Sapta 2
Krais em i Helpim bilong yumi
Ol Ro 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 7.25, 9.24 liklik pikinini bilong mi, mi raitim dispela tok long yupela, bai yupela i no ken mekim sin. Na sapos wanpela man i mekim sin, orait yumi gat Helpim bilong yumi, em i stap wantaim Papa. Em Jisas Krais, dispela man bilong mekim stretpela pasin olgeta. Em Jo 1.29, 11.52, Ro 3.25, 2 Ko 5.18, Kl 1.20, 1 Jo 4.10, 4.14 yet i bin mekim wok bilong rausim sin bilong yumi. Na em i no mekim dispela wok bilong helpim yumi tasol. Nogat. Em i mekim bilong helpim olgeta manmeri i stap long graun.
Man i save tru long God, em i save bihainim pasin bilong God
Sapos yumi bihainim ol lo bilong God, orait yumi ken save tru olsem, yumi save gut long em.
Sapos 1 Jo 1.6-8, 4.20 wanpela man i tok, “Mi save gut long God,” tasol em i no bihainim ol lo bilong God, orait dispela man em i man bilong giaman, na tok tru i no i stap long bel bilong em. Na Jo 13.15, 14.21-23, 15.4-5, 1 Pi 2.21, 1 Jo 4.12-13, 4.17, 5.3 sapos wanpela man i bihainim tok bilong God, orait em i save tru long givim bel bilong en long God, na long dispela pasin yumi save olsem, yumi pas wantaim God.
Sapos wanpela man i tok, “Mi pas wantaim God,” orait dispela man i mas wokabaut olsem Krais i bin wokabaut. Ol 1 Jo 2.24, 3.11, 2 Jo 1.5-6 pren, dispela lo mi raitim long yupela* I luk olsem Jon i tok long dispela lo Jisas i bin givim long Jon 13.34, em i olsem, “Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela.” (Lukim 1 Jon 3.23.) Ol i kisim dispela lo bipo tru, taim ol i kamap Kristen. Olsem na em i olpela lo bilong ol. Tasol Jisas yet i bin tok, em i nupela lo, na long lain 8 Jon i tok em i nupela lo tu. em i no nupela lo. Nogat. Em i olpela lo, yupela i bin kisim bipo tru. Dispela olpela lo, em i dispela tok yupela i harim pinis. Tasol Jo 1.9, 8.12, 13.34, Ro 13.12, Ef 5.8, 1 Te 5.5, 5.8 dispela lo mi raitim long yupela, em i nupela lo tu, na em i tru long laip bilong Krais na long laip bilong yupela tu, long wanem, tudak i laik pinis, na lait tru i kamap pinis na i stap.
Sapos 1 Ko 13.2, 2 Pi 1.9, 1 Jo 3.10, 3.14-15, 4.20 wanpela man i tok, “Mi stap long lait,” tasol em i save bel nogut long wanpela Kristen brata, orait dispela man i stap yet long tudak. 10 Man Jo 11.9, Ro 14.13, 2 Pi 1.10, 1 Jo 3.14 i save givim bel bilong en long brata, em i stap long lait. Na long lait i no gat wanpela samting i stap bilong mekim em i pundaun. 11 Tasol Jo 11.10, 12.35 man i save bel nogut long wanpela Kristen brata, em i stap long tudak. Em i wokabaut long tudak, na em i no save long wanem rot em i bihainim. Tudak i pasim pinis ai bilong en.
12 Yupela Lu 24.47, Ap 4.12, 13.38, 1 Ko 6.11, 1 Jo 1.7 liklik pikinini bilong mi, long nem bilong Krais God i lusim pinis ol sin bilong yupela. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
13 Yupela 1 Jo 1.1 ol papa, yupela i save gut long dispela man i stap bipo tru na i stap yet. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
Yupela yangpela man, yupela i winim Satan pinis. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
14 Yupela Ef 6.10 ol pikinini, yupela i save gut long Papa. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
Yupela ol papa, yupela i save gut long dispela man i stap bipo tru na i stap yet. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
Yupela yangpela man, yupela i gat strong, na tok bilong God i stap strong insait long yupela, na yupela i winim Satan pinis. Olsem na mi raitim dispela tok long yupela.
Yumi no ken laikim ol pasin bilong graun
15 Yupela Mt 6.24, Ro 8.7, 12.2, Ga 1.10 i no ken laikim ol pasin bilong graun na olgeta samting bilong graun. Sapos wanpela man i laikim ol pasin bilong graun, orait em i no save laikim tru Papa. 16 Yumi Ro 13.14, Je 4.16, 1 Pi 2.11 save, olgeta pasin bilong ol man bilong graun, em pasin bilong bel kirap na aigris na bikhet, ol dispela pasin i no kam long Papa. Nogat. Ol i pasin bilong graun tasol. 17 Na Mt 7.21, 1 Ko 7.31, Je 1.10, 1 Pi 1.24 dispela graun bai i pinis, na olgeta pasin bilong dispela graun, em ol pasin bilong bel i kirap na aigris, ol tu bai i pinis wantaim. Tasol man i bihainim tok bilong God, em bai i stap oltaim.
Birua bilong Krais em i kamap pinis
18 Ol Mt 24.5, 24.24, 2 Te 2.3, 1 Ti 4.1, Hi 1.2, 1 Pi 4.7, 2 Pi 2.1, 2 Jo 1.7 pikinini bilong mi, yumi kamap pinis long taim bilong las de. Bipo yupela i harim tok long birua bilong Krais bai i kamap. Nau planti birua bilong Krais ol i kamap pinis. Olsem na yumi save, yumi kamap pinis long taim bilong las de. 19 Pastaim Mt 24.24, Jo 6.37, Ap 20.30, 1 Ko 11.19 ol dispela man i bin i stap wantaim yumi, na ol i lusim yumi na i go. Tasol ol i no bin i stap lain bilong yumi tru. Sapos ol i bilong yumi tru, orait ol bai i stap yet wantaim yumi. Tasol ol i lusim yumi pinis, olsem na yumi save gut, dispela olgeta man ol i no bilong yumi tru.
20 Yupela Jo 10.4, Ap 3.14, 1 Ko 2.15, 2 Ko 1.21, Hi 1.9, 1 Jo 2.27 i kisim Holi Spirit pinis, na yupela olgeta i gat save. 21 Olsem na mi no ting yupela i no save long tok tru, na mi raitim dispela tok long yupela. Nogat. Mi rait, long wanem, yupela i save pinis long tok tru, na yupela i save, tok tru i no inap kamapim tok giaman. 22 Man 1 Jo 4.3, 2 Jo 1.7 bilong tok giaman em husat? Em i dispela man i save tok, “Jisas em i no dispela man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en.” Dispela tok “man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” long tok Grik ol i kolim olsem, “Krais.” Man i mekim dispela kain tok, em i save givim baksait long Papa wantaim Pikinini, olsem na em i birua bilong Krais. 23 Man Jo 5.23, 14.7-10, 15.23, 1 Jo 4.15, 5.1, 2 Jo 1.9 i givim baksait long Pikinini, em i givim baksait long Papa tu. Man i bilip long Pikinini, em i bilip long Papa tu.
Holi Spirit em i save skulim yumi long tok tru
24 Ol Jo 14.23, 1 Jo 1.3, 2 Jo 1.6 dispela tok bipo yupela i harim, em yupela i mas holim strong. Sapos yupela i holim strong dispela tok bipo yupela i harim, orait Pikinini wantaim Papa tupela bai i stap wantaim yupela oltaim. 25 Na Jo 3.15, 6.40, 17.3, 1 Jo 1.2, 5.11 Krais i bin givim promis long yumi olsem, em bai i givim yumi laip bilong i stap gut oltaim.
26 Mi raitim dispela tok long yupela bilong tokim yupela long pasin bilong dispela ol man i laik giamanim yupela. 27 Tasol Jo 14.26, 16.13, Hi 8.10-11, 1 Jo 2.20 yupela i bin kisim Holi Spirit long Krais, na em i stap yet wantaim yupela. Olsem na yupela i no sot long save, na bai mi skulim yupela. Nogat. Holi Spirit yet i save skulim yupela long olgeta samting, na dispela tok bilong Spirit em i tru. Em i no giaman. Olsem na yupela i mas pas wantaim Krais, olsem Spirit i bin skulim yupela.
Nau yumi stap pikinini bilong God
28 Yes, 1 Jo 3.2, 4.17 ol pikinini bilong mi, yupela i mas i pas wantaim Krais. Olsem na taim em i kamap ples klia, bai yumi ken sanap strong, na yumi no ken sem long sanap long ai bilong em. 29 Sapos Ap 22.14, 1 Jo 3.7, 3.10 yupela i save olsem, pasin bilong Krais em i stretpela olgeta, orait yupela i ken save tu olsem, olgeta man i mekim stretpela pasin, ol i bin kamap pikinini bilong God.

2:1: Ro 8.34, 1 Ti 2.5, Hi 7.25, 9.24

2:2: Jo 1.29, 11.52, Ro 3.25, 2 Ko 5.18, Kl 1.20, 1 Jo 4.10, 4.14

2:4: 1 Jo 1.6-8, 4.20

2:5: Jo 13.15, 14.21-23, 15.4-5, 1 Pi 2.21, 1 Jo 4.12-13, 4.17, 5.3

2:7: 1 Jo 2.24, 3.11, 2 Jo 1.5-6

*2:7: I luk olsem Jon i tok long dispela lo Jisas i bin givim long Jon 13.34, em i olsem, “Yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela.” (Lukim 1 Jon 3.23.) Ol i kisim dispela lo bipo tru, taim ol i kamap Kristen. Olsem na em i olpela lo bilong ol. Tasol Jisas yet i bin tok, em i nupela lo, na long lain 8 Jon i tok em i nupela lo tu.

2:8: Jo 1.9, 8.12, 13.34, Ro 13.12, Ef 5.8, 1 Te 5.5, 5.8

2:9: 1 Ko 13.2, 2 Pi 1.9, 1 Jo 3.10, 3.14-15, 4.20

2:10: Jo 11.9, Ro 14.13, 2 Pi 1.10, 1 Jo 3.14

2:11: Jo 11.10, 12.35

2:12: Lu 24.47, Ap 4.12, 13.38, 1 Ko 6.11, 1 Jo 1.7

2:13: 1 Jo 1.1

2:14: Ef 6.10

2:15: Mt 6.24, Ro 8.7, 12.2, Ga 1.10

2:16: Ro 13.14, Je 4.16, 1 Pi 2.11

2:17: Mt 7.21, 1 Ko 7.31, Je 1.10, 1 Pi 1.24

2:18: Mt 24.5, 24.24, 2 Te 2.3, 1 Ti 4.1, Hi 1.2, 1 Pi 4.7, 2 Pi 2.1, 2 Jo 1.7

2:19: Mt 24.24, Jo 6.37, Ap 20.30, 1 Ko 11.19

2:20: Jo 10.4, Ap 3.14, 1 Ko 2.15, 2 Ko 1.21, Hi 1.9, 1 Jo 2.27

2:22: 1 Jo 4.3, 2 Jo 1.7

2:22: Dispela tok “man God i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” long tok Grik ol i kolim olsem, “Krais.”

2:23: Jo 5.23, 14.7-10, 15.23, 1 Jo 4.15, 5.1, 2 Jo 1.9

2:24: Jo 14.23, 1 Jo 1.3, 2 Jo 1.6

2:25: Jo 3.15, 6.40, 17.3, 1 Jo 1.2, 5.11

2:27: Jo 14.26, 16.13, Hi 8.10-11, 1 Jo 2.20

2:28: 1 Jo 3.2, 4.17

2:29: Ap 22.14, 1 Jo 3.7, 3.10