Namba wan pas Pol i raitim long
Timoti
Tok i go pas
Timoti em i wanpela yangpela Kristen i kam long taun Listra long provins Galesia. Mama bilong en em i bilong lain Juda, na papa bilong en em i bilong lain Grik. Pol i bin kisim Timoti i go raun wantaim em bilong mekim wok misin (lukim Aposel 16.1-3). I luk olsem bihain Timoti i kamap lida bilong sios i stap long taun Efesus na Pol i raitim dispela pas i go long em.
Namba wan samting pas i tok long en, em i olsem Timoti i mas lukaut, nogut sampela man bai i bagarapim bilip bilong ol manmeri. Ol dispela man i gat narakain tingting olsem, ol samting bilong dispela graun ol i no gutpela tumas. Olsem na man i laik kisim laip tru, em i mas tambuim sampela kain kaikai na em i no ken marit.
Namba 2 bikpela samting pas i tok long en, em ol gutpela pasin bilong lukautim lotu na wok bilong sios. Na em i tokaut tu long wanem kain man inap kamap wasman na wokman bilong sios.
Las tok bilong pas, em i tok long Timoti i mas i stap gutpela wokman bilong Jisas Krais na long pasin em i mas mekim long ol wan wan lain manmeri bilong sios.
Timoti i mas was gut long pasin bilong em yet
na bilong olgeta manmeri bilong sios
Sapta 1
(Sapta 1-6)
Mi Kl 1.27 Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. God i bin kisim bek yumi na Krais Jisas yumi wet long lukim em, tupela i bin makim mi na mi kamap aposel.
Timoti, Ap 16.1, Ta 1.4 yu save bilip long Krais Jisas, na long dispela pasin yu stap pikinini tru bilong mi. Mi raitim dispela pas i kam long yu. God, Papa bilong yumi, wantaim Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, i ken marimari na sori long yu na mekim yu i stap bel isi.
Yumi mas daunim olgeta tok giaman
Nau Ga 1.6, Fl 2.24 mi laik mekim wankain tok long yu gen olsem mi bin mekim long taim mi laik i go long provins Masedonia. Mi laik bai yu mas i stap yet long taun Efesus na mekim strongpela tok long sampela man long ol i no ken mekim olkain giaman tok long taim ol i skulim ol manmeri long tok bilong God. Na 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.14-16, Ta 1.14 ol i mas lusim dispela pasin bilong stori nating na mekim planti kain kain tok long ol nem bilong ol tumbuna bilong ol. Dispela kain tok em i save paulim tingting bilong ol tasol, na em i no inap helpim ol long bilip long God na long save gut long ol samting God i laik mekim long yumi. Tasol Ro 13.8-10, Ga 5.14, 2 Ti 2.22 dispela wok God i tokim yumi long mekim, em i bilong mekim ol manmeri i bilip tru long Jisas na i stap klin tru long ai bilong God, bai ol i save olsem ol i no gat asua long ai bilong en. Na dispela olgeta pasin bai i kirapim ol long laikim tru ol arapela. Sampela man i bin lusim dispela pasin, na nau ol i wok long longlong nabaut long toktok nating tasol. Ol 1 Ti 6.4, 6.20, Ta 1.10 i laik skulim ol arapela long lo bilong God, na ol i ting tok bilong ol em i tru olgeta. Tasol ol yet ol i no save long as bilong tok ol i autim, na ol i no klia gut long toktok bilong ol yet.
Yumi Ro 7.12, 7.16, 7.22 save, sapos yumi larim lo i mekim dispela wok God i bin makim bilong en, orait lo em i gutpela samting. Wok Ga 3.19, 5.23 bilong lo, em i no bilong stretim ol manmeri i save mekim stretpela pasin. Nogat. Em i gat wok bilong stretim pasin bilong ol manmeri i save sakim lo na i bihainim pasin bilong bikhet. Em i bilong ol manmeri i save givim baksait long God na i mekim pasin bilong sin. Em i bilong ol manmeri i no laikim pasin bilong God na i bihainim ol pasin bilong graun. Lo em i bilong kotim ol man i bin kilim papamama bilong ol i dai, na ol man i save kilim ol arapela man i dai. 10 Na Stt 19.4-5, 1 Ti 6.3, 2 Ti 4.3, Ta 1.9 em i bilong kotim ol manmeri bilong mekim pasin pamuk na ol man i save mekim kain pasin bilong ol man bilong Sodom, na em i bilong kotim ol man i save stilim ol man na mekim ol i kamap wokboi nating, na em i bilong kotim ol man bilong giaman na ol man i save giaman long taim ol i mekim tok tru antap na ol manmeri i mekim ol arapela kain pasin nogut i birua long tok tru bilong God. 11 Dispela Ga 2.7, Kl 1.25, 1 Te 2.4, 1 Ti 6.15 tok tru em i wankain olsem dispela gutnius God i givim long mi bilong autim. Dispela gutnius i tokim yumi long God i stap long bikpela lait na strong bilong em yet, em i nambawan tru na em i as bilong pasin tru bilong amamas.
Pol i tenkyu long God i bin sori long em
12 Bikpela Ap 9.15, Ga 1.15-16 bilong yumi Krais Jisas em i givim strong long mi na em i tingim mi inap long mekim wok bilong em, na em i makim mi bilong mekim dispela wok. Olsem na mi tenkyu long em. 13 Tru, Ap 3.17, 8.3, 9.4-5, 1 Ko 15.9-10, Ga 1.13 bipo mi bin tok bilas long nem bilong em, na mi birua long em na mi bin tok nogut long em. Tasol em i save, mi bin mekim ol dispela pasin, long wanem, mi no bin save gut long em na mi no bilip long em. Olsem na em i sori long mi. 14 Na Lu 7.47, Ro 5.20, 1 Ko 15.10, 2 Ti 1.13 Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, em i marimari moa yet long mi, na em i kirapim mi long bilip long em na long givim bel bilong mi long ol arapela.
15 Krais Lu 15.2, 19.10, Ro 5.8, 1 Ti 3.1, 4.9, 2 Ti 2.11, 1 Jo 3.5 Jisas i bin kam long graun bilong kisim bek yumi manmeri bilong mekim sin. Dispela tok em i tru olgeta na em inap long olgeta man i harim na bilipim. Na sori tru, mi yet mi bin mekim sin moa yet na mi stap olsem namba wan man bilong mekim sin. 16 Tasol Jisas Krais i laik bai olgeta manmeri i ken save gut olsem, em i man bilong isi tru long ol man bilong mekim sin. Olsem na em i sori long mi pastaim, na mi stap olsem piksa, bai olgeta manmeri i ken lukim samting em i bin mekim long mi, na ol tu ol i ken bilip long em na kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 17 Em Dan 7.14, Jo 1.18, Ro 16.27, Hi 11.27, 1 Jo 4.12 i King bilong olgeta taim. Em i no save dai, na yumi manmeri yumi no inap lukim em. Em wanpela tasol em i God tru. Olsem na oltaim oltaim yumi olgeta i mas givim biknem long em na em i mas i stap namba wan tru. I tru.
Timoti i mas pait strong long daunim ol pasin nogut
18 Pikinini 1 Ti 6.12, Ju 1.3 bilong mi Timoti, mi ting long dispela tok profet bipo ol i bin mekim long pasin bilong yu, na mi givim yu dispela tok long ol samting yu mas mekim. Na yu mas larim dispela tok profet i kirapim yu long pait strong bilong daunim ol pasin nogut. 19 Long 1 Ti 3.9, 6.9 dispela pait yu mas bilip tru long Jisas na yu mas save olsem yu no gat asua long ai bilong God. Sampela man i save olsem ol i mekim rong, tasol ol i no laik larim God i stretim pasin bilong ol, na bihain bilip bilong ol i bagarap olgeta olsem sip i bruk long rip. 20 Himeneus 1 Ko 5.5, 4.14-15 na Aleksander i mekim olsem, na mi bin putim tupela long han bilong Satan, bai tupela i ken kisim gutpela save olsem, tupela i no ken tok nogut moa long God.

1:1: Kl 1.27

1:2: Ap 16.1, Ta 1.4

1:3: Ga 1.6, Fl 2.24

1:4: 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.14-16, Ta 1.14

1:5: Ro 13.8-10, Ga 5.14, 2 Ti 2.22

1:7: 1 Ti 6.4, 6.20, Ta 1.10

1:8: Ro 7.12, 7.16, 7.22

1:9: Ga 3.19, 5.23

1:10: Stt 19.4-5, 1 Ti 6.3, 2 Ti 4.3, Ta 1.9

1:11: Ga 2.7, Kl 1.25, 1 Te 2.4, 1 Ti 6.15

1:12: Ap 9.15, Ga 1.15-16

1:13: Ap 3.17, 8.3, 9.4-5, 1 Ko 15.9-10, Ga 1.13

1:14: Lu 7.47, Ro 5.20, 1 Ko 15.10, 2 Ti 1.13

1:15: Lu 15.2, 19.10, Ro 5.8, 1 Ti 3.1, 4.9, 2 Ti 2.11, 1 Jo 3.5

1:17: Dan 7.14, Jo 1.18, Ro 16.27, Hi 11.27, 1 Jo 4.12

1:18: 1 Ti 6.12, Ju 1.3

1:19: 1 Ti 3.9, 6.9

1:20: 1 Ko 5.5, 4.14-15