Sapta 15
Yumi mas bihainim tingting na pasin bilong Krais
Yumi Ro 14.1, Ga 6.1 man i gat strongpela bilip, yumi gat wok bilong helpim ol man i no gat strongpela bilip na karim hevi bilong ol. Yumi no ken ting long helpim yumi yet tasol. Yumi Ro 14.19, 1 Ko 9.19, 9.22, 10.24, 10.33, 13.5, Fl 2.4-5 olgeta wan wan yumi mas wok long helpim ol brata, bai ol i ken kisim gutpela pasin na bilip bilong ol i ken kamap strong. Yumi Sng 69.9, Mt 26.39, Jo 5.30, 6.38 save, Krais tu i no bin ting long helpim em yet tasol. Pasin i kamap long em olsem buk bilong God i tok, “Ol man i bin tok nogut long yu, na dispela tok nogut bilong ol i pundaun antap long mi tu.” Olgeta Ro 4.23-24, 1 Ko 9.9-10, 10.11, 2 Ti 3.16-17 tok bipo ol i bin raitim long buk bilong God, em ol i bin raitim bilong skulim yumi. Dispela tok i bilong strongim bel bilong yumi na mekim yumi sanap strong na wetim God i kisim yumi. Yumi Ro 12.16, 1 Ko 1.10, 9.9-10, Fl 3.16 save kisim strong long God wanpela tasol na em wanpela i save mekim yumi sanap strong long bilip. Orait God i ken helpim yupela long bihainim tru pasin bilong Krais Jisas na holim dispela wanpela tingting tasol. Olsem na bai yupela i stap wanbel, na Ap 4.24, 4.32 bai yupela olgeta wantaim i litimapim nem bilong God, em i God na Papa bilong Bikpela bilong yumi Jisas Krais.
Krais i bin helpim ol Juda wantaim ol arapela lain
Olsem Ro 5.2, 14.1-3 na yupela olgeta i mas amamas long kisim ol arapela Kristen i kam i stap wantaim yupela, olsem Krais tu i bin amamas long yupela i ken i stap wantaim em. Na long dispela pasin bai yupela i kamapim biknem bilong God. Mi Mt 15.24-25, Ap 3.25-26, 2 Ko 1.20 tok olsem, Krais i bin kamap wokman bilong helpim ol lain Juda. Em i mekim olsem bilong soim olsem tok bilong God i tru, na long dispela pasin em inapim olgeta promis God i bin givim long ol tumbuna bilong ol. Na 2 Sml 22.50, Sng 18.49, Jo 10.16, Ap 3.25, Ro 9.23, 11.30 tu, em i laik bai ol arapela lain i lukim marimari bilong God na litimapim nem bilong em, olsem buk bilong God i tok,
“Olsem na bai mi litimapim
nem bilong yu
namel long ol arapela lain manmeri.
Na bai mi mekim song
bilong litimapim nem bilong yu.”
10 Na Lo 32.43 narapela tok bilong buk bilong God i olsem, “Yupela ol manmeri bilong ol arapela kantri, yupela i ken amamas wantaim ol manmeri bilong God.” 11 Na Sng 117.1 long narapela hap em i tok olsem,
“Yupela olgeta lain pipel,
litimapim nem bilong Bikpela.
Yupela manmeri bilong olgeta kantri,
litimapim nem bilong en.”
12 Na Ais 11.1, 11.10, KTH 5.5, 22.16 Aisaia tu i bin tok olsem, “Nupela king long lain bilong Jesi bai i kamap, na em bai i bosim olgeta lain manmeri. Ol manmeri bilong ol arapela lain i wetim taim em bai i kamap na mekim gut long ol.”
13 God Ro 12.12, 14.17 i bin promis long givim yumi ol dispela gutpela samting yumi wet long kisim. Yupela i save bilip long em, na em i ken mekim bikpela amamas na bel isi i kamap na i pulap long yupela. Na long strong bilong Holi Spirit, pasin bilong wetim taim God bai i givim ol dispela gutpela samting long yumi, em i ken pulap tru long yupela.
Pol i tok long wok bilong em yet na em i givim gude long ol Rom
(Sapta 15.14—16.27)
Pol i amamas long wok misin em i mekim
14 Ol 1 Ko 8.1, 8.7, 8.10, 2 Pi 1.12, 1 Jo 2.21 brata bilong mi, long bel bilong mi mi bilip tru long yupela i save mekim gutpela pasin oltaim. Na yupela i gat olgeta kain save, olsem na yupela wan wan yupela inap long givim gutpela tingting long ol arapela manmeri bilong God. 15 Tasol sampela tok mi raitim long yupela, em i strongpela tok liklik. Tasol mi no surik long raitim. Nogat. Mi laik kirapim tingting bilong yupela, long wanem, God i bin marimari long mi na makim mi 16 long Ro 1.5, 11.13, 12.3, Ga 2.7-9, Fl 2.17 i stap wokman bilong Krais Jisas, bilong mekim wok namel long ol arapela lain manmeri. Long dispela wok mi mekim bilong autim gutnius bilong God, mi stap olsem pris, na mi laik bringim ol arapela lain i kam long God olsem ofa em i laikim tumas. Na Holi Spirit i ken mekim ol i kamap lain manmeri tru bilong God.
17 Olsem na mi wok wantaim Krais Jisas na mi amamas long dispela wok mi mekim long God. 18-19 Mi Ap 19.18, 2 Ko 3.5, 12.12 no ken tokaut long narapela samting. Nogat. Mi laik tokaut long dispela wanpela samting tasol. Mi laik stori long wok Krais i bin mekim long han bilong mi. Em i bin helpim toktok bilong mi na mekim ol gutpela wok long han bilong mi. Na em i bin givim mi strong bilong wokim kain kain mirakel. Na Spirit bilong God tu i bin wok strong long mi. Dispela olgeta samting Krais i mekim bilong kirapim ol manmeri bilong ol arapela lain long bihainim tok bilong God. Olsem na mi stat long Jerusalem na mi autim olgeta tok bilong gutnius bilong Krais, na mi raun i go long olgeta hap inap long provins Ilirikum. 20 Long 2 Ko 10.15-16 dispela wok mi save laikim tumas long autim gutnius long ol ples ol manmeri i no save yet long nem bilong Krais. Mi no laik wokim haus antap long pos narapela man i bin sanapim. 21 Nogat. Mi laik mekim olsem buk bilong God i tok, “Ol man i no bin harim stori long en bipo, bai ol i lukim em. Na ol man i no bin harim tok bilong en, bai ol i save gut.”
Pol i laik lukim ol Rom na i go long Spen
22 Dispela Ro 1.13 wok i bin pasim mi planti taim, na mi no inap i kam lukim yupela. 23 Tasol nau mi no gat wok moa long dispela hap. Na planti yia mi bin laikim tumas long lukim yupela. 24 Olsem 1 Ko 16.6 na taim mi go long kantri Spen, mi ting long i kam lukim yupela pastaim na mi go. Bai mi amamas long lukim yupela na stap liklik wantaim yupela. Na bihain mi laik bai yupela i ken helpim mi long i go long Spen.
25 Tasol Ap 19.21, 20.22, 24.17 1 Ko 16.1-4 nau mi laik i go long Jerusalem bilong helpim ol manmeri bilong God i stap long dispela hap. 26 Ol Ap 24.17, 2 Ko 8.1, 9.2, 9.12 manmeri bilong God i stap long provins Masedonia na Akaia, ol i pasim tok na bungim pinis sampela mani ol i laik salim i go long Jerusalem, bilong helpim ol manmeri bilong God i sot long ol samting. 27 Ol Ro 9.4, 11.17, 1 Ko 9.11, Ga 6.6 i bin givim dispela mani long laik bilong ol yet, na dispela pasin i gutpela, long wanem, ol i gat samting olsem dinau bilong bekim long ol Juda. Ol Juda i bin bringim ol gutpela samting bilong God i kam long ol arapela lain. Olsem na ol arapela lain i gat wok bilong helpim ol Juda long ol samting bilong bodi.
28 Orait mi laik pinisim dispela wok pastaim. Mi laik bringim dispela mani i go long ol Jerusalem, na bihain, taim mi go long Spen, bai mi kam lukim yupela pastaim. 29 Na Ro 1.11 mi save pinis, sapos mi kam long yupela, blesing bilong Krais bai i pulap long mi, na em bai i mekim gut tru long yupela.
30 Ol 2 Ko 1.11, Fl 2.1, Kl 4.3, 4.12, 2 Te 3.1 brata, mi laik bai yupela i tingting long Bikpela bilong yumi Jisas Krais, na long dispela pasin bilong givim bel bilong yumi long ol arapela, em Holi Spirit i save kamapim long yumi. Na mi laik bai dispela tingting i ken kirapim yupela long mekim hatwok wantaim mi long prea. Yupela i mas prea long God i ken helpim mi 31 na kisim bek mi long han bilong ol dispela man bilong Judia i save sakim tok bilong God. Na yupela i mas prea long God i ken mekim ol manmeri bilong en long Jerusalem i laikim dispela wok mi mekim bilong helpim ol. 32 Olsem na sapos God i laik, mi ken amamas tru long taim mi kam lukim yupela, na mi ken malolo liklik wantaim yupela na kisim strong gen.
33 God bilong givim gutpela sindaun na bel isi long yumi, em i ken i stap wantaim yupela olgeta. I tru.

15:1: Ro 14.1, Ga 6.1

15:2: Ro 14.19, 1 Ko 9.19, 9.22, 10.24, 10.33, 13.5, Fl 2.4-5

15:3: Sng 69.9, Mt 26.39, Jo 5.30, 6.38

15:4: Ro 4.23-24, 1 Ko 9.9-10, 10.11, 2 Ti 3.16-17

15:5: Ro 12.16, 1 Ko 1.10, 9.9-10, Fl 3.16

15:6: Ap 4.24, 4.32

15:7: Ro 5.2, 14.1-3

15:8: Mt 15.24-25, Ap 3.25-26, 2 Ko 1.20

15:9: 2 Sml 22.50, Sng 18.49, Jo 10.16, Ap 3.25, Ro 9.23, 11.30

15:10: Lo 32.43

15:11: Sng 117.1

15:12: Ais 11.1, 11.10, KTH 5.5, 22.16

15:13: Ro 12.12, 14.17

15:14: 1 Ko 8.1, 8.7, 8.10, 2 Pi 1.12, 1 Jo 2.21

15:16: Ro 1.5, 11.13, 12.3, Ga 2.7-9, Fl 2.17

15:18-19: Ap 19.18, 2 Ko 3.5, 12.12

15:20: 2 Ko 10.15-16

15:22: Ro 1.13

15:24: 1 Ko 16.6

15:25: Ap 19.21, 20.22, 24.17

15:25: 1 Ko 16.1-4

15:26: Ap 24.17, 2 Ko 8.1, 9.2, 9.12

15:27: Ro 9.4, 11.17, 1 Ko 9.11, Ga 6.6

15:29: Ro 1.11

15:30: 2 Ko 1.11, Fl 2.1, Kl 4.3, 4.12, 2 Te 3.1