Moses i tok long ol lo bilong God
Sapta 12
(Sapta 12-26)
Bai ol i gat wanpela ples tasol bilong lotu
Na Moses i skruim tok olsem, “Harim gut ol dispela lo. Na yupela i mas bihainim gut olgeta taim yupela i stap long dispela graun, God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong yupela, i laik givim long yupela. Taim yupela i kisim dispela kantri pinis, yupela i mas bagarapim olgeta ples we ol manmeri i save lotu long ol giaman god. Em ol ples i antap long ol bikpela na liklik maunten, na aninit long ol bikpela diwai. Brukim Lo 7.5 tru ol alta bilong ol na brukbrukim olgeta pos ston bilong lotu. Na kukim ol piksa bilong god meri Asera ol i bin wokim long diwai, na kisim tamiok na katim ol piksa bilong ol giaman god bilong ol. Olsem na bai ol i no inap i go long ol dispela ples na mekim lotu.
“Long taim yupela i lotu long God, Bikpela bilong yumi, yupela i no ken mekim wankain pasin olsem ol dispela man i save lotu long ol giaman god. Bikpela bai i makim wanpela ples tasol insait long graun bilong lain bilong yupela olgeta, na long dispela ples bai ol manmeri i mas kam klostu long em na lotu. Long dispela ples yupela i mas mekim olkain ofa bilong yupela, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa. Na taim yupela i tilim ol samting long 10-pela hap, na givim wanpela hap long God, yupela i ken bringim dispela wanpela hap long dispela wanpela ples bilong lotu. Na yupela i ken bringim tu olgeta arapela samting yupela i laik givim long Bikpela, na ol ofa yupela i laik givim long Bikpela bilong inapim ol promis, na ol ofa yupela i givim long laik bilong yupela yet na olgeta pikinini ol bulmakau na sipsip i karim namba wan taim. Long dispela ples, long pes bilong God, Bikpela bilong yumi, bai yupela wantaim ol famili bilong yupela i ken kaikai na amamas long ol gutpela samting Bikpela i bin givim strong long yupela na yupela i kamapim.
“Long taim yupela i gat dispela wanpela ples bilong lotu, orait yupela i no ken mekim lotu long laik bilong yupela olsem yupela i save mekim nau. Yupela i bin mekim olsem, long wanem, yupela i no bin i go insait yet long dispela graun Bikpela i laik givim yupela, bilong yupela i ken sindaun gut long en na i stap bel isi na malolo. 10 Taim yupela i brukim wara Jordan, orait bai Bikpela i larim yupela i kisim dispela graun na sindaun long en. Em bai i was gut long yupela na ol birua bai i no inap i kam klostu, olsem na bai yupela i ken stap bel isi. 11 Bikpela bai i makim wanpela ples bilong ol manmeri i ken lotu long em. Long dispela ples bai yupela i mas bringim olgeta samting mi bin tokim yupela pinis long en, em ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela ofa na wanpela hap bilong olgeta samting, na olgeta arapela samting yupela i laik givim long Bikpela, na ol gutpela gutpela presen bilong inapim ol promis. 12 Orait na yupela wantaim ol pikinini na ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol Livai i stap long ol taun bilong yupela, yupela olgeta i mas i go klostu long Bikpela na amamas long em. Yupela i mas tingim gut ol Livai, long wanem, ol i no gat graun bilong ol stret. 13 Yupela i no ken bihainim laik bilong yupela na mekim ofa long ol ples nabaut. 14 Yupela i mas mekim ol ofa bilong yupela long dispela wanpela ples tasol, bai Bikpela i makim insait long graun bilong wanpela lain bilong yupela. Long dispela ples tasol yupela i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta, na yupela i mas mekim olgeta arapela samting mi bin tokim yupela pinis long en.
15 “Tasol yupela i no gat tambu long kilim ol abus na kaikai long olgeta ples yupela i stap long en. Olgeta samting Bikpela i givim long yupela, yupela inap kaikai. Yupela olgeta i ken kaikai, maski yupela i klinpela o i no klinpela long ai bilong God. Yupela i ken kaikai long ol ples nabaut, olsem yupela i save kaikai ol wel abus. 16 Tasol Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 15.23 yupela i no ken dringim blut bilong ol. No ken tru. Yupela i mas kapsaitim long graun olsem wara. 17 Yupela i ken kaikai ol dispela samting, tasol yupela i no ken kaikai ol ofa bilong Bikpela long ol ples bilong yupela. Ol dispela ofa i olsem. Wanpela bilong ol 10-pela hap rais samting na wain na wel bilong oliv, na ol pikinini ol bulmakau na sipsip i karim namba wan taim, na ol presen yupela i givim Bikpela bilong inapim ol promis, na ol ofa yupela i givim long laik bilong yupela, na olgeta arapela ofa. 18 Yupela na ol pikinini bilong yupela wantaim ol wokboi na wokmeri bilong yupela na ol Livai i stap long ol taun bilong yupela i ken kaikai ol dispela ofa. Tasol yupela i mas kaikai dispela ofa long pes bilong God, Bikpela bilong yumi, long dispela wanpela ples tasol God bai i makim bilong lotu. Yupela i mas kaikai long dispela ples na yupela i mas amamas long ol gutpela samting yupela i bin hatwok long kamapim. 19 Na olgeta taim yupela i stap yet long dispela graun, yupela i no ken lusim tingting long helpim ol Livai.
20 “Bihain, taim Bikpela i mekim kantri bilong yupela i go bikpela moa olsem em i bin promis, orait yupela i ken kaikai abus long wanem taim yupela i laikim. 21 Sapos dispela wanpela ples bilong lotu i longwe tumas, orait yupela i mas mekim olsem mi bin tokim yupela. Yupela i ken kilim bulmakau o sipsip, Bikpela i bin givim long yupela, na kaikai abus long ples bilong yupela. Yupela i ken mekim olsem long olgeta taim yupela i laikim. 22 Maski long man i klinpela o i no klinpela long ai bilong God, em i ken kaikai dispela abus olsem em i save kaikai ol wel abus. 23 Tasol Wkp 17.10-14 yupela i no ken kaikai abus wantaim blut bilong en. Long wanem, blut em i as bilong laip bilong olgeta samting na yupela i no ken kaikai samting i save givim laip long en. 24 Yupela i no ken dring blut bilong abus. Nogat. Yupela i mas kapsaitim i go daun long graun olsem wara. 25 Sapos yupela i no dring blut bilong abus, bai Bikpela i laikim pasin bilong yupela, na bai em i mekim olgeta wok bilong yupela na bilong ol tumbuna pikinini bilong yupela i kamap gutpela. 26 Tasol yupela i mas kisim ol ofa na ol presen yupela i laik givim long Bikpela bilong inapim ol promis, na karim i go long dispela wanpela ples Bikpela bai i makim bilong lotu. 27 Long dispela ples yupela i mas mekim ofa bilong paia i kukim olgeta, na kukim mit na blut wantaim long alta bilong Bikpela. Na long ol arapela ofa yupela i mas kapsaitim blut bilong abus i go long alta na kaikai mit bilong en. 28 Yupela i mas bihainim gut olgeta dispela lo mi bin tokim yupela pinis na Bikpela bai i mekim olgeta wok bilong yupela yet na bilong ol tumbuna pikinini bilong yupela i kamap gutpela inap oltaim. Long wanem, yupela bai i mekim ol samting i gutpela na stretpela long ai bilong God, Bikpela bilong yumi.”
God i tambuim ol long lotuim ol giaman god
29 Na Moses i tok moa olsem, “God, Bikpela bilong yumi, bai i bagarapim olgeta lain manmeri long taim yupela i go insait long graun bilong ol. Na bai yupela i ken kisim graun na sindaun long en. 30 Taim God i bagarapim ol pinis, orait yupela i mas was gut na tambu long bihainim ol pasin bilong lotu bilong ol. Nogut yupela i bihainim pasin bilong ol na yupela i dai. Nogut yupela i tok olsem, ‘Ol haiden i save lotu olsem wanem? Bai mipela tu i ken mekim wankain lotu.’ 31 Taim yupela i lotu long God, Bikpela bilong yumi, yupela i no ken mekim wankain pasin olsem ol haiden i save mekim long lotu bilong ol. Nogat. Long taim ol i lotu long ol giaman god bilong ol, ol i save mekim ol kain kain pasin nogut Bikpela i no laikim tru. Ol i save mekim olsem. Ol i kilim pikinini bilong ol yet na kukim antap long alta olsem ofa.
32 “Yupela Lo 4.2, KTH 22.18-19 i mas mekim olgeta samting olsem mi bin tokim yupela. I tambu long skruim wanpela lo moa na i tambu long lusim wanpela lo.

12:3: Lo 7.5

12:16: Stt 9.4, Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 15.23

12:23: Wkp 17.10-14

12:32: Lo 4.2, KTH 22.18-19