Sapta 11
Solomon i givim baksait long God
Solomon Lo 17.17 i save laikim planti meri bilong ol arapela kantri. Em i bin maritim pikinini meri bilong king bilong Isip, na em i maritim tu ol arapela meri bilong kantri Moap na bilong kantri Amon na bilong kantri Idom na bilong taun Saidon na bilong lain Hit. Tasol Kis 34.16, Lo 7.3-4 ol dispela meri i bilong ol lain haiden, na Bikpela i bin tambuim ol Israel long maritim kain meri olsem. Bipo Bikpela i bin tokim ol Israel olsem, “Yupela Israel i no ken marit long ol haiden. Sapos yupela i mekim olsem, tru tumas bai ol i pulim yupela na bai yupela i lusim mi na bihainim ol giaman god bilong ol.” Bikpela i bin tok olsem, tasol Solomon i save laikim tumas ol dispela meri. Solomon i gat 700 meri na 300 namba 2 lain meri. Na ol dispela meri i paulim tingting bilong en na em i givim baksait long Bikpela. Long taim em i lapun, ol dispela meri bilong en i pulim tingting bilong en i go long ol giaman god. Olsem na Solomon i lusim pasin bilong papa bilong en, Devit, na Solomon i no bihainim tru God, Bikpela bilong en. Nogat. Em i lotuim Astarte, dispela god meri bilong ol Saidon, na em i lotuim Molek, dispela stingpela god bilong ol Amon. Long dispela pasin Solomon i mekim pasin nogut long ai bilong Bikpela. Em i lusim gutpela pasin bilong Devit, na em i no bihainim tru Bikpela. Em i wokim wanpela ples bilong lotuim Kemos, dispela stingpela god bilong ol Moap. Dispela ples i stap antap long maunten long hap sankamap bilong Jerusalem. Na tu em i wokim wanpela ples bilong lotuim Molek, dispela stingpela god bilong ol Amon. Na em i wokim tu ol ples bilong ol haiden meri bilong en i ken i go long ol na mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel na ol arapela kain ofa long ol giaman god bilong ol.
9-10 God, Bikpela bilong Israel, i bin kamap tupela taim long Solomon na i tambuim em long lotu long ol giaman god. Tasol Solomon i sakim tok bilong Bikpela na i givim baksait long em. Olsem na Bikpela i kros long Solomon 11 na i tokim em olsem, “Harim. Yu bin bihainim laik bilong yu tasol na yu brukim kontrak bilong mi, na yu no bihainim tok bilong mi. Olsem na mi ting pinis long rausim yu long wok king na yu bai i no inap bosim dispela kantri moa. Na bai mi mekim wanpela ofisa bilong yu i kamap king. 12 Tasol mi no inap mekim dispela samting nau, long wanem, mi ting long papa bilong yu, Devit. Yu dai pinis na pikinini man bilong yu i kamap king, orait bai mi rausim em. 13 Tasol bai mi no ken rausim em olgeta long wok king. Nogat. Mi ting long wokman bilong mi, Devit, na long Jerusalem, dispela taun mi bin makim bilong mi yet, olsem na bai mi larim pikinini man bilong yu i stap king bilong wanpela lain bilong Israel.”
Tupela man i kamap birua bilong Solomon
14 Orait Bikpela i mekim wanpela man i kamap birua bilong Solomon. Nem bilong dispela man, em Hadat, na em i bilong famili bilong king bilong Idom. 15 Bipo King Devit i bin pait long ol Idom. Na Joap, namba wan ofisa bilong ami bilong Israel, em i bin i go long Idom bilong planim olgeta man i bin i dai long dispela pait. 16 Orait Joap wantaim ol soldia bilong en i bin stap long kantri Idom inap 6-pela mun, na ol i wok long kilim ol man tasol i go inap long ol i kilim olgeta i dai. 17 Long dispela taim Hadat em i liklik mangi, na em i ranawe wantaim sampela man bilong Idom, em ol wokman bilong papa bilong en. Ol i laik i go long Isip, 18 olsem na ol i go lusim graun Midian na ol i go kamap long ples drai bilong Paran. Na ol i kisim ol man bilong Paran na olgeta i go wantaim long Isip. Ol i kamap pinis, orait ol i go lukim king na em i givim Hadat wanpela hap graun na wanpela haus na i save lukautim em long kaikai. 19 King bilong Isip i laikim tru Hadat, olsem na king i larim em i maritim susa bilong Kwin Tapenes. Tapenes em i meri bilong king. 20 Orait na meri bilong Hadat i karim wanpela pikinini man, na ol i kolim nem bilong en, Genubat. Na Kwin Tapenes i kisim Genubat na i lukautim em long haus bilong king wantaim ol pikinini man bilong king bilong Isip.
21 Hadat i stap long Isip na bihain em i harim nius olsem, Devit wantaim Joap, namba wan ofisa bilong ami bilong Israel, i dai pinis. Em i harim dispela tok, orait em i go tokim king bilong Isip olsem, “Mi laik bai yu larim mi i go bek long kantri bilong mi.” 22 Na king i askim em olsem, “Bilong wanem yu laik i go bek long kantri bilong yu? Yu stap wantaim mi na yu sot long ol samting, a?” Na Hadat i tokim em, “Mi no sot long wanpela samting. Tasol mi laik yu larim mi i go.”
23 God i mekim narapela man tu i kamap birua bilong King Solomon. Nem bilong dispela man em Reson, pikinini bilong Eliada. Bipo Reson i save wok long King Hadateser bilong kantri Soba, tasol em i bin ranawe na em i kamap lida bilong ol lain man bilong pait na stil. 24 Bihain long taim Devit i pinisim ol ami bilong Hadateser,* Lukim 2 Samuel 8.3-6 na 10.15-19. Reson wantaim ol lain bilong en i bin i go i stap long taun Damaskus. Na ol lain bilong en i helpim em long kamap king bilong Damaskus. 25 Na long taim Solomon i stap king, Reson i wok long birua long ol Israel, long wankain pasin olsem Hadat i save mekim. Na Reson i stap king bilong Siria na em i no laikim tru ol Israel.
God i mekim promis long Jeroboam
26 I gat wanpela ofisa bilong Solomon tu i givim baksait long Solomon na i birua long em. Nem bilong dispela man, em Jeroboam. Nem bilong papa bilong en, em Nebat na mama bilong en, em Serua. Tasol Nebat i dai pinis. Jeroboam em i man bilong taun Sereda long graun bilong lain Efraim. 27 Jeroboam i bin ting long daunim King Solomon. As bilong dispela i olsem. Long taim Solomon i wok long pulimapim graun long ples daun long Jerusalem na long stretim banis i raunim Taun Bilong Devit, 28 Jeroboam i save wok gut tru. Solomon i lukim gutpela wok bilong en na em i makim em long bosim ol man bilong lain bilong Josep, em king i bin givim wok long ol.
29 Wanpela de Jeroboam i lusim Jerusalem na i bihainim wanpela rot i go, na profet Ahiya bilong Silo i bungim em long rot. Tupela tasol i stap na i no gat narapela man i stap klostu. Long dispela taim Ahiya i bin putim wanpela nupela klos na i wokabaut i kam. 30 Orait Ahiya i rausim dispela klos na i brukim long 12-pela hap. 31 Na em i tokim Jeroboam olsem, “Kisim 10-pela hap bilong yu yet, long wanem, God, Bikpela bilong yumi Israel, i tokim yu olsem, ‘Mi Bikpela, mi ting pinis long rausim Solomon long wok king. Na bai mi larim yu i bosim 10-pela lain bilong Israel. 32 Tasol bai mi larim Solomon i bosim wanpela lain, long wanem, mi tingim wokman bilong mi, Devit, na dispela taun Jerusalem mi bin makim bilong mi yet namel long olgeta taun bilong Israel. 33 Mi bai mekim dispela pasin long ol Israel, long wanem, ol i givim baksait long mi na ol i save lotu long Astarte, god meri bilong ol Saidon, na long Kemos, god bilong ol Moap, na long Molek, god bilong ol Amon. Na ol i no wokabaut long ol gutpela rot mi bin makim bilong ol, na ol i no save bihainim ol lo na tok bilong mi, na ol i no save mekim ol samting mi laikim. Ol i lusim pinis ol gutpela pasin bilong Devit.
34 “Tasol bai mi no ken rausim Solomon olgeta long wok king. Mi ting long wokman bilong mi, Devit, dispela man mi bin makim. Em i bin bihainim ol lo na tok bilong mi. Mi ting long em, olsem na bai mi larim Solomon i stap king inap long taim em i dai. 35 Solomon i dai pinis na pikinini man bilong en i kamap king, orait bai mi rausim 10-pela lain bilong Israel long han bilong em na givim long yu. 36 Tasol bai mi larim pikinini man bilong Solomon i bosim wanpela lain bilong Israel. Olsem na bai lam bilong wokman bilong mi, Devit, i no ken i dai. Long 2 Samuel 21.17, ol man i tok Devit i olsem lam i givim lait long ol Israel. Bihain, dispela tok long lam bilong Devit i kamap olsem tok piksa i makim ol lain bilong Devit. “Lam bilong Devit i no ken i dai” i olsem, “Lain bilong Devit i no ken pinis.” Nogat. Oltaim bai i gat wanpela man bilong lain bilong Devit i stap king long Jerusalem, dispela taun mi bin makim olsem ples bilong ol man i ken i kam klostu long mi na lotuim mi. 37 Na Jeroboam, bai mi mekim yu i kamap king bilong Israel na bai yu bosim dispela olgeta graun yu laik bosim. 38 Sapos yu bihainim olgeta lo na tok bilong mi na yu wokabaut long ol gutpela rot mi makim bilong yu na yu mekim olgeta pasin mi save laikim, olsem Devit i bin mekim, orait bai mi stap wantaim yu na helpim yu. Na bai mi mekim yu i stap king bilong ol Israel. Na oltaim bai mi mekim ol king i kamap long lain bilong yu, olsem mi mekim long Devit. 39 Solomon i bin mekim sin, olsem na bai mi givim pe nogut long ol lain tumbuna bilong Devit i kamap bihain. Tasol mi no inap mekim save long ol oltaim.”
40 Bihain Solomon i save olsem Jeroboam i laik daunim em. Olsem na Solomon i laik kilim Jeroboam i dai. Tasol Jeroboam i ranawe i go long Isip na i stap wantaim Sisak, king bilong Isip. Na em i stap long Isip inap long taim Solomon i dai.
Solomon i dai
(2 Stori 9.29-31)
41 Olgeta arapela samting Solomon i bin mekim na olgeta gutpela tingting na save bilong en, em ol i bin raitim long dispela buk ol i kolim, Ol Stori Bilong Solomon. 42 Solomon i stap king long Jerusalem inap 40 yia na em i bosim olgeta lain bilong Israel. 43 Orait em i dai na ol i planim em long dispela hap bilong Jerusalem, ol i kolim Taun Bilong Devit. Na Rehoboam, pikinini man bilong en, i kisim ples bilong en na i kamap king.
Israel na Juda i kamap tupela kantri
(Sapta 12-16)

11:1: Lo 17.17

11:2: Kis 34.16, Lo 7.3-4

*11:24: Lukim 2 Samuel 8.3-6 na 10.15-19.

11:36: Long 2 Samuel 21.17, ol man i tok Devit i olsem lam i givim lait long ol Israel. Bihain, dispela tok long lam bilong Devit i kamap olsem tok piksa i makim ol lain bilong Devit. “Lam bilong Devit i no ken i dai” i olsem, “Lain bilong Devit i no ken pinis.”