Sapta 14
Devit i stap king long Jerusalem
(2 Samuel 5.11-16)
King Hiram bilong taun Tair i salim sampela ofisa bilong gavman bilong en i kam long Devit. Na tu em i salim ol diwai sida na ol kamda na ol man i save wok long ston, bilong ol i ken wokim bikpela haus bilong King Devit. Devit i lukim ol dispela samting i kamap long em, na em i save olsem, Bikpela i mekim em i kamap king tru bilong Israel. Na tu em i save, Bikpela i laik helpim ol manmeri bilong em yet, olsem na Bikpela i wok long mekim kantri Israel i kamap gutpela moa yet.
Devit i stap long Jerusalem na em i maritim sampela meri moa, na em i kamapim ol sampela pikinini. Nem bilong ol pikinini man bilong en i olsem, Samua na Sobap na Natan na Solomon na Iphar na Elisua na Elpelet na Noga na Nefek na Jafia na Elisama na Beliada na Elifelet.
Devit i pait long ol Filistia na winim ol
(2 Samuel 5.17-25)
Ol Filistia i bin harim olsem, ol Israel i bin mekim Devit i kamap king bilong ol, olsem na ol Filistia i kirap i go bilong pait na kisim em. Tasol Devit i harim tok long dispela samting ol Filistia i laik mekim, na em i kisim ol soldia bilong en na i go bilong pait long ol. Na ol Filistia i kam kamap long ples daun Refaim na ol i wok long mekim nogut long ol manmeri bilong dispela hap. 10 Orait na Devit i askim Bikpela olsem, “Yu laik bai mi go pait long ol dispela Filistia, o nogat? Na sapos mi go, bai yu helpim mi long winim ol, o nogat?” Na Bikpela i bekim tok long em olsem, “Yes, yu go. Bai mi putim ol long han bilong yu na bai yu winim ol.”
11 Orait Devit i go pait long ol Filistia na i winim ol. Na em i tok olsem, “God i olsem wara i tait, na long han bilong mi em i brukim lain bilong ol birua bilong mi.” Olsem na ol i kolim dispela ples, Bikpela Bilong Brukim Lain. 12 Ol Filistia i ranawe na lusim ol giaman god bilong ol. Na Devit i tok na ol soldia bilong en i kukim ol dispela giaman god.
13 Tasol bihain ol Filistia i kam bek gen long dispela ples daun Refaim na ol i mekim nogut long ol manmeri gen. 14 Na Devit i askim God olsem, “Bai mi mekim wanem?” Na God i bekim tok olsem, “Yupela go pait long ol, tasol yupela i no ken i go stret long ol. Yupela i mas i go baksait long ol, na redi long pait long ol long ples ol diwai balsam i sanap long en. 15 Na bai yupela i harim nois olsem ol man i wokabaut long het bilong ol dispela diwai. Orait bai yupela i save, mi yet mi go paslain long yupela bilong pait long ol Filistia. Taim yupela i harim dispela nois, yupela i mas ran i go pait long ol.” 16 Orait Devit i bihainim tok bilong God, na ol Israel i ranim ol Filistia na bagarapim ol, stat long taun Gibeon na i go inap long taun Geser. 17 Ol manmeri bilong olgeta kantri i harim tok long ol samting Devit i mekim na ol i givim biknem long Devit, na Bikpela i mekim ol i pret long Devit.