Sapta 13
Jisas i wasim lek bilong ol disaipel
De Mt 26.2, Jo 7.30, 12.23, 15.13, 17.1, 17.11, Fl 2.8, 1 Jo 3.16 bilong kaikai abus bilong tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut em i no kamap yet, na Jisas i save, taim i kamap pinis bilong em i mas lusim dispela graun na i go long Papa. Em i laikim tumas ol manmeri bilong en i stap long dispela graun, na em i laikim ol moa yet i go inap long taim em i dai.
Long Lu 22.3, Jo 13.27 apinun tru ol i kaikai i stap. Satan i putim tingting pinis long bel bilong Judas, em pikinini bilong Saimon Iskariot, bilong em i mas putim Jisas long han bilong ol birua. Jisas Mt 28.18, Jo 3.35, 16.28, Ap 2.36, 1 Ko 15.27, Hi 2.8 i save olsem, Papa i bin givim olgeta samting long han bilong Jisas yet. Em i save tu olsem, God i bin salim em i kam, na bai em i go bek long God. Olsem Lu 22.27, Fl 2.7-8 na Jisas i kirap na lusim kaikai, na em i rausim longpela klos bilong en, na i kisim wanpela taul na i pasim long bel bilong en. Na em i kapsaitim wara long wanpela dis, na em i stat long wasim lek bilong ol disaipel na mekim drai long taul em i bin pasim long bel bilong en.
Orait Mt 3.14 em i kam long Saimon Pita. Na Pita i askim em, “Bikpela, ating yu laik wasim lek bilong mi?” Na Jisas i bekim tok bilong em olsem, “Samting mi mekim, nau yu no klia long en. Tasol bihain bai yu klia.” Na 1 Ko 6.11, Ef 5.26, Ta 3.5, Hi 10.22 Pita i tokim em, “Yu no ken wasim lek bilong mi. I no ken tru.” Na Jisas i bekim tok olsem, “Sapos mi no wasim yu, orait yu no inap i stap wantaim mi.” Na Saimon Pita i tokim em, “Bikpela, sapos olsem, orait yu no ken wasim lek bilong mi tasol. Yu mas wasim han na het tu wantaim.” 10 Na Jo 6.64, 6.70-71, 15.3 Jisas i tokim em, “Man i waswas pinis em i no mas waswas gen. Nogat. Em i klin pinis, na em i mas wasim lek tasol. Na yupela i stap klin pinis. Tasol mi no tok long yupela olgeta.” 11 Jisas i save pinis long dispela man i laik givim em long han bilong ol birua. Olsem na em i tok, “I no yupela olgeta i stap klin.”
12 Jisas Lu 22.27 i wasim pinis lek bilong ol, na em i putim longpela klos bilong en na i sindaun gen. Na em i askim ol olsem, “Ating yupela i save long as bilong dispela samting mi mekim long yupela? 13 Yupela Mt 23.8-10, Lu 6.46, 1 Ko 8.6, 12.3, Fl 2.11 i save kolim mi Tisa na Bikpela. Na i gutpela yupela i tok olsem. Mi Tisa na mi Bikpela bilong yupela. 14 Mi Mt 20.28, Lu 22.27, Ro 12.10, Ga 6.1-2, 1 Pi 5.5 Bikpela na mi Tisa, na mi wasim lek bilong yupela. Orait yupela tu i mas wasim lek bilong ol arapela man bilong lain bilong yumi. 15 Mi Mt 11.29, Fl 2.5, Kl 3.13, 1 Pi 2.21, 1 Jo 2.6 soim pasin long yupela, na yupela tu i mas mekim wankain pasin olsem nau mi mekim long yupela. 16 Tru Mt 10.24, Lu 6.40, Jo 15.20 tumas mi tokim yupela, wokboi i no winim bikman bilong en. Na man i go long wanpela wok, em i no stap antap long man i bin salim em i go. 17 Nau Mt 7.24, Je 1.25 yupela i save pinis long as tingting bilong dispela pasin mi mekim, na sapos yupela i bihainim gut, orait yupela i ken amamas.
18 “Mi Sng 41.9 no tok long yupela olgeta. Mi save long yupela ol man mi bin makim bilong mi, na mi save olsem tok i stap long buk bilong God, em bai i kamap tru. Dispela tok i olsem, ‘Man i kaikai bret wantaim mi, em i litimapim lek bilong krungutim mi.’ 19 Dispela Jo 14.29, 16.4 samting i no kamap yet na nau mi tokim yupela pinis long en. Olsem na bihain, taim em i kamap pinis, orait yupela i ken bilip olsem, Mi Yet Mi Stap Olsem.* Lukim tok i stap long Jon 8.24. 20 Tru Mt 10.40, 25.40, Mk 9.37, Lu 9.48, 10.16 tumas mi tokim yupela, man i kisim wokman mi bin salim i go, na i mekim gut long em, dispela man i kisim mi na i mekim gut long mi yet. Na man i kisim mi, em i kisim God, em i bin salim mi na mi kam.”
Judas bai i givim Jisas long han bilong ol birua
(Matyu 26.20-25 na Mak 14.17-21 na Luk 22.21-23)
21 Jisas Mt 26.21, Mk 14.18, Lu 22.21, Jo 12.27, Ap 1.17, 1 Jo 2.19 i tok pinis na bel bilong en i hevi tumas. Na em i autim tok olsem, “Tru tumas mi tokim yupela, wanpela bilong yupela bai i givim mi long han bilong ol man i birua long mi.” 22 Em i tok olsem, na ol disaipel wan wan ol i lukluk long ol arapela. Ol i no save, em i tok long husat. 23 Na Jo 19.26, 20.2, 21.7, 21.20, 21.24 dispela disaipel Jisas i save laikim tumas, em i stap klostu tru long Jisas. 24 Olsem na Saimon Pita i mekim nais long het bilong en na i tokim em, “Yu askim em, em i tok long husat.” 25 Orait na dispela disaipel i putim het bilong en klostu long bros bilong Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, yu tok long husat?” 26 Na Jisas i bekim tok olsem, “Bai mi kisim dispela hap kaikai na putim long sup na givim long wanpela man. Em dispela man tasol mi tok long en.” Orait em i putim hap kaikai long sup, na i givim long Judas, pikinini bilong Saimon Iskariot.
27 Judas Lu 22.3, Jo 6.70, 13.2 i kisim dispela kaikai pinis, na Satan i go insait long bel bilong em. Na Jisas i tokim em olsem, “Samting yu laik mekim, em yu mas mekim hariap.” 28 Olgeta man i sindaun long tebol ol i harim dispela tok Jisas i givim long Judas, tasol ol i no save long as bilong tok. 29 Judas Jo 12.6 i save lukautim bokis mani, na sampela i ting Jisas i tokim em long go baim ol samting bilong bikpela de bilong lotu, o long em i mas i go givim ol samting long ol rabisman. 30 Orait Judas i kisim dispela hap kaikai pinis, na kwiktaim em i go ausait. Na ples i tudak pinis.
Jisas i givim nupela lo long ol disaipel
31 Judas Jo 12.23, 14.13, 1 Pi 4.11 i go ausait pinis, orait Jisas i tok, “Nau Pikinini Bilong Man em i kisim biknem. Na God i kisim biknem long Pikinini Bilong Man. 32 Na Jo 17.5 taim God i kisim biknem long em, orait God yet bai i givim biknem long Pikinini Bilong Man, na em bai i mekim olsem wantu tasol. 33 Ol Jo 7.34 pikinini, liklik taim tasol bai mi stap wantaim yupela. Na bai yupela i wok long painim mi. Mi bin tokim ol Juda, na nau mi mekim wankain tok long yupela tu, yupela i no inap i go long ples mi go long en. 34 Na Wkp 19.18, Jo 15.12, 15.17, 1 Pi 1.22, 1 Jo 2.7-8, 3.23, 4.21, 2 Jo 1.5 nau mi givim nupela lo long yupela olsem, yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela. Mi bin laikim yupela tru, na olsem tasol yupela wan wan i mas laikim tru ol arapela. 35 Sapos 1 Jo 2.5, 4.20 yupela wan wan i laikim tru ol arapela man bilong lain bilong mi, orait dispela bai i soim olgeta man olsem, yupela i disaipel bilong mi.”
Jisas i tok olsem Pita bai i givim baksait long em
(Matyu 26.31-35 na Mak 14.27-31 na Luk 22.31-34)
36 Orait Jo 7.34, 21.18-19, 2 Pi 1.14 Saimon Pita i askim Jisas olsem, “Bikpela, yu bai go we?” Na Jisas i bekim tok olsem, “Ples mi go long en, em nau yu no inap bihainim mi na yu go long en. Tasol bihain bai yu bihainim mi i kam.” 37 Na Mt 26.33-35, Mk 14.29-31, Lu 22.33-34 Pita i askim em, “Bikpela, olsem wanem na mi no inap bihainim yu nau? Bai mi inap lusim laip bilong mi bilong helpim yu.”
38 Na Jisas i bekim tok olsem, “Yu ting yu inap lusim laip bilong yu bilong helpim mi, a? Tru tumas mi tokim yu, taim kakaruk i no krai yet, yu bai tok tripela taim olsem, yu no save long mi.”

13:1: Mt 26.2, Jo 7.30, 12.23, 15.13, 17.1, 17.11, Fl 2.8, 1 Jo 3.16

13:2: Lu 22.3, Jo 13.27

13:3: Mt 28.18, Jo 3.35, 16.28, Ap 2.36, 1 Ko 15.27, Hi 2.8

13:4: Lu 22.27, Fl 2.7-8

13:6: Mt 3.14

13:8: 1 Ko 6.11, Ef 5.26, Ta 3.5, Hi 10.22

13:10: Jo 6.64, 6.70-71, 15.3

13:12: Lu 22.27

13:13: Mt 23.8-10, Lu 6.46, 1 Ko 8.6, 12.3, Fl 2.11

13:14: Mt 20.28, Lu 22.27, Ro 12.10, Ga 6.1-2, 1 Pi 5.5

13:15: Mt 11.29, Fl 2.5, Kl 3.13, 1 Pi 2.21, 1 Jo 2.6

13:16: Mt 10.24, Lu 6.40, Jo 15.20

13:17: Mt 7.24, Je 1.25

13:18: Sng 41.9

13:19: Jo 14.29, 16.4

*13:19: Lukim tok i stap long Jon 8.24.

13:20: Mt 10.40, 25.40, Mk 9.37, Lu 9.48, 10.16

13:21: Mt 26.21, Mk 14.18, Lu 22.21, Jo 12.27, Ap 1.17, 1 Jo 2.19

13:23: Jo 19.26, 20.2, 21.7, 21.20, 21.24

13:27: Lu 22.3, Jo 6.70, 13.2

13:29: Jo 12.6

13:31: Jo 12.23, 14.13, 1 Pi 4.11

13:32: Jo 17.5

13:33: Jo 7.34

13:34: Wkp 19.18, Jo 15.12, 15.17, 1 Pi 1.22, 1 Jo 2.7-8, 3.23, 4.21, 2 Jo 1.5

13:35: 1 Jo 2.5, 4.20

13:36: Jo 7.34, 21.18-19, 2 Pi 1.14

13:37: Mt 26.33-35, Mk 14.29-31, Lu 22.33-34