Sapta 27
Long Jop 41.1, Sng 74.14, 104.26 dispela taim Bikpela bai i soim bikpela strong bilong em na mekim save tru long Leviatan, dispela traipela snek masalai bilong solwara. Bikpela bai i kisim bikpela na strongpela bainat bilong en i sap nogut tru na katim dispela snek masalai i save tanim tanim na ranawe nabaut.
2-3 Long dispela taim Bikpela bai i mekim wanpela song olsem,
“Singim song
bilong gutpela gaden wain.
Mi Bikpela, mi save lukautim gut
dispela gaden.
Na oltaim mi save givim wara
long en.
Mi save was gut long en
long san na long nait,
nogut ol man i kam bagarapim.
Nau mi no moa kros
long dispela gaden wain.
Sapos mi lukim ol nil gras
na ol arapela gras nogut
i kamap long en,
orait bai mi mekim save long ol.
Bai mi laitim paia
na kukim olgeta dispela gras.
Tasol sapos ol dispela birua
i laik bai mi lukautim ol
na ol i kam long mi,
orait ol i mas promis
long i stap gut wantaim mi.
Yes, ol i mas promis tru
long i stap gut wantaim mi.”
Long taim bihain, ol Israel, em ol lain tumbuna bilong Jekop, ol bai i sanap strong olsem diwai wain i gat plaua na i karim planti pikinini. Na long han bilong ol, Bikpela bai i givim gutpela taim long olgeta manmeri bilong graun.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.
Bikpela i no bin mekim save tru long ol Israel olsem em i bin mekim long ol birua bilong ol. Na tu em i no bin kilim i dai planti manmeri bilong Israel olsem em i bin mekim long ol arapela lain. Nogat. Bikpela i bin mekim save long ol manmeri bilong en long taim em i salim ol i go kalabus. Em i bin belhat long ol na salim strongpela win bilong en i kam rausim ol i go olsem strongpela win bilong hap sankamap i kam na karim ol samting i go. Tasol sapos ol Israel i laik pinisim tru asua bilong ol sin bilong ol, orait ol i mas brukim olgeta alta bilong ol giaman god, na mekim ol ston bilong ol alta i kamap paura nating. Na ol i mas katim ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera na ol i mas bagarapim olgeta alta bilong kukim paura bilong kamapim smok i gat gutpela smel.
10 Dispela taun bipo i bin i gat strongpela banis, nau em i bagarap pinis na i stap. Nau em i stap olsem wanpela ples kunai nating na i no gat manmeri moa i stap long en. Na em i kamap ples bilong ol bulmakau tasol i kam bung na kaikai gras na ol lip bilong ol liklik diwai. Na ol i save stap malolo long dispela hap. 11 Na taim ol han bilong ol dispela diwai i drai pinis, ol i save bruk na pundaun long graun na ol meri i save kam mumutim bilong wokim paia long en. Dispela bagarap i kamap, long wanem, ol manmeri bilong dispela taun, ol i bikhet lain tru. Olsem na God, em God i bin mekim ol i kamap wanpela lain manmeri, em i no bin marimari long ol na sori long ol.
12 Long taim Bikpela i mekim ol dispela samting, em bai i kisim ol manmeri bilong en i stap long ol kantri nabaut, stat long wara Yufretis na i go inap long mak bilong kantri Isip. Em bai i kisim ol wan wan, olsem man i rausim bun na lip samting bilong wit, na i kisim ol gutpela pikinini wit tasol na i putim long dis samting. 13 Na long dispela taim biugel bai i krai bikpela tru, bilong singautim ol dispela tarangu Israel, em ol birua i bin rausim ol i go i stap long kantri Asiria na long kantri Isip. Na bai ol i kam bek long Jerusalem na bai ol i lotu long Bikpela long maunten bilong em yet.
Bikpela bai i stretim pasin bilong ol manmeri bilong Jerusalem
(Sapta 28-35)

27:1: Jop 41.1, Sng 74.14, 104.26

*27:6: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.