Sapta 24
Long Jer 25.1-38, Dan 1.1-2 taim Jehoiakim i stap king, King Nebukatnesar bilong kantri Babilon wantaim ol soldia bilong en i kam pait long ol Juda. Em i winim ol na mekim Jehoiakim i stap aninit long em. Tasol bihain long tripela yia, Jehoiakim i no laik tru long Nebukatnesar i bosim em, olsem na em i no moa i stap aninit long em. Long dispela taim Bikpela i salim sampela man bilong Babilon na Siria na Moap na Amon bilong pait long Jehoiakim na bagarapim kantri Juda. Bikpela i mekim olsem bilong inapim tok em i bin autim long maus bilong ol profet, em ol wokman bilong en. Bikpela yet i givim tingting long ol dispela lain man na ol i mekim olsem, long wanem, em i les long ol Juda na em i laik rausim ol i go longwe long graun bilong ol. Bikpela i tingim yet olkain pasin nogut King Manase i bin mekim, na tu em i tingim Manase i bin kilim i dai planti stretpela manmeri i no gat rong long olgeta hap bilong Jerusalem, na Bikpela i no laik lusim dispela rong bilong Manase.
Ol stori bilong ol arapela samting King Jehoiakim i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. Jehoiakim i dai na pikinini man bilong en, Jehoiakin i kisim ples bilong en na i kamap king.
Nau long dispela taim king bilong Babilon i bosim ol dispela kantri bipo king bilong Isip i bin bosim, stat long mak bilong Isip na i go inap long wara Yufretis. Olsem na king bilong Isip wantaim ol ami bilong en i no moa i go pait long ol arapela kantri.
Jehoiakin i kamap king bilong Juda
(2 Stori 36.9-10)
Long taim Jehoiakin i kamap king bilong Juda, em i gat 18 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap tripela mun tasol. Mama bilong en, em Nehusta, pikinini meri bilong Elnatan bilong Jerusalem. Jehoiakin i bihainim pasin bilong papa bilong en na em i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela.
10 Long taim Jehoiakin i stap king yet, ol ofisa bilong ami bilong Nebukatnesar i kam wantaim ami bilong Babilon na ol i banisim Jerusalem na pait long kisim taun. 11 Ol Babilon i wok long banisim Jerusalem, na King Nebukatnesar i kam na i stap wantaim ami bilong en. 12 King Jer 22.24-30, 24.1-10, 29.1-2 Jehoiakin i lukim Nebukatnesar i kam pinis, orait em wantaim mama bilong en na ol ofisa na ol bikman bilong en na ol man bilong lukautim haus king, olgeta i go ausait long taun na i bungim Nebukatnesar na ol i tok long ol i no laik pait moa. Orait na Nebukatnesar i kalabusim Jehoiakin. Dispela i kamap long namba 8 yia bilong Nebukatnesar i stap king bilong Babilon. 13 Nebukatnesar i go insait long haus bilong Bikpela na em i kisim olgeta gol i stap long ol samting King Solomon i bin wokim. Na tu em i kisim ol arapela gutpela samting i stap long haus bilong Bikpela na long haus king na em i karim olgeta i go long Babilon. Em i mekim olsem na inapim tok Bikpela i bin autim bipo. 14 Na Nebukatnesar i kisim olgeta manmeri bilong Jerusalem na olgeta ofisa na strongpela soldia bilong ami, inap 10,000 man olgeta. Na tu em i kisim olgeta man i gat save long wokim ol kain kain samting na ol man i gat save long wokim ol samting long ain. Na em i bringim olgeta i go kalabus long Babilon. Em i larim ol man i sot tru long olgeta samting tasol i stap long kantri Juda.
15 King Ese 17.12 Nebukatnesar i kalabusim pinis Jehoiakin wantaim mama bilong en na ol meri bilong en na ol ofisa na ol bikman bilong Juda, orait em i bringim ol i go long Babilon. 16 Nebukatnesar i kisim olgeta strongpela soldia i go, namba bilong ol em inap 7,000. Na tu em i kisim planti man i gat save long wokim ol kain kain samting na ol man i gat save long wokim ol samting long ain. Namba bilong ol dispela man inap 1,000. Olgeta dispela man, ol i strongpela man na ol inap long mekim wok soldia.
17 King Jer 37.1, Ese 17.13 Nebukatnesar i mekim Matania, smolpapa bilong Jehoiakin, i kamap king bilong senisim Jehoiakin. Nebukatnesar i senisim nem bilong Matania na i kolim em long nem Sedekaia.
Ol Babilon i pait long Jerusalem na kisim taun
(2 Stori 36.11-21 na Jeremaia 52.1-11)
18 Long Jer 27.1-22, 28.1-17 taim Sedekaia i kamap king bilong Juda, em i gat 21 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap 11-pela yia. Mama bilong en, em Hamutal, pikinini meri bilong Jeremaia, wanpela man bilong taun Lipna. 19 Sedekaia i bihainim pasin bilong King Jehoiakim, na em i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. 20 Pasin Ese 17.15 nogut bilong ol Juda na Jerusalem i mekim Bikpela i belhat nogut tru, olsem na Bikpela i les long ol dispela manmeri na i rausim ol i go longwe long graun bilong ol.

24:1: Jer 25.1-38, Dan 1.1-2

24:12: Jer 22.24-30, 24.1-10, 29.1-2

24:15: Ese 17.12

24:17: Jer 37.1, Ese 17.13

24:18: Jer 27.1-22, 28.1-17

24:20: Ese 17.15