Sapta 13
Devit i go kisim Bokis Kontrak bilong God
(2 Samuel 6.1-11)
Devit i toktok wantaim ol ofisa i bosim 1,000 man na 100 man na wantaim ol arapela hetman. 2-3 Orait na bihain em i toksave long olgeta dispela Israel i bung i stap wantaim em. Em i tokim ol olsem, “Mi ting i gutpela sapos yumi go kisim Bokis Kontrak bilong God na bringim i kam, long wanem, yumi bin lusim ting long Bokis Kontrak long taim Sol i stap king. Olsem na sapos yupela i orait long dispela tingting, na sapos God, Bikpela bilong yumi, i laik yumi bringim Bokis Kontrak i kam, orait yumi singautim ol wantok bilong yumi i stap yet long olgeta hap bilong kantri Israel. Na yumi singautim tu ol pris na Livai i stap long ol taun bilong ol. Na olgeta dispela lain i ken i kam bung wantaim yumi.” Olgeta manmeri i laikim dispela tingting na ol i orait long tok bilong Devit.
Olsem 1 Sml 7.1-2 na Devit i singautim olgeta Israel long olgeta hap bilong kantri, stat long wara Sihor long mak bilong Isip long hap saut na i go inap long maus bilong rot i go long Hamat long hap not. Orait na ol i kam bung bilong i go long Kiriat Jearim na kisim Bokis Kontrak bilong God. Na Kis 25.22 Devit wantaim olgeta Israel i go long graun Juda, long dispela taun Bala, narapela nem bilong en Kiriat Jearim. Ol i go bilong kisim Bokis Kontrak bilong God. Dispela Bokis Kontrak ol i kolim, Bokis Kontrak Bilong Bikpela. Dispela Bokis i gat tupela piksa bilong ensel i stap antap long en, na em i olsem sia king bilong Bikpela. Orait ol i go kamap long taun Bala, na ol i go long haus bilong Abinadap. Na ol i kisim dispela Bokis Kontrak na putim long wanpela nupela karis, bilong kisim i go wantaim ol. Orait ol i kirap i go na Usa wantaim Ahio i wok long stiaim dispela karis. Na Devit wantaim olgeta Israel i wokabaut wantaim karis na ol i mekim save singsing na mekim musik bilong litimapim nem bilong God. Ol i wok long winim biugel na paitim kundu na gita na ol kain kain samting bilong mekim musik.
Orait na ol i kamap long hap graun bilong wanpela man, Kidon, we ol man i save kisim kaikai bilong wit na rausim ol lip samting bilong wit. Na long dispela hap ol bulmakau i mekim na Bokis Kontrak i laik pundaun. Olsem na Usa i putim han i go bilong holim Bokis Kontrak. 10 Na Bikpela i kros tru long Usa, long wanem, Usa i bin putim han long Bokis Kontrak. Na Bikpela i kilim em na em i dai long dispela hap yet long ai bilong Bikpela. 11 Devit i lukim Bikpela i bin mekim save long Usa, na Devit i kros. Na ol i kolim dispela ples, God I Mekim Save Long Usa. Na nau tu* Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i bin raitim dispela buk. ol manmeri i kolim olsem yet.
12 Na nau Devit i pret long Bikpela na i tok, “Olsem wanem na bai mi kisim Bokis Kontrak bilong God i kam wantaim mi long ples?” 13 Olsem na Devit i no kisim Bokis Kontrak i go long Taun Bilong Devit, em Jerusalem. Nogat. Em i lusim rot bilong Jerusalem na i kisim Bokis Kontrak i go long haus bilong Obetidom, wanpela man bilong taun Get. 14 Na 1 Sto 26.4-5 Bokis Kontrak i stap long haus bilong Obetidom inap tripela mun. Na long dispela taim Bikpela i wok long mekim gut long famili bilong Obetidom na long olgeta samting bilong ol.

13:5: 1 Sml 7.1-2

13:6: Kis 25.22

*13:11: Dispela tok “nau” i no tok long dispela taim bilong yumi. Nogat. Em i tok long taim bilong man i bin raitim dispela buk.

13:14: 1 Sto 26.4-5