Song 68
Ol Israel i amamas long God i helpim ol
Devit i raitim dispela song, em song bilong lotu. Em i song bilong man i bosim musik.
God i ken kam hariap
na rausim nabaut
ol birua bilong en.
Ol man i save birua long God,
ol i mas ranawe long em.
Win i save rausim smok i go pinis,
na olsem tasol
God bai i rausim ol birua.
Paia i save hatim gris bilong kandel
na gris i save kamap olsem wara.
Olsem tasol ol manmeri nogut
bai ol i bagarap
long ai bilong God.
Tasol ol stretpela man
bai i amamas,
na bai ol i belgut
long ai bilong God.
Ol bai i amamas moa yet.
 
Yumi mas singim song
bilong litimapim nem bilong God.
Em i save sindaun long ol klaut
na wokabaut i go.
Stretim rot bilong em.
Nem bilong em Bikpela.
Yumi amamas long ai bilong em.
 
God Sng 10.14, 10.18, 146.9 i save stap
long ples bilong em yet,
na em i save lukautim ol pikinini,
papa bilong ol i dai pinis.
Na em i save helpim ol meri,
man bilong ol i dai pinis.
Em 1 Sml 2.5, Sng 107.10, 107.34, Ap 12.6 i save givim haus
long ol man na meri i stap wanpis
na bai ol i sindaun gut long en.
Na em i save pinisim kalabus
bilong ol kalabusman
na ol i stap gut long ples.
Tasol ol bikhetman bai i go i stap
long ples nogut tru.
 
God, bipo yu bin i go paslain
long ol manmeri bilong yu
na yu bringim ol i kam
na yu wokabaut long ples drai.
Long Kis 19.18 dispela taim graun i guria,
na bikpela ren i kam daun,
long wanem, God, yu kam pinis.
Tru tumas, God bilong Israel,
yu kam pinis
na maunten Sainai
i guria moa yet.
God, yu bin mekim traipela ren
i kam daun long graun bilong yu,
na yu mekim dispela graun nogut
i kamap gutpela gen.
10 Ol Lo 26.5, 26.9, Sng 74.19 manmeri bilong yu
i wokim ples long dispela graun.
Yu gutpela tumas
na yu givim kaikai samting
long ol dispela rabisman.
 
11 Bikpela i givim tok
long ol manmeri bilong en,
na planti meri
i go autim dispela tok.
12 Dispela tok i olsem, “Ol king
wantaim olgeta ami bilong ol,
olgeta i ranawe pinis.”
Na ol meri i bin i stap long ples,
ol i tilim ol samting
ol man i kisim long pait.
13 Ol meri i bilas nogut tru
long silva na gol
na ol i luk nais
olsem gutpela pisin,
bodi bilong en i lait olsem silva
na wing bilong en
i lait olsem gol.
Tasol bilong wanem sampela man
i stap long banis bilong sipsip?
14 Taim God I Gat Olgeta Strong
i rausim ol king
long maunten Salmon
na ol i ranawe nabaut,
orait em i mekim ren ais
i kam daun long dispela maunten.
 
15 Maunten bilong Basan
em i traipela maunten tru.
Em i gat planti kil moa.
16 Yu maunten i gat planti kil,
bilong wanem yu lukim
maunten God i bin makim
bilong em i ken sindaun long en
na yu ting
em i olsem samting nating?
Bikpela bai i stap oltaim oltaim
long dispela maunten.
 
17 Bikpela i lusim maunten Sainai
na i kam i stap
long haus bilong em yet.
Em i kam wantaim
ol soldia bilong en
ol i stap long planti tausen
strongpela karis bilong pait.
18 God Ef 4.8 i bin i go antap
long maunten i antap moa,
na em i kisim bikpela lain kalabus
i go wantaim em.
Em i bin kisim ol presen
bilong ol bikhetman
i bin pait long em.
God, Bikpela bai i stap
long dispela maunten.
 
19 Yumi Sng 55.22, 65.5, Ais 46.4 litimapim nem bilong Bikpela.
Olgeta de em i save karim ol hevi
bilong yumi.
God wanpela tasol
i save kisim bek yumi.
20 God Lo 32.39, Sng 49.15, 56.13, 106.43 bilong yumi yet
i save helpim yumi
na yumi stap gut.
God, Bikpela bilong yumi,
em i save helpim yumi
na yumi no i dai.
 
21 Tru tumas, God bai i bagarapim tru
ol birua bilong en,
em dispela ol man i save
bihainim pasin nogut oltaim.
22 Bikpela i tok olsem,
“Bai mi kisim
ol birua bilong yupela long Basan
na bringim ol i kam bek.
Maski ol i stap daunbilo tru
long as bilong solwara,
bai mi bringim ol i kam bek.
23 Bai yupela i mekim save
long ol birua bilong yupela,
na yupela i ken belgut.
Na ol dok bilong yupela
i ken dringim blut bilong ol birua
inap long laik bilong ol.”
 
24 God na king bilong mi,
olgeta manmeri i lukim yu
i winim pinis dispela pait
na yu amamas i kam.
Olgeta i lukim yu i go insait
long haus bilong yu.
25 Ol man i singim song
ol i go pas,
na ol man bilong mekim musik
ol i kam bihain,
na ol yangpela meri
i save paitim ol liklik kundu,
ol i wokabaut namel.
26 Ol i singim song olsem,
“Yumi manmeri bilong God,
yumi bung pinis,
orait yumi mas litimapim
nem bilong God.
Yumi ol lain bilong Israel,
yumi litimapim
nem bilong Bikpela.”
27 Ol liklik lain bilong Benjamin
ol i go pas.
Na ol hetman bilong Juda
wantaim ol manmeri bilong Juda
ol i bihainim ol Benjamin.
Na ol hetman
bilong Sebulun na Naptali
ol i kam bihain.
 
28 God, yu mas soim strong
bilong yu long mipela.
Bipo yu bin helpim mipela
long dispela strong tasol.
29 Ol king i bringim presen
na i givim long yu
long haus bilong yu
long Jerusalem.
30 Yu ken krosim dispela wel abus
i stap long tais.* Sampela man i ting “dispela wel abus i stap long tais,” em i tok bokis long kantri Isip.
Yu ken krosim
ol dispela lain manmeri
i save mekim
olsem ol bulmakau man
na olsem ol pikinini bulmakau.
Krosim ol
inap ol i brukim skru long yu
na givim silva bilong ol long yu.
Rausim ol dispela manmeri
i laikim tumas long kirapim pait,
na ol i ken ranawe nabaut.
31 King bilong Isip
bai i salim ol ofisa bilong en
i go long Jerusalem
bilong harim tok bilong yu.
Na bai ol Sudan i litimapim han
na i prea long yu.
32 Yupela ol arapela lain manmeri,
yupela i mas singim ol song
long God
bilong litimapim nem bilong em.
33 Em i save wokabaut long skai,
na dispela skai i stap bipo yet.
Harim. God i singaut strong moa.
34 Yupela olgeta manmeri i mas tokaut
long bikpela strong bilong God.
Em i king bilong ol Israel.
Yumi inap lukim bikpela strong
bilong en long skai.
35 God bilong Israel
i stap long haus bilong en,
na yumi mas pret long God.
Em i save givim bikpela strong
long ol manmeri bilong en.
Litimapim nem bilong God.

68:5: Sng 10.14, 10.18, 146.9

68:6: 1 Sml 2.5, Sng 107.10, 107.34, Ap 12.6

68:8: Kis 19.18

68:10: Lo 26.5, 26.9, Sng 74.19

68:18: Ef 4.8

68:19: Sng 55.22, 65.5, Ais 46.4

68:20: Lo 32.39, Sng 49.15, 56.13, 106.43

*68:30: Sampela man i ting “dispela wel abus i stap long tais,” em i tok bokis long kantri Isip.