Song 74
Man i beten bai God i helpim ol Israel
Asap i raitim dispela song, em kain song ol i kolim Maskil.
God, bilong wanem
yu givim baksait
long mipela?
Bai yu kros oltaim long mipela
ol manmeri bilong yu?
Yu mas tingting gen
long mipela ol manmeri bilong yu.
Bipo tru yu bin makim
mipela manmeri bilong yu.
Yu bin baim bek mipela
na mipela i stap lain bilong yu.
Yu mas tingting gen
long maunten Saion,
em yu stap long en bipo.
Ol birua bilong mipela
i bagarapim pinis olgeta samting
bilong haus bilong yu.
Yu kam lukim ol dispela samting
i bagarap i stap.
 
Ol birua bilong yu
i kisim pinis haus bilong yu
na ol i wok long bikmaus
na mekim nabaut.
Ol i senisim ol samting bilong yu
na putim ol samting
i gat mak bilong ol yet.
Ol i katim ol plang
long haus bilong yu
olsem ol man i katim
ol diwai long bus.
Ol plang ol i bin wokim
na bilasim long ol gutpela mak,
em ol birua i brukim
long ol akis na ol bikpela hama.
Ol i kukim haus bilong yu
long paia.
Ol i mekim pasin nogut tru
na ol i bagarapim tru
dispela gutpela ples
yu bin makim bilong yu yet
i ken i stap long en.
Ol i tingting
long daunim tru mipela.
Olsem na ol i kukim
olgeta haus lotu bilong yu
i stap long graun bilong mipela.
 
Olgeta mak yu bin givim mipela,
em ol i rausim pinis.
Na mipela i no gat profet i stap nau.
I no gat wanpela bilong mipela
i save wanem taim
bai dispela hevi i pinis.
10 God, hamas taim moa
bai ol birua
i tok bilas long mipela?
Bai ol i tok nogut oltaim
long nem bilong yu?
11 Bilong wanem
yu no laik helpim mipela?
Bilong wanem
yu sindaun nating tasol?
 
12 Tasol God, bipo tru
yu bin i stap king bilong mipela,
na nau tu
yu stap king bilong mipela.
Na planti taim yu bin helpim mipela
na mipela i no bagarap long pait.
13 Long Kis 14.21 strong bilong yu tasol
yu brukim bikpela solwara,
na wara i sanap
long hap na long hap.
Na yu bagarapim
ol manmeri bilong Isip.
Ol i olsem ol traipela pis
bilong solwara.
14 Na Jop 41.1, Sng 104.26, Ais 27.1 yu brukim ol het
bilong bikpela pukpuk,
em hetman bilong Isip,
na yu givim bodi bilong em
long ol manmeri
long ples drai i gat wesan,
na ol i kaikai.
15 Yu bin mekim ol wara
i kamap long graun
na ol wara i ran i go.
Na yu mekim ol bikpela wara
i go drai olgeta.
16 Yu Stt 1.14 wokim tulait na tudak,
na yu putim san na mun
i stap antap.
17 Na Stt 8.22, Ap 17.26 yu putim pinis mak
bilong olgeta graun.
Na yu putim taim bilong san
na taim bilong ren
long olgeta yia.
 
18 Bikpela, yu no ken lusim tingting.
Ol birua bilong yu
ol i save tok bilas long yu.
Ol i olsem longlong man
na ol i ting
yu olsem samting nating.
19 Ol manmeri bilong yu
i no gat strong.
Olsem na nogut yu lusim mipela
na ol dispela birua
i bagarapim mipela nogut.
Ol birua i mekim save
long mipela ol manmeri bilong yu.
Plis, yu no ken lusim tingting
long mipela.
20 Long olgeta hap
bilong graun bilong mipela
ol man i save pait nabaut.
Olsem na yu mas tingting gen
long dispela kontrak
yu bin mekim wantaim mipela.
21 Yu no ken larim ol man nogut
i krungutim ol arapela man
na daunim ol tru.
Yu mas helpim ol rabisman
i sot long ol samting,
bai ol i ken litimapim
nem bilong yu.
 
22 God, yu mas kam
na tok strong long ol birua.
Yu mas tingim ol bikhetman
i save tok bilas long yu
long olgeta de.
23 Ol birua bilong yu
i save bikmaus nabaut
na tok nogut long yu.
Ol i save singaut bikpela tru oltaim.
God, yu no ken lusim tingting
long pasin bilong ol.

74:13: Kis 14.21

74:14: Jop 41.1, Sng 104.26, Ais 27.1

74:16: Stt 1.14

74:17: Stt 8.22, Ap 17.26