Sapta 10
Ol i wokim tupela biugel long silva
Bikpela i tokim Moses olsem, “Nau yupela i mas kisim sampela silva na paitim long hama na wokim tupela biugel. Na yupela i mas winim dispela biugel long taim yu singautim ol manmeri i kam bung na long taim bilong redim ol samting bilong wokabaut. Taim yupela i winim tupela biugel longpela taim, orait olgeta manmeri i mas i kam bung long dua bilong haus sel bilong mi. Na sapos yupela i winim wanpela biugel tasol, orait olgeta lida tasol bilong olgeta lain i mas i kam na bung wantaim yu. Sapos yupela i winim biugel sotpela taim tasol, orait ol lain i save stap long hap sankamap bilong kem i mas kirap i go. Na sapos yupela i winim biugel sotpela taim gen, orait ol lain i save stap long hap saut i mas kirap i go. Yupela i mas winim biugel sotpela taim tasol bilong makim taim bilong lusim ples yupela i bin wokim kem long en. Tasol yupela i mas winim biugel longpela taim bilong singautim olgeta manmeri i kam bung. Ol pikinini man bilong Aron tasol, em ol pris, ol i gat wok bilong winim biugel.
“Yupela na ol lain bilong yupela i kamap bihain i mas bihainim dispela lo. Taim ol birua i kamap bilong pait long yupela long graun bilong yupela yet, orait yupela i mas winim dispela biugel pastaim bilong kirapim ol man i go pait long ol birua. Sapos yupela i mekim olsem, orait mi God, Bikpela bilong yupela, bai mi tingting long yupela na mekim save long ol birua, bai ol i no inap daunim yupela. 10 Na tu, long ol bikpela de bilong lotu, olsem long nupela mun na long ol arapela bikpela de, yupela i mas winim biugel long taim yupela i mekim ofa bilong paia i kukim olgeta na ofa bilong kamap wanbel. Na bai mi tingting long yupela na helpim yupela. Mi God, Bikpela bilong yupela, mi tok pinis.”
Ol Israel i lusim maunten Sainai
(Sapta 10.11—12.16)
Ol Israel i lusim Sainai
11 Long de namba 20 bilong namba 2 mun bilong namba 2 yia bihain long ol Israel i lusim Isip, klaut i lusim haus sel bilong God na i go. 12 Orait ol Israel i lukim na ol i kirap lusim ples drai bilong Sainai na wokabaut i go. Na klaut i go na sanap long ples drai bilong Paran.
13 Bikpela i givim tok long Moses pastaim na Moses i tokim ol Israel long wokabaut, orait ol i kirap i go. 14 Na ol lain Juda na Isakar na Sebulun i go pas. Ol i bruk long ol liklik lain na holim plak bilong ol na wokabaut i go. Na Nason, pikinini man bilong Aminadap, i stap hetman bilong dispela tripela lain. 15 Na Netanel, pikinini man bilong Suar, i stap hetman bilong lain Isakar. 16 Na Eliap, pikinini man bilong Helon, i stap hetman bilong lain Sebulun.
17 Ol lain Gerson na Merari bilong lain Livai ol i bihainim dispela tripela lain. Ol i kisim haus sel wantaim ol samting bilong en na karim i go.
18 Bihain long dispela, ol manmeri bilong lain Ruben na Simeon na Gat i bruk long ol liklik lain na holim plak bilong ol na wokabaut i go. Na Elisur, pikinini man bilong Sedeur, i stap hetman bilong dispela tripela lain. 19 Na Selumiel, pikinini man bilong Surisadai, i stap hetman bilong lain Simeon 20 na Eliasap, pikinini man bilong Duel, i stap hetman bilong lain Gat.
21 Na ol lain Kohat bilong lain Livai i karim ol samting bilong Rum Tambu na Rum Tambu Tru na i wokabaut i go bihainim ol dispela arapela lain. Na taim ol Kohat i kamap long ples bilong nupela kem, ol arapela Livai i kamap paslain, ol i sanapim pinis haus sel bilong God. Orait ol Kohat i givim ol samting ol i karim long ol pris na ol pris i putim insait long haus sel.
22 Bihain ol manmeri bilong lain Efraim na Manase na Benjamin i bruk long ol liklik lain na holim plak bilong ol na wokabaut i go. Na Elisama, pikinini man bilong Amihut, i stap hetman bilong dispela tripela lain. 23 Na Gamaliel, pikinini man bilong Pedasur, i stap hetman bilong lain Manase, 24 na Abidan, pikinini man bilong Gideoni, i stap hetman bilong lain Benjamin.
25 Bihain tru ol manmeri bilong lain Dan na Aser na Naptali i bruk long ol liklik lain na holim plak bilong ol na wokabaut i go. Na Ahieser, pikinini man bilong Amisadai, i stap hetman bilong dispela tripela lain. 26 Na Pagiel, pikinini man bilong Okran, i stap hetman bilong lain Aser, 27 na Ahira, pikinini man bilong Enan, i stap hetman bilong lain Naptali. 28 Olgeta taim ol Israel i kirap lusim kem, ol i save lain olsem tasol na wokabaut i go. 29 Ol i laik wokabaut na Moses i tokim tambu bilong en Hobap, pikinini man bilong Jetro bilong kantri Midian, olsem, “Nau bai mipela i kirap i go long dispela kantri bipo Bikpela i tok bai em i givim mipela. Em i promis pinis bai mipela i sindaun gut tru long dispela ples. Olsem na mi laik yu kam wantaim mipela na bai mipela i ken tilim planti gutpela samting long yu.” 30 Tasol Hobap i tok, “Em i gutpela. Tasol maski, mi laik i go bek long ples bilong mi stret.” 31 Na Moses i tok, “Sori tambu, yu no ken lusim mipela. Yu save wanem hap i gutpela bilong wokim kem long dispela bikpela ples drai na yu inap soim rot long mipela. 32 Sapos yu kam wantaim mipela, orait mipela i ken skelim olgeta samting Bikpela i givim mipela na givim sampela long yu.”
Ol manmeri i kirap i go
33 Ol manmeri i lusim maunten bilong Bikpela, em maunten Sainai, na ol i wokabaut inap tripela de. Na ol i karim Bokis Kontrak bilong Bikpela i go pas bilong painim ples bilong wokim kem. 34 Taim ol i wokabaut, orait klaut bilong Bikpela i save stap antap long ol. Long olgeta de long san klaut i stap olsem tasol.
35 Taim Sng 68.1 ol i laik karim Bokis Kontrak i go, Moses i save tok, “Bikpela, yu go pait long ol birua bilong yu na rausim ol nabaut, na mekim ol man i no laikim yu, ol i ranawe nabaut.” 36 Na taim ol i malolo na putim Bokis Kontrak long graun, Moses i save tok, “Bikpela, yu mas kam bek long ol tausen tausen famili bilong mipela Israel.”

10:35: Sng 68.1