Sapta 23
Ol Juda i promis long i stap aninit long Bikpela
(2 Stori 34.3-7 na 34.29-33)
Orait na King Josaia i singautim olgeta hetman bilong Juda na Jerusalem na ol i kam bung. Na king i bungim ol pris na profet na olgeta manmeri bilong Juda na Jerusalem, na ol i go bung long haus bilong Bikpela. Ol i bung pinis, orait em i kisim dispela buk bilong kontrak ol i bin painim insait long haus bilong Bikpela, na em i ritim olgeta tok bilong buk long ol. King i sanap klostu long longpela pos i stap long pes bilong haus bilong Bikpela, na em i mekim kontrak wantaim Bikpela olsem. Em bai i bihainim olgeta tok bilong kontrak i stap insait long dispela buk. Em i promis long em bai i gat wanpela laik na tingting tasol, em long bihainim tru olgeta lo na tok bilong Bikpela. Na olgeta manmeri tu i mekim wankain promis long bihainim tok bilong dispela kontrak.
Bihain 2 Kin 21.3, 2 Sto 33.3 Josaia i kisim hetpris Hilkia wantaim ol pris i wok aninit long en na ol pris i save was long dua bilong haus bilong Bikpela, na em i tokim ol long go insait long haus bilong Bikpela na kisim olgeta samting bilong mekim lotu long giaman god Bal na long god meri Asera na long ol sta, na bringim olgeta i kam ausait. Orait king i tokim ol long kisim olgeta dispela samting na karim i go ausait long taun long ples daun bilong wara Kidron na kukim. Olgeta samting i paia pinis, orait ol i kisim sit bilong paia na karim i go long taun Betel. Na Josaia i rausim ol pris i save mekim ofa long ol alta bilong ol giaman god. Bipo ol king bilong Juda i bin makim ol dispela pris long mekim ofa long ol ples lotu bilong ol giaman god. Ol dispela ples lotu i stap long ol taun bilong Juda na i stap klostu long Jerusalem. Na tu em i rausim ol pris i save mekim ofa long giaman god Bal na long san na long mun na long ol sta. Na em i rausim piksa bilong god meri Asera long haus bilong Bikpela, na ol i kisim i go ausait long Jerusalem long ples daun bilong wara Kidron. Na ol i kukim long paia. Na bihain ol i kisim sit bilong paia na paitim paitim na i kamap olsem paura stret. Na ol i go tromoi nabaut long ples matmat bilong ol manmeri nating bilong Jerusalem. Na Josaia i tok, na ol i brukim olgeta haus bilong ol man na meri i gat wok bilong mekim pasin pamuk insait long haus bilong Bikpela. Ol dispela haus i stap long hap graun ol meri i save wokim laplap bilong god meri Asera long en.
Insait long olgeta hap bilong kantri Juda Josaia i bagarapim ol alta ol pris i save mekim ofa long en, stat long taun Geba long not na i go inap long taun Berseba long saut. Na em i mekim olgeta dispela ples bilong lotu i kamap doti tru long ai bilong ol man. Na em i kisim olgeta pris bilong ol dispela hap i kam long taun Jerusalem. Na tu em i bagarapim olgeta alta i stap klostu long dua bilong Josua. Josua em i namba wan kiap bilong taun Jerusalem na em i bin wokim dispela dua long han kais bilong bikpela dua i go insait long Jerusalem. Ol dispela pris king i bringim i kam long Jerusalem, ol i ken kaikai bret i no gat yis wantaim ol pris bilong Jerusalem. Tasol ol i no inap mekim ofa long dispela alta i stap long haus bilong Bikpela.
10 Na Wkp 18.21, Jer 7.31, 19.1-6, 32.35 King Josaia i bagarapim dispela ples lotu ol i kolim Tofet, i stap long Ples Daun bilong Hinom, na mekim i kamap doti tru long ai bilong ol man. Olsem na ol man i no inap i go bek long dispela ples na kukim ol pikinini bilong ol olsem ofa long giaman god Molek. 11 Bipo sampela king bilong Juda i ting san em i wanpela god na ol i save lotu long en. Ol i bin kisim sampela hos na karis bilong pait na makim olsem ol samting bilong san na putim ol i stap long wanpela hap graun klostu long dua bilong banis i raunim haus bilong Bikpela. Dispela hap graun i stap insait long banis klostu long haus bilong Natanmelek, wanpela ofisa bilong king. Orait na Josaia i rausim ol dispela hos na kukim ol dispela karis long paia.
12 Antap 2 Kin 21.5, 2 Sto 33.5 long haus king i gat wanpela rum i stap, em ol i kolim rum bilong King Ahas. Long bipo ol king bilong Juda i bin wokim sampela alta antap long stretpela rup bilong dispela rum. Na tu King Manase i bin wokim sampela alta long tupela ples bung i stap insait long banis bilong haus bilong Bikpela. Orait King Josaia i brukim olgeta dispela alta i go liklik tru. Na bihain ol i kisim ol dispela pipia bilong ol alta na ol i go tromoi long ples daun bilong wara Kidron. 13 Na 1 Kin 11.7 Josaia i bagarapim ol alta bipo King Solomon i bin wokim long hap bilong sankamap bilong Jerusalem, em long hap saut bilong maunten Oliv.* Long dispela hap, tok Hibru i kolim maunten Oliv long narapela nem, em Maunten bilong Bagarap. Long wanem, man i bin raitim dispela buk i bin tingting long ol samting nogut i bin i stap long dispela maunten. Solomon i bin wokim dispela ol alta bilong mekim ofa long Astarte, em rabis god meri bilong ol Saidon, na long Kemos, em rabis god bilong ol Moap, na long Molek, em god nogut bilong ol Amon. Ol dispela giaman god i samting nogut tru long ai bilong Bikpela. 14 Josaia i brukim ol pos ston na katim ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera. Na em i kisim ol bun bilong ol man i dai pinis na tromoi nabaut long ol dispela ples lotu, bilong mekim ol dispela ples i kamap doti tru long ai bilong ol man. Ol Israel i gat bilip olsem, ol bun bilong ol man i dai pinis i samting nogut tru. Olsem na Josaia i tromoi nabaut ol bun long mekim ol man i pret na i stap longwe long ol dispela ples bilong lotu.
15 Bipo 1 Kin 12.33 King Jeroboam, pikinini bilong Nebat, i bin wokim wanpela alta na ples bilong lotu long taun Betel. Jeroboam em dispela king bipo i bin pulim ol Israel na ol i mekim sin long ai bilong Bikpela. Tasol nau Josaia i go long Betel na i tokim ol man, na ol i bagarapim dispela ples lotu na brukim alta. Ol i kukim ples lotu long paia, na bihain ol i kisim sit bilong paia na paitim paitim na i kamap olsem paura. Na tu ol i kisim pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera na kukim long paia. 16 Josaia 1 Kin 13.1-2 i sanap i stap na taim em i tanim, em i lukim ples matmat i stap long wanpela liklik maunten. Orait em i tokim ol wokman na ol i go kamautim bun bilong ol man i dai pinis. Na Josaia i putim ol bun long dispela alta bilong Jeroboam na kukim, na dispela i mekim alta i kamap doti tru long ai bilong ol man. Na long dispela pasin em inapim tok bipo Bikpela i bin autim long maus bilong wanpela profet bilong en. 17 Josaia 1 Kin 13.30-32 i kukim ol bun pinis, orait na em i lukim narapela matmat i stap. Na em i askim ol, “Em matmat bilong husat?” Na ol man bilong Betel i bekim tok olsem, “Em matmat bilong dispela profet bilong Juda, bipo em i bin kam na autim tok long ol dispela samting nau yu mekim pinis long dispela alta.” 18 Na Josaia i tokim ol, “Yupela i no ken mekim wanpela samting long em. Larim ol bun bilong en i stap gut long matmat bilong en.” Olsem na ol i no kisim bun bilong en na tu ol i no kisim bun bilong dispela narapela profet bilong distrik Samaria.
19 Bipo ol king bilong Israel i bin wokim ol ples lotu bilong ol giaman god long ol taun bilong distrik Samaria, na dispela pasin bilong ol i mekim Bikpela i belhat. Na nau Josaia i bagarapim ol dispela ples olsem em i bin mekim long taun Betel. 20 Na em i kisim olgeta pris bilong ol dispela ples lotu, na i kilim ol antap long ol alta bilong ol. Na tu em i kisim ol bun bilong ol man i dai pinis na kukim long ol dispela alta. Em i pinisim dispela wok, orait em i go bek long Jerusalem.
Ol manmeri i mekim Kaikai Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut
(2 Stori 35.1-19)
21 Bihain King Josaia i salim tok long ol manmeri olsem, “Yumi mas mekim dispela kaikai bilong tingim de, God, Bikpela bilong yumi, i bin larim ol tumbuna i stap gut long Isip, olsem ol i bin raitim long buk bilong kontrak. Yumi mas bihainim olgeta tok i stap insait long dispela buk.” Orait ol manmeri i mekim olsem king i tok.
22 Stat long taim bilong ol hetman i kam inap long taim bilong ol king bilong Israel na bilong Juda, ol manmeri bilong Israel i no bin bihainim gut ol lo bilong mekim dispela Kaikai Bilong Tingim De God I Bin Larim Ol Israel I Stap Gut. 23 Tasol nau long namba 18 yia bilong Josaia i stap king, ol i bihainim gut tok bilong dispela buk na ol i mekim dispela kaikai long Jerusalem.
Josaia i rausim ol arapela pasin nogut long kantri Juda
24 Josaia i rausim tu ol man na meri i save toktok wantaim tewel bilong ol man i dai pinis, na em i rausim ol liklik giaman god ol man i save putim long haus bilong ol, na ol arapela piksa bilong giaman god ol man i bin wokim. Long Jerusalem na long olgeta hap bilong Juda em i rausim olgeta rabis samting bilong lotu bilong ol haiden. Em i mekim olsem, long wanem, em i laik bai ol i bihainim olgeta lo bilong God i stap long dispela buk hetpris Hilkia i bin lukim long haus bilong Bikpela. 25 Josaia em i gutpela king tru. Em i gat wanpela laik na tingting tasol, em long bihainim Bikpela long olgeta strong bilong em na long bihainim olgeta tok bilong lo bilong Moses. Bipo i no gat wanpela king i gutpela olsem Josaia, na bihain tu i no gat wanpela king olsem em. Em i winim ol.
26 Josaia i mekim planti gutpela pasin, tasol Bikpela i tingting yet long ol pasin nogut King Manase i bin mekim, na em i belhat moa yet long ol Juda na belhat bilong en i no pinis. 27 Na Bikpela i tok olsem, “Bai mi mekim wankain pasin long kantri Juda, olsem bipo mi bin mekim long kantri Israel. Bai mi rausim ol i go longwe long ples bilong ol, long wanem, mi les pinis long ol. Bai mi givim baksait long Jerusalem, dispela taun mi bin makim bilong mi yet. Na bai mi givim baksait long dispela haus mi bin makim bilong ol manmeri i ken kam long en na lotu long mi.”
Josaia i dai
(2 Stori 35.20—36.1)
28 Ol stori bilong ol arapela samting King Josaia i bin mekim, i stap long dispela buk ol i kolim, Stori Bilong Ol King Bilong Juda. 29 Long taim Josaia i stap king, Neko, king bilong Isip, i kisim ol ami bilong Isip i go long wara Yufretis bilong pait wantaim king bilong Asiria. Josaia i harim tok long dispela samting, orait em i kisim ol ami bilong em yet na i go pait long ol Isip. Ol i pait long taun Megido na ol Isip i kilim Josaia i dai. 30 Na ol ofisa bilong Josaia i kisim bodi bilong en na putim long wanpela karis bilong pait na bringim i go bek long Jerusalem. Na ol i planim bodi bilong Josaia long ples matmat bilong ol king bilong Juda. Orait na ol Juda i kisim Joahas, pikinini man bilong Josaia, na kapsaitim wel long het bilong en bilong makim em i kamap king bilong ol.
Joahas i kamap king bilong Juda
(2 Stori 36.2-4)
31 Long taim Joahas i kamap king bilong Juda, em i gat 23 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap tripela mun tasol. Mama bilong en, em Hamutal, pikinini meri bilong Jeremaia bilong taun Lipna. 32 Joahas i bihainim ol pasin bilong ol tumbuna bilong en na em i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela.
33 King Neko bilong Isip i rausim wok king long Joahas, na i kalabusim em long taun Ripla long kantri Hamat, na Joahas i no moa i stap king. Na King Neko i mekim kantri Juda i givim takis long em long mani inap 3,400 kilogram silva na 34 kilogram gol. 34 Na Jer 22.11-12 King Neko i kisim Eliakim, narapela pikinini man bilong Josaia, na i mekim Eliakim i kamap king bilong Juda, bilong kisim ples bilong Josaia. Neko i senisim nem bilong Eliakim na i kolim em long nem Jehoiakim. Na bihain Neko i kisim Joahas i go long Isip na Joahas i stap long Isip inap em i dai.
35 King Jehoiakim i kisim silva na gol long olgeta manmeri, bilong em i ken givim dispela takis long King Neko. Jehoiakim i tokim ol long givim takis inap long skel bilong ol. Ol man i gat planti mani, ol i givim bikpela, na ol man i no gat planti, ol i givim liklik. Orait Jehoiakim i kisim ol dispela silva na gol na i salim i go long Neko.
Jehoiakim i kamap king bilong Juda
(2 Stori 36.5-8)
36 Long Jer 22.18-19, 26.1-6, 35.1-19 taim Jehoiakim i kamap king bilong Juda, em i gat 25 krismas, na em i stap king long Jerusalem inap 11-pela yia. Mama bilong en, em Sebida, pikinini meri bilong Pedaia bilong taun Ruma. 37 Jehoiakim i bihainim ol pasin bilong ol tumbuna bilong en na em i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela.

23:4: 2 Kin 21.3, 2 Sto 33.3

23:10: Wkp 18.21, Jer 7.31, 19.1-6, 32.35

23:12: 2 Kin 21.5, 2 Sto 33.5

23:13: 1 Kin 11.7

*23:13: Long dispela hap, tok Hibru i kolim maunten Oliv long narapela nem, em Maunten bilong Bagarap. Long wanem, man i bin raitim dispela buk i bin tingting long ol samting nogut i bin i stap long dispela maunten.

23:14: Ol Israel i gat bilip olsem, ol bun bilong ol man i dai pinis i samting nogut tru. Olsem na Josaia i tromoi nabaut ol bun long mekim ol man i pret na i stap longwe long ol dispela ples bilong lotu.

23:15: 1 Kin 12.33

23:16: 1 Kin 13.1-2

23:17: 1 Kin 13.30-32

23:34: Jer 22.11-12

23:36: Jer 22.18-19, 26.1-6, 35.1-19