farisi i bin salim ol dispela man i kam. 25 Na Mt 21.25, Jo 1.33 ol i askim Jon olsem, “Sapos yu no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, na yu no Elaija, na yu no dispela profet, orait watpo yu save givim baptais long ol manmeri?” 26 Jon i bekim tok bilong ol olsem, “Mi save baptaisim ol long wara. Tasol i gat wanpela man i stap namel long yupela, na yupela i no save long em. 27 Em Jo 1.15, 1.30, Ap 13.25, 19.4 i dispela man i kam bihain long mi. Mi yet mi no gutpela man inap long mi lusim string i pasim su bilong en.” 28 Jon Mt 3.6, Jo 10.40 i bin mekim dispela tok long ples Betani, long hapsait bilong wara Jordan. Long dispela ples Jon i save givim baptais long ol manmeri.
Jisas em i Pikinini Sipsip Bilong God
29 Long Kis 12.3, Ais 53.6-7, 53.11, Jo 1.36, Ap 8.32, 1 Ko 15.3, 1 Pi 1.19 de bihain, Jon i lukim Jisas i wokabaut i kam long em. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God. Em i kam bilong rausim sin bilong olgeta manmeri bilong graun. 30 Em Jo 1.15, 1.27 dispela man tasol bipo mi bin tok long en olsem, ‘Man i kam bihain long mi, em i namba wan bilong mi. Long wanem, em i stap bipo, taim mi no kamap yet.’ 31 Mi yet mi no bin save long em i husat tru. Tasol mi kam baptaisim ol man long wara bai ol manmeri bilong Israel i ken save long dispela man.”
32 Na Mt 3.16, Mk 1.10, Lu 3.22 Jon i tokaut moa olsem, “Mi lukim pinis Holi Spirit i lusim heven na i kam daun olsem wanpela bilong ol dispela pisin ol i kolim balus, na em i go i stap antap long em. 33 Mi Mt 3.11, Lu 3.2-3, Ap 1.5, 2.4, 19.6 yet mi no bin save long em. Tasol God i bin salim mi na mi kam bilong baptaisim ol manmeri long wara, bipo em i bin tokim mi olsem, ‘Taim yu lukim Holi Spirit i kam daun na i stap long wanpela man, orait em dispela man tasol i kam bilong baptaisim ol manmeri long Holi Spirit.’ 34 Na Mt 3.17, 17.5, 27.54 mi yet mi lukim na mi autim tok pinis olsem, dispela em i Pikinini Bilong God.”
3-pela man i kamap disaipel bilong Jisas
35 Long de bihain, Jon i sanap i stap gen na tupela disaipel bilong en i sanap wantaim em. 36 Na Jo 1.29 em i lukim Jisas i wokabaut i go. Na Jon i tok, “Lukim. Em i Pikinini Sipsip Bilong God.” 37 Dispela tupela disaipel i harim em i mekim dispela tok, na tupela i go bihainim Jisas. 38 Jisas i tanim na i lukim tupela i bihainim em i kam, na em i askim tupela olsem, “Yutupela i painim wanem samting?” Na tupela i askim em, “Rabai, yu stap long wanem haus.” Dispela nem “Rabai” em i olsem, “Tisa.” 39 Orait Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela kam lukim.” Orait tupela i go na i lukim haus em i stap long en. Na long dispela de tupela i stap wantaim em. Long wanem, em i olsem 4 klok long apinun.
40 Andru, Mt 4.18-20 em brata bilong Saimon Pita, em i wanpela bilong dispela tupela man i harim tok bilong Jon na i go bihainim Jisas. 41 Em 1 Sml 2.10, Sng 2.2, Jo 4.25 i lusim Jisas pinis, orait em i go stret na painim brata bilong en Saimon, na em i tokim Saimon olsem, “Mipela i lukim pinis Mesaia.” Dispela nem “Mesaia” em i olsem, “Man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” 42 Na Mt 16.18, Mk 3.16 Andru i bringim Saimon i go long Jisas. Jisas i lukim em na i tok, “Yu Saimon, pikinini bilong Jon. Bihain bai ol i kolim yu long nem Sifas.” Dispela nem “Sifas” em i wankain olsem “Pita.” Mining bilong en i olsem, “Ston.” Nem Sifas em i kam long tok Aram, em tok ples bilong ol Juda long dispela taim. Na nem Pita em i kam long tok Grik.
Jisas i singautim Filip wantaim Nataniel
43 Long Mt 8.22, Mk 2.14 de bihain, Jisas i laik i go long Galili. Na em i go painim Filip, na i tokim em olsem, “Yu kam bihainim mi.” 44 Filip em i man bilong taun Betsaida, em as ples bilong Andru tupela Pita. 45 Orait Stt 3.15, 49.10, Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23, Sek 6.12, Mt 2.23 Filip i go painim Nataniel na i tokim em olsem, “Mipela i lukim pinis dispela man bipo Moses i bin raitim tok bilong em long buk bilong lo, na ol profet tu i bin raitim tok bilong em. Em Jisas bilong taun Nasaret, em pikinini bilong Josep.” 46 Na Jo 7.41, 7.52 Nataniel i askim em olsem, “Ating wanpela gutpela samting em inap kamap long Nasaret, a?” Na Filip i tokim em, “Yu kam lukim.”
47 Jisas Sng 32.2, Jo 8.39, Ro 2.28, 9.6 i lukim Nataniel i kam long em, na em i tok olsem, “Lukim. Dispela man i kam, em i man tru bilong Israel. I no gat wanpela giaman tok o giaman pasin i stap long em.” 48 Na Nataniel i askim Jisas olsem, “Olsem wanem na yu save long mi?” Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Taim Filip i no singautim yu yet, mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik.” 49 Nataniel Mt 14.33, 16.16, 27.42, Mk 3.11, Jo 12.13 i harim dispela tok na em i tok olsem, “Tisa, yu Pikinini Bilong God. Yu King bilong Israel.” 50 Na Jisas i bekim tok olsem, “Mi tokim yu olsem mi lukim yu i stap long as bilong diwai fik, na long dispela as tasol yu bilip long mi. Bihain bai yu lukim ol bikpela samting i winim tru dispela.” 51 Na Stt 28.12, Mt 4.11, Lu 2.9, 2.13 Jisas i tokim em moa olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, bihain bai yupela i lukim heven i op, na bai yupela i lukim ol ensel bilong God i go antap na i kam daun long Pikinini Bilong Man.”

1:1: Snd 8.22, 8.30, Jo 17.5, Fl 2.6, Kl 1.17, 1 Jo 1.1-2, KTH 1.2, 19.13

1:2: Stt 1.1

1:3: Jo 1.10, 1 Ko 8.6, Ef 3.9, Kl 1.16-17, Hi 1.2

1:4: Jo 5.26, 8.12, 9.5, 1 Jo 5.11

1:5: Jo 3.19

1:6: Mt 3.1, Mk 1.4, Lu 1.13-17, 1.76, 3.1-2, Jo 1.33

1:7: Ap 19.4

1:8: Jo 1.20

1:9: Ais 49.6, Jo 1.4, 8.12, 1 Jo 2.8

1:10: Jo 1.3, 17.25, Hi 1.2, 11.3

1:11: Lu 19.14, Ap 3.26, 13.46

1:12: Ro 8.15, Ga 3.26, 2 Pi 1.4, 1 Jo 3.1

1:13: Jo 3.3-6, Je 1.18, 1 Pi 1.23

1:14: Ais 60.1-2, Mt 1.16, 1.20, Lu 9.32, Jo 2.11, Ro 1.3-4, Ga 4.4, Fl 2.7, Kl 1.19, 1 Ti 3.16, Hi 2.11-16

1:15: Mt 3.11, Lu 3.16, Jo 1.27-32, 8.58, Kl 1.17

1:16: Jo 3.34, Ef 1.6-8, Kl 1.19, 2.9-10

1:17: Kis 34.28, Lo 4.44, Jo 8.32, Ro 3.24, 6.14, 10.4

1:18: Kis 33.20, Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 6.46, 1 Ti 1.17, 6.16, 1 Jo 4.9, 4.12, 4.20

1:19: Jo 5.33

1:20: Lu 3.15-16, Jo 3.28, Ap 13.25

*1:20: Long tok Grik, “dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en” ol i kolim olsem, Krais.

1:21: Lo 18.15-18, Mal 4.5, Mt 11.14, 17.10-13, Jo 6.14, 7.40

1:23: Ais 40.3, Mt 3.3, Mk 1.3, Lu 3.4

1:25: Mt 21.25, Jo 1.33

1:27: Jo 1.15, 1.30, Ap 13.25, 19.4

1:28: Mt 3.6, Jo 10.40

1:29: Kis 12.3, Ais 53.6-7, 53.11, Jo 1.36, Ap 8.32, 1 Ko 15.3, 1 Pi 1.19

1:30: Jo 1.15, 1.27

1:32: Mt 3.16, Mk 1.10, Lu 3.22

1:33: Mt 3.11, Lu 3.2-3, Ap 1.5, 2.4, 19.6

1:34: Mt 3.17, 17.5, 27.54

1:36: Jo 1.29

1:40: Mt 4.18-20

1:41: 1 Sml 2.10, Sng 2.2, Jo 4.25

1:42: Mt 16.18, Mk 3.16

1:42: Nem Sifas em i kam long tok Aram, em tok ples bilong ol Juda long dispela taim. Na nem Pita em i kam long tok Grik.

1:43: Mt 8.22, Mk 2.14

1:45: Stt 3.15, 49.10, Lo 18.18, Ais 7.14, 9.6, Jer 23.5, Ese 34.23, Sek 6.12, Mt 2.23

1:46: Jo 7.41, 7.52

1:47: Sng 32.2, Jo 8.39, Ro 2.28, 9.6

1:49: Mt 14.33, 16.16, 27.42, Mk 3.11, Jo 12.13

1:51: Stt 28.12, Mt 4.11, Lu 2.9, 2.13