Sapta 5
Ol Tenpela Lo bilong God
(Kisim Bek 20.1-17)
Moses i singautim olgeta manmeri bilong Israel i kam bung na i tokim ol, “Yupela Israel, harim dispela olgeta lo mi laik givim long yupela nau. Yupela i mas lainim ol dispela lo na bihainim gut. God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim kontrak wantaim yumi long maunten Sainai. Em i no bin mekim dispela kontrak wantaim ol tumbuna papa bilong yumi tasol. Nogat. Em i mekim dispela kontrak tu wantaim yumi olgeta i stap nau. God i stap long paia long maunten na em i toktok wantaim yupela. Long dispela taim mi bin sanap olsem mausman namel long Bikpela na yupela, bilong bringim tok bilong en i kam long yupela, long wanem, yupela i pret long paia na yupela i no inap i go antap long maunten.
“Bikpela i tok olsem, ‘Mi Bikpela, mi God bilong yupela. Yupela i bin i stap wokboi nating long Isip, na mi kisim yupela na bringim yupela i kam.
“ ‘Yupela i no ken lotu long narapela god. Yupela i mas lotuim mi wanpela tasol.
“ ‘Yupela Wkp 26.1, Lo 4.15-18, 27.15 i no ken wokim olkain piksa bilong wanpela samting i stap long heven o long graun o long wara i stap aninit long graun. Yupela Kis 34.6-7, Nam 14.18, Lo 7.9-10 i no ken brukim skru na lotu long dispela kain piksa bilong giaman god, long wanem, mi Bikpela, mi God bilong yupela, na mi no ken larim yupela i lotu long wanpela giaman god. Pasin bilong mi i olsem, mi mekim save long ol man i no laikim mi. Na bai mi mekim save tu long ol tumbuna pikinini bilong ol inap long namba 3 na long namba 4 lain i kamap bihain. 10 Tasol ol manmeri i laikim mi tumas na i bihainim ol lo bilong mi, bai mi laikim ol tru na ol 1,000 lain tumbuna bilong ol i kamap bihain.
11 “ ‘Yupela Wkp 19.12 i no ken kolim nating nem bilong mi God, Bikpela bilong yupela. Long wanem, mi bai mekim save long ol man i kolim nating nem bilong mi.
12 “ ‘Yupela Kis 16.23-30, 31.12-14 i mas mekim de Sabat i stap de tru bilong mi, God, Bikpela bilong yupela, olsem mi bin tokim yupela. 13 Yupela Kis 23.12, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3 i mas mekim wok inap long 6-pela de tasol. 14 Na de namba 7 em i Sabat o de bilong malolo. Em i de bilong mi. Long dispela de yupela wantaim ol pikinini bilong yupela na ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol animal bilong yupela na ol man bilong narapela kantri i stap wantaim yupela, yupela olgeta i mas tambu long wok. Ol wokboi na wokmeri bilong yupela i mas malolo olsem yupela yet. 15 Yupela i mas tingim dispela taim yupela i bin stap wokboi nating long Isip, na long bikpela strong bilong mi, mi God, Bikpela bilong yupela, mi bin kisim yupela i kam. Long dispela as tasol nau mi tok yupela i mas bihainim gut dispela lo bilong de bilong malolo.
16 “ ‘Yupela Lo 27.16, Mt 15.4, 19.19, Mk 7.10, 10.19, Lu 18.20, Ef 6.2-3 i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol, olsem mi God, Bikpela bilong yupela, mi tokim yupela. Sapos yupela i mekim olsem, orait bai olgeta wok samting yupela i mekim i ken kamap gut, na bai yupela inap i stap longpela taim long dispela graun nau mi givim long yupela.
17 “ ‘Yupela Stt 9.6, Wkp 24.17, Mt 5.21, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Je 2.11 i no ken kilim i dai ol arapela manmeri.
18 “ ‘Yupela Wkp 20.10, Mt 5.27, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Je 2.11 ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk.
19 “ ‘Yupela Wkp 19.11, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9 i no ken stil.
20 “ ‘Yupela Kis 23.1, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20 i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.
21 “ ‘Yupela Ro 7.7, 13.9 i no ken aigris long meri bilong narapela man. Na yupela i no ken mangalim haus bilong em na graun bilong em na ol wokboi na wokmeri bilong em na bulmakau bilong em na donki bilong em na ol olgeta arapela samting bilong em tu.’ ” 22 Na Hi 12.18-19 Moses i tok, “Taim yupela i bung long maunten, Bikpela i stap insait long paia na long bikpela blakpela klaut. Em i tokaut strong na i givim olgeta dispela lo long yupela. Na em i no givim yupela ol arapela moa. Bihain em i raitim dispela ol lo long tupela hap ston na i givim long mi.”
Ol manmeri i pret
(Kisim Bek 20.18-21)
23 Moses i tok moa olsem, “Taim paia i karamapim dispela maunten olgeta, na yupela i harim wanpela maus i toktok insait long tudak, ol hetman bilong yupela wantaim ol bikman bilong ol lain bilong yupela i kam long mi, na ol i tok olsem, 24 ‘God, Bikpela bilong yumi i soim yumi bikpela strong bilong en, long taim yumi harim em i toktok insait long paia. Nau yumi save pinis, sampela taim God i inap toktok wantaim wanpela man, na dispela man i no i dai. 25 Tasol sapos mipela i harim God, Bikpela bilong yumi, i toktok wantaim mipela gen bai mipela i dai. Dispela paia nogut tru bai i bagarapim mipela. Na bilong wanem mipela i mas i dai nau? 26 Husat man i no inap i dai sapos em i harim God i stap oltaim i toktok insait long paia, olsem mipela i harim wanpela taim pinis? 27 Moses, yu go bek, na harim olgeta toktok God, Bikpela bilong yumi, i laik mekim. Bihain yu kam bek na yu tokim mipela. Bai mipela i ken harim na bihainim.’
28 “Orait Bikpela i harim dispela tok yupela i mekim long mi, na em i tokim mi olsem, ‘Mi harim pinis tok bilong ol manmeri, na tok bilong ol i stret. 29 Mi laik bai ol i tingting olsem oltaim, na bai ol i mas aninit long mi na bihainim olgeta lo bilong mi oltaim. Olsem bai olgeta wok samting bilong ol na bilong ol tumbuna pikinini bilong ol i ken kamap gutpela oltaim. 30 Olsem na yu go tokim ol long go bek long ol haus sel bilong ol. 31 Tasol Moses, yu mas i stap hia wantaim mi na bai mi givim yu olgeta lo bilong mi. Yu mas skulim ol manmeri long ol dispela lo, bai ol i ken bihainim gut long dispela kantri nau mi laik givim long ol.’ ”
32 Na Moses i tokim ol, “Yupela i mas lukaut gut, na bihainim olgeta lo God, Bikpela bilong yumi, i bin givim long yupela. Yupela i no ken kalapim wanpela lo. 33 Bihainim olgeta lo na bai olgeta samting yupela i mekim i ken kamap gutpela. Na bai yupela i ken i stap longpela taim long dispela graun nau yupela i laik kisim.”

5:8: Wkp 26.1, Lo 4.15-18, 27.15

5:9: Kis 34.6-7, Nam 14.18, Lo 7.9-10

5:11: Wkp 19.12

5:12: Kis 16.23-30, 31.12-14

5:13: Kis 23.12, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3

5:16: Lo 27.16, Mt 15.4, 19.19, Mk 7.10, 10.19, Lu 18.20, Ef 6.2-3

5:17: Stt 9.6, Wkp 24.17, Mt 5.21, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Je 2.11

5:18: Wkp 20.10, Mt 5.27, 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9, Je 2.11

5:19: Wkp 19.11, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20, Ro 13.9

5:20: Kis 23.1, Mt 19.18, Mk 10.19, Lu 18.20

5:21: Ro 7.7, 13.9

5:22: Hi 12.18-19