Sapta 26
God bai i mekim gut long ol manmeri i bihainim tok bilong en
(Lo 7.12-24 na 28.1-14)
Bikpela Kis 20.4, Wkp 19.4, Lo 5.8, 16.21-22, 27.1 i tok olsem, “Yupela i no ken kisim hap diwai na katim piksa long en o kisim bikpela ston na sanapim o kisim ston na katim makmak long en na mekim ol dispela kain samting i kamap giaman god bilong yupela i mekim lotu long en. Nogat. Yupela i mas lotu long mi wanpela tasol, mi God, Bikpela bilong yupela. Yupela i no ken mekim wok long ol de Sabat mi makim bilong yupela. Yupela i mas malolo tasol. Na yupela i mas laikim tru haus bilong mi. Mi Bikpela, mi tok pinis.
“Sapos Lo 11.13-15, 28.1-14 yupela i bihainim ol lo bilong mi, na mekim ol samting olsem mi tok yupela i mas mekim, bai mi mekim ren i kam daun long taim bilong ren. Na bai mi mekim kaikai i kamap gutpela tru long graun bilong yupela, na ol diwai bai i karim planti kaikai. Bai yupela i gat planti kaikai tru, na bai yupela i wok long kisim wit i mau i go inap taim bilong kisim ol pikinini wain i mau. Na bai yupela i wok long kisim pikinini wain i go inap taim bilong planim pikinini wit samting. Bai yupela i ken kaikai na bai bel bilong yupela i pulap. Na bai yupela i sindaun gutpela tru long graun bilong yupela.
“Na bai mi givim yupela bel isi na yupela i ken sindaun gut, na taim yupela i slip bai yupela i no ken pret long wanpela samting. Mi bai rausim ol wel abus long graun bilong yupela, na bai ol birua i no ken pait long yupela long dispela graun. Na sapos yupela i pait long ol birua, bai yupela i ranim ol na ol bai i bagarap long pait. Na 5-pela man bilong yupela bai i inap winim 100 birua na 100 man bai inap winim 10,000 birua, na bai olgeta birua i bagarap. Na mi bai mekim gut long yupela na givim yupela planti pikinini na mekim yupela i kamap bikpela lain. Na bai mi strongim dispela kontrak bipo mi bin mekim wantaim yupela. 10 Ol kaikai yupela i kisim long gaden long yia bipo bai i stap inap long yia bihain. Na hap kaikai i stap yet taim yupela i kisim nupela kaikai i mau, em bai yupela i tromoi, na bai yupela i putim nupela kaikai long ples bilong en. 11 Na mi bai mi stap namel long yupela insait long haus bilong mi yet, na bai mi no ken givim baksait long yupela. 12 Bai 2 Ko 6.16 mi wokabaut namel long yupela na bai mi stap God bilong yupela. Na yupela bai i stap ol manmeri bilong mi. 13 Mi yet mi Bikpela, mi God bilong yupela. Bipo yupela i stap wokboi nating long Isip na mi katim dispela wok kalabus bilong yupela na bringim yupela i kam. Mi brukim strong bilong ol man i bin kalabusim yupela, na yupela i lusim kalabus na amamas i kam.”
God bai i mekim save long ol man i sakim tok bilong en
(Lo 28.15-68)
14 Na Bikpela i tok moa olsem, “Sapos yupela i sakim tok bilong mi na yupela i no bihainim ol dispela lo, orait bai mi mekim save long yupela. 15 Sapos yupela i givim baksait long ol lo na tok bilong mi, na yupela i brukim dispela kontrak mi bin mekim wantaim yupela, 16 orait bai mi mekim save long yupela olsem. Wantu bai mi mekim yupela i pret nogut tru, na mekim yupela i kisim olkain bikpela sik, na yupela bai i kamap aipas, na bodi bilong yupela bai i bagarap. Yupela bai i planim gaden, tasol yupela bai i no inap kaikai. Ol birua tasol bai i kisim na kaikai. 17 Na mi yet bai mi birua long yupela, na bai mi mekim ol arapela man i kam pait long yupela na winim yupela. Na bai ol dispela man i bosim yupela. Na maski ol birua i no ranim yupela, bai yupela i pret nating na i ranawe.
18 “Na sapos mi mekim save long yupela long ol dispela pasin, na bihain long dispela yupela i no bihainim tok bilong mi, orait bai mi mekim save long yupela moa yet. 19 Na bai mi daunim tru bikhet bilong yupela. Bai mi pasim ren na i no gat ren long graun bilong yupela, na graun bai i drai olgeta na i kamap strong olsem ain. 20 Na ol kaikai bai i no inap kamap long ol gaden, na ol diwai bai i no inap karim kaikai. Olsem na hatwok bilong yupela bai i lus nating.
21 “Na sapos ol dispela hevi i kamap long yupela, na yupela i bikhet yet na i no laik harim tok, orait bai mi tingim dispela ol pasin nogut bilong yupela na bai mi mekim save moa moa yet long yupela. 22 Bai mi salim ol wel abus i go namel long yupela, na bai ol i kilim ol pikinini na ol bulmakau bilong yupela. Olsem na bai i no gat man i wokabaut long ol rot long kantri bilong yupela na liklik lain manmeri tasol bai i stap.
23 “Na sapos mi mekim save long yupela olsem, na bihain yupela i no harim tok bilong mi, na yupela i wok long bikhet yet long mi, 24 orait bai mi tingim sin bilong yupela na bai mi mekim save moa yet long yupela na hatim yupela tru. 25 Yupela i brukim pinis kontrak bilong mi, olsem na bai mi mekim ol birua i pait long yupela. Na sapos yupela i go bung insait long ol bikpela taun i gat strongpela banis na yupela i ting bai yupela i stap gut, maski, bai mi salim ol bikpela sik nogut long yupela na bai planti manmeri bilong yupela i dai. Na taim yupela i bagarap, orait bai mi givim yupela long han bilong ol birua. 26 Bai mi sotim tru kaikai bilong yupela, olsem na ol meri bai i no gat planti kaikai bilong kukim long paia bilong ol, na wanpela paia bai inap long kukim kaikai bilong 10-pela meri. Na bai yupela olgeta i kisim liklik liklik kaikai tasol na yupela i kaikai, tasol bai yupela i stap hangre yet.
27 “Na sapos mi mekim ol dispela samting, na yupela i bikhet yet na sakim tok bilong mi gen, 28 orait bai mi belhat nogut tru na bai mi bekim rong bilong yupela moa yet na mekim save tru long yupela. 29 Bai yupela i hangre nogut tru, na bai yupela i kilim na kaikai ol pikinini man na pikinini meri bilong yupela yet. 30 Na bai mi bel nogut tru long yupela na bai mi bagarapim ol haus lotu bilong ol giaman god yupela i bin wokim antap long ol maunten, na bai mi brukim ol alta bilong mekim ofa bilong smok i gat gutpela smel. Na bai mi kilim yupela i dai na tromoi ol bodi bilong yupela antap long ol piksa bilong ol giaman god mi bagarapim pinis. 31 Bai mi bagarapim ol taun na ol haus lotu bilong yupela, na mi no ken laikim ol ofa yupela i mekim. 32 Na mi bai bagarapim tru graun bilong yupela, olsem na taim ol birua bilong yupela i kisim dispela graun na i sindaun long en, bai ol i lukim na kirap nogut tru. 33 Bai mi mekim ol birua i pait long yupela, na bai mi mekim ol i rausim yupela i go nabaut long ol arapela kantri. Na bai graun bilong yupela i no gat man na i stap nating na ol taun bai i bagarap i stap. 34-35 Olsem na taim yupela i stap long kantri bilong ol birua, dispela graun bilong yupela bai i stap nating na i malolo. Bipo yupela i stap long dispela graun, na yupela i no larim graun i malolo long olgeta namba 7 yia, olsem mi bin tokim yupela long mekim. Tasol taim graun i stap nating em bai i malolo gut, na graun bai i laikim dispela taim.
36-37 “Na liklik lain bilong yupela tasol bai i no i dai long pait, na bai yupela i go i stap long kantri bilong ol birua. Na bai mi mekim yupela i pret nogut tru, na sapos yupela i harim lip bilong diwai i pairap liklik long win, bai yupela i pret nating na i ranawe olsem ol man i ranawe taim ol birua i ranim ol. Maski ol birua i no ranim yupela, bai yupela i ranawe nating na ran i go bamim yupela yet na pundaun nabaut. Na sapos ol birua i kirapim pait wantaim yupela, bai yupela i no inap pait long ol. 38 Olsem na bai yupela i dai pinis long graun bilong ol birua. I olsem graun bilong ol i daunim yupela tru. 39 Na yupela liklik lain i stap yet long kantri bilong ol birua, bai yupela wan wan i bagarap na lain bilong yupela i laik pinis olgeta. Long wanem, yupela yet na ol papa na tumbuna i bin mekim sin na yupela olgeta i gat asua.
40 “Tasol bihain ol dispela lain bilong yupela, ol bai i tingim sin bilong ol na bai ol i autim long mi. Bai ol i tok, ‘Mipela yet i bin mekim sin na ol tumbuna tu. Mipela i bin bikhet na sakim tok bilong yu.’ 41 Yupela i bin bikhet, olsem na mi bin mekim save long yupela na salim yupela i go long kantri bilong ol birua bilong yupela. Tasol taim ol lain bilong yupela i lusim bikhet na i daunim ol yet na i kisim pinis pe nogut bilong sin bilong ol, 42 orait Stt 17.7-8, 26.3-4, 28.13-14 bai mi tingim gen dispela kontrak mi bin mekim wantaim Jekop na Aisak na Abraham, long givim graun Kenan long yupela ol tumbuna pikinini bilong ol. 43 Tasol pastaim yupela i mas lusim dispela graun bai graun i ken i stap nating na malolo gut longtaim, bilong inapim taim yupela i no larim graun i malolo. Na yupela i mas karim hevi na kisim pe nogut, long wanem, yupela i bin givim baksait long olgeta lo na sakim olgeta tok bilong mi. 44 Tasol taim yupela i stap long kantri bilong ol birua, bai mi no ken lusim yupela olgeta na mi no ken bagarapim yupela olgeta. Nogat tru. Sapos mi mekim olsem, bai dispela kontrak mi bin mekim wantaim yupela, em bai i pinis. Tasol mi God, Bikpela bilong yupela, na mi no inap mekim pasin olsem. 45 Bai mi tingting long yupela na tingim gen dispela kontrak mi bin mekim wantaim ol tumbuna bilong yupela. Em ol man bipo mi bin kisim long kantri Isip na bringim ol i kam, na ol manmeri bilong olgeta arapela kantri i bin lukim bikpela strong bilong mi. Mi bin kisim yupela i kam bilong mi Bikpela, mi ken i stap God bilong yupela Israel.”
46 Ol dispela tok na lo Bikpela i givim Moses long maunten Sainai. Na em i tok bai ol Israel i mas bihainim olgeta.

26:1: Kis 20.4, Wkp 19.4, Lo 5.8, 16.21-22, 27.1

26:3: Lo 11.13-15, 28.1-14

26:12: 2 Ko 6.16

26:42: Stt 17.7-8, 26.3-4, 28.13-14