Sapta 11
Ol Israel i toktok planti na God i mekim save long ol
Ol manmeri i toktok planti long ol hevi i kamap long ol na Bikpela i harim. Orait em i belhat nogut tru na i salim paia i kam daun long kem. Na paia i kukim wanpela hap bilong kem long arere. Orait ol manmeri i singaut long Moses long helpim ol. Na Moses i harim ol na em i prea long Bikpela na paia i dai. Na ol i kolim nem bilong dispela ples olsem, Paia I Kukim. Long wanem, paia bilong Bikpela i bin kukim ol.
Moses i makim 70 hetman
I gat planti manmeri bilong ol arapela kantri i wokabaut wantaim ol Israel. Ol i manmeri bilong kaikai planti abus, olsem na ol i toktok planti long ol i laikim tumas long kaikai sampela abus. Na ol Israel tu i toktok planti olsem, “Mipela i laik kaikai abus. Tasol bai mipela i kisim we? Long Isip mipela i bin kaikai planti pis mipela i bin kisim nating. Na mipela i bin kisim ol kukamba na melen na olkain anian. Tasol nau strong bilong mipela i go pinis. Na mipela i no gat kaikai. Dispela mana tasol i stap na mipela i les tru long en.”
Mana Kis 16.13-15, 16.31 em i wanpela liklik raunpela samting, kain olsem pikinini bilong bin, na i strong olsem blut bilong galip. 8-9 Na taim wara bilong nait i save pundaun nabaut long kem, orait mana i save pundaun wantaim. Na long moningtaim ol manmeri i save raun long kem na kisim mana. Bihain ol i save kisim ston na wilwilim o kisim hap diwai na paitim paitim na i kamap plaua. Na ol i save boilim long sospen na kisim sampela na wokim ol bisket. Ol i kaikai, na i olsem bret ol i kukim wantaim wel bilong oliv.
10 Orait ol manmeri i sanap wantaim ol famili bilong ol long dua bilong haus sel bilong ol na ol i wok long krai tumas, na Moses i harim ol. Orait Bikpela i belhat long ol na Moses i bel hevi 11 na i tokim Bikpela olsem, “Bilong wanem yu mekim nogut long mi? Olsem wanem na yu no amamas long mi? Na bilong wanem yu givim dispela wok bilong lukautim ol dispela manmeri long mi wanpela tasol? 12 Mi no mekim ol i kamap long bel. Na mi no mama na mi karim ol. Olsem na bilong wanem yu bin askim mi long wok olsem wasmama na karim ol olsem ol liklik pikinini long han bilong mi, stat long Isip na bai i go olgeta long dispela graun yu bin promis long givim long ol tumbuna bilong ol? 13 Ol dispela manmeri i krai na wok long askim mi long abus. Tasol bai mi kisim planti abus we? Mi no inap tru. 14 Mi wanpela tasol mi no inap lukautim ol dispela manmeri. Mi no inap tru. 15 Sapos yu laik mekim olsem long mi, orait mobeta yu sori long mi na yu kilim mi i dai na bai mi no ken hatwok moa long karim dispela hevi.”
16 Orait Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas kisim 70 bikman i kam long mi. Yu mas kisim ol man yu yet yu save ol i stap hetman na i gat namba namel long ol manmeri. Na yu mas bringim ol i kam long mi long haus sel bilong bung wantaim mi na ol i mas sanap wantaim yu. 17 Na bai mi kam daun na toktok wantaim yu. Na bai mi kisim sampela strong bilong dispela spirit mi bin givim yu na bai mi givim long ol. Na ol i ken helpim yu na karim hevi bilong ol dispela manmeri, na bai yu wanpela tasol i no ken karim olgeta. 18 Nau yu mas tokim ol manmeri olsem, ‘Yupela i mas bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God, bai yupela i redi long tumora na bai yupela i kisim mit bilong kaikai. Bikpela i harim pinis yupela i krai tumas long abus. Na em i harim yupela i tok yupela i bin i stap gut long Isip. Orait harim. Nau Bikpela bai i givim abus long yupela na yupela i mas kaikai. 19 Bai yupela i mas kaikai abus, i no long wanpela de tasol o tupela de o 5-pela de o 10-pela o 20 de. Nogat. 20 Yupela bai i kaikai mit inap long wanpela mun olgeta na bai yupela i les tru long abus na i laik traut. Bikpela i stap namel long yupela, tasol yupela i givim baksait long em na yupela i tok kros long em olsem, “Watpo mipela i lusim Isip na i kam?” Yupela i bin mekim pasin olsem, orait nau dispela samting bai i kamap long yupela.’ ”
21 Orait Moses i bekim tok long Bikpela olsem, “Bikpela, harim. Mi save bosim 600,000 man na yu tok, bai yu givim abus long ol inap long wanpela mun. Tasol bai yu painim abus we na yu givim ol? 22 Sapos mipela i kilim olgeta bulmakau na sipsip, ating bai dispela abus i ken inapim ol, a? Na olgeta pis long solwara tu bai i no inap long ol.”
23 Na Ais 50.2, Ese 12.25 Bikpela i bekim tok long Moses olsem, “Ating strong bilong mi i no inap, a? Liklik taim tasol na bai yu lukim. Na bai yu save dispela samting mi bin tok long en, em bai i kamap o nogat.”
24 Moses i harim pinis na em i go ausait na i tokim ol manmeri long dispela tok Bikpela i bin mekim. Na em i bungim 70 hetman na tokim ol long sanap raunim haus sel. 25 Bihain Bikpela i stap insait long dispela klaut na i kam daun na i toktok wantaim Moses. Na Bikpela i kisim sampela strong bilong dispela spirit em i bin givim long Moses na i givim long ol 70 hetman. Taim dispela spirit i kam i stap long ol, orait long sotpela taim tasol ol i autim tok olsem ol profet. 26 Tasol tupela bilong ol dispela 70 hetman, em Eldat na Medat, tupela i bin i stap long kem na i no i go long haus sel wantaim ol arapela hetman. Tupela i stap yet long kem na Bikpela i givim dispela spirit long tupela na tupela tu i mekim tok profet. 27 Na wanpela yangpela man i ran i go tokim Moses olsem, “Eldat na Medat i stap long kem na tupela i mekim tok profet.”
28 Na Josua, pikinini man bilong Nun, i stap wantaim Moses. Josua i bin i stap man bilong helpim Moses long taim em i yangpela yet i kam inap nau. Orait Josua i harim tok bilong yangpela man na em i tokim Moses olsem, “Bikman, yu go tokim tupela long pasim maus.” 29 Tasol Moses i bekim tok olsem, “Yu wari long sampela man bai i senisim mi, a? Maski wari. Mi laik bai Bikpela i ken givim spirit bilong en long olgeta manmeri bilong en na bai olgeta i ken mekim tok profet.” 30 Moses i tok pinis, orait em wantaim ol hetman bilong Israel i go bek long kem.
Bikpela i salim planti pisin i kam long kem
31 Orait Bikpela i mekim win i kirap long biksolwara na win i bringim planti pisin i kam na ol i flai inap wan mita tasol antap long graun. Na ol i sindaun nabaut insait long kem na long bikpela hap graun ausait long kem. Ol i karamapim planti kilomita long graun long olgeta sait bilong kem. 32 Na ol manmeri i wok long san na long nait long kisim ol pisin. Na long de bihain ol i mekim olsem gen. Na olgeta manmeri i kisim planti pisin tru, inap 1,000 kilogram. Na planti manmeri i kisim moa yet, i winim 1,000 kilogram. Orait ol i katim ol pisin na lainim ol long graun insait long kem, bilong san i ken mekim mit bilong ol pisin i drai. 33 Taim ol manmeri i stat long kaikai mit bilong ol pisin, orait wantu Bikpela i belhat long ol na i salim bikpela sik nogut i kam long ol na planti manmeri i dai. 34 Na ol i planim bodi bilong ol dispela manmeri long dispela ples, na ol i kolim ples olsem, “Matmat Bilong Ol Manmeri I Krai Tumas Long Kaikai Abus.”
35 Na bihain ol Israel i lusim dispela ples na ol i go long ples Haserot na wokim kem.

11:7: Kis 16.13-15, 16.31

11:23: Ais 50.2, Ese 12.25