Sapta 9
God i mekim kontrak wantaim Noa
God Stt 1.28 i givim blesing long Noa na ol pikinini bilong en long dispela tok, “Karim planti pikinini, bai ol lain bilong yupela i pulapim olgeta hap bilong graun. Olgeta animal bilong graun na ol pisin na ol pis, bai ol i pret long yupela, na yupela bai i bosim ol. Yupela i ken kaikai olgeta abus na ol samting i save wokabaut long graun na ol kain kain sayor. Mi givim olgeta olsem kaikai bilong yupela. Wanpela Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 12.15-23 samting tasol yupela i no ken kaikai, em mit i gat blut i stap yet long en, long wanem, blut em i as bilong laip. Na sapos wanpela animal o wanpela man i pinisim laip bilong yupela, bai mi mekim save tru long em. Yes, sapos man i kilim i dai narapela man, bai mi mekim em i karim hevi bilong dispela pasin em i mekim. Man Stt 1.26, Kis 20.13 i kilim i dai narapela man, em yet i mas dai long han bilong ol man, long wanem, mi God mi bin wokim ol manmeri i kamap olsem mi yet.”
God Stt 1.28 i tok olsem, “Nau yupela i mas karim planti pikinini, bai ol lain pikinini bilong yupela i kamap planti na pulapim olgeta hap bilong graun.”
Na God i tokim Noa wantaim ol pikinini bilong en olsem, “Nau mi laik mekim kontrak wantaim yupela na wantaim ol lain pikinini bilong yupela bai i kamap bihain. 10 Na mi mekim kontrak wantaim olgeta samting i gat laip tu, em ol pisin na ol animal bilong ples na bilong bus, na olgeta samting i bin i stap wantaim yupela long sip. 11 Mi Stt 8.21, 9.15, Ais 54.9 mekim kontrak wantaim yupela long dispela tok. Mi promis bai mi no ken salim gen bikpela tait i kam na bagarapim olgeta samting i gat laip. Na tait bai i no ken karamapim gen olgeta hap bilong dispela graun.”
12-13 Na God i tok, “Mi putim renbo bilong mi long klaut olsem mak bilong dispela kontrak bilong oltaim mi mekim pinis wantaim yupela na olgeta animal. Dispela renbo bai i stap olsem mak bilong kontrak mi mekim wantaim olgeta samting bilong graun. 14 Taim mi mekim ol klaut i kamap antap long skai bai renbo tu i kamap. 15 Na bai mi tingim dispela promis mi mekim pinis wantaim yupela na ol animal, olsem na bai tait i no ken bagarapim gen olgeta samting i gat laip. 16 Taim mi lukim renbo i kamap long klaut, orait bai mi tingim dispela kontrak bilong oltaim, nau mi mekim wantaim olgeta samting i gat laip na i stap long dispela graun.”
17 Na God i tokim Noa olsem, “Dispela renbo em i mak bilong promis mi mekim wantaim olgeta samting i gat laip.”
Noa i kros long Ham, pikinini bilong en
18 Em hia nem bilong tripela pikinini bilong Noa i bin stap long sip wantaim em. Nem bilong ol i olsem, Siem na Ham na Jafet. Ham em i papa bilong Kenan. 19 Ol dispela pikinini bilong Noa ol i tumbuna bilong olgeta lain manmeri bilong graun.
20 Noa em i man bilong wokim gaden, na em i namba wan man long planim gaden wain. 21 Orait wanpela de em i dring sampela wain na em i spak. Na ol klos bilong en i lus na em i slip nating long haus sel bilong en. 22 Na Ham, papa bilong Kenan, em i lukim papa i slip nating, na em i go na i tokim tupela brata. 23 Orait Siem na Jafet tupela i kisim laplap na i putim long sol bilong tupela. Na tupela i givim baksait long haus sel na tupela i wokabaut isi isi i go insait na karamapim papa bilong tupela. Tupela i no tanim pes na lukim papa i no gat klos. 24 Taim Noa i kirap na tingting bilong en i klia gen, orait em i harim tok long yangpela pikinini bilong en i bin lukim em i slip nating. 25 Na em i tok, “Bikpela hevi i ken i stap antap long Kenan. Bai em i kamap wokboi nating bilong ol brata bilong en.” 26 Na Noa i tok tu olsem, “Yumi litimapim nem bilong God, Bikpela bilong Siem. Kenan bai i stap wokboi nating bilong Siem. 27 God i ken mekim ol pikinini bilong Jafet i kamap planti, na bai ol i sindaun gut wantaim ol lain bilong Siem. Tasol Kenan bai i stap wokboi nating bilong Jafet.” 28 Bikpela tait i pinis na Noa i stap 350 yia moa. 29 Na em i gat 950 krismas olgeta long taim em i dai.

9:1: Stt 1.28

9:4: Wkp 7.26-27, 17.10-14, 19.26, Lo 12.15-23

9:6: Stt 1.26, Kis 20.13

9:7: Stt 1.28

9:11: Stt 8.21, 9.15, Ais 54.9