Sapta 29
Bikpela bai i kam long Jerusalem wantaim win na guria na paia
Bikpela i tok olsem, “Jerusalem, nau yu stap olsem alta bilong mi, tasol yu bai bagarap. Yu dispela biktaun bipo King Devit i stap long en, yu bai bagarap. Larim wanpela o tupela yia i kam i go pastaim, wantaim olgeta bikpela de bilong lotu, na mi Bikpela bai mi bringim hevi i kamap long yu. Yu stap olsem alta bilong mi, tasol yu bai krai strong na singaut nogut tru. Na blut bai i pulap long yu olsem blut i save pulap long alta long taim ol man i kilim ol abus na mekim ofa antap long en.* Long lain 1 na 2, tok Hibru i kolim Jerusalem long nem Ariel. Ol saveman i no save gut long as bilong dispela nem. Sampela i ting em i olsem, “Laion bilong God.” Na sampela i ting em i olsem, “Maunten bilong God.” Tasol planti i ting em i olsem, “Alta bilong God,” na tok i stap long dispela tupela lain hia i bihainim dispela tingting. Mi bai bringim ol birua i kam banisim yu. Na ol bai i hipim graun raunim banis bilong yu na wokim ol bet antap long en, bilong ol i ken sanap long ol na pait long yu. Na yu bai pundaun olgeta na graun bai i karamapim yu. Na ol toktok bilong yu bai i kamap isi isi tru olsem toktok bilong wanpela tewel i toktok aninit long graun. Ol dispela man bilong arapela lain i kam pait long yu, ol i planti tru olsem das, na ol bikman nogut bilong ol bai i planti moa yet olsem ol lip bilong wit i flai nabaut long taim ol man i paitim wit bilong kisim kaikai bilong en.”
Tasol wantu tasol, Bikpela I Gat Olgeta Strong bai i kam wantaim strongpela win na guria, na ol klaut bai i pairap na bikpela nois tru bai i kamap. Na em bai i bringim tu paia nogut bilong kukim olgeta samting. Orait ol dispela bikpela lain soldia bilong ol arapela kantri i kam i stap bilong pait long Jerusalem, dispela alta bilong God, ol bai i no moa i stap. Na olgeta samting ol i wokim bilong kisim taun, ol bai i lus nating. Olgeta dispela samting bai i pinis olgeta olsem driman nogut Jerusalem i bin lukim. Na ol dispela bikpela lain soldia bilong planti kantri i kam pait long maunten Saion, ol bai i no kisim wanpela samting. Nogat tru. I olsem man i hangre na i driman long em i kaikai, tasol taim em i kirap, em i pilim hangre yet. Na i olsem man i dai tru long dring wara, em i driman long em i dring wara, tasol taim em i kirap, em i pilim nek bilong en i drai yet.
God i mekim ol manmeri i longlong
Yupela ol manmeri bilong Juda na Jerusalem, yupela i ken i stap longlong yet na wokabaut olsem ol aipas. Yupela i stap wokabaut olsem man i dring wain na bia na i no inap wokabaut stret. Tasol yupela i no spak long wain na bia. Nogat. 10 Bikpela Ro 11.8 i mekim ai bilong yupela i hevi, na yupela i stap olsem man i slip i dai tru. Na Bikpela i pasim tu ai bilong ol profet na ol i no inap lukim samting ol i mas lukim. 11 Olsem na Jerusalem, yu no inap save long as bilong ol samting Bikpela i laik soim yu. I olsem ol i givim yu buk ol i pasim strong, na tokim yu long ritim. Na sapos yu tokim wanpela man i save rit long ritim ol toktok i stap long buk, em bai i tok, “Mi no inap, buk i pas yet.” 12 Na sapos yu tokim wanpela man i no save rit long ritim ol toktok bilong buk, em bai i tok, “Mi no save long rit.”
13 Bikpela Ese 33.31, Mt 15.8-9, Mk 7.6-7 i tok olsem, “Ol dispela lain manmeri ol i save litimapim nem bilong mi long maus bilong ol, tasol bel na tingting bilong ol i stap longwe tru long mi. Ol i no save lotu tru long mi. Ol i bihainim tasol ol lo ol man i bin kamapim na ol i skulim ol long en. 14 Olsem 1 Ko 1.19 na bai mi mekim gen ol narakain samting tru i kamap long ol dispela lain manmeri, na bai ol i kirap nogut tru. Bai mi rausim save bilong ol man i save givim gutpela tingting long ol, na bai mi pinisim olgeta save bilong ol saveman bilong ol.”
Bikpela bai i mekim olgeta samting i senis
15 Ol manmeri i save traim long haitim ol tingting na pasin nogut bilong ol long Bikpela, ol bai i bagarap. Ol i save mekim ol dispela pasin nogut long ol ples hait na ples tudak, na ol i save tok, “Husat bai i lukim yumi na husat bai i save?” 16 Ol Ais 45.9 i save senisim na paulim olgeta samting. I olsem ol i tok, “Man bilong wokim sospen graun em i wankain olsem graun bilong wokim sospen.” Olsem wanem? Sapos wanpela samting nating i tokim man i bin wokim em olsem, “Yu no bin wokim mi,” ating dispela tok i stret, a? Na sapos sospen graun i tokim man i bin wokim em olsem, “Yu no save long wanpela samting,” ating dispela tok i gutpela?
17 Liklik taim nau na olgeta samting bai i senis. Bikbus bilong Lebanon bai i kamap gutpela graun bilong wokim gaden. Na ol gutpela gaden bai i kamap bikbus. 18 Long dispela taim, ol yaupas bai ol inap long harim toktok bilong buk ol man i ritim. Na ol aipas, nau ol i stap long bikpela tudak, bai ol i lukluk gen. 19 Na ol manmeri i save daunim ol yet, ol bai i amamas moa yet long Bikpela. Na ol manmeri i sot long ol samting, ol tu bai i amamas long God bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. 20 Tasol ol bikman nogut, na ol lain i ting tok bilong God i samting nating, na ol man i laikim tumas long mekim ol pasin nogut, olgeta bai i bagarap na lus olgeta. 21 Na bai wankain bagarap tasol i kamap tu long ol man i save giaman na kotim nating ol arapela na mekim ol giaman tok bilong helpim ol man i gat rong, bai ol i ken paulim kot na ol stretpela man i no inap winim kot.
22 Olsem na Bikpela, em dispela God bipo i bin kisim bek Abraham long taim nogut, em i tok olsem long yupela manmeri bilong Israel, “Yupela ol lain tumbuna bilong Jekop, yupela bai i no sem moa na pes bilong yupela bai i no luk tudak moa. 23 Taim yupela i lukim ol wok mi mekim namel long yupela, orait yupela bai i save tru olsem, mi God bilong Israel, mi God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta. Na yupela bai i litimapim nem bilong mi na stap aninit long mi. 24 Na ol man nau tingting bilong ol i paul, ol bai i kisim gutpela tingting. Na ol man bilong toktok planti na sakim tok, ol bai i amamas tasol long harim ol skul bilong mi.”

*29:2: Long lain 1 na 2, tok Hibru i kolim Jerusalem long nem Ariel. Ol saveman i no save gut long as bilong dispela nem. Sampela i ting em i olsem, “Laion bilong God.” Na sampela i ting em i olsem, “Maunten bilong God.” Tasol planti i ting em i olsem, “Alta bilong God,” na tok i stap long dispela tupela lain hia i bihainim dispela tingting.

29:10: Ro 11.8

29:13: Ese 33.31, Mt 15.8-9, Mk 7.6-7

29:14: 1 Ko 1.19

29:16: Ais 45.9