Sapta 28
Bikpela bai i bagarapim naispela taun Samaria
Sori long yu, naispela taun bilong ol lain Israel,* Long dispela lain, Aisaia i tok long taun Samaria, em biktaun bilong kantri Israel long hap not. yu bai bagarap tru. Ol bikman bilong yu i save spak nogut tru long wain na ol i save apim nem bilong yu moa yet, na tok olsem yu strongpela taun tru. Yu stap antap long liklik maunten namel long gutpela hap graun bilong planim kaikai, na yu luk nais tumas olsem ol naispela rop plaua ol bikman bilong yu i save putim long het bilong ol. Tasol i no longtaim na bai yu bagarap olsem ol rop plaua i save drai na bagarap. Tru tumas, Bikpela i makim pinis wanpela strongpela lain tru bilong daunim yu. Dispela lain bai i kam olsem strongpela win, na olsem ren na ren ais i pundaun strong tru, na ol bai i brukim yu na tromoi yu i go daun long graun. Na ol dispela lain bai i krungutim yu na wokabaut antap long yu, yu taun bilong ol bikman i save spak na apim nem bilong yu moa yet. Yu stap antap long liklik maunten namel long gutpela hap graun bilong planim kaikai, na yu luk nais tumas olsem naispela rop plaua. Tasol bai yu bagarap olsem ol rop plaua i save drai na bagarap. Na bai yu pinis wantu tasol, olsem wanpela pikinini bilong diwai fik i mau pastaim long ol arapela, na wanpela man i lukim na i kisim na kaikai.
Long dispela taim, ol liklik lain manmeri i stap yet, ol bai i amamas long Bikpela I Gat Olgeta Strong. Bikpela yet bai i stap olsem naispela hat king ol i putim na olsem rop plaua ol i putim long het bilong ol. Bikpela bai i givim gutpela tingting long ol man bilong harim kot na ol bai i skelim gut kot. Na em bai i givim strong long ol soldia bilong taun, na ol bai i no larim ol birua i kam insait na pait long ol manmeri.
Ol pris na profet i tok bilas long Aisaia
Ol profet na ol pris tu i save laikim tumas long dring planti wain na bia na ol i save spak nogut tru na ol i no save wokabaut stret. Tingting bilong ol i paul, na ol i no save mekim gut wok bilong ol. Ol profet i no save lukim gut ol samting God i soim ol. Na ol pris tu i no save skelim gut ol hevi bilong ol manmeri. Traut bilong ol i pulap long ol dispela tebol ol i sindaun long en na dring, na i no gat wanpela liklik hap i stap klin.
Taim ol i harim tok bilong mi, ol i save tok olsem, “Dispela man i ting em i laik skulim husat tru? Em i laik lainim husat long ol toktok bilong em? Mipela i no liklik pikinini, nau tasol mipela i lusim susu bilong mama. 10 Oltaim em i save mekim wankain toktok tasol, olsem man i skulim ol liklik pikinini long kolim stret wan wan leta na wan wan tok na wan wan lain.” Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap (na tu long lain 13).
11 Ol 1 Ko 14.21 dispela manmeri i no laik tru long harim tok bilong mi, olsem na Bikpela bai i givim tok long ol long maus bilong ol man bilong narapela tok ples. 12 Em yet i bin putim ol manmeri bilong en long dispela hap graun, na em i bin tokim ol olsem, “Long dispela ples yupela i ken malolo na i stap bel isi. Na ol man, bodi bilong ol i tait na skin bilong ol i les, ol i ken malolo na i stap isi long dispela ples.” Tasol ol i no laik harim tok bilong em. 13 Olsem na Bikpela yet bai i skulim ol olsem man i skulim ol liklik pikinini long kolim stret wan wan leta na wan wan tok na wan wan lain. Na ol bai i longlong nabaut na kisim taim nogut, na ol lain birua bai i kalabusim ol na karim ol i go.
God bai i putim gutpela na strongpela ston long Saion
14 Yupela ol bikman i save bosim ol manmeri hia long Jerusalem, yupela harim tok bilong Bikpela. Yupela i ting tok bilong Bikpela em i samting nating 15 na yupela i save tok olsem, “Mipela i mekim kontrak pinis wantaim Dai na mipela i pasim tok pinis wantaim Ples Bilong Ol Man I Dai Pinis, olsem na bai mipela i no inap bagarap. Maski wanem kain taim nogut i kamap long mipela, mipela bai i abrusim, long wanem, mipela i bilip strong olsem, ol pasin bilong trik na giaman mipela i save mekim ol bai i helpim mipela long stap gut.”
16 Tasol Sng 118.22-23, Ro 9.33, 10.11, 1 Pi 2.6 God, Bikpela i tok olsem, “Harim. Mi makim pinis wanpela nambawan ston tru bilong strongim banis bilong haus. Em i gutpela na strongpela ston tru. Na bai mi putim em i stap long maunten Saion. Sampela man i save tanim dispela hap tok i stap namel long tupela mak olsem, “Na nem bilong dispela ston i olsem, ‘Ol man i bilip tru, ol bai i no inap pret na guria.’ ” Ol man i bilip long em, ol bai i no inap pret na guria.* 17 Bai mi mekim stretpela pasin i stap olsem skel bilong skelim pasin bilong yupela, na tok tru bai i stap olsem skel bilong skelim ol tok bilong yupela. Yupela i save ting ol giaman pasin bilong yupela bai i helpim yupela long stap gut. Tasol bai mi mekim taim nogut i kamap long yupela. Na bai yupela i bagarap olsem ol man i save bagarap long taim bilong bikpela tait, na bai yupela i no gat ples moa bilong i go na hait long en. 18 Na bai mi katim tu dispela kontrak yupela i bin mekim wantaim Dai na bai mi pinisim tu tok promis yupela i bin pasim wantaim Ples Bilong Ol Man I Dai Pinis. Na ol taim nogut tru bai i kamap long yupela na yupela bai i bagarap olgeta. 19 Ol dispela taim nogut bai i no inap lusim yupela. Nogat. Bai ol i kamap moa moa yet long yupela long olgeta de na nait.”
Sapos yupela i save gut long as bilong ol dispela tok bilong God, yupela bai i pret na guria tru. 20 Yupela bai i pilim nogut tru olsem man i painim hat long slip, long wanem, bet i sotpela tumas na lek bilong en i hangamap nating, na blanket i liklik tumas na em i no inap karamapim gut skin bilong en. 21 Bikpela Jos 10.10-12, 2 Sml 5.20, 1 Sto 14.11 bai i kirap i kam wantaim strong bilong em olsem bipo em i bin mekim long maunten Perasim na long ples daun bilong Gibeon. Na em bai i mekim wok em i ting long mekim. Tasol yupela bai i lukim dispela wok em i narakain olgeta. 22 Olsem na yupela i mas lusim dispela pasin bilong rabisim tok bilong Bikpela. Sapos nogat, ol hevi bilong yupela bai i kamap bikpela moa. Long wanem, mi harim God, Bikpela I Gat Olgeta Strong i mekim strongpela tok olsem, em bai i bagarapim tru olgeta hap bilong dispela kantri.
Gutpela save bilong ol man, em i kam long God tasol
23 Yupela putim gut yau na harim tok bilong mi. 24 Taim wanpela man i brukim graun bilong planim ol pikinini kaikai, ating em i save wok tasol long brukim graun 25 na em i no planim ol pikinini kaikai, a? Nogat tru. Taim em i brukim na stretim graun pinis, em i save planim ol liklik sayor long en. Em i save planim ol pikinini wit long ol stretpela lain na em i planim ol pikinini bali long hap bilong en. Na em i save planim tu ol arapela kain rais i raunim arere bilong dispela gaden. 26 God yet i bin skulim em gut long pasin bilong planim na kisim kaikai. 27 Taim ol pikinini bilong ol liklik sayor i redi bilong kisim, dispela man i no save kisim plang bilong krungutim wit na krungutim ol. Na em i no save pulim wilkar antap long ol olsem em i save mekim bilong kisim ol pikinini wit. Nogat. Em i save kisim liklik stik tasol na paitim ol liklik sayor, bilong kisim ol pikinini bilong ol. 28 Em i save gut tru long pasin bilong krungutim gut ol pikinini wit bai em i ken wokim bret long en. Taim em i yusim ol hos wantaim wilkar na mekim wok bilong rausim ol pikinini wit long ol bun bilong ol, em i save was gut bai wilkar wantaim ol hos i no brukim na bagarapim ol pikinini wit. 29 Olgeta dispela save bilong wok i kam long God, Bikpela I Gat Olgeta Strong. Em wanpela i pulap tru long ol kain kain gutpela save na tingting.

*28:1: Long dispela lain, Aisaia i tok long taun Samaria, em biktaun bilong kantri Israel long hap not.

28:10: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap (na tu long lain 13).

28:11: 1 Ko 14.21

28:16: Sng 118.22-23, Ro 9.33, 10.11, 1 Pi 2.6

28:16: Sampela man i save tanim dispela hap tok i stap namel long tupela mak olsem, “Na nem bilong dispela ston i olsem, ‘Ol man i bilip tru, ol bai i no inap pret na guria.’ ”

28:21: Jos 10.10-12, 2 Sml 5.20, 1 Sto 14.11