Sapta 16
Pol i givim gude long planti manmeri
Mi laik bai yupela i mekim gut long Fibi, dispela susa bilong yumi. Em i gat wok bilong helpim sios bilong taun Senkria. Mi laik bai yupela i tingting long Bikpela na kisim Fibi i stap wantaim yupela. Em i gutpela pasin yumi ol manmeri bilong God i mas mekim. Na sapos em i gat hevi long wanpela samting, orait mi laik bai yupela i helpim em, long wanem, em i bin helpim planti manmeri, na em i bin helpim mi tu.
Yupela Ap 18.2, 18.18, 18.26, 2 Ti 4.19 givim gude bilong mi long Prisila na Akwila, tupela wanwok bilong mi long wok bilong Krais Jisas. Tupela i bin redi long i dai bilong helpim mi. Olsem na i no mi tasol i tenkyu long tupela. Nogat. Olgeta sios bilong ol arapela lain manmeri, ol tu i save tenkyu long tupela. Na 1 Ko 16.15, 16.19, Kl 4.15, 2 Ti 1.15, Fm 1.2 yupela givim gude bilong mi long ol manmeri bilong sios i save bung long haus bilong tupela.
Yupela givim gude bilong mi long Epainetus, em pren tru bilong mi. Em i kamap Kristen paslain long olgeta man bilong provins Esia.
Yupela givim gude bilong mi long Maria. Em i bin mekim planti hatwok bilong helpim yupela.
Yupela givim gude bilong mi long Andronikus wantaim Junias. Tupela i wanlain bilong mi na i bin kalabus wantaim mi. Tupela i gat nem namel long ol aposel, na tupela i bin i stap long lain bilong Krais paslain long mi.
Yupela givim gude bilong mi long Ampliatus. Em i pren tru bilong mi long pasin bilong Bikpela.
Yupela givim gude bilong mi long Urbanus, em i wanwok bilong yumi long wok bilong Krais. Na givim gude long Stakis tu, em i pren tru bilong mi.
10 Yupela givim gude bilong mi long Apeles, em i gat nem long em i bihainim Krais tru.
Yupela givim gude bilong mi long ol lain bilong Aristobulus.
11 Yupela givim gude bilong mi long Herodion, em i wanlain bilong mi.
Yupela givim gude bilong mi long ol manmeri bilong lain bilong Narsisus i stap long lain bilong Bikpela.
12 Yupela givim gude bilong mi long Trifina wantaim Trifosa. Tupela i save hatwok long mekim wok bilong Bikpela.
Yupela givim gude bilong mi long Persis, em i pren tru bilong mi. Em i bin hatwok long mekim wok bilong Bikpela.
13 Yupela Mk 15.21 givim gude bilong mi long Rufus, em i gutpela man bilong bihainim Bikpela, na long mama bilong en tu. Em i bin i stap olsem mama bilong mi tu.
14 Yupela givim gude bilong mi long Asinkritus na Flegon na Hermes na Patrobas na Hermas, na long ol brata i stap wantaim ol.
15 Yupela givim gude bilong mi long Filologus wantaim Julia, na long Nereus wantaim susa bilong en, na long Olimpas, na long olgeta manmeri bilong God i save stap wantaim ol.
16 Long 1 Ko 16.20, 1 Pi 5.14 pasin bilong yumi manmeri bilong God, yupela olgeta wan wan i mas givim kis long ol brata.
Olgeta sios bilong Krais i givim gude long yupela.
Sampela man i save brukim sios
17 Ol Mt 7.15, Ap 15.1, 15.5, 1 Ko 5.9-11, 2 Ti 3.5, Ta 3.10, 2 Jo 1.10 brata, mi laik tok strong long yupela i mas lukaut gut long ol man i save sakim dispela tok yupela i bin kisim na i save mekim ol kain kain toktok na ol pasin bilong brukim sios. Long dispela pasin ol i save mekim ol manmeri bilong sios i pundaun na bagarap. Yupela i mas i stap longwe long ol dispela kain man. 18 Ol Fl 3.19, Kl 2.4, 1 Ti 6.5, Ta 1.10, 2 Pi 2.3 i no save mekim wok bilong Krais, Bikpela bilong yumi. Nogat. Ol i save bihainim laik bilong bodi bilong ol yet tasol. Na long switpela tok na long tok gris bilong ol, ol i save giamanim ol man i no save gut long wanem ol pasin i gutpela na wanem pasin i nogut. 19 Yupela Mt 10.16, Ro 1.8, 1 Ko 14.20 i save bihainim tok bilong God, na olgeta man i harim pinis tok long dispela pasin bilong yupela. Olsem na mi amamas long yupela. Tasol mi laik bai yupela i ken save tru long ol gutpela pasin, na yupela i no gat save long ol pasin nogut. 20 Na Stt 3.15, Ro 15.33, 1 Ko 16.23, 1 Te 5.28, KTH 22.21 long liklik taim, God bilong givim gutpela sindaun na bel isi long yumi, em bai i larim yupela i krungutim Satan aninit long lek bilong yupela.
Marimari bilong Jisas, Bikpela bilong yumi, em i ken i stap wantaim yupela.
Sampela man i salim gude long ol Rom
21 Wanwok Ap 16.1, 19.22, 20.4 bilong mi, Timoti, em i salim gude long yupela. Na Lusius na Jeson na Sosipater, ol wanlain bilong mi, ol tu i salim gude long yupela.
22 Mi Tertius, mi kisim tok long maus bilong Pol na mi raitim dispela pas. Long nem bilong Bikpela mi salim gude long yupela.
23-24 Gaius Ap 19.29, 1 Ko 1.14, 2 Ti 4.20 i salim gude long yupela. Em i lukautim mi gut long haus bilong en, na em i save lukautim olgeta manmeri bilong sios tu.
Erastus, em i man bilong bosim mani bilong gavman bilong dispela taun, na brata bilong yumi Kwartus, tupela i salim gude long yupela.* Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i ken i stap wantaim yupela olgeta. I Tru.”
Yumi mas litimapim nem bilong God
25 God Ro 1.5, Ef 1.9, 3.5, 3.9, 3.20, Kl 1.26-27, 1 Te 3.13 em inap long mekim yupela i sanap strong long bilip bilong yupela, olsem tok i stap long gutnius mi save autim, em gutnius bilong Jisas Krais. Dispela gutnius i bin i stap hait long olgeta taim bipo, 26 tasol nau God i bin kamapim ples klia. God i save stap oltaim, em i bin tok, na mipela i autim long olgeta lain manmeri dispela tok bipo ol profet i bin raitim. Olsem na olgeta lain manmeri ol i save na i klia long dispela tok hait. God i bin mekim olsem bai ol manmeri bilong ol dispela lain i ken bilip long em na mekim ol pasin em i laikim. 27 Dispela 1 Ti 1.17, 6.16, Ju 1.25 God, em wanpela tasol i gat save tru. Yumi mas tingting long ol samting em i bin mekim long han bilong Jisas Krais, na yumi mas litimapim nem bilong en oltaim oltaim. I tru.

16:3: Ap 18.2, 18.18, 18.26, 2 Ti 4.19

16:5: 1 Ko 16.15, 16.19, Kl 4.15, 2 Ti 1.15, Fm 1.2

16:13: Mk 15.21

16:16: 1 Ko 16.20, 1 Pi 5.14

16:17: Mt 7.15, Ap 15.1, 15.5, 1 Ko 5.9-11, 2 Ti 3.5, Ta 3.10, 2 Jo 1.10

16:18: Fl 3.19, Kl 2.4, 1 Ti 6.5, Ta 1.10, 2 Pi 2.3

16:19: Mt 10.16, Ro 1.8, 1 Ko 14.20

16:20: Stt 3.15, Ro 15.33, 1 Ko 16.23, 1 Te 5.28, KTH 22.21

16:21: Ap 16.1, 19.22, 20.4

16:23-24: Ap 19.29, 1 Ko 1.14, 2 Ti 4.20

*16:23-24: Sampela saveman i ting narapela hap tok i stap tu long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais em i ken i stap wantaim yupela olgeta. I Tru.”

16:25: Ro 1.5, Ef 1.9, 3.5, 3.9, 3.20, Kl 1.26-27, 1 Te 3.13

16:27: 1 Ti 1.17, 6.16, Ju 1.25