Sapta 3
Yupela i mas prea long God i helpim mipela
Ol Ef 6.19, Kl 4.3, 1 Te 5.25 brata, mipela i gat wanpela tok moa. Em i olsem. Yupela i mas prea long God i ken helpim mipela, na bai tok bilong Bikpela i ken ran i go long olgeta hap na kisim biknem wankain olsem em i bin kisim namel long yupela. Na Ap 28.24, Ro 10.16, 15.31 yupela i mas prea long God i ken kisim bek mipela long han bilong ol man nogut, em ol man i save mekim pasin nogut. Yupela i save, planti man ol i no bilip long Krais.
Tasol Jo 17.15, 1 Ko 1.9, 1 Te 5.24, 2 Pi 2.9 Bikpela i save mekim pasin i tru. Olsem na yumi inap long bilip tru long em. Em bai i strongim yupela na lukautim yupela, na Satan bai i no inap mekim wanpela samting long yupela. Na 2 Ko 7.16, Ga 5.10, 1 Te 4.10 Bikpela i mekim mipela i save gut olsem, yupela i mekim olgeta pasin mipela i tok long yupela i mas mekim. Na bihain tu yupela bai i mekim olsem tasol.
Mipela i laik bai Bikpela i ken stiaim tingting bilong yupela, na bai yupela i ken save tru long pasin bilong God bilong laikim tru ol manmeri, na long pasin bilong Krais bilong sanap strong na karim hevi.
Olgeta man i mas mekim wok
Ol Mt 18.17, Ro 16.17, 1 Ko 5.11-13, 1 Ti 6.5, 2 Jo 10 brata, long nem bilong Jisas Krais, Bikpela bilong yumi, mipela i tok strong long yupela olsem, sapos sampela brata i save sindaun nating tasol na ol i no bihainim dispela tok mipela i bin givim long ol, orait yupela i mas i stap longwe long ol. Yupela 1 Ko 4.16, Fl 3.17, 1 Te 1.6 i save, yupela i mas bihainim pasin bilong mipela. Taim mipela i stap wantaim yupela, mipela i no save sindaun nating. Mipela 2 Ko 11.9, 1 Te 2.9 i no kisim nating sampela kaikai long han bilong yupela. Nogat. Mipela i baim tasol. Mipela i wok strong na mekim planti hatwok moa long san na long nait, bai mipela i no ken putim hevi long yupela. I 1 Ko 9.4-6, 1 Te 1.6 no olsem mipela i no inap long kisim kaikai samting long yupela. Nogat. Mipela inap tru long kisim, tasol mipela i no kisim, long wanem, mipela i laik soim yupela long gutpela pasin yupela yet i mas bihainim.
10 Yupela 1 Te 4.11 i save, taim mipela i stap yet wantaim yupela, mipela i givim tok long yupela olsem, sapos man i no laik mekim wok, orait em i no ken kisim kaikai. 11 Tasol 1 Ti 5.13, 1 Pi 4.15 nau mipela i harim tok long sampela bilong yupela ol i sindaun nating tasol. Ol i no mekim wanpela wok. Nogat. Ol i wok long toktok nabaut tasol long olgeta samting bilong ol arapela man, em i no samting bilong ol. 12 Orait 1 Te 4.11 nau long nem bilong Bikpela Jisas Krais mipela i givim strongpela tok long ol dispela man olsem, ol i mas sindaun gut, na ol i mas mekim wok, bai ol i ken lukautim ol yet long kaikai samting.
13 Ol Ga 6.9 brata, yupela i no ken les long mekim gutpela pasin. 14 Sapos 1 Ko 5.9-11 wanpela man i no bihainim olgeta tok mipela i raitim long dispela pas, orait yupela i mas makim gut dispela man na yupela i mas i stap longwe long em, bai em i ken sem long pasin em i mekim. 15 Mipela 1 Te 5.14, Ta 3.10 i no tok long yupela i mas tingim em i olsem birua bilong yupela. Nogat. Yupela i mas tingim em i brata, na yupela i mas givim tok long em bilong stretim tingting bilong em.
Pol i tok gude long ol
16 Bikpela, 1 Te 5.23 em i as bilong pasin bilong bel isi, oltaim em i ken mekim yupela i stap bel isi long olgeta samting. Bikpela i ken i stap wantaim yupela olgeta.
17 Mi 1 Ko 16.21 Pol mi yet mi raitim dispela tok gude long yupela. Mi save raitim dispela kain tok long olgeta pas mi raitim. Em i olsem mak bilong ol pas bilong mi.
18 Marimari bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais i ken i stap wantaim yupela olgeta.

3:1: Ef 6.19, Kl 4.3, 1 Te 5.25

3:2: Ap 28.24, Ro 10.16, 15.31

3:3: Jo 17.15, 1 Ko 1.9, 1 Te 5.24, 2 Pi 2.9

3:4: 2 Ko 7.16, Ga 5.10, 1 Te 4.10

3:6: Mt 18.17, Ro 16.17, 1 Ko 5.11-13, 1 Ti 6.5, 2 Jo 10

3:7: 1 Ko 4.16, Fl 3.17, 1 Te 1.6

3:8: 2 Ko 11.9, 1 Te 2.9

3:9: 1 Ko 9.4-6, 1 Te 1.6

3:10: 1 Te 4.11

3:11: 1 Ti 5.13, 1 Pi 4.15

3:12: 1 Te 4.11

3:13: Ga 6.9

3:14: 1 Ko 5.9-11

3:15: 1 Te 5.14, Ta 3.10

3:16: 1 Te 5.23

3:17: 1 Ko 16.21