Sapta 27
Olgeta kantri i mas aninit long King Nebukatnesar
Long 2 Kin 24.18-20, 2 Sto 36.11-13 taim Sedekaia, pikinini man bilong Josaia, i kamap king bilong Juda, Bikpela i tokim mi Jeremaia olsem, “Kisim ol hap plang na ol hap let na wokim ol samting olsem ol man i save putim long nek bilong ol bulmakau bilong wok, na putim ol dispela samting long nek bilong yu yet. Na yu mas salim ol wan wan plang bilong nek i go long king bilong Idom na king bilong Moap na king bilong ol Amon na king bilong Tair na king bilong Saidon. Ol ofisa bilong ol dispela king i bin kam long Jerusalem bilong toktok wantaim Sedekaia. Olsem na yu ken givim ol dispela plang bilong nek long ol, na ol i ken karim i go long ol king. Tokim ol dispela man olsem. Mi God bilong Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi gat tok long ol bikman bilong yupela olsem, mi yet mi bin wokim dispela graun long bikpela strong bilong mi, na tu mi bin wokim ol manmeri na ol abus i stap long graun. Mi save bihainim laik bilong mi yet na mi tilim graun long ol man. Nau mi givim dispela ol kantri long wokman bilong mi, King Nebukatnesar bilong Babilon. Na tu mi givim olgeta wel abus long em na bai ol i stap aninit long em. Olgeta lain manmeri i mas aninit long em na bihain bai ol i mas aninit long pikinini man bilong en na long tumbuna pikinini bilong en tu. Ol i mas aninit long Babilon i go inap long taim mi makim pinis bilong Babilon i bagarap. Na long dispela taim ol strongpela king bilong planti kantri bai i daunim ol Babilon, na mekim ol i kamap wokboi nating bilong ol.
“Tasol sapos ol manmeri bilong wanpela kantri i no laik larim King Nebukatnesar i bosim ol, olsem man i bosim bulmakau na putim dispela plang long nek bilong en bilong mekim em i wok, orait bai mi mekim save moa yet long dispela kantri. Bai mi Bikpela, mi salim ol birua i kam pait long ol. Na bai ol i sot long kaikai na bai ol i kisim sik nogut. Na long ol dispela pasin bai mi larim King Nebukatnesar i pinisim tru ol manmeri bilong dispela kantri. Olsem na yupela king i no ken putim yau long tok bilong ol profet na bilong ol glasman na bilong ol man i save autim as bilong ol driman na bilong ol sangumaman na bilong ol man bilong mekim marila samting. Ol dispela man i save tok bai yupela i no inap i stap aninit long king bilong Babilon. 10 Tasol ol i giamanim yupela, na sapos yupela i bilipim tok bilong ol, bai mi rausim yupela i go longwe long as ples bilong yupela. Na bai yupela i bagarap olgeta. 11 Tasol sapos ol man bilong wanpela kantri i larim king bilong Babilon i bosim ol, olsem bulmakau i larim man i putim plang long nek bilong en na bosim em long mekim wok, orait bai mi larim dispela lain manmeri i stap gut long graun bilong ol na wokim ol gaden bilong ol. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
12 Na mi Jeremaia, mi autim wankain tok tasol long King Sedekaia bilong Juda. Mi tokim em olsem, “Yupela Juda i mas putim nek bilong yupela aninit long plang bilong Nebukatnesar na larim em wantaim ol manmeri bilong en i bosim yupela. Sapos yupela i mekim olsem, bai yupela i stap gut. 13 Bikpela i tok pinis, sapos wanpela lain manmeri i no laik i stap aninit long king bilong Babilon, orait ol birua bai i kilim ol i dai, na bai ol i sot long kaikai na i dai, na bai ol i kisim sik nogut na i dai. Nogut yu wantaim ol manmeri bilong yu i bikhet na ol dispela samting i bagarapim yupela. 14 Olsem na yupela i no ken harim tok bilong ol dispela profet i save tok bai yupela i no inap i stap aninit long king bilong Babilon. Ol i giamanim yupela tasol. 15 Mi Bikpela, mi tok stret, mi no bin salim ol, tasol ol i autim tok giaman long nem bilong mi. Sapos yupela i bilipim tok bilong ol, orait mi bai rausim yupela long kantri bilong yupela na bai yupela i bagarap olgeta. Na ol dispela profet i autim tok long yupela, ol tu bai i bagarap.”
16 Na mi autim tok bilong Bikpela long ol pris na olgeta manmeri olsem, “Mi Bikpela, mi tok stret, yupela i no ken putim yau long tok bilong ol dispela profet i save tok olsem, ‘I no longtaim na bai ol i kisim olgeta samting bilong haus bilong Bikpela, nau ol i stap long Babilon, na bringim i kam bek long Jerusalem.’ Ol dispela profet i giamanim yupela tasol. 17 Yupela i no ken harim tok bilong ol. Nogut dispela taun i bagarap olgeta. Mobeta yupela i aninit long king bilong Babilon na bai yupela i stap gut. 18 Sapos ol i profet tru na Bikpela i save givim tok long ol, orait mobeta ol i askim Bikpela I Gat Olgeta Strong long em i no ken larim ol birua i kisim ol samting i stap yet long haus bilong Bikpela na long haus bilong king na long olgeta arapela hap bilong Jerusalem, na karim i go long Babilon.
19-21 “King Nebukatnesar i bin kam long Jerusalem na kisim King Jehoiakin, em pikinini bilong Jehoiakim, na tu em i kisim ol hetman bilong Juda na Jerusalem, na em i bringim ol i go kalabus long Babilon. Tasol em i larim sampela gutpela samting i stap long Jerusalem. Em i no bin kisim ol pos bras, na bikpela tang wara ol i bin wokim long bras, na ol samting ol i wokim long bras bilong putim ol liklik tang antap long ol. Na tu em i no kisim ol arapela gutpela samting i stap long haus bilong mi na long haus bilong king na long ol arapela hap bilong Jerusalem. Orait mi God, Bikpela bilong yupela Israel, mi Bikpela I Gat Olgeta Strong, mi tokim yupela olsem, 22 ‘Ol birua bai i kisim ol dispela samting na karim i go long Babilon. Na bai ol dispela samting i stap long Babilon inap long wanpela taim mi makim pinis bilong mi tingim ol gen. Na long dispela taim bai mi bringim ol i kam bek na larim ol i stap gen long Jerusalem.’ ”

27:1: 2 Kin 24.18-20, 2 Sto 36.11-13