Sapta 26
Ol wasman bilong haus bilong Bikpela
Sampela Livai i stap wasman bilong haus bilong Bikpela. Nem bilong ol i olsem. Meselemia, pikinini bilong Kore, i kam long famili bilong Asap long lain Kora. Nem bilong ol pikinini man bilong Meselemia i olsem. Namba wan em Sekaraia na namba 2 em Jediael na namba 3 em Sebadaia na namba 4 em Jatniel. Na namba 5 em Elam na namba 6 em Jehohanan na namba 7 em Elioenai.
4-5 God 2 Sml 6.11, 1 Sto 13.14 i bin mekim gut long Obetidom na em i gat planti pikinini man. Nem bilong ol i olsem. Namba wan em Semaia na namba 2 em Jehosabat na namba 3 em Joa na namba 4 em Sakar na namba 5 em Netanel na namba 6 em Amiel na namba 7 em Isakar na namba 8 em Peuletai.
Semaia, pikinini bilong Obetidom, i gat sampela pikinini man. Ol i gutpela man, olsem na ol i kamap hetman bilong ol lain famili bilong ol. Nem bilong ol i olsem, Otni na Refael na Obet na Elsabat na Elihu na Semakia. Elihu na Semakia i save tru long mekim ol kain kain samting. Long lain famili bilong Obetidom i gat 62 man olgeta i save stap wasman, na olgeta i save tru long wok bilong ol.
Long lain famili bilong Meselemia i gat 18 man, na ol i save gut long wok bilong ol.
10 Hosa em i kam long famili bilong Merari. Nem bilong ol pikinini man bilong Hosa i olsem. Simri em i lida 11 na namba 2 em Hilkia na namba 3 em Tebalia na namba 4 em Sekaraia. Simri em i no namba wan pikinini bilong Hosa, tasol papa i bin makim em i kamap lida. Long lain famili bilong Hosa i gat 13 man i stap wasman.
12 Olgeta dispela hetman bilong ol wasman wantaim ol lain bilong ol, i gat wok long haus bilong Bikpela, olsem ol arapela Livai.
13 Olgeta dispela lain famili i pilai satu bilong makim wanem dua bilong haus bilong Bikpela ol i mas lukautim. Maski ol i planti lain o ol i liklik lain, olgeta famili i mas kisim wok. 14 Ol i pilai satu bilong makim husat bai i lukautim dua long hap sankamap, na satu i makim Meselemia. Na bihain ol i pilai satu bilong painimaut Sekaraia bai i bosim wanem dua, na satu i makim dua long hap not. Sekaraia em i pikinini bilong Meselemia, na em i man bilong givim gutpela tingting. 15 Orait bihain satu i makim Obetidom bilong lukautim dua long hap saut, na satu i makim ol pikinini bilong en bilong lukautim ol rum bilong putim ol samting. 16 Na satu i makim Supim na Hosa bilong lukautim dua i stap long hap san i go daun, na bilong lukautim dispela dua ol i kolim Saleket. Dua Saleket i stap klostu long rot i go antap. Ol i makim taim bilong wan wan lain i ken mekim wok, na ol i senis senis long lukautim ol dua.* Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.
17 Olgeta de 6-pela Livai i save was long dua long hap san i kamap na 4-pela i save was long dua long hap not na 4-pela i save was long dua long hap saut. Na 4-pela i save was long ol rum bilong putim ol samting, tupela long wanpela rum na tupela long narapela rum. 18 Na 6-pela man i save was long haus Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas. long hap san i go daun. Tupela i save was long haus na 4-pela i save was long rot.
19 Olgeta dispela wasman i kam long lain bilong Kora na lain bilong Merari.
Sampela moa wok ol Livai i mekim
20 Ahiya, wanpela bilong ol lain Livai, i bosim haus mani i stap long haus bilong Bikpela, na em i bosim tu ol rum i gat ol gutpela samting ol man i bin makim bilong Bikpela. 21 Wanpela man long lain famili bilong Ladan bilong lain Gerson, em Jehiel. 22 Na nem bilong ol pikinini man bilong Jehiel i olsem, Setam wantaim brata bilong en Joel. Ol i gat wok long bosim haus mani bilong haus bilong Bikpela.
23 Na ol lain Amram na Ishar na Hebron na Usiel i gat wok bilong ol. 24 Sebuel bilong lain Amram, em i namba wan ofisa bilong lukautim haus mani i stap long haus bilong Bikpela. Em i wanpela bilong ol lain pikinini bilong Gersom, pikinini bilong Moses.
25 Sebuel i gat wanpela brata, nem bilong em Selomit. Selomit em i bilong lain pikinini bilong Elieser, brata bilong Gersom. Elieser em i papa bilong Rehabia, na Rehabia em i papa bilong Jesaia, na Jesaia em i papa bilong Joram, na Joram em i papa bilong Sikri, na Sikri em i papa bilong Selomit. 26 Selomit wantaim ol wanlain bilong en i save lukautim ol gutpela samting ol man i bin makim bilong God na putim long haus bilong Bikpela. Dispela ol gutpela samting, em King Devit na ol hetman bilong ol lain famili na ol ofisa bilong ami i bin makim long God. 27 Long taim ol i bin winim pait, ol i bin kisim planti gutpela samting bilong ol birua. Na bihain ol i bin makim sampela bilong ol dispela samting long God, na bringim i kam bilong mekim wok long haus bilong Bikpela. 28 Sampela bilong ol dispela gutpela samting i stap long haus bilong Bikpela, em profet Samuel na King Sol na Apner, pikinini bilong Ner, na Joap, pikinini bilong Seruia, i bin givim long God. Na Selomit wantaim ol wanlain bilong en i lukautim dispela olgeta samting.
29 Long ol lain pikinini bilong Ishar, ol i makim Kenania wantaim ol pikinini bilong en long holim wok gavman. Ol i save mekim wok kuskus na harim kot bilong ol manmeri bilong Israel.
30 Long ol lain pikinini bilong Hebron, ol i makim Hasabia wantaim 1,700 wanlain bilong en long mekim wok gavman. Ol i save lukautim olgeta wok gavman long dispela hap bilong kantri Israel i stap long hap san i go daun bilong wara Jordan. Ol dispela man i save tru long mekim wok gavman, na ol i save lukautim olgeta wok ol man i mekim bilong Bikpela, na olgeta wok bilong king. 31 Jeria em i hetman bilong olgeta lain famili bilong ol pikinini bilong Hebron. Long namba 40 yia bilong Devit i stap king ol i wok long painim olgeta lain bilong Hebron. Na ol i lukim planti man bilong dispela lain i stap long taun Jaser long graun Gileat. Ol dispela lain bilong Jaser i hapman tru long mekim ol kain kain samting. 32 Olsem na King Devit i makim 2,700 bilong ol dispela wanlain bilong Jeria long lukautim dispela hap bilong Israel i stap long hap sankamap bilong wara Jordan, em graun bilong lain Ruben na lain Gat na hap lain Manase. Dispela 2,700 man ol i gutpela man na ol i hetman bilong ol lain famili bilong ol. Na ol i save lukautim olgeta wok ol man i mekim bilong God, na olgeta wok bilong king.

26:4-5: 2 Sml 6.11, 1 Sto 13.14

*26:16: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.

26:18: Tok Hibru long dispela hap i no klia tumas.