Sapta 45
Bikpela i bin makim Sairus bilong kamap king
Bikpela Sng 107.16, Ais 40.4 i tok olsem, “Mi bin makim Sairus bilong kamap king, na mi bin givim strong long em bilong daunim ol arapela kantri na pinisim strong bilong ol arapela king. Mi yet mi save opim ol dua bilong banis bilong ol taun, bai Sairus i ken i go insait na kisim ol taun. Na mi tokim Sairus olsem, ‘Bai mi go pas long yu na brukim ol ples maunten na mekim i kamap stretpela ples. Bai mi brukim ol bikpela dua ol i bin wokim long bras, na ol ba ain ol i bin putim bilong strongim ol dua. Bai Kis 33.12, 33.17, Ais 41.23, 43.1 mi givim yu ol mani na ol gutpela samting ol dispela lain i bin haitim long ol ples ol man i no inap lukim, na bai yu save, mi tasol mi Bikpela. Na bai yu save, God bilong Israel tasol i bin kolim nem bilong yu na singautim yu. Mi Ais 44.1, 1 Te 4.5 bin singautim yu long kam helpim wokman bilong mi, Israel, em ol manmeri mi bin makim bilong mi yet. Tru, yu no save long mi, tasol mi bin kolim nem bilong yu na givim bikpela namba long yu.
“ ‘Mi Lo 4.35, 4.39, Ais 44.8, 46.9 wanpela tasol mi Bikpela, na i no gat narapela god moa i stap. Yu no save long mi, tasol em mi tasol i save givim strong long yu. Mi Sng 102.15, Ais 37.20, Mal 1.11 mekim olsem, bai olgeta manmeri long olgeta hap bilong graun i ken save olsem, mi wanpela tasol mi Bikpela, na i no gat narapela god moa i stap. Mi tasol mi bin tok na tulait na tudak i kamap. Na mi tasol mi save mekim ol manmeri i stap gut, na mi save mekim ol i painim bikpela hevi. Mi Bikpela tasol, mi save mekim ol dispela samting i kamap.’
“Yu skai, na yupela ol klaut, yupela kapsaitim gutpela taim long ol manmeri, olsem ren i pundaun long graun. Na bai ol i ken i stap gut na mekim stretpela pasin i kamap strong, olsem graun i kisim ren na i mekim ol samting i kamap gut long gaden. Mi Bikpela yet, mi save mekim ol dispela samting i kamap.”
Bikpela tasol i bosim olgeta samting
Wanem Ais 29.16, Jer 18.6, Ro 9.20 man i kros long God i bin wokim em, dispela man i longlong man tru, long wanem, yumi man i samting nating. Yumi olsem ol hap sospen graun i bruk i stap nabaut long graun. Ating graun man i wok long wokim sospen long en inap askim man olsem, “Yu wokim wanem samting?” Na ating graun inap tok, “Dispela samting yu wokim, em i no gat han.” 10 Sapos wanpela man i lukim nupela pikinini, na i askim papamama bilong pikinini olsem, “Dispela em wanem samting yutupela i kamapim?”, orait dispela man em i longlong man tru. 11 God, Bikpela bilong Israel, em God bilong mekim gutpela na stretpela pasin olgeta, na em God i bin mekim Israel i kamap wanpela lain manmeri, em i tok olsem, “Yupela i ken askim mi long ol samting bai i kamap bihain. Tasol yupela i no ken tru tokim mi long wanem pasin mi mas bihainim long lukautim ol pikinini bilong mi, na wanem pasin mi mas bihainim long mekim wok bilong mi. 12 Mi Stt 1.26-27, Jer 27.5 tasol mi bin wokim graun, na wokim tu ol manmeri i stap long en. Long strong bilong mi yet mi bin putim skai i stap long ples bilong en. Na mi yet mi save bosim san na mun na ol sta. 13 Na mi yet mi bin kirapim King Sairus long mekim ol gutpela na stretpela wok bilong mi. Bai mi stretim olgeta rot em i laik i go long en. Na em bai i wokim gen taun bilong mi, Jerusalem. Na em bai i mekim ol manmeri bilong mi i lusim kalabus na larim ol i go fri. I no gat man bai i baim em long mekim ol dispela samting. Nogat. Em bai i wok nating. Mi, Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tok pinis.”
14 Bikpela i tok olsem, “Olgeta mani samting bilong kantri Isip na bilong kantri Sudan bai i bilong yupela ol Israel. Na ol birua bai i kalabusim ol longpela man bilong kantri Seba na salim ol i kam long yupela, na bai ol i kamap wokboi nating bilong yupela. Na bai ol i brukim skru long yupela na tokaut olsem, ‘Tru tumas, God i stap wantaim yupela. Em wanpela tasol i God tru, na i no gat narapela god moa i stap. 15 Yu, Sng 44.24, Ais 8.17, 57.17 God bilong Israel, yu God bilong kisim bek ol manmeri bilong yu, yu save haitim yu yet long ol arapela manmeri. 16 Ol man i save wokim ol piksa bilong ol giaman god, ol bai i sem. Yes, olgeta bilong ol bai i sem nogut tru. 17 Tasol Bikpela i kisim bek yupela ol Israel pinis, na oltaim em bai i mekim yupela i win. Na bai yupela i no sem moa long ol arapela lain manmeri, na bai yupela i stap gut oltaim oltaim.’ ”
18 Bikpela tasol em i God. Em i bin wokim skai na graun i kamap strong tru. Em i no wokim graun bilong i stap nating. Nogat. Em i bin wokim bilong olgeta samting i ken i stap long en. Em i save tok olsem, “Mi wanpela tasol mi Bikpela, na i no gat narapela god moa i stap. 19 Mi no bin hait na i stap longwe, long ol ples tudak, na autim tok bilong mi. Na mi no bin tokim ol manmeri bilong mi, ol Israel, olsem, ‘Yupela bai i hatwok long painim mi long ples nating.’ Nogat. Mi Bikpela, mi save autim tok i tru tasol, na olgeta tok bilong mi i stret.”
Olgeta manmeri bilong graun bai i aninit long Bikpela
20 Bikpela i tok olsem, “Yupela ol manmeri bilong olgeta kantri, yupela i mas kam bung. Yupela ol manmeri i no bin bagarap long pait, na i stap yet, yupela olgeta i mas kam long kot. Na sapos wanpela man i karim piksa bilong giaman god na i kam wantaim, em i no gat tingting tru. Em i save prea long dispela giaman god bai i helpim em, tasol dispela god em samting ol man i bin sapim long hap diwai tasol, na em i no inap helpim dispela man. 21 Yupela olgeta manmeri, yupela kam na autim tok bilong yupela long kot. Yupela i mas askim yupela yet na traim painimaut, wanem god tru bipo i bin tokaut long ol samting i wok long kamap nau? Mi Bikpela, mi wanpela tasol mi bin tokaut long ol dispela samting i kamap. Olsem na lukim. I no gat narapela god moa i stap. Mi God bilong mekim stretpela pasin tasol, na mi God bilong kisim bek ol manmeri bilong mi, mi wanpela God tasol mi stap.
22 “Yupela Sng 22.27, 65.5 ol manmeri bilong olgeta hap bilong graun, yupela i mas kam long mi, na bai yupela i stap gut, long wanem, mi wanpela tasol mi God, na i no gat narapela god moa i stap. 23 Mi Stt 22.16, Ro 14.11, Fl 2.10-11, Hi 6.13 Bikpela, mi bin tok tru antap long nem bilong mi yet, na bai mi no inap senisim dispela tok mi bin autim long maus bilong mi. Mi bin tok olsem, olgeta manmeri bilong graun bai i kam long mi na brukim skru long mi, na olgeta bilong ol bai i promis long ol bai i stap aninit long mi. 24 Na bai ol i tok olsem, ‘Bikpela tasol i save helpim yumi na strongim yumi na mekim stretpela pasin i win. Olgeta manmeri bai i kam long em, na ol lain i bin belhat long em bai ol i sem nogut tru.* Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap. 25 Tasol ol lain tumbuna bilong Jekop, bai ol i amamas long Bikpela i bin mekim ol i win na ol i gat biknem.’ ”

45:1: Sng 107.16, Ais 40.4

45:3: Kis 33.12, 33.17, Ais 41.23, 43.1

45:4: Ais 44.1, 1 Te 4.5

45:5: Lo 4.35, 4.39, Ais 44.8, 46.9

45:6: Sng 102.15, Ais 37.20, Mal 1.11

45:9: Ais 29.16, Jer 18.6, Ro 9.20

45:12: Stt 1.26-27, Jer 27.5

45:15: Sng 44.24, Ais 8.17, 57.17

45:22: Sng 22.27, 65.5

45:23: Stt 22.16, Ro 14.11, Fl 2.10-11, Hi 6.13

*45:24: Tok Hibru i no klia tumas long dispela hap.