Sapta 16
Pol i tok long mani ol i laik salim i go long Jerusalem
Nau Ap 24.17, Ro 15.25-26, 2 Ko 8.1-9, Ga 2.10 mi laik tok long dispela mani yupela i laik bungim bilong givim long ol manmeri bilong God i stap long Jerusalem. Mi bin soim rot bilong mekim dispela wok long ol sios bilong provins Galesia, na yupela tu i mas mekim wankain pasin. Long Ap 20.7, KTH 1.10 olgeta Sande yupela olgeta wan wan i mas tilim mani yupela i bin kisim long dispela wik, na putim hap i stap long ol haus bilong yupela yet, na bai mani i ken kamap planti liklik. Olsem na taim mi kam, yupela bai i no gat wok bilong painim mani bilong givim ol. Taim mi kamap, orait yupela yet i mas makim sampela man bilong karim dispela presen bilong yupela i go long Jerusalem. Na bai mi givim pas long ol na salim ol i go. Na sapos mi ting i gutpela long mi tu mi go, orait bai ol i ken i go wantaim mi.
Pol i laik i go lukim ol Korin
Mi Ap 19.21 bai i go lukim ol lain i stap long provins Masedonia pastaim, na bihain bai mi kam kamap long yupela. Na Ro 15.24, Ta 3.12 ating bai mi stap liklik wantaim yupela. Mi no save, ating bai mi stap wantaim yupela inap long taim bilong kol na strongpela win i pinis. Na taim mi laik i go long narapela ples, orait yupela i ken helpim mi long i go. Mi Ap 18.21 no laik i stap sotpela taim tasol wantaim yupela. Nogat. Sapos Bikpela i larim mi, mi laik i stap longtaim liklik wantaim yupela. Tasol Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11 Ap 19.8-10 mi laik i stap hia long taun Efesus inap long de bilong Pentikos,* “De bilong Pentikos” Lukim toksave i stap long Aposel 2.1. long Ap 14.27, 19.8-10, 2 Ko 2.12, Kl 4.3, KTH 3.8 wanem, God i opim rot pinis long mi, na mi gat bikpela wok bilong helpim planti manmeri i kamap Kristen. Na tu, i gat planti man i birua long mipela.
10 Sapos 1 Ko 4.17 Timoti i kamap long yupela, orait yupela i mas helpim em long i stap bel isi namel long yupela, na i no ken pret. Yupela harim. Em i save mekim wok bilong Bikpela, olsem mi yet mi mekim. 11 Nogut sampela bilong yupela i lukim em i olsem samting nating na i givim baksait long em. Timoti em i yangpela man, na long dispela as sampela man i save givim baksait long em. Lukim 1 Timoti 4.12. Yupela i mas helpim em long taim em i laik lusim yupela na larim em i go wantaim bel isi, na bai em i ken i kam bek long mi. Mi wetim em long i kam wantaim ol brata.
12 Na 1 Ko 1.12, 3.6 tok bilong brata bilong yumi Apolos, em i olsem. Planti taim mi bin tok strong long em i mas i go wantaim ol arapela brata long taim ol i kam lukim yupela. Tasol em i no laik tru long i kam nau. Bihain, sapos em yet i pilim em i gutpela taim long i kam, orait em bai i kam.
Sampela tok moa
13 Yupela Sng 31.24, 1 Ko 15.1, Ef 6.10, Fl 1.27, Kl 1.11, 1 Te 5.6 i mas was gut na sanap strong long bilip. Yupela i mas i stap strong, na yupela i no ken pret long wanpela samting. 14 Na 1 Ko 14.1, 1 Pi 4.8 yupela i mas givim bel bilong yupela long God na long ol man, na long dispela pasin yupela i mas mekim olgeta samting yupela i save mekim.
15 Ol Ro 16.5, 1 Ko 1.16 brata, yupela i save long ol lain bilong Stefanas. Ol i bin kamap Kristen paslain long ol arapela lain i stap long provins Akaia. Na long laik bilong ol yet ol i bin kisim wok bilong helpim ol manmeri bilong God. Mi laik strong long yupela 16 i 1 Te 5.12 mas i stap aninit long ol dispela kain man, na long olgeta man i save helpim ol na mekim dispela kain wok.
17 Stefanas na Fortunatus na Akaikus i bin i kam long mi, na mi amamas long lukim ol, long wanem, yupela olgeta i no inap i kam lukim mi Tok Grik i no klia tumas long dispela hap. 18 na Fl 2.29 ol i bin mekim isi bel bilong mi, na bel bilong yupela tu. Yupela i mas amamas long ol dispela kain man.
19 Ol Ap 18.2, 18.18, 18.26, Ro 16.5, 2 Ti 1.15 sios long provins Esia i givim gude long yupela. Akwila na Prisila wantaim ol manmeri bilong sios i save bung long haus bilong tupela, ol i givim bikpela gude tru long yupela long nem bilong Bikpela. 20 Olgeta Ro 16.16, 2 Ko 13.12 brata i givim gude long yupela. Long pasin bilong yumi ol manmeri bilong God, yupela olgeta wan wan i mas givim kis long ol arapela.
21 Mi Kl 4.18, 2 Te 3.17 Pol, long han bilong mi yet mi raitim dispela gude long yupela.§ Pol i no save raitim ol pas bilong em yet. Nogat. Em i save toktok na narapela man i save raitim. Tasol tok i stap long dispela lain, em Pol i raitim long han bilong em yet.
22 Sapos Ga 1.8-9 wanpela man i no laik givim bel bilong em long Bikpela, orait em i ken bagarap. Bikpela, yu kam.
23 Marimari bilong Bikpela Jisas em i ken i stap wantaim yupela. 24 Long Krais Jisas mi givim bel bilong mi long yupela olgeta.

16:1: Ap 24.17, Ro 15.25-26, 2 Ko 8.1-9, Ga 2.10

16:2: Ap 20.7, KTH 1.10

16:5: Ap 19.21

16:6: Ro 15.24, Ta 3.12

16:7: Ap 18.21

16:8: Wkp 23.15-21, Lo 16.9-11

16:8: Ap 19.8-10

*16:8: “De bilong Pentikos” Lukim toksave i stap long Aposel 2.1.

16:9: Ap 14.27, 19.8-10, 2 Ko 2.12, Kl 4.3, KTH 3.8

16:10: 1 Ko 4.17

16:11: Timoti em i yangpela man, na long dispela as sampela man i save givim baksait long em. Lukim 1 Timoti 4.12.

16:12: 1 Ko 1.12, 3.6

16:13: Sng 31.24, 1 Ko 15.1, Ef 6.10, Fl 1.27, Kl 1.11, 1 Te 5.6

16:14: 1 Ko 14.1, 1 Pi 4.8

16:15: Ro 16.5, 1 Ko 1.16

16:16: 1 Te 5.12

16:17: Tok Grik i no klia tumas long dispela hap.

16:18: Fl 2.29

16:19: Ap 18.2, 18.18, 18.26, Ro 16.5, 2 Ti 1.15

16:20: Ro 16.16, 2 Ko 13.12

16:21: Kl 4.18, 2 Te 3.17

§16:21: Pol i no save raitim ol pas bilong em yet. Nogat. Em i save toktok na narapela man i save raitim. Tasol tok i stap long dispela lain, em Pol i raitim long han bilong em yet.

16:22: Ga 1.8-9