Sapta 9
Jisas i givim wok long ol 12-pela aposel
(Matyu 10.5-15 na Mak 6.7-13)
Jisas Mt 10.1, Mk 3.13-15 i singautim ol 12-pela aposel i kam, na em i givim bikpela strong na namba long ol, bilong ol i ken rausim olgeta spirit nogut i stap long ol manmeri na ol i ken mekim orait ol manmeri i gat olgeta kain sik. Na em i salim ol i go bilong autim tok bilong kingdom bilong God, na bilong mekim orait ol sikman. Na Lu 10.4-11 em i tokim ol olsem, “Yupela i no ken kisim ol samting bilong wokabaut i go wantaim yupela. Yupela i no ken holim stik bilong wokabaut na yupela i no ken karim hanbek samting na bret na mani. Na yupela i no ken kisim tupela siot. Na Mt 10.11, Mk 6.10 sapos yupela i kamap long wanpela ples na yupela i go insait long wanpela haus, orait yupela i mas i stap long dispela haus tasol inap long taim yupela i laik lusim dispela ples na i go long narapela hap. Na Mt 10.14, Mk 6.11, Ap 13.51 sapos ol manmeri bilong wanpela taun i no kisim yupela i go long haus bilong ol, orait yupela i mas lusim dispela taun. Na taim yupela i laik i go, yupela i mas rausim pipia graun i stap long lek bilong yupela, bai ol i ken save, ol i gat asua long dispela pasin ol i mekim.” Orait Mk 6.12ol disaipel i wokabaut i go long ol ples nabaut. Na ol i autim gutnius na ol i mekim orait ol sikman long olgeta hap.
Herot i laik save Jisas em i husat tru
(Matyu 14.1-2 na Mak 6.14-16)
Namba Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19 wan gavman Herot i harim tok long ol samting Jisas i mekim, na em i tingting planti, long wanem, sampela man i save tok olsem, “Jon i kirap bek long matmat.” Na sampela i save tok, “Elaija i kamap.” Na sampela i tok, “Wanpela bilong ol profet bilong bipo em i kirap bek long matmat.” Olsem Lu 23.8 na Herot i tok olsem, “Mi katim nek bilong Jon pinis. Tasol dispela man em i husat tru na mi harim ol man i tok long ol narakain wok em i mekim?” Na em i laik lukim Jisas.
Jisas i givim kaikai long 5,000 man
(Matyu 14.13-21 na Mak 6.30-44 na Jon 6.1-13)
10 Ol aposel i kam bek pinis, na ol i tokim Jisas long olgeta samting ol i bin mekim. Na Jisas i kisim ol, na ol i lusim ol arapela manmeri, na ol tasol i go long wanpela taun, nem bilong en Betsaida. 11 Taim ol planti lain manmeri i save olsem Jisas i go pinis, orait ol i bihainim em i go. Ol i kam long em, na em i amamas long ol i kam. Em i autim tok bilong kingdom bilong God long ol, na em i mekim orait ol manmeri i gat sik. 12 Long Mt 14.15, Mk 6.35-36, Jo 6.5 apinun tru ol 12-pela disaipel i kam long em na ol i tokim em olsem, “Mobeta yu salim ol manmeri i go long ol ples na long ol hap nabaut, bai ol i ken painim kaikai na ples bilong slip. Dispela hap yumi stap long en, em i no gat man.” 13 Tasol Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yupela yet givim kaikai long ol.” Na ol i tok, “Mipela i no gat planti kaikai. I gat 5-pela bret na tupela pis tasol i stap. Ating yu laik bai mipela i go baim kaikai bilong dispela olgeta lain manmeri?” 14 Samting olsem 5,000 man i stap.
Na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Yupela tokim ol, ol i mas bung 50 50 na ol i mas sindaun.” 15 Ol disaipel i mekim olsem, na olgeta manmeri i sindaun. 16 Orait na Jisas i kisim dispela 5-pela bret wantaim tupela pis, na em i lukluk i go long heven na i tenkyu long God. Na em i brukim bret wantaim pis na i givim long ol disaipel, na ol i tilim i go long ol manmeri. 17 Na olgeta i kaikai, na ol i pulap. Na ol i bungim olgeta hap kaikai i stap yet na ol i pulapim 12-pela basket.
Pita i tokaut long Jisas em i husat
(Matyu 16.13-19 na Mak 8.27-29)
18 Long Mt 16.13, Mk 8.27 wanpela taim Jisas wanpela em i beten i stap, na ol disaipel bilong en i stap wantaim em. Na em i askim ol olsem, “Ol manmeri i save tok, mi husat tru?” 19 Na Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8 ol i bekim tok olsem, “Sampela i save tok olsem, yu Jon Bilong Baptais. Na sampela i save tok, yu Elaija. Na sampela i tok, ‘Wanpela bilong ol profet bilong bipo em i kirap bek.’ ” 20 Na Mt 16.15-16, Mk 8.29, Jo 6.68-69 em i askim ol, “Na yupela yet i tok mi husat?” Na Pita i bekim tok olsem, “Yu dispela man God i bin promis long salim i kam bilong kisim bek ol manmeri bilong en.”
Jisas i tok bai em i dai na kirap bek
(Matyu 16.20-28 na Mak 8.30—9.1)
21 Orait Jisas i tok strong long ol disaipel na i tambuim ol long ol i no ken tokim wanpela man long em i husat tru. 22 Na Mt 16.21, 17.22, Mk 8.31, 9.31, Lu 9.44, 18.32-33 em i tok, “Pikinini Bilong Man em i mas karim planti pen, na ol hetman na ol bikpris na ol saveman bilong lo bai ol i givim baksait long em na kilim em i dai. Na long de namba 3 bai em i kirap bek.”
23 Na Mt 10.38, 16.24, Mk 8.34, Lu 14.27 em i tokim olgeta manmeri olsem, “Sapos wanpela man i laik bihainim mi, orait em i mas daunim laik bilong em yet, na em i mas karim diwai kros bilong en long olgeta de, na em i mas bihainim mi. 24 Long Mt 10.39, Lu 17.33, Jo 12.25 wanem, sapos wanpela man i laik holimpas laip bilong em yet, laip bilong en bai i lus. Tasol sapos wanpela man i ting long mi na i lusim laip bilong en, orait laip bilong en bai i stap gut. 25 Sapos Mt 16.26, Mk 8.36 wanpela man i kisim olgeta samting bilong graun, tasol em yet i bagarap na i lus, orait dispela olgeta samting bai i helpim em olsem wanem? 26 Sapos Mt 10.33, Mk 8.38, Lu 12.9, 2 Ti 2.12 wanpela man i sem long mi na long tok bilong mi, orait bihain, taim Pikinini Bilong Man i stap long bikpela lait bilong em yet na bilong Papa bilong en na bilong ol ensel bilong God, na em i kam, em bai i sem long dispela man tu. 27 Mi tok tru long yupela, sampela man i sanap hia bai ol i no i dai yet, na bai ol i lukim kingdom bilong God.”
Bodi bilong Jisas i kamap narakain
(Matyu 17.1-13 na Mak 9.2-13)
28 Samting 2 Pi 1.17-18 olsem wanpela wik bihain long Jisas i mekim ol dispela tok, em i kisim Pita na Jon na Jems, na em i go antap long maunten, long wanem, em i laik beten. 29 Em i beten i stap, na pes bilong en i kamap narakain, na klos bilong en i kamap waitpela tru, na i lait moa yet. 30 Na tupela man i toktok wantaim em i stap, em Moses na Elaija. 31 Tupela Mt 17.3, 17.9, Mk 9.4, 9.9, Lu 9.22, 13.33 i kamap wantaim lait bilong God, na tupela i toktok long ol samting Jisas bai i mekim long Jerusalem, na em bai i lusim dispela graun na i go. 32 Ai Mt 17.2-3, Mk 9.2-4, Jo 1.14, 2 Pi 1.16-18 bilong Pita wantaim tupela arapela disaipel i hevi na ol i slip.* I luk olsem dispela samting i kamap long nait. Na taim ol i kirap gen, ol i lukim lait i kamap long Jisas na long dispela tupela man i sanap wantaim em. 33 Na taim tupela i laik lusim Jisas na i go, orait Pita i tokim Jisas olsem, “Tisa, yumi stap hia, em i gutpela. Mipela i ken wokim tripela haus win, wanpela bilong yu, na wanpela bilong Moses, na wanpela bilong Elaija.” Pita i mekim dispela tok, tasol em yet i no save long wanem kain tok em i mekim.
34 Pita i mekim dispela tok yet, na wanpela klaut i kamap na i karamapim ol na ol i pret. 35 Na Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, 17.5, Mk 1.11, 9.7, Lu 3.22 wanpela maus insait long dispela klaut i tok olsem, “Dispela em i Pikinini bilong mi. Mi makim em pinis bilong mekim wok bilong mi. Yupela harim tok bilong em.” 36 Dispela maus i tok pinis, na ol i lukim Jisas wanpela tasol i stap. Na taim ol i kam daun gen long maunten, ol disaipel i no tokim wanpela man long dispela samting ol i bin lukim.
Jisas i mekim orait wanpela mangi i gat spirit nogut
(Matyu 17.14-21 na Mak 9.14-29)
37 Long de bihain Jisas wantaim ol disaipel i lusim maunten na i go daun, na bikpela lain manmeri i kam bungim Jisas long rot. 38 Na wanpela man namel long ol i singaut olsem, “Bikman, mi askim yu strong bai yu ken lukim pikinini man bilong mi. Mi gat dispela wanpela pikinini tasol. 39 Planti taim wanpela spirit nogut i save go insait long em, na wantu em i save singaut nogut. Na dispela spirit nogut i save mekim em i guria nogut tru, na waitpela spet i save kamap long maus bilong em. Dispela spirit nogut i save bagarapim tru bodi bilong em, na i no laik lusim em hariap. 40 Na mi bin askim strong ol disaipel bilong yu long rausim dispela spirit nogut. Tasol ol i no inap.”
41 Na Jisas i bekim tok olsem, “Yupela lain manmeri i no bilip, tingting na pasin bilong yupela i no stret tru. Hamas taim bai mi stap yet wantaim yupela na karim hevi bilong yupela? Kisim pikinini bilong yu na bringim i kam.” 42 Na taim pikinini i wokabaut i kam klostu long Jisas, dispela spirit nogut i tromoi em i go daun na i mekim em i guria nogut tru. Tasol Jisas i krosim dispela spirit nogut, na i mekim orait pikinini na i givim em bek long papa bilong en. 43 Na olgeta manmeri i lukim bikpela strong bilong God, na ol i kirap nogut tru.
Namba 2 taim Jisas i tok bai em i dai
(Matyu 17.22-23 na Mak 9.30-32)
Ol manmeri i tingting planti yet long olgeta samting Jisas i mekim, na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, 44 “Yupela Mt 16.21, 17.22, Mk 8.31, 9.31, Lu 9.22, 18.32-33 i mas putim yau gut long dispela tok. Ol bai i putim Pikinini Bilong Man long han bilong ol man.” 45 Tasol Mk 9.32, Lu 2.50, 18.34 ol disaipel i no save long as bilong dispela tok. As bilong dispela tok em i hait long ol, olsem na ol i no save gut long en. Na ol i pret long askim em long tokim ol.
Husat em i namba wan?
(Matyu 18.1-5 na Mak 9.33-37)
46 Wanpela Lu 22.24 taim ol disaipel i tok pait long husat em i namba wan bilong ol. 47 Na Jisas i save long dispela tingting i stap long bel bilong ol. Olsem na em i kisim wanpela liklik pikinini i kam na i sanapim em klostu long em. 48 Na Mt 10.40, 23.11-12, Mk 9.37, Lu 10.16, Jo 12.44, 13.20 em i tokim ol disaipel olsem, “Man i tingting long mi na i helpim dispela liklik pikinini, em i helpim mi. Na man i helpim mi, em i helpim Papa, em i bin salim mi na mi kam. Long wanem, man i no gat nem na i stap liklik tru namel long yupela olgeta, em i stap namba wan.”
Man i no birua long yupela, em i pren bilong yupela
(Mak 9.38-40)
49 Jon Nam 11.28, Mk 9.38 i harim tok bilong Jisas na em i bekim tok olsem, “Bikman, mipela i lukim wanpela em i wok long rausim ol spirit nogut long nem bilong yu. Tasol em i no bihainim yumi. Olsem na mipela i tambuim em.” 50 Tasol Mt 12.30, Lu 11.23 Jisas i tokim em olsem, “Yupela i no ken tambuim em. Man i no birua long yupela, em i pren bilong yupela.”
Jisas i wokabaut i go long Jerusalem wantaim ol disaipel bilong en
(Sapta 9.51—19.28)
Ol Samaria i no larim Jisas i kam long ples bilong ol
51 Taim Mk 10.32, 16.19 bilong God i laik kisim Jisas i go long heven em i klostu pinis. Olsem na Jisas i pasim tingting strong long em i mas i go long Jerusalem. 52 Na em i salim ol man i go pas bilong redim ol samting, na ol i go insait long wanpela ples bilong ol Samaria, na ol i laik redim ol samting bilong em. 53 Tasol Jo 4.9 ol man bilong dispela ples i no laik kisim Jisas i go long haus bilong ol, long wanem, ol i save, em i laik i go long Jerusalem. Ol Samaria i save bung long maunten Gerisim bilong mekim ol ofa na bikpela lotu bilong ol. Tasol ol Juda i save go long Jerusalem bilong mekim bikpela lotu bilong ol. Lukim Jon 4.20. Ol Samaria i ting ol Juda i no bihainim stretpela pasin bilong lotu, olsem na ol i no laik helpim Jisas long dispela taim. 54 Tupela 2 Kin 1.9-16 disaipel, Jems na Jon, i lukim dispela pasin bilong ol Samaria, na tupela i askim Jisas olsem, “Bikpela, yu laik bai mipela i singautim paia i kam daun long heven na i kukim ol dispela man?” 55 Tasol Jisas i tanim na i krosim tupela. 56 Na ol i wokabaut i go long narapela ples.
Jisas i tok long pasin bilong bihainim em
(Matyu 8.19-22)
57 Jisas wantaim ol disaipel i wokabaut i go long rot, na wanpela man i tokim em olsem, “Olgeta ples yu go long en, bai mi bihainim yu i go wantaim.” 58 Na Jisas i tokim em olsem, “Ol weldok i gat hul long graun, na ol pisin i gat haus bilong ol. Tasol Pikinini Bilong Man em i no gat ples bilong slip.” 59 Na Jisas i tokim narapela man olsem, “Yu kam bihainim mi.” Tasol dispela man i tok, “Bikman, larim mi i go planim papa bilong mi pastaim.” 60 Na Jisas i tokim em, “Maski. Ol man i dai pinis, ol i ken planim ol lain bilong ol yet. Tasol yu go autim tok bilong kingdom bilong God.”
61 Narapela 1 Kin 19.20 man i tokim Jisas olsem, “Bikpela, mi laik bihainim yu. Tasol inap yu larim mi i go pastaim na bai mi ken tok gutbai long ol lain bilong mi?” 62 Na Jisas i tokim em olsem, “Man i holim stia, tasol oltaim em i lukluk i go long baksait, em i no inap long mekim wok bilong kingdom bilong God.”

9:1: Mt 10.1, Mk 3.13-15

9:3: Lu 10.4-11

9:4: Mt 10.11, Mk 6.10

9:5: Mt 10.14, Mk 6.11, Ap 13.51

9:6: Mk 6.12

9:7: Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19

9:9: Lu 23.8

9:12: Mt 14.15, Mk 6.35-36, Jo 6.5

9:18: Mt 16.13, Mk 8.27

9:19: Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8

9:20: Mt 16.15-16, Mk 8.29, Jo 6.68-69

9:22: Mt 16.21, 17.22, Mk 8.31, 9.31, Lu 9.44, 18.32-33

9:23: Mt 10.38, 16.24, Mk 8.34, Lu 14.27

9:24: Mt 10.39, Lu 17.33, Jo 12.25

9:25: Mt 16.26, Mk 8.36

9:26: Mt 10.33, Mk 8.38, Lu 12.9, 2 Ti 2.12

9:28: 2 Pi 1.17-18

9:31: Mt 17.3, 17.9, Mk 9.4, 9.9, Lu 9.22, 13.33

9:32: Mt 17.2-3, Mk 9.2-4, Jo 1.14, 2 Pi 1.16-18

*9:32: I luk olsem dispela samting i kamap long nait.

9:35: Ais 42.1, Mt 3.17, 12.18, 17.5, Mk 1.11, 9.7, Lu 3.22

9:44: Mt 16.21, 17.22, Mk 8.31, 9.31, Lu 9.22, 18.32-33

9:45: Mk 9.32, Lu 2.50, 18.34

9:46: Lu 22.24

9:48: Mt 10.40, 23.11-12, Mk 9.37, Lu 10.16, Jo 12.44, 13.20

9:49: Nam 11.28, Mk 9.38

9:50: Mt 12.30, Lu 11.23

9:51: Mk 10.32, 16.19

9:53: Jo 4.9

9:53: Ol Samaria i save bung long maunten Gerisim bilong mekim ol ofa na bikpela lotu bilong ol. Tasol ol Juda i save go long Jerusalem bilong mekim bikpela lotu bilong ol. Lukim Jon 4.20. Ol Samaria i ting ol Juda i no bihainim stretpela pasin bilong lotu, olsem na ol i no laik helpim Jisas long dispela taim.

9:54: 2 Kin 1.9-16

9:61: 1 Kin 19.20