Sapta 31
Bikpela i makim ol man bilong wokim ol samting bilong haus sel
(Kisim Bek 35.30—36.1)
Na Bikpela i tokim Moses olsem, “Harim, mi makim pinis Besalel, pikinini man bilong Uri na tumbuna pikinini bilong Hur bilong lain bilong Juda, 3-4 na mi givim em strong bilong spirit bilong mi. Na mi givim em gutpela save na tingting bilong wokim olkain gutpela gutpela samting long gol na silva na bras. Na mi givim em save bilong katim na sapim ol ston i dia tumas na bilong katim na sapim olkain makmak long plang na diwai, na bilong mekim olgeta arapela kain wok bilong bilasim haus sel. Na tu mi makim pinis Oholiap, pikinini man bilong Ahisamak bilong lain bilong Dan, na bai em i ken wok wantaim Besalel. Na mi bin givim bikpela save long ol arapela man, na bai ol inap wokim olgeta samting mi bin tokim yupela long wokim. Ol i mas wokim haus sel bilong mi na Bokis Bilong Kontrak na ai bilong en i olsem ples bilong lusim sin, na olgeta samting bilong haus sel. Na ol i mas wokim tebol wantaim ol samting bilong en, na stik lam wantaim ol lam samting bilong en. Ol i mas wokim stik lam long gutpela gol tasol. Na ol i mas wokim alta bilong smok i gat gutpela smel. Na ol i mas wokim alta bilong ofa bilong paia i kukim olgeta, na wokim ol samting bilong en, na wokim dis bilong wasim han na lek na wokim tebol bilong putim dis long en. 10 Na ol i mas samapim ol gutpela klos tru bilong Aron wantaim ol pikinini man bilong en i ken putim bilong mekim wok pris. 11 Na ol i mas wokim wel bilong makim ol samting bilong mi na paura i gat gutpela smel bilong kukim long Rum Tambu. Ol i mas wokim ol dispela samting wankain olsem mi bin tokim yu.”
De bilong malolo, em de Sabat
12 Orait Bikpela i tokim Moses 13 long Ese 20.12, 20.20 tokim ol manmeri bilong Israel olsem, “De Sabat em i de bilong malolo, olsem na yupela i mas malolo oltaim long de Sabat. De Sabat em i olsem wanpela mak mi givim yupela bilong nau na olgeta taim bihain. Olsem bai yupela i ken save mi Bikpela, mi mekim yupela i kamap ol manmeri bilong mi yet. 14 Dispela de bilong malolo em i de bilong mi Bikpela, olsem na yupela i mas malolo long en. Sapos wanpela man i wok long dispela de, em i sakim lo bilong mi, olsem na yupela i mas kilim em i dai. 15 Long Kis 20.8-11, 23.12, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.12-14 olgeta wik yupela i gat 6-pela de bilong mekim wok, tasol de namba 7 em i de bilong mi yet, na em i bikpela de bilong malolo. Yupela i mas kilim i dai olgeta man i mekim wok long dispela de. 16 Yupela Israel i mas malolo long dispela de, long wanem, em i wanpela kontrak i stap oltaim, yupela i bin promis long bihainim. 17 Dispela Kis 20.11 de i olsem mak bilong kontrak namel long mi na yupela Israel na bai em i stap oltaim oltaim. Long wanem, mi Bikpela, mi bin wokim graun na skai long 6-pela de na long de namba 7 mi bin lusim olgeta wok na mi malolo.”
18 Taim God i tok pinis long Moses long maunten Sainai, em i givim Moses tupela hap ston God yet i bin raitim lo long en.
Ol Israel i givim baksait long God
na bihain ol i kam bek gen long em
(Sapta 32-34)

31:13: Ese 20.12, 20.20

31:15: Kis 20.8-11, 23.12, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.12-14

31:17: Kis 20.11