Sapta 34
Namba 2 taim Moses i kisim lo
(Lo 10.1-5)
Bihain Kis 31.18 Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas katim na stretim gut tupela hap ston wankain olsem tupela ston yu bin tromoi na brukim. Na bai mi katim wankain tok tasol olsem bipo. Yu mas redim dispela tupela ston na tumora long moning yu mas kam antap long maunten na bungim mi. I no gat wanpela man i ken i kam wantaim yu. Mi no laik bai arapela man i kam i stap long dispela maunten. Olgeta i mas i stap daunbilo tasol. Na ol sipsip na bulmakau tu i no ken i kam kaikai gras klostu long maunten.” Orait na Moses i katim tupela hap ston i wankain olsem bipo, na em i karim dispela tupela ston i go antap long maunten Sainai long moningtaim tru, olsem Bikpela i bin tokim em.
Na Bikpela i stap insait long klaut na i kam daun na i sanap wantaim Moses antap long maunten na i autim nem bilong em yet, Bikpela. Em Kis 20.5-6, Nam 14.18, Lo 5.9-10, 7.9-10 i go klostu long Moses na i singaut olsem, “Mi Bikpela, mi Bikpela. Mi God na mi as bilong marimari na sori. Na mi no save belhat kwik. Mi save laikim tru olgeta manmeri, na mi save bihainim olgeta tok bilong mi. Mi save laikim tumas planti tausen lain manmeri, olsem mi promis pinis, na mi save lusim ol kain kain sin na bikhetpasin bilong ol. Tasol mi save mekim save long ol man i gat asua. Na bai mi mekim save long ol pikinini bilong ol na ol tumbuna pikinini i kamap bihain inap long namba 3 na namba 4 lain.”
God i tok pinis na kwiktaim Moses i pundaun long graun na i lotu long God. Na Moses i tok, “Bikpela, sapos yu laikim mi tru, orait mi laik yu go wantaim mipela. I tru, ol dispela manmeri i save bikhet, tasol mi laik bai yu lusim asua bilong olgeta pasin nogut na sin bilong mipela na kisim mipela olsem ol manmeri bilong yu stret.”
God i mekim dispela kontrak gen wantaim ol manmeri
(Kisim Bek 23.14-19 na Lo 7.1-5 na 16.1-17)
10 Na Bikpela i tokim Moses, “Nau mi laik mekim kontrak wantaim yupela Israel. Long ai bilong ol dispela manmeri bilong yu bai mi wokim ol bikpela mirakel mi no bin wokim long olgeta arapela lain manmeri bipo. Olgeta arapela pipel bai i lukim ol kain kain samting mi Bikpela, bai mi mekim bilong helpim yupela, na ol bai i tingting planti na guria. 11 Olsem na yupela i mas bihainim olgeta lo mi laik givim yupela nau. Mi bai i go paslain long yupela na rausim ol Amor na ol Kenan na ol Hit na ol Peres na ol Hivi na ol Jebus. 12 Na Kis 23.32-33 lukaut gut, yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol manmeri bilong dispela kantri nau yupela i laik i go long en. Nogut ol i pulim yupela na yupela i pundaun na bagarap olgeta. 13 Nogat. Lo 16.21 Yupela i mas bagarapim ol samting bilong lotu bilong ol. Brukbrukim ol alta na ol pos ston na katim ol hap diwai i gat piksa bilong god meri Asera.
14 “Mi Bikpela, na yupela i mas lotu long mi wanpela tasol. Yupela i no ken lotu long ol giaman god. Long wanem, mi no inap larim wanpela giaman god i senisim mi. 15 Yupela i no ken mekim kontrak wantaim ol manmeri bilong dispela kantri. Ol i save lotuim ol giaman god. Na sapos yupela i mekim kontrak wantaim ol bai ol i askim yupela long bung wantaim ol na bai yupela i kaikai ol abus ol i ofaim long ol giaman god. 16 Na nogut ol yangpela man bilong yupela Israel i maritim ol yangpela meri bilong ol dispela arapela lain. Sapos yupela i mekim olsem, bai ol dispela meri i pulim man bilong ol na ol man i lusim mi na i lotu long ol giaman god. Long ai bilong mi dispela pasin i olsem pasin bilong pamuk nabaut.
17 “Yupela Kis 20.4, Wkp 19.4, Lo 5.8, 27.15 i no ken wokim ol giaman god long ain samting, na lotuim ol. I tambu tru.
18 “Yupela Kis 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.16-25 i no ken lusim tingting long Ol Bikpela De Bilong Bret I No Gat Yis. Yupela i bin lusim Isip long mun Abip, olsem na long olgeta yia yupela i mas kaikai bret i no gat yis inap long 7-pela de long dispela mun, olsem mi bin tokim yupela.
19 “Olgeta Kis 13.2 namba wan pikinini man bilong yupela na bilong ol bulmakau sipsip samting bilong yupela i bilong mi tasol. 20 Tasol Kis 13.13 sapos yupela i laik baim bek ol namba wan pikinini bilong donki, orait yupela i mas ofaim wanpela pikinini sipsip. Na sapos yupela i no baim bek, orait yupela i mas brukim nek bilong donki. Na tu yupela i mas baim bek olgeta namba wan pikinini man bilong yupela yet.
“Sapos yupela i laik kam lotu long mi, yupela i mas bringim wanpela ofa na i kam.
21 “Long Kis 20.9-10, 23.12, 31.15, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14 olgeta wik yupela i gat 6-pela de tasol bilong mekim wok, tasol i tambu long mekim wok long de namba 7. Maski sapos i taim bilong brukim graun long gaden o taim bilong bungim kaikai i mau, yupela i no ken wok long dispela de.
22 “Yupela Wkp 23.15-21, 23.39-43, Nam 28.26-31 i mas tingim Bikpela De Bilong Amamas Long Kisim Kaikai Long Gaden, em dispela de bilong kisim namba wan hap wit i redi pinis long kisim. Na tu long mun yupela i save kisim ol pikinini bilong diwai i mau, yupela i mas tingim Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win.
23 “Olsem na tripela taim long wanpela yia, olgeta man bilong yupela i mas i kam lotu long mi God, Bikpela bilong yupela Israel. 24 Bihain bai mi rausim ol lain manmeri i stap nau long graun bilong yupela na mekim mak bilong graun i go bikpela. Olsem na taim yupela i kam lotu long mi long dispela tripela taim long olgeta yia, bai i no gat birua i laik kisim graun bilong yupela.
25 “Yupela Kis 12.10 i no ken ofaim bret i gat yis taim yupela i ofaim wanpela abus long mi. Na sapos yupela i no kaikai olgeta hap abus bilong ofa yupela i bin kilim bilong dispela kaikai Bilong Tingim De mi God, mi Bin Larim yupela Israel I Stap Gut, orait yupela i no ken larim wanpela hap i stap inap long moningtaim.
26 “Long Lo 14.21, 26.2 olgeta yia yupela i mas kisim ol kaikai i mau paslain long gaden na bringim i kam long haus bilong mi Bikpela.
“Yupela i no ken pulimapim susu bilong meme long sospen na kukim pikinini bilong dispela meme long en.”
27 Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Yu mas raitim ol dispela tok long wanpela buk, long wanem, olgeta dispela tok i as bilong dispela kontrak mi mekim wantaim yu na ol Israel.” 28 Moses i stap wantaim Bikpela long maunten inap 40 de olgeta. Na em i no kaikai wanpela samting na i no dring wara. Nogat tru. Na Bikpela i raitim tok bilong kontrak long dispela tupela hap ston Moses i bin bringim. Dispela tok em ol Tenpela Lo bilong God.
Moses i lusim maunten na i go daun
29 Taim 2 Ko 3.7-16 Moses i lusim maunten em i karim tupela hap ston i gat Tenpela Lo long en. Em i bin toktok wantaim Bikpela, olsem na pes bilong Moses i lait moa yet. Tasol em yet i no save long dispela samting. 30 Aron wantaim ol manmeri i lukim pes bilong Moses i lait na ol i pret na ol i no laik i go klostu long em. 31 Tasol Moses i singautim ol, na Aron wantaim ol hetman bilong Israel i go long em na Moses i toktok long ol. 32 Bihain, olgeta arapela Israel i go klostu na Moses i tokim olgeta wantaim long ol dispela lo Bikpela i bin givim em long maunten Sainai. 33 Moses i tokim ol pinis, orait em i kisim hap laplap na i haitim pes bilong en. 34 Tasol taim Moses i go insait long haus sel bilong toktok wantaim Bikpela, em i save rausim dispela hap laplap inap em i kam ausait gen. Em i kam ausait pinis, orait em i tokim ol manmeri long olgeta samting Bikpela i bin tokim em. 35 Na ol manmeri i lukim pes bilong Moses i lait. Moses i tokim ol pinis, orait em i save haitim pes inap long taim em i go bek bilong toktok gen wantaim Bikpela.
Ol i wokim haus sel bilong Bikpela
(Sapta 35-40)

34:1: Kis 31.18

34:6: Kis 20.5-6, Nam 14.18, Lo 5.9-10, 7.9-10

34:12: Kis 23.32-33

34:13: Lo 16.21

34:17: Kis 20.4, Wkp 19.4, Lo 5.8, 27.15

34:18: Kis 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.16-25

34:19: Kis 13.2

34:20: Kis 13.13

34:21: Kis 20.9-10, 23.12, 31.15, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14

34:22: Wkp 23.15-21, 23.39-43, Nam 28.26-31

34:25: Kis 12.10

34:26: Lo 14.21, 26.2

34:29: 2 Ko 3.7-16