Sapta 11
God i gat biknem
Moses i tokim ol olsem, “Yupela i mas laikim tru God, Bikpela bilong yumi, na bihainim lo bilong em oltaim. Yupela i bin lukim planti samting Bikpela i bin mekim bilong skulim yupela. Yupela yet i bin lukim ol dispela samting, na i no ol pikinini bilong yupela. Nogat. Yupela i lukim strong bilong God i bikpela tumas. Na Kis 7.8—12.13 yupela i lukim Bikpela i wokim ol narakain mirakel. Na yupela i lukim olgeta samting em i mekim long king bilong Isip na long kantri bilong em. Yupela Kis 14.28 i lukim pinis Bikpela i pinisim tru ol ami bilong ol Isip wantaim ol hos na karis bilong ol long taim ol i wok long ranim yupela. Em i larim solwara Retsi i karamapim ol. Yupela i save pinis olgeta samting Bikpela i bin mekim bilong helpim yupela long ples wesan nating long taim yupela i no kamap yet long dispela hap nau yumi stap long en. Na Nam 16.31-32 yupela i mas tingim dispela samting em i bin mekim long Datan wantaim Abiram, tupela pikinini man bilong Eliap, dispela man bilong lain bilong Ruben. Yupela olgeta i bin lukim graun i op na tupela wantaim famili na haus sel na olgeta samting bilong tupela, olgeta i pundaun insait long hul na graun i karamapim ol. Tru tumas, yupela yet i lukim olgeta dispela bikpela samting God i bin mekim.”
God i givim ol Israel graun i gat ol gutpela samting
Moses i tok moa olsem, “Yupela i mas bihainim gut olgeta tok nau mi givim long yupela. Olsem na bai yupela inap brukim dispela wara i go long hap na kisim dispela graun nau yupela i laik kisim. Na bai yupela inap i stap longpela taim moa long dispela gutpela graun i gat planti gris. Em dispela kantri Bikpela i bin promis long givim long ol tumbuna bilong yupela na long yupela ol tumbuna pikinini bilong ol. 10 Kantri nau yupela i laik kisim, em i no wankain olsem Isip, dispela kantri bipo yupela i bin i stap long en. Nogat. Taim yupela i bin planim kaikai long Isip, yupela i bin wok hat long kisim wara i kam long gaden. 11 Tasol dispela kantri nau yupela i laik i go kisim, em i gat ol maunten na ol ples daun, na ren i save kam daun long ol gaden. 12 God, Bikpela bilong yumi, i save was gut long dispela graun long olgeta mun bilong yia.
13 “Olsem Wkp 26.3-5, Lo 7.12-16, 28.1-14 na yupela i mas bihainim olgeta lo mi givim long yupela nau. Yupela i mas laikim tru God, Bikpela bilong yumi, na amamas wantaim bel na tingting bilong yupela long mekim wok bilong en. 14 Sapos yupela i mekim olsem, bai em i salim ren i kam daun long ol gaden long namba wan taim bilong ren na long namba 2 taim bilong ren. Olsem bai yupela i gat inap kaikai na wain na wel bilong oliv. 15 Na bai yupela i no sot long kaikai. Na ol bulmakau bilong yupela bai i gat gras bilong kaikai.
16 “Yupela i no ken larim ol man bilong ol arapela lain i paulim tingting bilong yupela. Nogut ol i pulim yupela na yupela i givim baksait long Bikpela na mekim lotu long ol giaman god na mekim wok bilong ol. 17 Sapos yupela i bihainim dispela pasin, orait bai Bikpela i kros long yupela. Na em bai i pasim ren na bai graun i no gat wara na ol kaikai samting i no inap kamap. Na kwiktaim bai yupela i dai long dispela gutpela kantri Bikpela i laik givim long yupela.
18 “Yupela Lo 6.6-9 i mas pulapim bel na tingting bilong yupela long ol dispela lo. Yupela i mas pasim ol long han bilong yupela na putim ol antap long pes bilong yupela, bai yupela i no ken lusim tingting long ol. 19 Na yupela i mas lainim ol dispela lo long ol pikinini bilong yupela. Na yupela i mas toktok oltaim long ol dispela lo, long taim yupela i stap long ples na long taim yupela i stap longwe, na long taim bilong wok na long taim bilong malolo. 20 Yupela i mas raitim ol long ol pos bilong dua long haus na long ol dua bilong banis. 21 Sapos yupela i mekim olsem, orait yupela wantaim ol pikinini bilong yupela bai i stap longpela taim tru long dispela kantri God, Bikpela bilong yumi, i bin promis long givim long ol tumbuna bilong yupela. Bai yupela i stap olgeta taim olsem skai i stap oltaim antap long graun.
22 “Yupela i mas bihainim gut olgeta samting mi tokim yupela pinis. Yupela i mas laikim tru God, Bikpela bilong yumi, na bihainim olgeta tok bilong em, na holimpas strong long em. 23 Olsem bai em i rausim ol dispela arapela lain pipel long taim yupela i go klostu. Na bai yupela i sindaun long graun bilong ol bikpela lain manmeri, strong bilong ol i winim strong bilong yupela. 24 Na Jos 1.3-5 olgeta graun yupela i wokabaut long en, em bai i kamap graun bilong yupela. Mak bilong graun bilong yupela bai i stat long ples wesan nating i stap long hap saut, na i go inap long maunten Lebanon long hap not. Na mak bai i kirap long wara Yufretis long hap sankamap na i go inap long biksolwara Mediterenian long hap san i go daun. 25 Na i no gat wanpela man bai inap pasim rot bilong yupela. Na long olgeta hap bilong dispela graun yupela i go long en, bai God, Bikpela bilong yumi, i mekim ol manmeri i pret long yupela, olsem em i bin promis.
26 “Harim. Mi soim yupela tupela rot bilong yupela i ken bihainim. Narapela em bilong God i mekim gut long yupela na narapela em bilong God i bagarapim yupela. 27 Sapos yupela i bihainim ol lo bilong God, Bikpela bilong yumi, nau mi givim long yupela, 28 orait bai God i mekim gut long yupela. Tasol sapos yupela i lusim rot bilong bihainim lo, na yupela i go lotu long ol giaman god yupela i no bin lotu long ol bipo, orait bai God i bagarapim yupela. 29 Taim Lo 27.11-14, Jos 8.33-35 Bikpela i bringim yupela i go long dispela kantri nau yupela i laik sindaun long en, orait yupela i mas i go long maunten Gerisim na maunten Ebal. Na long maunten Gerisim yupela i mas kolim ol dispela gutpela samting Bikpela i laik mekim long yupela. Na long maunten Ebal yupela i mas kolim ol samting nogut Bikpela i laik mekim long yupela. 30 Dispela tupela maunten i stap long hap san i go daun bilong wara Jordan, long graun bilong ol dispela Kenan i stap long ples daun bilong wara Jordan. Tupela i stap long hap san i go daun na i no longwe long ol diwai tambu bilong ples More klostu long taun Gilgal. 31 Liklik taim tasol na bai yupela i brukim wara Jordan na i go sindaun long dispela graun God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long yupela. Taim yupela i kisim na i sindaun long en pinis, 32 orait yupela i mas was gut na bihainim olgeta lo mi givim long yupela nau.”

11:3: Kis 7.812.13

11:4: Kis 14.28

11:6: Nam 16.31-32

11:13: Wkp 26.3-5, Lo 7.12-16, 28.1-14

11:18: Lo 6.6-9

11:24: Jos 1.3-5

11:29: Lo 27.11-14, Jos 8.33-35